Vraag Geen Marrakesh. Geen Zelfmoordpact. Grenzen Dicht !

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53515 door katertjeNederland moet het VN-migratiepact niet ondertekenen volgende maand in Marrakech. Deze dringende oproep doet VVD-prominent Frits Bolkestein aan staatssecretaris Mark Harbers.

“Ik roep de staatssecretaris op dit document niet te ondertekenen. Het is niet in overeenstemming met het beleid waar wij als Nederland voor staan.”

Bolkestein maakt zich grote zorgen over de tekst van het akkoord en het feit dat het document de sfeer ademt dat alle migranten geholpen moeten worden. “Het pact heeft het niet alleen over echte vluchtelingen, maar over alle migranten die hier naartoe willen komen. Uit de tekst spreekt een soort wenselijkheid dat deze mensen geholpen moeten worden en financieel ondersteuning dienen te krijgen. Daar ben ik tegen. We hebben het al druk genoeg met de opvang van echte vluchtelingen.”

Staatssecretaris Harbers benadrukt steeds dat het migratiepact geen verdrag is en dus niet juridisch bindend.
De oud-VVD vindt dit argument weinig overtuigend.

“Er zal zonder meer door advocaten verwezen worden naar dit stuk en slimme advocaten zullen dit in hun voordeel gebruiken en toe proberen te passen op concrete gevallen. Dat moeten we niet willen.”


Daarnaast vreest Bolkestein dat het pact een enorme aanzuigende werking zal hebben. Ook op migranten die helemaal niet op de vlucht zijn voor oorlog en ellende.

“Dit pact creeert de onwenselijke situatie dat Jan en alleman die zich hier aandient bij de grens geholpen moet worden. Dan krijg je bijvoorbeeld een heel toestroom van mensen uit Afrika hierheen die verder niks toevoegen aan onze maatschappij. Nederland is al vol genoeg.”


De oud-partijleider vindt dat Nederland zich moet aansluiten bij landen als de Verenigde Staten en Hongarije, die zich onlangs hebben teruggetrokken uit het pact. “Ik zou willen zeggen tegen het kabinet, teken niet. En sluit je aan bij de landen die zich ook hebben teruggetrokken.” (VS, Australië, Hongarije, Polen, Kroatië, Bulgarije, Tsjechië, Estland)

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff snapt de kritiek van zijn partijgenoot heel goed. Volgens Dijkhoff is het voor de VVD nog absoluut geen gelopen race dat het pact wordt ondertekent, zo stelt hij tegenover EenVandaag. “Ik luister naar iedereen, dus ook naar Bolkestein. We laten het nu juridisch bekijken. Op basis daarvan beslissen we of we gaan tekenen.”

UPDATE:
Marrakesh afgewezen door: #USA #Australië #Brazilië #Japan #Israël #Noorwegen #Denemarken #Oostenrijk #Italië #Hongarije #Polen #Tsjechië #Kroatië #Slovenië #Estland
#Zwitserland
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53503 door katertje
Van de Belgische website: Golfbrekers:

Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)….Er zijn toch nog verstandige professoren…

Lees het opiniestuk (DM) van socioloog. Mark Elchardus, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, met volgende specialisaties:Cultuursociologie, Sociologie van de tijdsordening,
Democratie, Hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, Houdingen en wijzen van denken en voelen

“Volgende maand in Marrakesh kunnen regeringen het VN-verdrag over migratie met de ogen dicht ondertekenen. Het is juridisch toch niet bindend. Tenminste, dat beweren voorstanders van deze ‘internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’, het Global Compact for Migration (GCM).

Een sterk staaltje volksverlakkerij.

De ondertekenaars verbinden er zich wel degelijk toe. “Commit” staat in de Engelse tekst, “de GCM te implementeren, zowel in hun landen als op regionaal en globaal niveau” (paragraaf 41). Eenmaal ondertekend wordt het verdrag normerend en richtinggevend voor beleid. Waarom anders een verdrag sluiten?
Mocht het GCM, zoals de titel suggereert, handelen over reguliere of legale migratie, dan vormen de aanbevelingen voor België geen probleem. De meeste ervan worden hier al ter harte genomen, behalve misschien dat legale migratie bij ons vaak om gezinshereniging draait, terwijl het GCM sterk pleit voor arbeidsmigratie.
De titel is misleidend en het voorgestelde verdrag is om twee redenen onaanvaardbaar. Het staat in de weg van een effectieve aanpak van illegale migratie en is opvallend eenzijdig en vooringenomen.

Migratie wordt omschreven als “een bron van welvaart, innovatie, duurzame ontwikkeling” (§8), terwijl over de impact van reguliere migratie geen wetenschappelijke eensgezindheid bestaat. Veel hangt af van de kenmerken van de migranten en van het arbeidsbestel en de aard van de verzorgingsstaat waarin zij terechtkomen. De tekst pleit voor meer informatie over migratie, maar enkel over de economische gevolgen ervan (§17 en 21).

We worden teruggeslingerd naar de tijd toen mensen louter liberaal, als werktuigen werden benaderd, zonder aandacht voor hun sociale, politieke en culture eigenheid. Betere informatie over migratie en migranten wordt door het GCM nodig geacht, maar niet voor een juistere beeldvorming, enkel om “negatieve beeldvorming tegen te gaan” (§10) en bij te dragen tot een “constructieve perceptie”, lees, een pleidooi voor meer migratie (§33). Men vraagt propaganda, geen wetenschap.

Illegale migratie vergemakkelijken
De media wordt brutaal de wacht aangezegd: lekkers voor wie voor migratie pleit, de roede voor wie kritiek uit (§33). Wat de mensen in de landen van bestemming denken, is van geen tel. Als dat al ter sprake komt, vallen woorden als ‘onverdraagzaamheid’, ‘xenofobie’ en ‘racisme’, terwijl de migrant met politiek correcte bombast wordt omschreven als een “agent of change” (§15). Hij of zij moet volgens het GCM “empowered” worden het land van aankomst te veranderen. Waartoe? Moeten we meer op Somalië gaan gelijken? Spijtig dat de VN op een moment dat het multilateralisme al onder vuur ligt zo’n schabouwelijke tekst uitbraken.

Dat het GCM onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie is geweldig storend. Het hoofd van de EU-delegatie bij de VN maakte zich daarover druk toen een eerste versie van de tekst werd besproken. Die kritiek werd nagenoeg genegeerd. Het verdrag werd homeopathisch aangevuld met de opmerking dat landen nog wel het onderscheid mogen maken tussen legale en illegale migratie (§15). Van een systematisch onderscheid tussen de twee is in de finale tekst geen sprake. De meeste paragrafen handelen over ‘migratie’ zonder meer. Op zich voldoende reden om zich niet aan te sluiten bij dit verdrag

De fundamentele vraag is immers hoe je illegale migratie wil aanpakken. Het GCM stelt dat het die “wil verminderen” (§11). Dat is een ander doel dan illegale migratie, via positieve en negatieve stimuli, radicaal ontmoedigen. Precies voor die keuze staan landen. Als een land illegale migratie wil ontmoedigen, dan kan het dit verdrag niet ondertekenen. En als het de omvang en impact ervan wil verminderen… dan kan het dat eigenlijk ook niet doen. De aanbevelingen van het GCM zijn er immers veeleer op gericht illegale migratie te vergemakkelijken dan te verminderen. Zo moeten er zo weinig mogelijk verschillen zijn in de behandeling van legale en illegale migranten (§31). Dat geldt ook voor de witte en zwarte economie, want ook illegalen die in het zwart werken, verdienen arbeidsbescherming (§22).

Wetten die illegale grensoverschrijding en illegaal verblijf strafbaar stellen, moeten worden ingeperkt. De tijd die illegalen in gesloten instellingen verblijven, moet zo kort mogelijk zijn. Een dergelijk verblijf mag nooit worden gebruikt om illegale migratie te ontmoedigen (§29). Er is enkel sprake van mensensmokkel als er materieel voordeel uit wordt gehaald (§25). Illegaal aanwezige minderjarigen mogen nooit worden teruggestuurd en hun familie mag hen vervoegen (§27). Het inhuren van de diensten van mensensmokkelaars mag niet strafbaar worden (§25). Langs de routes van de illegale migranten moeten informatiepunten worden opgezet om hen te informeren over hun rechten (§19).
Liberalen, altijd te vinden voor veel en goedkope arbeidskrachten, vinden dit verdrag een “grote vooruitgang” (premier Michel) en willen het met “veel overtuiging tekenen” (minister De Croo). Dat zal wel. Of we ons allemaal daartoe moeten verbinden, is iets waarover het parlement zou moeten stemmen. Alle partijen en parlementairen moeten daarover in eer en geweten beslissen. Een keuze die zij dan tegenover de kiezer moeten verantwoorden.Dat kan meteen in mei.”

Onze redactie wil graag nog een andere ongemakkelijke Elchardusmening in herinnering brengen, die door het Marrakeshpact nog zal toenemen:
“In de studie waar ik nu aan werk, zien we de cijfers. Van de niet-moslims heeft 84 procent van de 25- tot 35-jarigen een baan. Bij de moslims is dat 43 procent.” Maar naast de mislukte sociaal-economische integratie, is ook culturele integratie een groot probleem volgens socioloog Mark Elchardus. (…)

Als gevolg kop van Jut bij Apache: Een flinkse ontsporing
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53489 door katertje
Diskussion nimmt zu


Auch Estland nicht dabei beim UN-Migrationspakt

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53486 door katertje
Stop het Marrakesh verdrag

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53483 door katertjeNog maar weer eens over het Pact van Marrakesh..( Het artikel van Syp Wynia bij Elsevier is alleen beschikbaar voor abonnees)


Het VN-migratiepact dat op 10 en 11 december ter ondertekening voorligt in het Marrokaanse Marrakesh wordt door steeds meer landen sceptisch bekeken. Europese lidstaten als Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië weigeren het pact te ondertekenen, net als de VS en Australië. Ook in België en Nederland wordt er getwijfeld.

Niet bindend is wel een heel relatief begrip in dit verdrag
Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24 keer), ‘guarantee’ (11 keer) …

Landen die de tekst – die niet meer kan aangepast worden – ondertekenen, verklaren zich akkoord met de inhoud van het verdrag en engageren zich om zich ernaar te gedragen. Binnen de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus is, verder uit te hollen.

Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Raad van de Europese Unie, heeft bij monde van zijn eerste minister Sebastian Kurz te kennen gegeven het pact niet te zullen ondertekenen om maar liefst zeventien wel omschreven redenen.
Hieronder een gedeeltelijke opsomming:
- nagenoeg geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;
- gezinshereniging moet versoepeld worden;
- meer inspanningen om migranten tewerk te stellen;
- verbeterde sociale rechten;
- verplichting om basisvoorzieningen toe te kennen;
- verplichting om onderwijs te geven;
- aanvaarden van de kennis van de migrant op erewoord;
- onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen;
- erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;
- opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht moet zijn;
- actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie;
- migranten mogen niet vervolgd worden indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Naast Oostenrijk zijn er nog andere landen die al aangekondigd hebben en zullen aankondigen het verdrag niet te zullen ondertekenen zoals de VS, Australië, Hongarije, Kroatië, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Bulgarije. Het rijtje zal de komende dagen en weken ongetwijfeld nog verder aangroeien.

Kritische geluiden onderdrukken
De ondertekenende landen gaan akkoord om kritische geluiden over migratie te onderdrukken en zich actief in te zetten om de positieve effecten van migratie te beklemtonen.
Media die intolerante berichten verspreiden over migranten mogen, volgens het verdrag, niet langer in aanmerking komen voor publiek geld. Op die manier wordt elk kritisch geluid onderdrukt in media die afhankelijk zijn van subsidies.[/size][/b]

Conclusie?
“De Verenigde Nazies” doen hun naam alle eer aan. Misdadigheid, censuur, hersenspoeling, indoctrinatie en onderdrukking waren de werkmethodes van Heinrich Himmler en Joseph Goebbels en de hele nationaalsocialistische SS. De VN zijn geen haar beter dan Himmler en zijn SS, en helemaal dictatoriaal ontspoord op aanstoken van de Umma, de islamitische wereld, de criminele asielindustrie, de criminele NGO’s en de islamitische oliesjeiks.

Dat Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Bulgarije en Tsjechië (de Visegrad landen plus Oostenrijk) het pact weigeren te ondertekenen, net als de wereldmachten zoals VS en Australië is dan weer een goed teken.
Het is immers zo goed als uitgesloten dat de twee andere wereldmachten, Rusland en China, dit misdadig VN-verdrag zouden ondertekenen. Dat nieuws wordt hier volledig gecensureerd. Als het bekend geraakt staan de apparatsjiks van de EU-SSr immers met de billen bloot en de broek op de knieën.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53481 door katertje

Oplossing van Rutte voor alle "moeilijke" verdragen....inlegvelletje


Het VN-migratiepact krijgt in politiek Den Haag steeds meer kritiek. Nederland zou vandaag de knoop doorhakken. Maar juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben in elk geval deze week nog nodig om te bestuderen welke gevolgen de overeenkomst kan hebben voor het Nederlandse asielbeleid.

En wat doet het Kabinet? Het Kabinet gaat onderzoeken of de bevolking wederom met een "inlegvel" maar nu voor het Verdrag van Marrakesh voor de gek te houden is...!!
Rutte weet dat burgers een geheugen als een vergiet hebben en overweegt derhalve de truc met associatieverdrag Oekraïne te herhalen

De NOS meldde net dat het kabinet de mogelijkheid onderzoekt van een "Europees inlegvel" dat kan worden opgenomen in het Verdrag van Marrakesh.

Ondertussen zijn in de Tweede Kamer PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus tegen goedkeuring van de verklaring. De Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Tsjechië en Polen hebben al gezegd geen handtekening onder het verdrag te zullen zetten.

Wat een aanfluiting !
Harbers van de VVD weet niks van Marrakesh Immigratiepact, tekent toch


Roelof Bisschop (SGP) legt in 3 minuten en 7 seconden de gevaren van het Pact van Marrakesh uit
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53479 door katertje
De wordingsgeschiedenis van het Verdrag van Marrakesh dat het kabinet zo graag wil tekenen in december bevestigt veel meer dan je weten wilde.

Die wordingsgeschiedenis van ‘Marrakesh’ vindt u in Elsevier – hier om precies te zijn: www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achte...d-marrakesh-156595w/ – en ik moet toegeven dat ik er geschokt over ben. Geschokt in de klassieke zin, dat je tot diep in je vezels het gevoel hebt dat de grond onder je voeten is weggetrokken, en niets nog langer zeker is.

Geschokt ook door het besef dat onze overheid werkelijk nergens nog mee te vertrouwen is. Dat die overheid de speeltuin is van onverantwoordelijke kinderen met een grote mond, maar helaas zonder hersens of besef van de wereld. Een overheid waarvan de wereld niet die van de bevolking is; die leeft in een wereld die de bevolking veracht – en dat niet vanuit kennis maar vanuit onkunde.

Dat ik geschokt ben dat de Europese overheden al sinds de jaren zestig actief doende zijn de autochtone bevolking inderdaad te vervangen heeft meer te maken met de onvoorstelbaarheid van de domheid er achter. Domheid gecombineerd met ideologie is nog steeds het ergste waarmee je geconfronteerd kunt worden, en we zien er hier een overmaat van, die zich ook nog eens heeft laten combineren met diepe angsten.

Angst bij bestuurders ook over de onomkeerbaarheid van waarmee men zich geassocieerd heeft, en daardoor de nog grotere angst voor wat er gebeurt als het uitkomt aleer alles in kannen en kruiken is. Want dat is de angst om zelfbehoud. De angst te eindigen aan een lantaarnpaal, onder een guillotine, of gewoon aan stukken gescheurd te worden door boos volk op een pleintje voor het Binnenhof. En niet eens zonder reden, want een volk dat verraden is en zich daardoor verraden voelen mag, kun je haar wraak moeilijk ontzeggen.

Niet dat dit gebeuren gaat – en misschien is dat maar beter ook – want waar de bestuurders van dit land moreel dieper gezonken zijn dan ooit voorstelbaar was, hebben ze daarmee ironisch genoeg een bevolking doen ontstaan die het morele besef dat dat de weg niet is wèl bezit. Het autochtone deel van de bevolking en zij die zich daaraan hebben aangepast, in ieder geval.

Het verhaal in Elsevier laat ook zien waarom Rutte in Marrakesh zal laten tekenen, al zou hij er zelf naar toe moeten om het rond te krijgen. De EU wil het, en Rutte wil de EU, en het baantje dat hem daar beloofd is. Hij heeft Nederland verkocht voor een baantje waarmee hij vijf jaar lang mag presideren over een uiteenvallende Europese Unie – een proces van desintegratie dat niet meer gestopt kan worden omdat een aantal landen op de drempel van Armageddon steigerde en besloot terug te keren. Of ze zich zullen kunnen redden? Eenvoudig zal het niet worden.

Dit lijstje is magerder dan het zijn zal. Genoeg van de landen in Zuid-Amerika die nu zeggen te tekenen zullen zich er als de nadelen kenbaar worden als hazen uit terugtrekken. Van veel Aziatische landen – China voorop – kun je hetzelfde voorspellen.

Het is de ironie van deze waanzin dat het voormalige Oost-Europa opnieuw frontlijnstaat zal worden – de vooruitgeschoven post van de beschaving die zich binnen Rusland staande zal kunnen houden. Omdat Rusland wordt geregeerd door realisten met oog voor de eigen bevolking.
En wat wordt de kanarie in de kolenmijn, die het signaal zal afgeven dat dit geen verdrag is dat de toekomst zou moeten zijn? De bestorming van (West-)Europa door tientallen miljoenen Afrikanen, die dit deel van het Euraziatische continent binnen enige decennia totaal zullen verwoesten.

Shithole countries worden niet veroorzaakt door een land, streek of klimaat, maar door degenen die er hun shit over hebben rondgestrooid.

Hannibal
verenoflood.nu/marrakesh-hoe-we-verraden-worden/
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje. Reden: link elsevier
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53474 door katertje
Nee aan het Verdrag van Marrakesh

Gerolf Annemans Vlaams Belang

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53450 door katertje
Kent u dat verhaal van de tien kleine negertjes?...

Na de VS, Hongarije, Australië en Oostenrijk trekt ook Bulgarije zich uit het geplande globale migratiepact van de Verenigde Naties terug.

“Het akkoord bedreigt de nationale belangen van Bulgarije”, verklaarde de fractievoorzitter van de nationaal-conservatieve regeringspartij GERB, Zweten Zwetanow, vandaag volgens informatie van het persbureau BTA.

> Gunstig voor ons, zei Rutte, krijgen wij er lekker veel -gekmakend-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53443 door katertje
België gaat (voorlopig) dat Marrakesh verdrag over het vluchtelingen beleid NIET tekenen.

Eerst overleggen met Europese partners over interpretatie"
België onderschrijft het migratiepact van de Verenigde Naties voorlopig niet, het kernkabinet heeft de knoop nog niet doorgehakt. Normaal gezien moet de ondertekening midden volgende maand gebeuren in Marrakesh in Marokko. Maar een aantal andere landen haakte intussen af en nu vraagt ook premier Charles Michel (MR) op internationaal en Europees niveau eerst verduidelijking over de tekst, want vooral regeringspartij N-VA vreest meer open grenzen.


Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53433 door dirko
Nausica Marbe in de Telegraaf ontleedt de gevaarlijke onkunde van het Marrakech Pact.

„Quote:

Eindelijk dringt bij de regering door dat het ondertekenen van het Akkoord van Marrakesh geen goed idee is: de juridische gevolgen ervan worden onderzocht. Een pact vol verplichtingen om migratie vanuit Afrika te bevorderen is het laatste dat Nederland nodig heeft.
Alle beloftes van regulering van illegale migratie ten spijt. Dertien jaar lang, sinds de eerste ontmoeting in Rabat in 2005, wordt al gesleuteld aan dit akkoord. Een periode waarin ervaringen met illegale migratie beslist geen aanleiding gaven tot vertrouwen in Afrikaanse oplossingen.

Als staatssecretaris Harbers straks ’ja’ zegt, ondertekent Nederland een maakbaarheidsillusie die ons handenvol geld kost.

Geen wonder dat Den Haag weigerde hierover een Kamerdebat te voeren. Er zijn voldoende argumenten om het document aan flarden te schieten, al doen regeringspartijen hun best er een positieve draai aan te geven. Joel Voordewind preekt dat Afrikaanse migratie nodig is, omdat Europa werkkrachten tekort komt. Maar de werkeloosheidscijfers tonen dat er beslist geen tekort is aan werkeloze migranten uit Afrika.

Ook is er geen tekort aan criminaliteit onder illegalen uit Noord-Afrika: lui die zich als Syrische vluchteling voordeden en in azc’s belandden. Daarover stond vandaag een schrijnend verhaal in deze krant, waarin vluchtelingen die hier succesvol aan hun integratie werken vertelden welke last ze in de opvang ondervonden van gewelddadige, criminele Marokkaanse illegalen. Er is kennelijk een tekort aan kennis en bestuurlijke wil om dit probleem aan te pakken.

Daarom wil ik geen Kamerlid meer horen over ’noodzakelijke’ migratie uit Afrika. Maar als het akkoord getekend wordt, zal de promotie toenemen. Daarin staat namelijk dat er groeiende aandacht moet zijn voor de strijd tegen xenofobie, racisme en discriminatie. Prima. Maar bedoelen ze ook deze narigheid op het Afrikaanse continent? Of vallen oorlogen gedreven door etnische of religieuze haat daar niet onder, of het vrije spel van terreurgroepen of vervolging van (politieke)minderheden? Niks daarover. Wel trekken de Europeanen meteen het boetekleed aan als het woord xenofobie valt, met als gevolg dat het akkoord ontvangende landen aanspreekt: ze moeten een ’evenwichtig verhaal over migratie gebaseerd op feiten en het uitlichten van de positieve bijdrage van migratie…’ vertellen. Taal die zichzelf tegenspreekt. Want iets kan alleen evenwichtig zijn als alle feiten aan bod komen. Bange verdraaiingen hebben nooit tot iets goeds geleid. Waar alleen het positieve (of negatieve) uitgelicht wordt, verdwijnt het evenwicht. En ook de redelijkheid. Zo’n opdracht tot indoctrinatie kan de prullenbak in.

Bootjes
Durft staatssecretaris Harbers dit verzet aan? Tot nu toe heeft hij de boel ook positief verdraaid. In een Kamerbrief benadrukte hij de terugkeerregelingen. Dit pact is er om migratie in te perken en het terugsturen te bevorderen. Daarmee draait Harbers zichzelf en ons een loer. Onderhandelingen met Marokko leiden al jaren tot weinig. Waarom kunnen Marokkaanse criminelen uit azc’s niet terug? Omdat Marokko niet meewerkt. Afspraken worden niet nagekomen, genegeerd, gebruikt als chantagemiddel.

Gebeurt er in de EU iets dat Marokko niet zint, dan laat het land weer rubberen bootjes varen. Alleen Spanje heeft het terugsturen goed geregeld in een bilateraal akkoord, maar naar het schijnt heeft het jarenlang, dagelijks bovengemiddelde inspanningen gekost eer Rabat in beweging kwam. Toch durft Harbers ons te verkopen dat dit pact verlossing brengt. Trap er niet in.

Ook Rutte verdedigt het akkoord. Niks aan de hand, hoor. Het is juridisch niet bindend, we verliezen geen zeggenschap. Wat hier als geruststelling moet klinken, is juist reden tot zorg. Want als de verklaring niet bindend is, wat heeft die voor zin? Dan zullen alleen de braafste landen zich eraan houden. De rest zal steeds veeleisender van hen profiteren. In het pact staat ook dat oorzaken van migratie bestreden moeten worden: armoede, conflicten, klimaatverandering. Alweer wint de fictie het van de feiten: armoede, conflicten, terrorisme, corruptie en ontwikkelingsgeld als verdienmodel voor warlords verdwijnen niet. Een volstrekt onrealistische verwachting. Wat Afrika wel realistisch kan verwachten is dat Europa migratie versoepelt en betaalt.

Ziehier de knieval van een gewillig Europa dat fors investeert en weinig terugkrijgt.


Zorgelijk is ook de passage die rept over informatie verstrekken over de diaspora aan de landen van herkomst. Dat betekent dat migranten die Nederlander worden niet meer als individu gezien worden, maar als groepen vreemdelingen waarover het land van herkomst zeggenschap krijgt via Den Haag. De lange armen uit Afrikaanse hoofdsteden mogen hier duwen en trekken. Een dubieuze afspraak die niet alleen het recht op privacy van burgers schendt, maar ook een bom legt onder de integratie. Het akkoord van Marrakesh bevordert namelijk etnische segregatie. Wat een afgang.
Er staat zoveel onzin in dit oppervlakkige, wazige document dat je je afvraagt waarom het vijftien jaar duurde om zo’n gedrocht te produceren. Dit is het resultaat van traag gepruts op het hoogste internationale niveau.

Een wereldwijd brevet van onvermogen dat laat zien dat de ondertekenaars niet bij machte zijn om heldere afspraken te maken – of dat niet willen. Alleen al om die reden verdient Marrakesh geen handtekening.


..Nausica Marbe is een Top Columniste bij de Telegraaf.


De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53427 door katertje
Na een "flits" op Heute Journal van vanavond heb ik begrepen dat Duitsland het Verdrag van Marrakesh wel zal ondertekenen en dat alleen AfD heeft tegengestemd. De voorstanders verwijten de AfD foute informatie te verspreiden: "Wie tegen het pact is, die zorgt ervoor dat er nog meer immigranten naar Europa komen. Dat is tegen het nationaal belang van Duitsland", zei CDU-vicefractievoorzitter Harbath. Het ZDF was nog net zo vriendelijk om de tegenwerping van AfD voorman Alexander Gauland te laten horen...hij vreest dat van Duitsland in het geheim van een natiestaat tot een vestigingsgebied voor migranten wordt met alleen maar rechten en geen plichten.
Betoog van Dr. Alexander Gauland gevonden:


Beetje naief ook om te veronderstellen dat Duitsland NIET zou ondertekenen. Kan me wel voor m'n kop slaan dat ik het niet eerder door had. Want Marrakesh is feitelijk de mondiale goedkeuring van Merkels beleid toen zij in 2015 de grenzen wagenwijd openzette. Zij leverde de blauwdruk voor dit verdrag. Wat Merkel drie jaar geleden tegen het geldende Duitse recht in gedaan heeft, moet nu met terugwerkende kracht per VN-besluit juridisch "witgewassen" worden. Men gaat er steeds meer aan twijfelen of de beslissing van Merkel destijds om de grenzen open te zetten wel een spontane beslissing was.
Zij wist dat zij een accorderende VN achter zich had staan....herinnert u zich de uitspraken van Peter Sutherland nog? Dat bedoel ik dus.

Ik herinner me dat ik op Voltaire Net een artikel van Thierry Meysan heb gelezen. Dat ging erover dat een massale vluchtelingenstroom naar het Westen voorheen
nog bewerkstelligd moest worden via oorlog, maar dat de nieuwe doordachte strategie van de Verenigde Naties echter "Mensenrechten" is .

Dat mensenrecht is een veilige, geordende en geregelde migratie. En dat wordt geregeld met Marrakesh, evenals het RECHT op immigratie.
Dat wordt woordelijk beschreven:
“Het Global Compact baseert zich op internationale mensenrechtennormen en ondersteunt de principes van non-regressie (i.e. niet terugsturen van immigranten, red.) en non-discriminatie. Met de implementatie van het Global Compact hebben we de garantie van de effectieve inachtneming van de bescherming en de vervulling van de mensenrechten van alle migranten, ongeacht hun status, in alle fasen van de migratiecyclus.”

Ik ga even zoeken, ben zo terug .
Zoektoch op Voltairenetwork leverde zo snel niets op. Wel heb ik voor u de uitleg van Nicolaus Fest van de AfD ie precies aangeeft dat het Pact van Marrakesh in feite het Pact van Merkel is...luisteren !


Nicolaus Fest:
Het pact van Marrakesh is mede afkomstig van de Duitse regering die ook het “absurde, tegenstrijdige en bedrieglijke “Wij verplichten ons, maar niet bindend” heeft geformuleerd”. Dit valt te lezen in het “Bericht over de samenwerking met de Verenigde Naties 2016 en 2017”. In het bericht staat: “De Duitse regering zet bovendien politiek, inhoudelijk, personeel en financieel vaart achter het proces van het Global Compact en onderstreept zodoende haar internationale vormgevende rol op het gebied vlucht en migratie. Duitsland heeft door tekstvoorstellen actief mede vormgegeven aan de ontwikkeling van het pact. Het pact is juridisch niet bindend, maar politiek verplichtend ontworpen.”
“Actieve tekstvormgeving, politiek verplichtend, vormgevende rol”. Het Global compact, dat door de VS, Oostenrijk, Denemarken, Polen, Kroatië en vele anderen wordt afgewezen, is de wil van de Duitse regering zelf! Niet de Afrikaanse landen, niet Qatar of Saoedi-Arabië, die de uitbreiding van de islam actief bevorderen, hebben deze, excuses, shit ontworpen die alle poorten opent; het waren mevrouw Merkel, meneer Maas, meneer Gabriel. Dit met bedrieglijke bedoeling bewust tegenstrijdige maaksel is hun maaksel!”
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje. Reden: aanvulling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko