Vraag Discriminatie bij fraudeonderzoek in buitenland

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 3 maanden geleden #52039 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...agbaar.9584798.lynkx ?

De CRvB deed een uitspraak in een zevental zaken waarbij betrokkenen hadden geweigerd hun Marokkaans CIN-nummer of Turks TC kimliknummer te verstrekken in het kader van rechtmatigheidsonderzoek door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) die zij ontvingen. De SVB besloot daarop de uitkeringen stop te zetten.

Uitkeringsgerechtigden met een buitenlands burgerservicenummer zijn verplicht dat op te geven bij rechtmatigheidsonderzoek, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

<De AIO is in feite een (aanvullende) bijstandsuitkering omdat er te weinig AOW-jaren zijn opgebouwd.
Dit is een jarenlang bewust niet onderkende uitgavepost ter zake van het massaal importeren van mensen uit vreemde landen.
Voorheen ontvingen ze van hun 65e (ook dat is een strijdpunt gezien de geboorte-akten) aanvullende bijstand maar voor het uitkeringsgemak van de gemeenten gingen de zaken naar de SVB.>

Een burgerservicenummer bevat volgens de rechter geen privacy-gevoelige informatie. Ook heeft de SVB aangegeven voor welk doel de burgerservicenummers werden opgevraagd.De AIO-ontvangers deden ook een beroep op het discriminatieverbod. Volgens de verdediging waren de onderzoeken hoofdzakelijk gericht op hun migratieachtergrond. De SVB betoogde echter dat de aanleiding van de onderzoeken lag in het feit dat de ontvangers langere tijd in het buitenland hadden verbleven, waardoor aanleiding was om te vermoeden dat zij daar onroerend goed bezitten. Volgens de rechter is die selectiemethode – op gedrag – niet verboden onder de anti-discriminatiewetgeving. De uitspraak moet volgens de persrechter in algemene zin worden geïnterpreteerd en is dus ook van toepassing op rechtmatigheidsonderzoeken door gemeenten.

<Dus indirect worden gemeenten als Tilburg alsnog in het gelijk gesteld. >

Conclusie
De door de werkgevers vanaf globaal 1970 zo gewenste goedkope arbeidskrachten aangevuld met de door de PvdA toegestane gezinshereniging hebben gezorgd voor ongekende uitvoeringsproblemen.
Blijft echter dat je in die landen kunt zoeken tot je een ons weegt en dat de medewerking van de instanties daar nooit kan worden afgedwongen.
Weer een formele pyrrusoverwinning. Het lijkt geregeld maar je hebt er geen f.ck aan.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #51328 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ilburg.9577831.lynkx ?

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie.

De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod.

<Het ging, zoals uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bleek, -in tegenstelling tot de mededeling in BB- niet enkel om Turkije maar ook om Marokko en later Polen en nog later eventueel België. Zie: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument...true&keyword=tilburg

Inhoudsindicatie: Vermogensonderzoek in Tilburg in strijd met discriminatieverbod. Voor pilot bijstandsgerechtigden met Turkse en Marokkaanse nationaliteit geselecteerd. In kader project onderzoek alleen gericht op bijstandsgerechtigden met Turkse nationaliteit. Geen sprake van doorlopend en gefaseerd onderzoek naar alle niet-Nederlandse uitkeringsgerechtigden omdat dit niet in het projectplan is beschreven. Verdacht onderscheid kostenaspect geen zeer gewichtige redenen.>

Tilburg beperkte zich naar eigen zeggen vanwege de kosten tot onderzoek in Turkije.
Er werd een gespecialiseerd bureau ingeschakeld dat op zoek ging naar bezit van onroerend goed van Turkse uitkeringsontvangers in hun land van herkomst. De opgespoorde fraudeurs moesten hun uitkering terugbetalen. Met een beroep op discriminatie stapten meerdere betrapte inwoners van Tilburg naar de rechter omdat de gemeente bedragen tussen 85.000 en 145.000 euro terugeiste.

In hoger beroep kregen ze gelijk, aldus drie uitspraken die deze week zijn gepubliceerd.
De rechter bepaalde dat de gemeente het bewijs uit het vermogensonderzoek niet mocht gebruiken.
Tilburg moet een nieuwe beslissing nemen op de bezwaren tegen de beëindiging en invordering van de uitkeringen. (ANP)

<Allereerst de vraag waarom BB het hier enkel heeft over mensen met Turkse achtergrond terwijl er (nog steeds want uitslag niet bekend) onderzoek loopt in Marokko.

Gelet op het dictum van de uitspraak van de CRvB is het nagenoeg onmogelijk om een behoorlijke motivering te vinden die niet in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Immers, het gaat in feite om alle mensen met een buitenlandse achtergrond die zich in Nederland hebben gevestigd en een beroep doen of zullen doen op ons sociale stelsel.

Kort gesteld mag je nu zeggen dat de autochtone Nederlander door het EVRM direct zowel als indirect wordt gediscrimineerd wanneer een beroep op bijstand wordt gedaan.
Immers hij/zij/hen (geintje) moet volledig inzage geven in het vermogen dat normaliter in Nederland aanwezig is.
Mocht het zich buitenlands bevinden dan zullen de banken en de Belastingdienst inzicht aan de gemeente kunnen verschaffen. Anders hebben we de Sleepwet nog.

Een gemeente als Tilburg die, in het kader van medebewind, namens het Rijk wetgeving uitvoert is niet toegerust om over de gehele wereld (denk bijv. aan Amsterdam met zijn minimaal 180 nationaliteiten) onderzoek te (laten) verrichten.
In feite heeft de Staat (het Rijk) de gemeenten, net als bij de decentralisaties, opgezadeld met onoverkoombare problemen.
De basis van dit falen is gelegd in de 70-er jaren van de vorige eeuw door mensen te snel een verblijfsvergunning te geven en daarnaast bijv. Turken en Marokkanen een dubbel paspoort.

Oplossingsgericht voor ieder weldenkend mens en iedereen dus die geen wetsovertreder wil zijn.

1.Allereerst dienen alle dubbele paspoorten, niet enkel van Turken en Marokkanen, ingetrokken te worden. In principe wordt niemand statenloos dat is de primaire voorwaarde.

1a.De volgende stap dient te zijn om binnen een beperkte tijd, van zeg maximaal 5 jaar, alle verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd om te zetten naar tijdelijke vergunningen met meldingsplicht.

1b.Tegelijkertijd dient het beroep op de sociale wetgeving te worden afgesloten voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning.
Daardoor worden UWV en de gemeenten niet langer belast met juridisch/technisch (nagenoeg) onmogelijk onderzoek en het kostenplaatje wordt overzichtelijker.

Het EVRM kan blijven bestaan want er is geen sprake van discriminatie naar geboorteland/nationaliteit; laat staan naar ras (Marokkko-Wilders).>

Conclusie:

1.Het toelatingsbeleid van mensen van buiten Nederland dient finaal op de schop te gaan.
2.Er dient nieuwe wetgeving te worden gemaakt waardoor oudere wetgeving wordt aangepast c.q. vervalt (Nieuw gaat voor oud).
3.Er dienen, zeer hoge uitzonderingen daargelaten, enkel nog verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd te worden verstrekt met daaraan gekoppeld dat die vergunning vervalt bij een beroep op ons sociale stelsel. In feite wordt men gelijk gesteld aan een uitgeprocedeerde asielzoeker.
3a.Men dient Nederland binnen 3 maanden te verlaten indien niet wordt aangetoond dat men zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien.(meldingsplicht)

4.Alle dubbele (Nederlandse) paspoorten dienen te worden ingetrokken.
4a.In de plaats hiervan kan men een vergunning voor bepaalde tijd krijgen zodat deze mensen gelijkgesteld zijn (geen discriminatie) aan nieuwelingen die conform voorwaarden een tijdelijke vergunning krijgen . Aan het verstrekken van die tijdelijke vergunning wordt eveneens de voorwaarde verbonden dat die vergunning vervalt bij beroep op ons sociale stelsel.

Het vorenstaande kan meehelpen aan het voorkomen van het totaal ineenzakken van ons sociale stelsel en daaraan gekoppeld de Staat Nederland.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko