Shula Rijxman zwijgclausules met hoge boetes voor wie "uit de school klapt"

Beantwoord door katertje in topic ONGEHOORD NEDERLAND

Posted 2 maanden 2 weken geleden #59845
MSM
Wat je denkt dat echt is, is veel gevaarlijker dan al het andere wanneer je een gesettelde gesloten geest hebt. Dat is het kenmerk van domheid – niet van intelligentie.Precies datgene wat het communisme heeft vernietigd, is wat ze met ons proberen te doen – beëindig alle gesprekken en accepteer alleen wat ze ons vertellen.

Het is nieuwsgierigheid die de menselijke samenleving vooruit helpt. Als we niet nieuwsgierig zijn en onze omgeving in vraag stellen, brokkelen we af en sterven we.

Een gezond debat over de kwesties is van vitaal belang voor ons toekomstige voortbestaan als samenleving. Sluit dat af zoals ze nu doen met overheidscensuur van Omroep Ongehoord Nederland, sociale media, het einde zal niet zo ver achterblijven.

 
door katertje
Bijlagen:

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic ONGEHOORD NEDERLAND moet weg, weg, weg en snel een beetje "Is pure bagger"

Posted 4 maanden 2 weken geleden #59522
"Journalisten moeten hun werk kunnen blijven doen in een democratie, en niet in diskrediet gebracht worden", schreef Rutte op Twitter. Hij kreeg meteen bijval van de kartelpartijen en dat is ronduit belachelijk.

Wat is dat voor onzin dat een journalist niet in diskrediet gebracht moet kunnen worden als zij aantoonbare onzin verspreidt? Omdat de moordoproep van Johan Derksen het kartel toevallig goed uitkomt?

Zou deze schertsfiguur nog steeds denken dat NL een democratie is ? Als de Kamer leegloopt omdat iemand iets zegt dat de “regering” niet bevalt of dat een partijleider wordt geschorst omdat een paar woorden de “regering” niet aanstaat, dat kan dan weer wel in een democratie ?
Waar is deze gek in godsnaam mee bezig ?

En intussen goedkeurend toezien hoe de NPO zich in allerlei bochten wringt om Ongehoord Nederland tóch een tweede sanctie op te kunnen leggen.
G-sus wat een democratie ! De vrijheid van meningsuiting. God o god wat zijn we daar toch altijd trots op in Nederland. Je mag hier vrijelijk je mening verkondigen, maar die wordt wel eerst langs de ‘meetlat van het deugen’ gelegd. Want bij de fatsoensrakkers van de NPO mogen bepaalde woorden niet worden gebruikt en suggesties mogen niet worden gewekt. Politieke deugmeutes. GLUIPERIG pretendeerden op te komen voor de ‘journalistieke vrijheid’ nadat Gideon van Meijeren (FvD) een journaliste verzocht om een fout te rectificeren.

Het is dan ook schandalig om te zien hoe een kansrijk initiatief als ON! geprobeerd wordt te saboteren, door het voornemen een sanctie op te leggen dan wel te lekken dat zelfs de grote nieuwe NPO omroepbazin bedreigd wordt door ON! aanhangers, wat helemaal niet bewezen is. Komt er eindelijk een omroep die iets toevoegt aan het omroepbestel, staat iedereen op z’n achterste benen. 

In het persbericht van de NPO wordt de werkelijkheid schaamteloos omgedraaid
In het persbericht wat de Raad van Bestuur van de NPO hierover naar buiten heeft gebracht is te lezen dat zij Omroep ON! willen sanctioneren vanwege het “onvoldoende uitvoering geven aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst”. Deze samenwerking is namelijk wettelijk verplicht

Hierbij wordt schaamteloos de werkelijkheid honderdtachtig graden omgedraaid. Het is namelijk zo dat de ándere omroepen niet willen samenwerken met Omroep ON! en niet andersom. De andere omroepen maken hier namelijk absoluut geen geheim van. AvroTros, BNNVara, WNL, Human, Omroep Zwart, Omroep Max, KRO-NCRV, VPRO, EO, Powned en WNL hebben dit collectief aan de Raad van Bestuur aangegeven middels een brief. Deze brief waarin zij aangeven niet te willen overleggen met Omroep ON! is dus door deze omroepen aangeboden aan de Raad van Bestuur ondanks het feit dat samenwerking met andere omroepen een wettelijke verplichting is! Indien de Raad van Bestuur intellectueel integer te werk was gegaan, dan zouden zij dus de ándere omroepen hebben gesanctioneerd en níet Omroep ON!.

