Vraag Biontech/Pfizer klaagt Denemarken aan wegens opheffing coronamaatregelen?

Meer
4 maanden 4 weken geleden - 4 maanden 4 weken geleden #58477 door katertje
Inderdaad ...een parodie, want vaccinboer Pfizer hoeft helemaal geen enkel land aan te klagen wegens omzetderving, aangezien de uiterst intelligente en integere president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ervoor heeft gezorgd dat de EU-landen hun nek in de door de Commissie geïnstalleerde strop hebben gelegd en met alle door Pfizer gestelde voorwaarden blindelings akkoord zijn gegaan.
Vandaar ook dat alle sms'jes en/of whatsappjes door Von der Leyen van haar telefoon zijn gedeleet.

Lees de uitgelekte tekst van Pfizer contract nog maar eens
threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085.html
Laast bewerkt: 4 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
4 maanden 4 weken geleden #58475 door dirko
Bekijk het plaatje eens goed, rechtsbovenin staat „PARODIE“..

??‍?

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 4 weken geleden - 4 maanden 4 weken geleden #58472 door katertje
Biontech/Pfizer klaagt Denemarken aan wegens opheffing coronamaatregelen....

Omdat het op grond van de opheffing van de corona-maatregelen zeer waarschijnlijk is dat steeds minder burgers zich tegen Covid-19 laten vaccineren, wil BioNTech de Deense regering aanklagen voor schadevergoeding wegens derving van winsten. Een desbetreffend rekwest bevindt zich al bij het Europees Gerechtshof.
ALLE premiers en presidenten van de wereld worden gecontroleerd door de Wereldbank en een PFIZER contract


Achtergrond: Pfizer is uiterst agressief geweest in zijn pogingen om de details van hun internationale COVID19-vaccinovereenkomsten te beschermen.
Omdat de kosten van het ontwikkelen van contracten erg hoog zijn en veel tijd kosten (juridische beoordelingscycli), ontwikkelt Pfizer, net als alle andere bedrijven, een gestandaardiseerd sjabloon voor overeenkomsten en gebruikt deze overeenkomsten met relatief kleine aanpassingen in verschillende landen.

Eerst over het product:
“De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op de productie van vaccins voor COVID19 en zijn mutaties, maar ook voor “elk apparaat, technologie of product dat wordt gebruikt bij de toediening of om het gebruik of het effect van een dergelijk vaccin te verbeteren”.

Als u zich afvroeg waarom Ivermectine werd onderdrukt, wel, dat is omdat de overeenkomst die landen hadden met Pfizer hen niet toestaat om aan hun contract te ontsnappen, waarin staat dat zelfs als een geneesmiddel zal worden gevonden om COVID19 te behandelen, het contract niet kan worden vernietigd.


Het leveren van het product
“Pfizer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van doses in overeenstemming met de geschatte leveringsdata… noch geeft een dergelijke tekortkoming de koper enig recht om bestellingen van hoeveelheden Product te annuleren.”

“Pfizer beslist over noodzakelijke aanpassingen van het aantal Contracted Doses en het leveringsschema dat aan de Koper verschuldigd is … op basis van door Pfizer vast te stellen uitgangspunten … Koper wordt geacht in te stemmen met elke herziening.”

Voor alle duidelijkheid:
“Koper doet hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die hem in rechte, billijkheid of anderszins toekomen, voortvloeiend uit of verband houdend met:… enig verzuim van Pfizer om de Gecontracteerde doses te leveren conform het Leveringsschema.”

Nogmaals: “In geen geval zal Pfizer onderworpen zijn aan of aansprakelijk zijn voor boetes voor te late levering.”

U kunt het product niet retourneren, wat er ook gebeurt:
Covid-19 vaccins zullen naar verwachting in 2022 wereldwijd 62,3 miljoen cardiovasculaire sterfgevallen veroorzaken
“Pfizer accepteert onder geen enkele omstandigheid retourzendingen van Product (of een dosis)…er mogen onder geen enkele omstandigheid retourzendingen van Product plaatsvinden.”


En dan nu het GROTE GEHEIM:
“$12 (10 euro) per dosering voor ongeveer 250.000 eenheden.”Grappig dat dit de prijs is voor een klein aantal doseringen terwijl Pfizer de VS $19,50 (16,50 euro) per dosis in rekening bracht.
De Amerikaanse belastingbetaler is genaaid door Pfizer, Israël waarschijnlijk ook.


Over de betaling
“het land heeft niet het recht “om bedragen die aan Pfizer verschuldigd zijn, hetzij op grond van deze overeenkomst of anderszins, in te houden, te verrekenen, terug te vorderen of te debiteren met enig ander bedrag dat Pfizer of een met Pfizer gelieerde onderneming aan haar verschuldigd is (of zal worden).”

Beschadigde goederen:
“DE ENIGE WAARDE om een terugroeping te krijgen is als u een fout van de cGMP kunt bewijzen.”
Voor alle duidelijkheid: “de Koper heeft niet het recht om een Product af te wijzen op basis van klachten over de service, tenzij een Product wezenlijk niet overeenstemt met de specificaties of de cGMP.”

