misbruik van recht

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic woo vastgesteld; wat wordt bevorderd?

Posted 7 jaren 11 maanden geleden #45285
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...enomen.9531593.lynkx

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

<Dat de VNG voor iets vreest, is op zich geen zekerheid dat iets niet moet.>

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 werd met een ruimte meerderheid aangenomen. Het CDA en VVD stemden tegen het voorstel, dat al jaren in de Kamer werd besproken. De nieuwe wet betekent dat de actieve openbaarheid van bestuur wordt bevorderd.

<Het bevorderen van iets wil nog niet zeggen dat het ook gebeurt; er zijn altijd smoezen om te zeggen dat men open is en en dan blijkt dat in de praktijk toch tegen te vallen.
In feite is het een nietszeggend product dit initiatiefvoorstel van nietszeggende partijen. Het gaat om waar ze altijd al voor hebben gestaan nl. de inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat laatste is wat de burger wil.>

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betekent de wet echter slecht nieuws voor gemeenten. De VNG stelt dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Dat zal wel meevallen want de VNG jankt nogal graag als niet uitkomt wat men zelf wil.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic misbruik van recht

Posted 8 jaren 2 maanden geleden #44654
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...an-wob.9518305.lynkx

Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse bedragen aan dwangsommen uitgekeerd aan misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

<Je zou ook kunnen denken, wees wat sneller en probeer niet alles onder de pet te houden>

Volgens de RvS bestaat er geen twijfel over dat de rechtsbijstandverlener uit is op geld. Zijn ‘handelwijze kan niet anders worden begrepen dan bedoeld om de besluitvorming van de minister te vertragen zodat deze een dwangsom verbeurt en om proceskostenvergoedingen te verkrijgen’. Dat de rechtsbijstandverlener zijn bevoegdheid om proceskostenvergoedingen en dwangsommen gebruikt om geld van de overheid te incasseren, geeft volgens de bestuursrechter blijk van ‘kwade trouw’. ‘Derhalve heeft hij misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid.’

<We hebben het hier wel over een bestuursrechter die bijna binnen de bestuurskolom functioneert en in hetzelfde lijntje lijkt te opereren als de overheden.>

Er wordt al geruime tijd gesproken over aanpassing van de Wob. Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wilde de wet loskoppelen van de Wet dwangsom, maar een besluit daarover werd afgelopen zomer uitgesteld.
De Tweede Kamer wil een alternatief wetsvoorstel voor de Wob een kans geven, de Wet open overheid (Woo). Initiatiefnemers D66 en GroenLinks proberen een meerderheid voor hun voorstel te krijgen.

<Zou je bij het OM werken dan krijg je de indruk dat D'66 en GL dwarsliggers zijn>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

misbruik van recht werd gestart door gnor

Posted 8 jaren 2 maanden geleden #44557
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...en-wob.9516697.lynkx

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft sinds 2012 voor ruim 290.000 euro aan dwangsommen en proceskosten uitgekeerd aan een rechtsbijstandverlener.

De rechtsbijstandverlener werkt op basis van no cure no pay; zijn cliënten hoeven geen kosten te betalen voor de procedure die hij voert en hij is ‘gerechtigd’ om namens hen dwangsommen te ontvangen. Die handelwijze maakt de man ‘rechtstreeks gebaat bij het verbeuren van dwangsommen door het bestuursorgaan aan zijn cliënt en bij een veroordeling van het bestuursorgaan tot betaling van een proceskostenvergoeding aan zijn cliënt’, aldus de RvS.

<De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt dus dat de jurist, door gebruik te maken van machtigingen van zijn klanten, puur uit is op geld en dat er dus sprake is van misbruik van recht.
In mijn visie kun je dat wel zo noemen, maar zo wordt n.m.m. de burger afgehouden van de rechter om het eventueel misbruik van recht in de voorfase aan te kaarten.
Het lijkt bescherming door de RvS van verkeerd gebruik van de wet van oorzaak en gevolg t.w. een langzame overheid heeft meer recht dan de burger en/of zijn vertegenwoordiger.
De burger wordt ook al van de rechter afgehouden door griffierechten e.d. dus lijkt het steeds meer op een toneelvoorstelling in plaats van objectief te meten recht.>

Op Google trof ik o.a. dit aan.
Grondwetswijziging in consultatie: recht op een eerlijk proces www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-...-een-eerlijk-proces/

27/08/2014 Het kabinet wil de Grondwet wijzigen. Op 25 augustus 2014 is een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat strekt tot invoering van het recht op een eerlijk proces. Voorgesteld wordt om een nieuw artikel 17 lid 1 Grondwet (Gw) in te voeren. Het huidige artikel 17 Gw (tekst: Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.) verschuift door de wijziging naar het tweede lid van hetzelfde artikel.
Het concept voor het nieuwe artikel luidt als volgt:
1. Ieder heeft recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.
2. Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Het recht op een eerlijk proces heeft raakvlakken met hoofdstuk 1 van de Grondwet (Grondrechten) en hoofdstuk 6 (Rechtspraak). De bepaling wordt – in lijn met het advies van een meerderheid van de Staatscommissie – opgenomen in hoofdstuk 1 van de Grondwet.
Door het recht op een eerlijk proces ruim te formuleren, beoogt het kabinet een meerwaarde te creëren ten opzichte van de vergelijkbare bepalingen in internationale verdragen (artikel 6 EVRM en artikel 47 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie)

<Ik vraag me af waarom dit zo geregeld moet worden. Je kunt wel stellen recht op een eerlijk proces maar waarom moet het woord eerlijk er bij; het zou wat worden indien de premisse oneerlijk is?
Wat is een redelijke termijn en wie is een onafhankelijke en onpartijdige rechter? Als het al in het EVRM is geregeld waarom dan nog in onze "In de Grondwet"?
Waarom is het nieuwe lid 2 niet aangepakt door te stellen recht op de rechter i.p.v. de rechter die de wet hem toekent of door te stellen dat dit is geregeld in de Beroepswet.>

Op 22 augustus 2014 is ook een tweede grondwetswijziging ter consultatie voorgelegd. Vóór artikel 1 Gw wordt een algemene bepaling ingevoerd. Het voorgestelde artikel luidt als volgt:
De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

De grondwet geniet dus de nodige belangstelling van de wetgever. Met de start van deze twee internetconsultaties geeft het kabinet uitvoering aan adviezen van de Staatscommissie Grondwet uit 2010, alsmede de moties van Eerste Kamerleden Lokin-Sassen c.s. en Engels c.s. uit 2012.

<Je vraagt je af waarom deze aanhef gemaakt moet worden. Zonder deze aanhef leven we onder de huidige (zeer foute) Grondwet al een behoorlijk tijdje. De toegevoegde waarde van het voorstel is formeel aardig en dus materieel nihil.>

Eindconclusie mijnerzijds: Met veel omhaal van woorden, maar vooral van weglatingen door ruim te formuleren waarmee je alle, maar ook de verkeerde, kanten op kunt, probeert de Staat de burger steeds meer beperkingen op te leggen.
De gekozen vertegenwoordigers van de burgers laten hiermee na de burger te vertegenwoordigen.
De vermeende onafhankelijke rechter (Raad van State afd. Bestuursrechtspraak) is het vaak wel erg snel eens met de bestuurskolom. De rechten van de burger worden gekort en de plichten nemen toe.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden