Vraag Hier zijn ze dan...de GEHEIME CONTRACTEN me de VACCINBOEREN

Meer
4 maanden 4 dagen geleden - 4 maanden 4 dagen geleden #58396 door katertje
Uitgelekt: de geheime (mogelijk illegale) contracten die onze regering tekende met de vaccinfabrikanten
Dit is een door het Zaplog machinematig vertaalde tekst, het kan zijn dat belangrijke nuances verloren zijn gegaan tijdens de vertaling dus lees bij twijfel het origineel (zie onderin). Ik heb hier geen toestemming voor gevraagd, maar mijn inschatting is dat de auteur dit zo wijd mogelijk verspreid wil zien.

Mijne heren,

Mijn naam is Ehden Biber. Ik ben een cyberbeveiligingsdeskundige. Het doel van deze e-mail is om bijgevoegd bewijs te delen dat ondubbelzinnig kan aantonen dat ONZE REGERING (via een vertrouwelijk contract) heeft toegezegd dat:

"zij beschikt en zal blijven beschikken over adequate wettelijke of regelgevende bevoegdheden ... om verplichtingen aan te gaan en volledig na te komen en Leveranciers adequate bescherming te bieden ... tegen aansprakelijkheid voor claims en alle Verliezen ..."

Zij zal "dergelijke wettelijke of regelgevende vereisten implementeren en van kracht houden ... voldoende om aan haar verplichtingen in deze Overeenkomst te voldoen en [om] dergelijke wettelijke en regelgevende vereisten in stand te houden ... zo lang als nodig is om aan alle verplichtingen van de Koper onder deze Overeenkomst te voldoen, met inbegrip van, zonder beperking, alle dergelijke verplichtingen die ... blijven bestaan na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst".

"De toereikendheid van dergelijke wettelijke of reglementaire vereisten ... is uitsluitend ter beoordeling van de Leveranciers."

Onze regering heeft ook toegezegd dat ons land:

"uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet van elk recht op immuniteit ... met inbegrip van, maar niet beperkt tot, immuniteit tegen betekening van een proces, immuniteit van rechtsmacht of immuniteit tegen een vonnis van een rechtbank of tribunaal, immuniteit tegen een bevel tot uitvoering van het vonnis, en immuniteit tegen conservatoire beslaglegging op een van haar activa."

stemt ermee in zich niet op een dergelijke immuniteit te beroepen in een procedure in verband met deze Overeenkomst.

doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van de toepassing van enige wet in enig rechtsgebied die anderszins haar verplichting zou kunnen beperken of begrenzen..."

In een democratie heeft een regering niet het recht om langdurige juridische verbintenissen aan te gaan, vooral wanneer deze in strijd zijn met de wet van het land. Volgens een onder ede afgelegde verklaring van een hooggeplaatste bestuurder van het bedrijf waarmee onze regering deze overeenkomst heeft ondertekend, is dit echter precies waartoe onze regering zich heeft verbonden. Onze regering heeft dit gedaan zonder de burgers te informeren, zonder onze wetgevende macht te vragen erover te stemmen, en zonder de rechterlijke macht te informeren dat zij haar bevoegdheden heeft uitgeput als het gaat om deze overeenkomst.

Onze regering heeft het heilige beginsel van de scheiding der machten tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht geschonden.

Onze regering, evenals meer dan 110 regeringen over de hele wereld (in mei 2021, nu waarschijnlijk meer), heeft een contract getekend met een fabrikant om een product geleverd te krijgen dat ze zo graag wilden hebben. De naam van het product was vaccin. De leverancier was Pfizer.

Een van de twee kritische bewijzen die we hebben is een zeer gedetailleerde getuigenis onder ede van een senior Pfizer executive genaamd Carlos Murillo, die het hoofd was van Pfizer Brazilië in 2020 toen de onderhandelingen begonnen, en nu het hoofd is van Pfizer Latijns-Amerika.

Daarin verklaarde de heer Murillo dat: "De voorwaarden die Pfizer voor Brazilië nastreefde, zijn precies dezelfde voorwaarden als die waarover Pfizer op dit moment met meer dan 110 landen in de wereld heeft onderhandeld en ondertekend".

Het tweede kritische bewijsstuk is het contract zelf. Het is bijgevoegd. Het is een ondertekend e-contract, wat betekent dat het digitaal is ondertekend door zowel een Pfizer-directeur als, en er is een validatieproces, waarvan ik een video zal bijvoegen en een URL om het te valideren op de website van de Braziliaanse overheid.

Het contract begint met het Portugees, maar het tweede deel, dat in het Engels is, is het deel dat wettelijk bindend is.

Het contract bepaalt in artikel 8.1 dat "Koper stemt er hierbij mee in Pfizer, BioNTech, elk van hun Affiliates... en elk van de functionarissen, directeuren, werknemers en andere agenten en vertegenwoordigers... te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te houden... van en tegen alle rechtszaken, vorderingen, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, straffen, boetes, kosten en uitgaven, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (delict), intellectuele eigendom, of enige andere (schade)oorzaak, voortvloeiend uit, verband houdend met, of voortvloeiend uit het Vaccin, inclusief...het voorschrijven, toedienen, verstrekken of gebruiken van het Vaccin".

Het contract vrijwaart iedereen die samenwerkt met Pfizer. "derden aan wie Pfizer of BioNTech of een van hun respectievelijke Affiliates direct of indirect een vrijwaring verschuldigd zijn"

Het geeft derden die betrokken zijn bij "distributie, commercialisatie of gebruik van het vaccin" volledige vrijwaring, dus volledige indirecte vrijwaring aan onze overheden.

