Vraag Gospelkoor weert moslims (?)

Meer
10 jaren 7 maanden geleden - 10 jaren 7 maanden geleden #4465 door [Guzzi]
Hoor en wederhoor. Hier de reactie van New Creation

En een link naar het gastenboek waarop de meningen "beschaafd botsen"

Gastenboek New Creation


======================================================

Welkom
Uit het nieuws hebt u kunnen vernemen dat New Creation afgelopen zondag haar medewerking aan de kerstlichtviering van mevrouw Nicolay heeft afgelast.
Af en toe wordt hierbij geheel ten onrechte gesuggereerd dat New Creation "niet met moslims" zou willen optreden. Dat is uiteraard een zeer onjuiste weergave van zaken.
Wij respecteren ieder mens als een kostbaar schepsel van God, ongeacht geloofsovertuiging. Wel staan wij voor onze boodschap.
Helaas werden wij bij de kerstlichtviering in tegenstelling tot gemaakte afspraken niet in de gelegenheid gesteld deze boodschap te verkondigen.
Onderstaand vindt u de volledige tekst van ons schrijven aan de desbetreffende predikante, mevrouw Nicolay.


Geachte mevrouw Nicolay, Hierbij wil ik u, namens het bestuur van New Creation, het volgende mededelen aangaande onze overeengekomen medewerking aan uw samenkomst op 13 december 2009.

Op basis van de oorspronkelijke aanvraag is deze medewerking door u aan ons (en daarmee ook aan onze leden) gepresenteerd als een reguliere boeking, echter met als bijzondere lokatie de kerstmarkt in Heerenveen.
Wij zijn er uiteraard van uitgegaan dat wij daarbij onze gebruikelijke activiteiten konden gaan uitvoeren,
namelijk het evangeliseren en het vertellen van het kerstevangelie: vertellen en bezingen dat de Zoon van God in het vlees is gekomen.
Wij zagen dit als een prachtige kans om op de kerstmarkt dit kerstevangelie te verkondigen en hebben dan ook van harte onze medewerking toegezegd. .
Na het ontvangen van het programma, vorige week, is er onder onze koorleden (en inmiddels ook binnen ons bestuur) onrust en twijfel ontstaan met betrekking tot de invulling en de intenties van de samenkomst.
E.e.a. is daarop nader onderzocht, er is o.a. veel informatie omtrent uw opvattingen te vinden via Internet.
Deze opvattingen blijken nu, in ieder geval voor een aantal van onze leden, niet aan te sluiten bij onze doelstellingen.
Zoals bekend verkondigen en belijden wij namelijk dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, geboren van de Heilige Geest uit de maagd Maria, om de werken van de Satan te vebreken;
dat Hij de toorn van God over onze zonden aan het kruis voor ons gedragen heeft; dat Hij lichamelijk en letterlijk is opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel waar Hij nu zit aan de rechterhand van God onze almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om als Rechter van hemel en aarde christenen, moslims, joden, atheïsten en alle andere mensen te oordelen.
Om het kort samen te vatten komt het erop neer dat wij op basis van de laatste informatie verwachten dat het kader waarbinnen wij als New Creation zondag zouden gaan optreden
(en waar we daarmee dan ook letterlijk en figuurlijk achter zouden staan) mogelijk niet aansluit bij de genoemde identiteit en de boodschap die wij als groep willen uitdragen en uitstralen.
Het waarborgen hiervan is binnen onze vereniging één van de primaire taken van het bestuur. Het bestuur is hierin eindverantwoordelijk en geniet daarin bovendien het vertrouwen van de leden.
Wij hebben het programma en de vele items aangaande uw standpunten op Internet uitgebreid en objectief bestudeerd. Het lijkt nu te gaan om een soort van inter-religieuze samenkomst,
waarbij voor een aantal van onze leden uw achterliggende boodschap op zijn zachtst gezegd discutabel is. Zonder nu verder in te willen gaan op de inhoudelijke aspecten, betreuren wij het als bestuur
ten zeerste dat dit vooraf niet aan onze contactpersoon kenbaar is gemaakt. Ons is hiermee namelijk de kans ontnomen dit ruim vooraf goed te bestuderen, met u te bespreken en af te stemmen zowel met
onze leden als binnen het bestuur; wij worden hiermee nu om "5 voor 12" voor een voldongen feit gesteld.
Om toch de medewerking door te kunnen laten gaan hebben wij in goed (spoed)overleg met onze leden voorgesteld dan in ieder geval tijdens de samenkomst zelf (zoals bij onze optredens gebruikelijk)
onze tekstverklaringen voor te dragen, teneinde daarmee onze doelstelling alsnog enigszins (laagdrempelig) vorm te kunnen geven in de samenkomst. Dit werd voor ons daarmee een belangrijke voorwaarde.
In eerste instantie hebt u hier toen ook mee ingestemd en toegezegd 'hier geen halszaak van te willen maken'.
Vanavond hebben wij via onze contactpersoon echter begrepen dat u nu aangeeft dat dit toch bij nader inzien niet wenselijk is;
bovendien is in het gesprek tot onze verbazing ook nog te kennen gegeven dat het niet de bedoeling is dat deze avond een Christelijk evangeliserend karakter krijgt.
De redenen welke u hiervoor aandraagt kunnen wij enigszins begrijpen vanuit uw perspectief, echter deze zijn voor ons niet relevant;
wij willen beslist zoals altijd onze identiteit als verkondigers van het evangelie van Jezus Christus en onze naam als zodanig waarborgen.
Zojuist hebben wij gezien bovenstaande dan ook na intensief overleg binnen het bestuur unaniem geconcludeerd af te moeten zien van deelname aan deze samenkomst.
Wij willen daarnaast, afgezien van de persoonlijke standpunten binnen ons bestuur, onrust binnen de vereniging vermijden; dat is het ons namelijk beslist niet waard.
Wij vertrouwen erop dat u, gezien bovenstaande motivatie, begrip kunt opbrengen voor dit moeilijke bestuursbesluit.
Uiteraard realiseren wij ons dat wij u hiermee wellicht voor een groot probleem stellen met betrekking tot de invulling van uw samenkomst van a.s. zondag, en dat spijt ons oprecht.
Wij stellen echter het belang van onze vereniging voorop en zien beslist geen andere mogelijkheid.
Voor de duidelijkheid geven wij aan dat dit gezien de situatie welke inmiddels is ontstaan een definitief besluit betreft, waar wij niet op terug zullen komen.
Tot slot wil ik u vriendelijk verzoeken geen contact op te nemen met onze manager; het bestuur heeft de verdere afhandeling van haar overgenomen.
Vandaag zal ik met u nog telefonisch contact opnemen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van New Creation,
de Voorzitter.


Laast bewerkt: 10 jaren 7 maanden geleden door [Guzzi]. Reden: Moeilijk, dat Nederlands....

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Bezoeker
  • Bezoeker
10 jaren 7 maanden geleden #4450 door dirko
Gospelkoor weert moslims

Gospelkoor New Creations uit Joure wilde zondagmiddag niet meer optreden tijdens een kerstlichtviering in het centrum van Heerenveen.

oordeel zelf:

www.telegraaf.nl/binnenland/5571575/__Go...weert_moslims__.html

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.