Lange termijn effecten en efficiëntie:
“Koper erkent…dat de langetermijn effecten en werkzaamheid van het Vaccin op dit moment niet bekend zijn en dat er nadelige effecten van het Vaccin kunnen zijn die op dit moment niet bekend zijn.”

Opzegging wegens reden:

Er zijn clausules over opzeggingsmogelijkheid, maar in feite, zoals het eruitziet, heeft de koper bijna niets dat als een wezenlijke inbreuk kan worden beschouwd, terwijl Pfizer dat gemakkelijk kan doen als ze hun geld niet krijgen of als ze dat zo achten.

U moet Pfizer betalen voor de doseringen die u hebt besteld, ongeacht hoeveel u hebt verbruikt, ongeacht of Pfizer het goedgekeurd heeft gekregen (het was een pre-EU goedkeuring) of dat zij de Contracted Doses niet hebben geleverd in overeenstemming met eventuele geschatte leveringsdata die hierin zijn opgenomen.

Britse officiële cijfers: Gevaccineerden waren in september goed voor 82% van de Covid-19 sterfgevallen, 69% van de ziekenhuisopnames en 54% van de gevallen
“Koper stemt er hierbij mee in Pfizer, BioNTech (en) hun Affiliates…te vrijwaren, te VERDEDIGEN EN TE BEHOUDEN… van en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, straffen, boetes, kosten en uitgaven…”

De staat moet Pfizer verdedigen:
“(Pfizer) zal Koper op de hoogte stellen van Verliezen waarvoor zij schadeloosstelling zoekt… Na een dergelijke kennisgeving zal Koper onmiddellijk de leiding en de controle op zich nemen van de verdediging van dergelijke Schadeloosgestelde Claims namens (Pfizer).”

Echter, “Pfizer heeft echter het recht om de controle over een dergelijke verdediging op zich te nemen… en de Koper zal alle Verliezen betalen, inclusief, zonder beperking, de redelijke honoraria van advocaten en andere gemaakte kosten.”


Pfizer zorgt ervoor dat het land voor alles opdraait:
“Kosten en uitgaven, inclusief… honoraria en verschotten van raadslieden, opgelopen door de Gevrijwaarde(n) in verband met een Gevrijwaarde Vordering zullen op kwartaalbasis worden vergoed door Koper”.


Aansprakelijkheid
“dit omvat niet, en vormt ook geen productaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van eventuele claims van derden/patiënten en een dergelijke algemene aansprakelijkheidsverzekering laat onverlet de vrijwaringsverplichting van Koper zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.”

Er is geen limiet aan de aansprakelijkheid van het land in geval van:
“de door haar gegeven vrijwaring op grond van artikel 8 (Schadeloosstelling)” of indien de Koper Pfizer niet heeft betaald.”

“De Koper ziet af van elk recht op immuniteit, hij ziet af van elke wet die de verplichting tot schadevergoeding aan Pfizer zou kunnen beperken.”


Commentaar: De rechtbank is in NY heeft de capaciteit om internationale activa van een land in te houden als het land het contract niet nakomt.

Voorwaarde tot levering
“Koper moet Pfizer bescherming bieden tegen aansprakelijkheid voor claims en alle Verliezen, moet dit implementeren via wettelijke of regelgevende vereisten, en de toereikendheid van dergelijke inspanningen is naar eigen goeddunken van Pfizer.”

Vertrouwelijkheid, deel 1:
“Elke Ontvanger zal de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij beschermen met ten minste dezelfde mate van zorg als hij zijn eigen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie van soortgelijke aard bewaart.”

Vertrouwelijkheid, deel 2:
“Ontvanger zal Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan die van haar Vertegenwoordigers die dergelijke Vertrouwelijke Informatie moeten kennen om aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen.”

Vertrouwelijkheid, deel 3:
“Het contract moet 10 jaar vertrouwelijk blijven.”

Commentaar: Waarom 30 jaar in Israël?

WHO-functionaris: mondkapjesplicht en sociale afstand moeten voor onbepaalde tijd blijven bestaan
Arbitrage & toepasselijke wetten:

Arbitrage moet worden gedaan in New York, in volgens de regels van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel, beheerst door de wetten van de staat New York, VS.

Als een specifiek ministerie werd toegewezen om het contract veilig te stellen, moeten ze dat blijven doen:
“…pogingen tot overdracht van rechten of delegatie of uitbesteding van taken zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen zijn nietig en onwerkzaam.”

Tijd om de naam te onthullen van het land van waaruit het is uitgelekt.
En de winnaar is … Albanië!
Ik stuitte eerst op een document, genaamd KONTRATEN-E-PLOTE wat vertaald “Lees het volledige contract” betekent.

Pas later ontdekte ik dat het een Albanese website was die het in januari 2021 heeft gepubliceerd. Zij verdienen ALLE lof voor het lekken van het document, en journalisten over de hele wereld verdienen de schande voor het niet ontdekken en rapporteren.

Landen kunnen beweren dat ze een betere deal hebben onderhandeld, maar op basis van het bewijs dat we hebben ontvangen uit Zuid-Amerika lijkt het erop dat dit contract echt is, en dat het vergelijkbaar is met wat wereldwijd werd gebruikt.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 4 maanden 4 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko