Vraag hef maar op die aow

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 10 maanden geleden #41107 door gnor
Bron: www.abp.nl/over-abp/nieuws/2014/krijgen-...s_linkname=&ns_fee=0
Integraal overgenomen.

Krijgen ouderen in 2015 de klappen?
De kranten stonden er de afgelopen weken vol mee: 'ouderen worden hard gepakt in 2015.' Bangmakerij of waarheid?
Afgelopen dinsdag werd er niet veel nieuws gemeld op het gebied van pensioen. Wel werd meer bekend gemaakt over de koopkrachtplaatjes.

Wat verandert er voor u?
De koopkrachtverbetering voor gepensioneerden blijft uit in 2015. Gepensioneerden die alleen een AOW of een klein aanvullend pensioen ontvangen gaan er zelfs op achteruit. Daarnaast beëindigd het kabinet de instroom in de 'partnertoeslag AOW'. Ontvangt u nu al een AOW-partnertoeslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor u. Tot 1 januari 2015 hebt u recht op een toeslag als u AOW ontvangt, maar uw partner nog niet. Ontvangt u na deze datum AOW maar uw partner niet? Dan heeft u geen recht meer op een extra toeslag.

Inkomensondersteuning ouderen
De bestaande koopkrachttegemoetkoming voor ouderen wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een inkomensondersteuning voor ouderen die afhankelijk is van de opbouwjaren op grond van de AOW. De inkomensondersteuning wordt gefinancierd uit het Ouderdomsfonds. De hoogte van de inkomensondersteuning AOW is afhankelijk van het aantal AOW-opbouwjaren. Voor de meeste mensen heeft dit weinig gevolgen, maar als u een tijd in het buitenland heeft gewoond, ontvangt u een lagere inkomensondersteuning AOW.

Meer informatie over AOW vindt u op de website van SZW.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 5 maanden geleden - 8 jaren 5 maanden geleden #39575 door katertje
Inderdaad gnor, niet Drees maar Suurhoff heeft in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor de AOW m.b.t. de houdbaarheid van de AOW de volgende uitspraken gedaan:

De voortgaande vergrijzing van ons volk is een niet te ontkennen feit. Zij maakt het treffen van voorzieningen voor de oude dag urgenter, maar ook moeilijker, want kostbaarder. Zou de last te zwaar worden in de toekomst, dan is verlichting mogelijk door de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, een mogelijkheid welke goed aansluit aan een toeneming van de gemiddelde leeftijd en een verbeterende lichamelijke conditie der bejaarden. Ook is er in vele landen een tendenz waarneembaar tot toenemende vrouwenarbeid. Men kan dit betreuren of toejuichen, te stuiten valt zulk een ontwikkeling, als zij zich ook in ons land zou gaan voordoen, niet. Maar zij zou in elk geval een toeneming van het aantal actieven beneden de 65 jaar betekenen, dat wil zeggen een relatieve toeneming van het aantal premie betalenden, vergeleken met het aantal pensioengerechtigden. Hoever het proces der vergrijzing zal en kan doorgaan, is niet te zeggen. Maar dat het niet ongelimiteerd kan voortgaan, staat menselijkerwijs gesproken wel vast. Hoe dit alles ook zij, ook zonder ouderdomsverzekering zal ons volk op één of andere wijze de consequenties van de vergrijzing hebben te dragen en het is sociaal beslist niet verantwoord deze consequenties af te wentelen op de economisch zwakke groep der bejaarden zelf door hen verstoken te doen blijven van een ouderdomsverzekering.
Samenvattend komen de ondergetekenden tot de conclusie dat de economische gevolgen van de invoering ener ouderdomsverzekering als hier voorgesteld op korte termijn zeker niet van een aard en omvang zullen zijn dat op grond daarvan de voorgestelde verzekering achterwege zou dienen te blijven en dat de gevolgen op lange termijn, voor zover voorzienbaar bij de grote onzekerheden welke hier bestaan, die grond evenmin opleveren.

ALGEMENE OUDERDOMSWET
Kamerstukken II 1954-1955, 4009

Algemene ouderdomsverzekering
Nr.r3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ondertekenaars:
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
J.G. Suurhoff
De Minister van Financiën,
Van de Kieft
De Staatssecretaris van Financiën,
Van den Berge
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Beel
www.st-ab.nl/g1/1-56281ks03-aow.htm .

Er staat me iets bij van een voorstel van toenmalig min.van Fin. Zalm over het aanleggen van een AOW-fonds. Hij zou gaan bekijken of en in welke mate een AOW-fonds kon worden opgezet om de oplopende kosten van het ouderdomspensioen in de toekomst op te vangen.
Even gegoogled:

Zalm zei dit gisteren tijdens het debat over de najaarsnota. De fracties van PvdA en VVD willen de belastingmeevallers - dit en volgend jaar telkens twee miljard gulden - voor het AOW-fonds gebruiken. D66-woordvoerder Ybema is iets terughoudender, omdat er nog helemaal geen AOW-fonds is. Bovendien wil hij een deel van de meevallers gebruiken voor verlenging van de eerste belastingschijf, waardoor de belastingbetalers minder snel in het hogere belastingtarief van vijftig procent vallen. Voordeel van verlenging is ook dat op die manier over een groter deel van het inkomen AOW-premie kan worden geheven, zodat die iets kan dalen..

Zalm wilde zich gisteren in de Kamer niet uitlaten over de wenselijkheid van een AOW-fonds. Hij wil dat eerst in het kabinet bespreken. Wel sprak Zalm van een 'reële optie'. In de Eerste Kamer noemde hij het AOW-fonds vorige week een 'interessante gedachte'. Bekend is dat minister Melkert van sociale zaken niet veel voelt voor het fonds, omdat daardoor minder geld beschikbaar is voor lastenverlichting ten behoeve van de werkgelegenheid..

Vervolgens hebben we in "De vergrijzing? Ordinaire diefstal" geleerd waar de overschotten van de destijds tegen de plinten klotsende inkomsten uit de AOW-premies voor gebruikt zijn: Wouter Bos heeft er de kortingsheffingen uit het Belastingplan Oort mee gefinancierd.
tref.eu/nl/overzicht/129-Economie-en-Wel...-diefstal.html#37062
Laast bewerkt: 8 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 5 maanden geleden #39573 door gnor
De terugtredende overheid laat zich wel heel erg in de kaart kijken.

dinsdag 18 feb 2014
Het kan volgens hoogleraar Hans Kaspar heel goed zo zijn dat in de nabije toekomst de AOW geen algemene pensioenvoorziening meer is. Mensen met een goed pensioen hebben geen AOW meer nodig.

Bron: www.plusonline.nl/pensioen/toekomst-aow-onzeker

De hoogleraar is verbonden aan de Economische faculteit van de Universiteit van Maastricht. Volgens Kaspar zal de dubbele vergrijzing, er komen meer ouderen die ook nog eens ouder worden, ertoe noden dat er wordt ingegrepen in de AOW. Nu nog een algemene pensioenvoorziening, maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven. De overheid trekt zich steeds meer terug, burgers worden aangespoord om zoveel als maar kan voor zichzelf te zorgen, eventueel ondersteund door familie en vrijwilligers. Juist deze grotere zelfstandigheid zal ook gevolgen hebben voor de AOW. Mensen met een goed pensioen hebben geen ondersteuning van de overheid nodig, dus ook geen AOW.

Ook de man achter de AOW, Willem Drees heeft volgens Kaspar in zijn memorie van toelichting tijdens de behandeling van de AOW al een voorbehoud gemaakt over de houdbaarheid van de AOW. Ook Drees zag wel in dat de kosten voor de AOW op den duur onhoudbaar zouden zijn.

<Laat de AOW nu van Suurhoff en niet van Drees zijn. Overigens toont deze zgn. hooggeleerde niet aan dat wat hij zegt waar is. Hij dient dan zijn bron duidelijk te maken en aan te geven waar dat precies staat.>

Nu wordt de AOW betaald door de premie volksverzekeringen die een ieder die nog geen AOW ontvangt betaalt over de eerste twee belastingschijven. Zelfs 17,9 procent over maximaal € 33.363 is niet voldoende om alle AOW te kunnen betalen. Een deel van de uitgekeerde AOW komt nu al uit de algemene middelen zodat AOW-gerechtigden indirect meebetalen aan hun eigen AOW.

<Niemand die zich afvraagt waar die algemene middelen uit bestaan maar er wordt wel een linkje gelegd dat de AOW-er zijn eigen AOW deels betaalt d.w.z. via afdracht de pot in stand houdt. Overigens, toen de AOW werd ingevoerd hadden allen die nog nooit premie hadden betaald er al recht op. Uiteindelijk bouw je op tussen je 15e en 65e en zitten we nu pas aan het moment dat de werkenden betalen voor de niet-werkenden. In feite kun je stellen dat de AOW nu goedkoper zou moeten zijn. Helaas komen er nog dagelijks mensen binnen die nog nooit premie hebben betaald en via de bijstand (aanvullende) AOW ontvangen. Deze prof. is gestuurd door het Rijk en hij zaait paniek.

Heeft iemand al eens uitgerekend wat hij al die werkzame jaren heeft betaald aan AOW en verplicht pensioen? Ik wel, heb alles doorgerekend en zou van dat geld 45 jaar pensioen en AOW kunnen ontvangen. Dus hoezo de vergrijzing is duur, wij hebben dat dubbel en dwars betaald. Met de gemiddelde leeftijd blijft er ergens 25 jaar aan de strijkstok hangen. (een persoon die reageerde op het artikel).>

Onderstaande reactie is er een naar mijn hart. Deze heb ik dan ook volledig over genomen.
Deze Hoogleraar Hans Kasper lanceert weer eens voorstel dat kan uitgroeien tot een hype. Als deze man zelf geen liberaal is zullen de liberalen deze hype snel overnemen. Een van de pijlers van ons sociaal democratisch systeem is: bijdragen leveren naar draagkracht. Daar hebben de liberalen lak aan. De AOW is een sociale wet die valt onder het personaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen de ingelegde premie is en blijft eigendom van de betaler. In vele soc. verzekeringen worden de premie inhoudingen gemaximaliseerd (forfait) tot een zekere hoogte. Zo ook de bij de AOW. Laten ze dat forfait eerst maar eens afschaffen in de AOW. Zodat de grootverdieners over hun volle en totale inkomsten 17,9% AOW premie gaan betalen. Dan mogen ze voor mij ook die AOW ontvangen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Het fiscaliseren van de AOW door de tekorten aan te vullen uit de schatlist moet ook ophouden. De AOW premie verhogen en hetzelfde percentage daarmee de belastingschijven verlagen. Vestzak -broekzak is het, maar wel weer in het voordeel van de rijken. Nu betalen de AOW’ers namelijk ook mee aan hun eigen uitkering via de belasting. Als u wil begrijpen, de overheid zal met dit systeem steeds meer invloed op de AOW gelden krijgen. Terwijl deze gelden het eigendom zijn van de premie betalers (posession) en omdat de tekorten van de AOW uitgaven op dit moment niet uit de premie gefinancierd kan worden. Toen we in de jaren 80 overschotten hadden in de premie-inkomsten, zou de overheid deze overschotten bewaren via beleggingen of iets dergelijks. Maar wat deed de overheid in werkelijkheid. Ze reserveerde de gelden binnen de lopende rekeningen van de schatkist (lees: verdween in de schatkist). Toen ze nodig waren om de te korten te dekken in de jaren 2000 wegens de vergrijzing was het geld opgegaan aan algemene overheidsuitgaven (aan de toen heersende crisis). De AOW’er betaalde dus weer gelag. Pensioengeld werd vermengt met belastinggeld, zoals ook nu gebeurt, en in het verleden met de grepen in de pensioenkassen (denk o.a. aan ABP 25 mld). En weer onder verantwoording van de liberalen en confessionelen die aan het bewind waren. De overheid dient als een goed huisvader over deze gelden te waken, ze is immers geen eigenaar van dat pensioengeld, en zich gedragen zoals een curator/bestuurders dat doen in andere pensioen of geldbewaar systemen. Er is maar een instituut dat zeggenschap heeft over de AOW en dat zijn de rechtstreekse vertegenwoordigers van het volk de Tweede en Eerste Kamers. Niet zolang geleden was er een soort N.O.G. die verantwoordelijk was voor de AOW gelden. Maar zolang we de liberalen regeermacht geven wordt ons sociaal systeem steeds verder uitgehold en worden de AOW’ers bestolen ten faveure van de rijken en zijn we zelf mede schuldig aan deze dieftal. Hoe meer crisissen we hebben, hoe meer rijken we krijgen, is het gevolg ervan. Lees de financiële info er maar op na. Er zijn de laatste jaren nog nooit zoveel miljonairs bijgekomen. Maar moet gezegd, ook het vrije geld/kapitaal verkeer over de wereld is daar o.a. debet aan. Een AOW crisis is in voorbereiding. De hype is nu gelanceerd.

N.B. Ik heb dit niet inhoudelijk gecontroleerd. Wel heb ik o.a. op Wikipedia de stelling van de prof nagezocht m.b.t. de vermeende houdbaarheid volgens Drees. Ik heb deze niet kunnen vinden. Derhalve ga ik uit van een leugentje om bestwil van de prof. die als ingehuurde van het Rijk fungeert.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.