Ukraine - Rusland

Oekraine stevig op de vingers getikt door Internationaal Gerechtshof

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Oekraine stevig op de vingers getikt door Internationaal Gerechtshof

Posted 2 weken 6 dagen geleden #61030
Door genocide veelvuldig en in een verkeerde context te gebruiken, is de term hard op weg om net als nazisme, fascisme, discriminatie en racisme, een container begrip te worden.

Dat die weg is ingeslagen wordt helder onderstreept door de inhoud van twee vonnissen die het Internationale Gerechtshof (ICJ, in dit artikel kortweg Hof genoemd) eind januari, begin februari 2024 over twee klachten van de Oekraïne heeft uitgesproken. Behalve op de websites www.mintpressnews.com en www.frontnieuws.com is door westerse media organen geen letter besteed aan inhoud en gevolgen van die vonnissen.

Twee klachten twee vonnissen

Op 31 januari 2024 deed het Hof een uitspraak in een zaak die Kiev in 2017 tegen Rusland had aangespannen, waarin Moskou werd beschuldigd van het leiden van een terrorisme campagne in de Donbas. In die zaak beschuldigde Kiev Moskou na de annexatie van de Krim Oekraïense en Tataarse inwoners te hebben gediscrimineerd.

Het Hof verwierp de meeste beschuldigingen kort en bondig.

Op 2 februari 2024 deed het Hof een voorlopige uitspraak in een zaak waarin Kiev Moskou ervan beschuldigde valse beweringen over een voortdurende genocide op Russen en Russischtalige etnische entiteiten in de Donbas te gebruiken om zijn invasie (SMO) te rechtvaardigen. Ondanks dat die SMO op zich geen genocide was, beschuldigde Oekraïne, Moskou ervan dat de SMO de Genocide Conventie schond.

Het Hof verwierp bijna unaniem de door Kiev aangevoerde argumenten.

Dit artikel zou vervolgens afgesloten kunnen worden, ware het niet dat de vonnissen toch nog een aantal interessante vaststellingen bezaten.

Terrorisme, terroristische organisaties en discriminatie
In het eerste vonnis oordeelde het Hof dat de Volksrepublieken Donbas en Lugansk geen terroristische entiteiten waren, omdat “geen van beide groepen eerder door een orgaan van de Verenigde Naties als terroristisch van aard is aangemerkt en daarom niet als zodanig kunnen worden benoemd alleen omdat Kiev ze als zodanig bestempelt. Dit ondermijnde ernstig de Oekraïense beschuldigingen dat Rusland in de Donbas terroristische groepen financiert, laat staan dat het daar terroristische daden zou plegen.

Het Hof oordeelde ook dat Moskou niet aansprakelijk was voor het plegen of niet voorkomen van terrorisme, omdat het Kremlin geen “redelijke gronden had om te vermoeden” dat het door Kiev verstrekte materiaal, zoals (details van) rekeningen, bankpassen en andere financiële instrumenten, door beschuldigde “terroristen” in de Donbas zouden zijn gebruikt voor dergelijke doeleinden.

Het Hof was zeer kritisch over de kwaliteit van getuigen en getuigenbewijs dat Kiev produceerde om zijn beschuldigingen te onderbouwen. De rechters waren met name vernietigend over het vertrouwen van Oekraïne in getuigenissen die een systematisch, door de staat/Kiev gesanctioneerd “patroon van rassendiscriminatie” tegen Oekraïners en Tataren op de Krim sinds 2014 moesten ondersteunen. Verklaringen die dit zouden moeten bevestigen werden jaren na de relevante gebeurtenissen verzameld en niet ondersteund door substantiële en geloofwaardige documentatie. Het Hof verwoordde dat als volgt:

Het Hof heeft geoordeeld dat bepaalde materialen, zoals persartikelen en uittreksels uit publicaties, worden beschouwd “niet als bewijs dat feiten kan aantonen….de rapporten waarop Oekraïne zich beroept zijn van beperkte waarde om te bevestigen dat de relevante maatregelen een rassendiscriminerend karakter hebben… Oekraïne heeft niet aangetoond… dat er redelijke gronden waren om te vermoeden dat er rassendiscriminatie had plaatsgevonden, wat de Russische autoriteiten ertoe had moeten aanzetten om een onderzoek in te stellen.

Ironisch genoeg oordeelden de rechters dat de beschuldigingen van Kiev over terrorisme door Rusland vaag en zeer gegeneraliseerd waren, gebaseerd op zeer dubieus bewijs en documentatie, waaronder – opvallend genoeg – westerse mediaberichten.

Het Hof verwierp op basis van de door Kiev en Moskou ingebrachte bewijslast de Oekraïense beschuldiging dat Moskou maatregelen had getroffen tegen Krim-Tataarse en Oekraïense mediakanalen gebaseerd op etnische afkomst van de bij hen aangesloten personen. De ingebrachte bewijslast wekte zelfs de indruk dat bij dergelijke aanvragen Russische autoriteiten onpartijdig waren. Kleur van paspoort en moedertaal zouden irrelevant zijn.

Spoortjes van etnische zuivering
Het Hof stelde vast dat de AFU (Oekraïense krijgsmacht) zich routinematig bezighield met “onwettige gevangenneming en detentie van burgers zonder wettelijke of militaire rechtvaardiging…gemotiveerd door de behoefte aan valuta (aka onderpand) voor gevangenenruil.” Er zou volgens het Hof  sprake zijn van “systematische mishandeling van gevangenen tijdens de “antiterroristische operatie” in de Donbas zoals marteling en ander gedrag dat wreed, onmenselijk en vernederend is.” Het Hof had een “houding en sfeer van straffeloosheid waargenomen voor degenen die betrokken waren bij de mishandeling van gedetineerden.”

Het Hof registreerde ook “wijdverspreid verlies van mensenlevens en de uitgebreide vernietiging van woonhuizen in de Donbas veroorzaakt door slecht gerichte en disproportionele AFU-aanvallen”. Volgens het Hof waren/zijn vooral waterinstallaties – ondanks het feit dat civiele onderhoud- en transportvoertuigen duidelijk gemarkeerd en volgens het internationaal recht een beschermde status genieten – herhaaldelijk het doelwit geweest van Oekraïense beschietingen.

Anders gesteld: extreem nationalistische militanten konden met de zegen van Kiev vrijelijk hun gang gaan en zich te buiten gaan aan aspecten van etnische zuivering. Wanneer die gedragingen bij Bosnische Serven, Serviërs en Russen geconstateerd zouden worden, dan schreeuwde de internationale pers moord en brand en beschuldigde die etnische entiteiten van genocide.

Het rapport van de International Crisis Group (ICG)
De 2017 zaak ging expliciet over het valideren van beschuldigingen van directe, actieve betrokkenheid van Rusland in de Donbas. Het leek er sterk op dat de tweede klacht bedoeld was om Kiev juridische argumenten te geven de Donbas binnen te vallen en een soort proxy oorlog te starten in de geest van een Oekraïense SMO. Het is inmiddels algemeen bekend geworden dat het westen sinds 2014 Kiev ondersteunde om een krijgsmacht met offensieve gevechtskracht op de been te brengen. In die tweede zaak draaide het vooral om de benadering van de inhoud van de twee Minsk-akkoorden uit 2014 en 2015.

Uit een rapport met de titel Rebels Without A Cause (2019) van de door Soros gefinancierde International Crisis Group (ICG), blijkt dat het standpunt van Rusland consequent was: de twee afgescheiden republieken blijven autonome onderdanen binnen Oekraïne. Dit bracht het Kremlin vaak in conflict met de leiders van de rebellen, die in hun eigen belang handelden en zelden bevelen opvolgden. Het rapport concludeerde dat Moskou uiteindelijk een verplichting had aan de afgescheiden republieken, en niet omgekeerd. Rebellenstrijders zouden hun wapens niet neerleggen, zelfs niet als Vladimir Poetin dat persoonlijk van hen zou eisen. De ICG stelde ook vast dat de situatie in de Donbas “niet gedefinieerd moet worden als een kwestie van Russische bezetting” en bekritiseerde de “neiging van Kiev om Kremlin en rebellen over één kam te scheren. Gelet op de huidige ontwikkelingen zijn de conclusies in het ICG rapport eng te noemen.

Minsk akkoorden als aanloop naar de SMO
De Akkoorden voorzagen niet in afscheiding of onafhankelijkheid voor de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, maar in een volledige autonomie binnen Oekraïne. Rusland werd genoemd als bemiddelaar, niet als partij in het conflict. Kiev moest het geschil rechtstreeks met de rebellenleiders oplossen. Dat waren cruciale juridische verschillen waarover Oekraïne en zijn westerse sponsoren en donoren zeer ontstemd waren. In de daaropvolgende jaren probeerde de kongsi Washington/Brussel/Berlijn/Kiev Rusland ondanks diens minimale rol in het conflict probeerde, te dwingen om zichzelf formeel als partij in het conflict aan te wijzen.

Begin januari 2022 bevestigde de Franse president opnieuw zijn betrokkenheid bij de uitvoering van de Minsk akkoorden en beweerde dat hij de persoonlijke verzekering van Zelensky[1] zou hebben gekregen dat die akkoorden zouden worden uitgevoerd. Op 11 februari 2022 mislukten besprekingen tussen vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne na negen uur zonder tastbare resultaten. Kiev verwierp eisen[2] voor een “directe dialoog” met de rebellen en stond erop dat Moskou zich formeel zou melden als partij in het conflict. 

Zoals gedocumenteerd in meerdere ooggetuigenverslagen van OVSE-waarnemers barstte de massale Oekraïense artilleriebeschieting van de Donbas na het mislukte overleg in alle hevigheid los. Op 15 februari 2022 verzochten verontruste vertegenwoordigers van de Doema het Kremlin formeel om de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk te erkennen. Poetin weigerde aanvankelijk[3] en herhaalde zijn toezegging aan Minsk. De beschietingen op hoofdzakelijk burgerdoelen intensiveerden Een rapport van de OVSE d.d. 19 februari 2022[4] registreerde 591 schendingen van het staakt-het-vuren in de achterliggende  24 uur, waaronder 553 explosies in gebieden die in handen zijn van de rebellen. Daarom accepteerde het Kremlin op 21 februari 2022 formeel het pleidooi van de Doema van een week eerder om Donetsk en Lugansk als onafhankelijke republieken te erkennen.

Op basis van de uitspraken van Merkel, Hollande, Von der Leyen, Stoltenberg en Trudeau zou Moskou kunnen aanvoeren dat de Minsk akkoorden nooit bedoeld waren om uitgevoerd te worden. Om Kiev tijd te geven de AFU te modelleren naar westers voorbeeld en gevechtskracht samen te stellen voor offensieve operaties. Moskou zou dat als een duidelijk bewijs kunnen aan voeren van Kievs kwaadaardige bedoelingen in de Donbas.

Veroordeling van Moskou
Het Hof oordeelde dat Moskou had nagelaten “een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van het plegen van misdrijven ter financiering van terrorisme door vermeende daders die op zijn grondgebied aanwezig zijn…en het Kremlin geen aanvullende informatie had verstrekt resp. had willen of kunnen verstrekken op verzoek van Kiev. De hoofdreden van die nalatigheid? “Oekraïne had niet gespecificeerd welke aanvullende informatie nodig was”.

Het Hof oordeelde ook dat Rusland “zijn verplichtingen van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie zou hebben geschonden,” Reden? Moskou zou niet hebben aangetoond dat het heeft voldaan aan zijn plicht om de rechten van etnische Oekraïners te beschermen tegen een ongelijksoortig negatief effect op basis van hun etnische afkomst”.

Dat het Hof nog in zijn vonnis de hoop uitsprak dat Volodymyr Zelensky over zijn schaduw wilde en kon stappen om zich “op vreedzame wijze zou kunnen herenigen met de door de rebellen bezette gebieden” is niet meer dan een wrange vaststelling.

Consequenties
Kort samengevat stelde het Hof vast dat: “de Volksrepublieken Donbas en Lugansk geen “terroristische” entiteiten waren; Rusland inwoners van de Krim niet discrimineerde op basis van etniciteit en (het niet in de hand te houden neonazistische door Kiev gesteunde militanten van) de AFU zich schuldig maakte aan marteling en onmenselijke behandeling van Oost-Oekraïense gevangenen”. Door toonzetting en strekking van de vonnissen verwerpt het Hof de legitimiteit van de acht jaar durende antiterroristische operatie van Kiev tegen “pro-Russische separatisten”, na maanden van massale protesten en gewelddadige botsingen in Oost-Oekraïne tussen Russischtalige pro-federale activisten en autoriteiten. Het Hof heeft met zijn vonnissen publiekelijk bevestigd dat het hele mainstream narratief over de ontwikkelingen in en bij de Krim en Donbas frauduleus was en nog steeds is.

Westerse media negeerden of verdraaiden de inhoud van de uitspraken van het Hof. Wanneer de media de uitspraken wel erkenden, schetsten ze een verkeerd beeld door zich prominent te concentreren op de aanvaarde beschuldigingen, terwijl ze alle afgewezen beschuldigingen bagatelliseerden of accentueerden als een belangrijk verlies voor Moskou. BBC en andere media organen concentreerden zich ook en vooral op het gegeven dat het Hof ermee instemde een deel” van de zaak van Oekraïne doorgang zou kunnen vinden. Dat “deel” strekte zich uit over de vraag of Kiev in de periode 2014-2022 in de Donbas niet zelf genocide heeft gepleegd, maar dat werd door de westerse kwaliteitmedia vanzelfsprekend niet vermeld.

[1] Zie  


[2]  Zie artikel d.d. 11 februari 2022 van Natalia Zinets op de website www.reuters.com

[3] Zie artikel d.d. 15 februari 2022 van Tom Balmforth en Anton Zverev op de website www.reuters.com

[4] Zie dagelijks rapport 39/2022 d.d. 19 februari 2022.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kwaadwillige vervolging van president Poetin door ICC

Posted 1 jaar 3 weken geleden #60170
En het enige wat voor de 'rechtbank' strafbaar is, is de vermeende ontvoering van kinderen?

In het midden van de beschietingen tussen de frontlinies in Russische gedwongen adopties ... waar van alles kan gebeuren, maar er geen bommen inslaan (tenminste zolang Poetin niet uit Moskou kan worden verdreven)?

Welnu, dat zou gemakkelijk kunnen worden verduidelijkt door iemand die daarheen gaat en alle kinderen aan hen voorgeschoteld krijgt - en indien nodig degenen die daar niet willen blijven vrijwillig naar het vrije Westen brengt.

Ik geloof zelfs dat de broer van de voorzitter van de rechtbank daar uitstekend geschikt voor zou zijn: hij is net vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij moest blijven omdat hij "te intensief" voor een jongere zorgde. Dit gezin is ZO bezorgd over kinderen. Zeker ook aan Oekraïense ...
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Er verdwijnen heel veel kinderen spoorloos...Andrenochroom voor de rijken

Posted 1 jaar 3 weken geleden #60167
Er verdwijnen heel veel kinderen spoorloos:
 
Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin voor kinderdeportaties
Het ICC is gevestigd in Den Haag.

 De Russen behoeden deze kinderen er voor om als vloeibaar elixer-extract 'adrenochrome' in een flesje terecht te komen om de rijkeren en de naar voren geschoven politici van energie te voorzien..

Volgens de CIA gaat het om een wereldwijd netwerk.
Oekraïne speelt daar een rol in, al heel lang.. aldus de onderzoekers die in de afgelopen jaren ook police & special forces hebben ingelicht.
U zou die uithuisplaatsingen in de Toeslagenaffaire met andere ogen moeten bekijken. Er verdwijnen heel veel kinderen spoorloos.

In Duitsland rolde men vorig jaar een netwerk op dat uit huis geplaatste kinderen bij pedofielen plaatste.. 

Feit!

> De reden voor het uitvaardigen van het arrestatiebevel is: "Rusland heeft kinderen strafrechtelijk geëvacueerd van de beschietingen". Angelsaksische kannibalen en hun mollige slaven zijn gek van machteloze woede.
Last Edit:1 jaar 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kwaadwillige vervolging van president Poetin door ICC

Posted 1 jaar 3 weken geleden #60166
ICC's overduidelijk valse arrestatiebevel voor Poetin – WAAROM NU?!


Er zijn vier (4) primaire redenen waarom president Vladimir Poetin het onderwerp is van een kwaadwillige vervolging door het door Khazariaanse gecontroleerde Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag in Nederland.
De eerste is dat de neoconzionisten die de oorlog tegen Rusland hebben ontworpen, Poetins status in de hele wereldgemeenschap van naties willen vernietigen. Door te voorkomen dat president Poetin vrij over de hele wereld reist als wereldvredestichter en ambassadeur van goede wil, worden zijn face-to-face initiatieven met andere wereldleiders ingeperkt. Het is ook bedoeld om zijn vele persoonlijke initiatieven en ontmoetingen met buitenlandse handelspartners te beperken, evenals zijn inspanningen om nieuwe zakelijke relaties te smeden als compenserende maatregelen voor de onwettige sancties die door het Westen tegen Rusland zijn opgelegd. De dreiging van arrestatie hangt hem nu boven het hoofd, vooral als hij naar een onvriendelijke of niet-toegewijde natie zou reizen.

De tweede reden is een dode weggever. De Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova werd samen met Poetin aangeklaagd vanwege hun moedige en felle gezamenlijke bescherming van de weeskinderen in de Russisch sprekende Donbas wiens ouders werden gedood of ernstig gewond door kiev's 8 jaar van beschietingen van de regio. De globalistische cabal van de Nieuwe Wereldorde had een uitgebreid ontvoeringsnetwerk opgezet om hun kinderhandel, kinderslavernij en seksuele uitbuiting van kinderen uit Oekraïne te faciliteren en naar de belangrijkste mensenhandelhoofdsteden van de wereld te brengen, zoals Tel Aviv, Londen, Rome, Parijs en New York City. Die mensenhandelcentra spugen nu boos op het Kremlin omdat ze hun zeer winstgevende oorlogswinstenbedrijf hebben opgerold.