“De verstoorde samenwerkingsverhoudingen in het bestel en tegelijkertijd de openlijke externe kritiek en maatschappelijke zorg over het gebrek aan naleving door ON! van de hoge professionele en journalistieke kwaliteitseisen, bedreigt de uitvoering van de publieke mediaopdracht waar alle omroepen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Dit heeft een negatieve impact op de integriteit en betrouwbaarheid van het landelijke publieke omroepbestel.” (bron: NPO persbericht)

Vervolgens heeft de Raad van Bestuur het over “de verstoorde samenwerkingsverhoudingen”. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de vraag wie eigenlijk precies de samenwerkingsverhouding verstoord heeft. Is het Omroep ON! of zijn het de andere omroepen en de vooringenomen besluitvorming van de Raad van Bestuur zélf?

“De parlementaire persvereniging ” ….je lacht je te bersten om zo’n titel voor een rattenkolonie op de deksels van de ruttedoofpotten .
De parlementaire pestvereniging .That will do it.

Overigens werd Jan Roos in het verleden al door een ‘kwaliteitskrant’ als rat afgebeeld. Toen viel er niemand over, want als het journaille het zelf doet is blijkbaar gewoon alles geoorloofd.


 
Last Edit:4 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 2 weken geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Voormalig directeur NOS Mr. Bauke Geersing: BARBERTJE MOET HANGEN

Posted 6 maanden 4 dagen geleden #59432
‘Barbertje moet hangen’
Brief aan Frederieke Leeflang van oud NOS-directeur

Geachte mevrouw Leeflang,

Laat ik mij eerst kort aan u voorstellen.

Ik ben voormalig directeur NOS die jaren geleden materieel de functie vervulde die u nu doet.

Tijdens mijn periode was sprake van uitdagende ontwikkelingen toen de Europese Commissie de omroepbijdrage als verboden staatssteun meende te moeten gaan aanmerken. Vanuit de toenmalige NOS-organisatie hebben wij een internationaal, Europees breed project opgetuigd, dat er met steun van vooral de regeringsleiders Helmut Kohl en Jean-Luc Dehaene in slaagde om dat onheil te keren. Het bestaan van de Europese publieke omroep stond op het spel. Het resultaat van het project was de zogenoemde Public Service Broadcasting clausule die aan het Europees Verdrag is gehecht en daar onderdeel van uitmaakt.

Ik mocht daarbij een coördinerende rol vervullen en het mag duidelijk zijn dat ik de publieke omroep van belang vind in onze democratische samenleving.

‘Het regende klachten’
Ik nam kennis van uw reactie op de uitzending Ongehoord Nieuws d.d. 15 september jl.. Ik nam ook kennis van andere reacties in de mainstreammedia en op sociale media. Er werd geschreven over veel klachten naar aanleiding van die uitzending. De formulering ’het regende klachten’ werd gebruikt.

U verklaarde dat artikel 2.88 lid 5 Mediawet in het geding zou zijn, omdat volgens u sprake zou zijn van het aanzetten tot geweld of haat jegens een groep of een lid van een groep. U verklaarde dat de grens is bereikt. Het Commissariaat voor de Media zou zich moeten uitspreken. De NPO ombudsman zou bij voorrang de klachten moeten behandelen.

Het Journaal besteedde gisteravond ruime aandacht aan deze kwestie en deed dat in veroordelende zin.

De lezer en de kijker werd zo getrakteerd op een kwestie die buitengewoon hoog werd opgespeeld. In zijn column in het AD meent Eus dat zelfs sprake is van een club die net de Ku Klux Klan is.

Begrippen gemanipuleerd
Het leek mij juist om dan eerst maar eens de uitzending te gaan volgen.

De uitzending duurde 39 minuten en 56 seconden en er werd een aantal onderwerpen behandeld.

Het onderwerp racisme werd aangesneden door te beginnen met de problemen binnen de partij BIJ1. De vraag stond centraal of iedereen racistisch kan zijn. Ook werd uitvoerig aandacht besteed aan wat racistisch nu in feite is. Ook werd aandacht besteed aan de vraag waarom racisme zo gemakkelijk wordt gekoppeld aan het zijn van een wit individu. Het, ook in Van Daele voorkomende woord, ‘neger’ werd enkele keren gebruikt. Zoals ook het woord ‘wit’ en ‘blank’ werden gebruikt.

De in Iran geboren schrijfster Shohreh Feshtali, kreeg ruim de gelegenheid haar mening over wat racisme is, toe te lichten. Zij wees erop dat lichtvaardig het etiket ‘racisme’ wordt geplakt, zoals dat het geval is met het woord ‘discriminatie’. Zij wees ook op het ten onrechte zich als slachtoffer positioneren terwijl er niet meer is dan dat sprake is van een gevoel over iets. Zij waarschuwde dat deze begrippen worden gemanipuleerd, dat er een coup op onze taal wordt gepleegd. Dat zegt dan een schrijfster met een immigratieachtergrond die weet wat racisme en discriminatie is, uit eigen ervaring.

Prof. Paul Cliteur kwam uitvoerig een het woord en wees op het risico dat voornoemde begrippen gemakkelijk op iemand worden geplakt waardoor de geloofwaardigheid in het geding is.

Context duidelijk aangegeven
De gehele uitzending ademde de geest dat racisme ondeugdelijk is en werd afgewezen, maar dat men niet naar dat verschijnsel moet kijken vanuit een vooringenomen invalshoek. Men duidde ook op racisme in zwarte kringen. Kort werd verwezen naar op sociale media voorkomende filmpjes waar zwarte mensen witte in elkaar slaan. De context van die filmpjes werd duidelijk aangegeven.

Ik ben niet uitputtend in mijn beschrijving van dat deel van die uitzending. Op grond van wat ik heb gezien en gehoord is m.i. niet de conclusie te trekken dat sprake was van een eenzijdige uitzending die aanzet tot geweld of haat. Het tegendeel is het geval.

Wel was duidelijk dat het vraagstuk racisme niet werd behandeld vanuit de invalshoek die wij in ‘woke-gelederen’ aantreffen. In dat verband mag ik u wel verwijzen naar de recente HJ Schoo-lezing van onze minister van Justitie.

Trial by media
Mevrouw Leeflang, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een ‘trial by media’ die ongehoorde proporties heeft gekregen. Ik had mij kunnen voostellen dat u als voorzitter RvB NPO een neutrale positie had ingenomen en eerst de resultaten van nader onderzoek afwacht. Het tegendeel is echter het geval. U hebt uw oordeel reeds uitgesproken. Dat lijkt mij op zijn minst voorbarig. Uw ‘aanmoediging’ richting mevrouw Margo Smit, de ombudsman van de NPO, heeft trekken van klassenjustitie. Het gaat m.i. over de grens als u zich bemoeit met haar werkwijze.

Er wordt gesproken van een regen van klachten. M.i. is echter niet het aantal klachten de maat, maar de inhoud van de klachten. In deze tijd van sociale media is zo’n regenbui aan klachten weinig zeggend over de kwaliteit ervan. Toch gebruikt u dat kwantitatieve fenomeen.

Barbertje moet hangen
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat een proces op gang wordt gebracht waarbij barbertje moet hangen. Ik vind dat buitengewoon ernstig. Onze minister van Justitie waarschuwde in haar HJ Schoo-lezing voor uitsluiting. Zij wijst op ‘mensen die menen te kunnen bepalen welke informatie of mening juist is en wat niet juist is. Of wat kwetsend is en wat niet kwetsend is. Wie deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hun niet aanstaat. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard.’ De verklaring van de VPRO is daarvan een voorbeeld.

Mevrouw Leeflang, als voorzitter van de RvB NPO bekleedt u een functie die zich m.i. verre behoort te houden van een actieve inmenging in een kwestie als deze, als niet alle ins en outs zijn uitgezocht.

Ik woon in Frankrijk, maar ben vanaf 23 september a.s. enkele weken in Nederland. Uiteraard ben ik bereid om e.e.a. nader toe te lichten in een gesprek met u. Ik maak mij grote zorgen om de NPO die zich zo voorbarig en eenzijdig positioneert.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing,
voormalig directeur NOS, 1992 – 2000
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic ONGEHOORD NEDERLAND

Posted 6 maanden 5 dagen geleden #59430
Nu vind ik het wel welletjes geweest !! De hetze door de roedel hyena's van de Publieke tegen de jonge omroep Ongehoord Nederland is misselijkmakend.

"Wij spreken collectief onze afkeuring uit tegen het item over racisme in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws van 15 september." Dat is de tekst van het statement tegen racisme, dat is opgesteld door een groot aantal publieke omroepen. De Nationaal Coördinator tegen racisme is boos, vooral ook op het ministerie.

De uitzending van Ongehoord Nieuws gisteren bevatte een item waarin een compilatie werd getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens presentatrice Raisa Blommestijn wilde het programma hiermee 'een op sociale media minder belicht aspect van racisme' tonen. Zij sprak over 'blanken die door negers in elkaar worden geslagen'.

'Voor racisme is geen plaats'
Dat schiet bij veel partijen compleet in het verkeerde keelgat. "Vrijheid van meningsuiting is echter niet onbeperkt. Daar waar onder de mantel van journalistiek racistische ideeën worden verspreid, is die grens bereikt", schrijven de omroepen AVROTROS, BNNVARA, EO, HUMAN, KRO-NCRV, MAX, NTR, PowNed, VPRO, WNL en Omroep ZWART gezamenlijk.

"Middels taal en beeld wordt daarin een valse, racistische boodschap verkondigd die wij gezamenlijk kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO. Dat is het platform van de publieke omroep onwaardig. Wij spreken de omroep Ongehoord Nederland daar collectief op aan. Voor racisme is geen plaats in onze maatschappij."

> Omroep ON toont filmpjes van racistische negers die Blanken mishandelen – Heel anti-Blank Nederland in een kramp

In de uitzending van 15 september meldde ON dat op sociaal media ook de minder belichte zijde van racisme te zien is; namelijk Blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. Die filmpjes mag je niet laten zien van anti-Blank Nederland dat vervolgens door het lint gaat.

De anti-Blanke NRC meldt dat Ongehoord Nederland nu een grens bereikt volgens de anti-Blanke NPO. Het anti-Blanke Trouw meldt dat Ongehoord nu te ver gaat volgens de anti-Blanke NPO. En de anti-Blanke NOS, die al jaren Blanken racistisch witten noemt, meldt dat de anti-Blanke NPO nu actie wil.

In het anti-Blanke AD lezen wat anti-Blanke politici er van vinden:
De PvdA vindt dat de omroep bij nog een overtreding moet vertrekken. ,,Wat een racistische drek, de publieke omroep onwaardig”, aldus Kamerlid Mohammed Mohandis. GroenLinks spreekt van ‘puur vergif’ en volgens D66 is er sprake van ‘ranzig racisme op onze publieke omroep’.

Niemand van deze anti-Blanke racisten heeft er moeite mee dat Blanken massaal mishandeld worden door haatnegers.

Ze vallen er over dat Raisa Blommestijn het woord ‘neger’ gebruikte. In Nederland is dat een normaal woord, maar kennelijk willen ze hier de Amerikaanse N-woord problematiek invoeren. In de VS mogen Blanken geen ‘nigger’ zeggen en gebruiken negers het de hele dag. Je kan geen succesvolle rapsong uitbrengen als je niet minstens 100 maal ‘niggah’ schreeuwt en oproept tot vuurwapengeweld en vrouwen ‘ho’s’ noemt.
Nou is het Amerikaanse ‘nigger’ niet eens gelijk aan het Nederlandse ‘neger’, daar hebben wij hier het woord ‘nikker’ voor.

Het paranoïde anti-Blanke CIDI ziet er zelfs gelijk een anti-Joods complot in:
Hoe komen ze bij de opmerking: Nog even en je zult zien dat Joden ‘de schuld’ krijgen dat er mensen wonen in Europa met een donkere huid.
> Als het CIDI zich nu eens onledig hield met het Israëlisch leger dat Palestijnen als wandelende schietschijven ziet, dan hebben ze daar hun handen meer dan vol aan.

Kan iemand mij uitleggen wat er racistisch was aan de uitzending? Er werd (en terecht) ook een andere kant getoond van racisme, discriminatie. Is dat het gebruik van het "n woord", het tonen van de beelden zonder context, of beide? Ik stel deze vraag omdat ik dat nergens expliciet lees en ik denk dat deze discussie gebaat is bij het zeer concreet benoemen van wat als racisme wordt gezien.Ja, en dan zo’n muppet van de Universiteit Leiden die er dan weer schande van spreekt. Ik weet het niet zeker, maar is het gebruik van het N-woord (ik schrijf het met opzet op deze wijze om niet nodeloos weg gemodereerd te worden) juridisch verboden, of vinden we het gewoon niet zo netjes. Als het om het laatste gaat kan ON uiteraard niet vervolgd worden.

Het lijkt wel of bij elke uitzending iedereen op het puntje van zijn stoel zit om bij het minste of geringste een klacht te kunnen indien. De hijgerigheid om ON te kunnen verbieden slaat ervan af, ik vind dat een beetje zielige vertoning.
Last Edit:6 maanden 5 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 maanden 5 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

ONGEHOORD NEDERLAND werd gestart door katertje

Posted 9 maanden 1 week geleden #59049
Onrust in omroepland, want de ombudsman, pardon...ombudsmens, heeft 'geconstateerd' dat Ongehoord Nederland, niet altijd even accuraat is in haar berichtgeving.Inhoudelijke discussie dan maar om over wat niet accuraat is, of zelfs onwaar is?

Túúrlijk niet! Niemand wil er "inhoudelijk" over in discussie. We hebben toch het oordeel van de ombudsman!? Die onkreukbare dame weet namelijk exact wat "waar" is en wat niet.

Weet u, er zijn van die media typjes die je nooit of te nimmer zult horen zeggen dat "Russia-gate" feitelijk juist was, zoals al die omroepen en kranten ons jarenlang hebben voorgelogen. Dat de verkiezingen in de Verenigde Staten de zuiverste ter wereld zijn, terwijl ze van fraude aan elkaar hangen. Geen denken aan dat ze ooit ook maar zou overwegen te beweren dat de "Covid vaccins" probleemloos zijn, terwijl studie na studie het tegenovergestelde aantoont. Ze prikt meedogenloos door alle leugens over Oekraïne heen, die dag in, dag uit, aan ons worden voorgezet. Het zou niet in haar opkomen om een feministe ter verantwoording te roepen die beweert dat mannen niet lesbisch kunnen zijn.

Het rapport van de ombudsmens leest als een omgevallen boekenkast vol haarkloverijen, achtergrond informatie die niets toevoegt, en ingewikkelde redeneringen over hoe een journalist te werk zou moeten gaan om de macht naar de mond te praten zonder dat het opvalt. En hoe de consensus onder geselecteerde 'experts', uitgezocht door de goedgekeurde omroepen en publicaties, gebruikt dient te worden als laatste woord.

De NOS haalde twee voorbeelden aan. De eerste over de 'Omvolkingstheorie', en de andere over de 'stikstofproductie'.Omvolking is geen theorie als je uitgaat van een bepaalde samenstelling van de bevolking in het verleden, met ras als criterium, het vrij simpel valt aan te tonen dat het evenwicht met de jaren 'dramatisch' is verschoven. 'Dramatisch' in de betekenis van evident. Iets wat alleen een blinde over het hoofd zou kunnen zien.

Daarbij merkte ik op dat uiteindelijk niet zozeer het ras van belang is, maar het gedrag. De cultuur. De normen en waarden. Het niveau van welvaart en welzijn. Als de grootschalige import van mensen met een andere culturele achtergrond belangrijke veranderingen met zich meebrengt op het gebied van normen en waarden, welvaart en welzijn, dan stuit 'omvolking' op weerstand bij de groep die gehecht was aan die oorspronkelijke normen en waarden. Doen of je neus bloedt is dan niet aan te bevelen.

Dat Thierry Baudet, FvD, en Filip De Winter, (Vlaams belang, België ) zich uitspraken tegen ” Omvolking” in Europa, én dat die behoudende termen nu als “onjuiste informatie” door het Ombudsmens, naar aanleiding van “””klachten uit de samenleving,””” worden uitgedragen, is naar mijn mening gewoon pure indoctrinatie en angstzaaierij. Ik noem het zieke kletskoek…..met een ideologische grondslag.

Er wordt nimmer gesproken over OVERBEVOLKING en de catastrofale gevolgen, als ook dat de IMMIGRATIE Nederland laat ” bezwijken ” onder de bevolkingsdruk.

En breek mij de bek niet open over stikstof! Een door ambtenaren gecreëerd probleem dat als een religie wordt uitgedragen en de burger in diepe armoede trekt. Het stikstof probleem bestaat niet. Het is er met de haren bijgesleept toen ambtenaren van iedere graspol een natuurgebied maakte met hun wanproduct Natura 2000. Wat er aan de hand is, is dat de boeren met hun landerijen de regering in de weg zitten. Zoveel ruimte. Daar konden zoveel asielzoekers wonen. Dat boeren volgens iemand van het CBS veel stikstof produceren is alleen voor een 'simpelton' voldoende informatie. Mensen moeten eten, en boeren produceren het voedsel dat ons in leven houdt.

Maar wat voegen lijvige rapporten van ombudsmensen toe, die overal in de media van alle kanten worden besnuffeld en besproken door pratende hoofden in energie vretende kantoren, studio's en redactieruimten, om via kabels en schermen onze huiskamer binnen te komen. Wanneer gaan we eens met elkaar in gesprek over nut en noodzaak. Over de bouw in ons overvolle land van megalomane datacenters die net zoveel energie vreten als een aantal provincies bij elkaar. Die waanzin is eigenlijk onacceptabel………!!!

Over snelheidsbeperkingen die niet voor minder, maar méér gemeten uitstoot zorgen. En over de complete waanzin van al die oorlogen die we wereldwijd voeren, waarbij onmetelijke hoeveelheden stikstof vrijkomen, hele landen worden verwoest, en hongersnood wordt geforceerd. Of de tankers met LNG en olie die banale hoeveelheden stikstof produceren omdat we de Russen willen treiteren, wat vervolgens hopeloos mislukt.

En dat alles zou Ongehoord Nederland niet mogen vertellen???

Natúúrlijk mag iemand vinden dat de boeren in Nederland het verhoudingsgewijs prima doen, afgezet tegen de alternatieven van veel minder efficiënte productie elders, en import van die producten met vervoer over grote afstanden. "Nul Uitstoot" in gebieden die op een kaart worden ingekleurd, is een fallus voor een hersenloze klantenkring van een goedkoop klimaatbordeel. Een totem.

Volgens deze ombudsmens kan onafhankelijkheid er alleen toe leiden dat elk journalistiek programma dezelfde conclusies bereikt, dan wel suggereert. Dat ook de wijze van vragen stellen onzindelijk suggestief kan zijn blijkt een te grote gedachtesprong, maar is voor deze ombudsmens wel een doel waarnaar gestreefd moet worden. Net zo lang doorvragen totdat de positie is bereikt die aansluit bij een gewenste vorm van journalistiek resultaat

Schaamteloos onbenul, je kunt het niet genoeg herhalen.

Overigens is een partijdige belichting van zaken sinds mensenheugenis normaal. Toen de media nog functioneerden werd een onderwerp in de Telegraaf totaal anders uitgelicht dan datzelfde onderwerp bij de Volkskrant. En de VARA ging met tal van maatschappelijke onderwerpen totaal anders om dan de EO. Iedereen wist dat en dat was normaal

Ongehoord Nederland slaat die weg weer in en het Ombudsmens doet haar best om deze ontwikkeling de nek om te draaien. Waarmee ze en passant het doodsvonnis tekent voor NPO, omdat deze club daardoor haar verloren relevantie niet terug kan winnen.
Maar goed, weet dat mens veel, ze zal wel uit de baantjes carrousel daar terecht zijn gekomen

Overigens is het de beste reclame die ON had kunnen krijgen. Gratis nog wel en een dikke onderstreping van de hypocrisie en het meten met dubbele maten in Hilversum.
Last Edit:9 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.304 seconden