De derde reden is dat president Poetin heeft gedreigd een schat aan hard bewijs vrij te geven dat het bestaan bewijst van door het Pentagon gesponsorde biowapentests, -ontwikkeling en -productie in de 43 biolabs verspreid over Oekraïne. Deze kwestie is zo radioactief voor de Biden-regering vanwege de directe betrokkenheid van Hunter Biden, vooral met betrekking tot de illegale financiering van die biowapenfaciliteiten. Het Amerikaanse leger is ook ernstig beschuldigd door de hoeveelheden onweerlegbaar bewijs verkregen door de Russische strijdkrachten die de Oekraïne overspoelden om de biolabs aan het begin van de speciale militaire operatie te sluiten. Het arrestatiebevel van het ICC werd strategisch uitgevaardigd net voordat veel vernietigend bewijs van illegale biowapentests op het Oekraïense leger door het Kremlin werd vrijgegeven aan de wereldwijde mainstream media.

De vierde reden betreft een verkapte dreiging die president Poetin heeft geuit aan het adres van de westerse mogendheden met betrekking tot de lancering van een formeel internationaal onderzoek naar de transparant bewapende COVID-19 mRNA -'vaccins'. Hij heeft verschillende uitspraken gedaan over het Spoetnik Covid-vaccin dat aanzienlijk veiliger en veel effectiever is dan het mRNA-vaccin van Big Pharma. Omdat de Russische burgers negatief zijn beïnvloed door de onvermijdelijke uitscheiding die gepaard gaat met de mRNA-vaccins in de mate dat de bevolking over de grenzen reist, wil Poetin de waarheid naar buiten brengen. Op deze manier zal de bevolking altijd kiezen voor het Spoetnik-vaccin als ze reizen, waardoor de ziekteverwekkende afstotende effecten in het hele land worden geminimaliseerd. (Wat betreft de veiligheid en effectiviteit van Spoetnik, alleen de tijd zal het leren.). Onnodig te zeggen dat de genocidale Khazariaanse Covid-vaccinatoren van plan zijn om de geloofwaardigheid van Poetin in de tussentijd op elke mogelijke manier te ondermijnen, vandaar het ongegronde arrestatiebevel.

State of the Nation
18 maart 2023   
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin wegens oorlogsmisdaden. Volgens het hof is Poetin individueel strafbaar voor de ontvoering en deportatie van Oekraïense kinderen.

De Russen hebben inderdaad kinderen geëvacueerd …. , omdat ze gebombardeerd werden door NAVO bommen.

De Russische autoriteiten hebben duizenden inwoners van Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson – vier regio’s die afgelopen september met een overweldigende meerderheid voor aansluiting bij Rusland stemden – geëvacueerd naar het Russische binnenland, vanwege de opzettelijke beschieting van burgers door Oekraïense troepen, vaak met door de NAVO geleverde wapens.

Rusland: “Laten we kinderen evacueren uit de oorlogsgebieden om levens te redden.”

Collectief Westen: “OMG! Poetin heeft kinderen ontvoerd! Oorlogsmisdadiger!”

VS: “We hebben een half miljoen kinderen gedood in Irak.... 
VS minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright over Iraakse kinderen:..Het was het waard.”

De amorele hypocrisie en verwrongen logica zijn verbazingwekkend. Het ICC heeft al zijn geloofwaardigheid verloren.

Zowel Rusland als de Verenigde Staten erkennen het Internationaal Strafhof niet.


 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Kwaadwillige vervolging van president Poetin door ICC

Posted 1 jaar 3 weken geleden #60164
www.tref.eu/nl/overzicht/midden-eur-rusl...over-berichtte#58649

Acht jaar gruwelijkheden in de Donbass, waar MSM NOOIT over berichtte  waaronder massamoord op Russen die in Oekraïne wonen

De beelden die u in dit artikel ziet over de onvoorstelbare gruweldaden van een deel van de Oekraïense bevolking tegen Russische burgers in Oekraïne spreken hun eigen taal.

 

Om deze gruwelijkheden te voorkomen garandeerde Rusland huisvesting aan mensen uit Kherson die wilden ontsnappen aan het Oekraïense leger. Elke familie uit Kherson die geëvacueerd wilde worden, ontving zogenaamde certificaten, waarmee ze appartementen konden kopen op een plaats naar keuze in Rusland

En dit noemen ze bij het ICC "ONTVOERING" ???

 
Last Edit:1 jaar 3 weken geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 jaar 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.210 seconden