Het vrijwaart ook tegen "elke andere theorie" van het recht, inclusief het strafrecht.

Het dekt elke kwestie die het gevolg is van "opslag, distributie, marketing, promotie, ..., aankoop, ..., ..., verstrekking, voorschrijven, toediening, verstrekking of gebruik van het vaccin".

Het bepaalt ook dat "Koper verder erkent dat de lange termijn effecten en de werkzaamheid van het vaccin op dit moment niet bekend zijn en dat er nadelige effecten van het vaccin kunnen zijn die op dit moment wel bekend zijn" (artikel 5.5)

De onderstaande officiële stukken mogen kennelijk niet gekopieerd worden want worden niet weergegeven.
Kijk daarvoor op zaplog.pro/post/29714/uitgelekt-de-gehei...de-vaccinfabrikanten , van welke site ik dit artikel heb overgenomen.
U heeft geen rechten om deze pagina te openen!

U heeft geen rechten om deze pagina te openen!

U heeft geen rechten om deze pagina te openen!

U heeft geen rechten om deze pagina te openen!


Voordat ik verder ga, zoals u waarschijnlijk wel zult merken, ben ik geen moedertaalspreker van het Engels. Ik ben een immigrant, nu een Brits staatsburger, die van dit land houdt. Ik hou ervan in een democratie te leven. Ik hou ervan in mijn land te leven. Mijn zoon die binnenkort twee jaar wordt, woont hier. Ik wil dat hij leeft in het prachtige land waar ik verliefd op ben geworden, niet in een dystopisch land dat een Europese versie is van het leven in Noord-Korea. Orwell en misschien in grotere mate Huxley hebben ons al gewaarschuwd voor de toekomst die steeds sneller op ons afkomt, en het is mijn verantwoordelijkheid om die te stoppen. Ik wil dat mijn democratie bloeit. Ik ben hier om de waarheid te dienen.


Alstublieft, bekrachtig alles wat ik schrijf. Stop de wetgeving die onze regering dringend probeert door te voeren.

Hier is het validatiegedeelte. Nadat u het gevalideerd hebt, en u vindt dat ik de waarheid gesproken heb en dat ik u op geen enkele manier misleid heb, ga dan verder met mijn analyse.

Validatie van het bewijsmateriaal
Contract:
Digitaal contract: Gebruik Foxit Reader om de geldigheid van de digitale handtekening te controleren. De Adobe acrobat reader heeft een bekend probleem met de verificatie van de digitale handtekening. Ik heb ze gecontroleerd, ze zijn geldig.

U kunt de inhoud van het document hier valideren:
sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo...=1A550AF8&lang=en_US
U kunt het validatieproces hier bekijken:


Een volledige analyse van het contract en waarom het geldig is, kunt u lezen op mijn blogpost van juli 2021: 4)
senseofawareness.com/2021/07/29/pfizerle...ly-agreement-day-12/

Carlos Murillo getuigenis
De officiële transcriptie van de getuigenis was in het Portugees. Het verscheen hier:
legis.senado.leg.br/escriba-servicosweb/reuniao/pdf/9987

Hier is nog een link die de gebeurtenis vastlegt:
www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-...ficas/-/notas/r/9987

Hier is een video van de getuigenis, van het officiële kanaal van de Braziliaanse Senaat:


Ik voeg een vertaling van de getuigenis naar het Engels bij (met behulp van DeepL), evenals een samenvatting van de getuigenis.
Daarin verklaart Murillo:

"Er zijn drie juridische clausules die onverenigbaar worden geacht met de Braziliaanse wet: oplegging van het farmaceutisch bedrijf - dat Brazilië waarden had op een rekening in het buitenland, van Pfizer, als garantie voor betaling, in de zogenaamde pre-purchase; dat elke contractuele kwestie zou worden berecht in een rechtbank in New York, in de Verenigde Staten; en dat de Braziliaanse staat de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor alle mogelijke bijwerkingen van het vaccin." (DeepL vertaling).


Staat u mij toe verder te gaan: "De wetgeving stond tot dan toe niet toe dat het contract werd ondertekend met clausules die onder deze voorwaarden werden opgelegd. Daarom moesten de Federale Senaat en het Braziliaanse Congres wetgeving goedkeuren die de regering in staat stelde dit contract met Pfizer te ondertekenen."

Dit is het eindverslag van de "Parlementaire Onderzoekscommissie Pandemie (ingesteld bij de Verzoeken 1.371 en 1.372, van 2021)":
legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441
Of
senadofederal-my.sharepoint.com/personal...lat%C3%B3rio%20Final

8) Daarin meldt de commissie: "Wat betreft de clausules die door het ministerie van Volksgezondheid als oneerlijk werden beschouwd, deelde Pfizer mee dat de voorwaarden waarover met Brazilië was onderhandeld standaard waren en werden aanvaard door de 110 landen waarmee het reeds een contract had gesloten. Bovendien waren er geen significante verschillen in de clausules van het in 2020 voorgestelde contract en het in maart 2021 ondertekende contract, behalve wat betreft de verworven hoeveelheid, die 100 miljoen doses werd, met een distributie van 14 miljoen in het tweede kwartaal van 2021 en 86 miljoen in het derde kwartaal. van 2021 en 86 miljoen in het derde kwartaal." (DeepL Vertaling, bladzijde 223)

EINDE VAN DE VALIDATIE
ALLEEN nadat u heeft gevalideerd, en de omvang van de situatie begrijpt, verzoek ik u verder te lezen. Vergeet niet dat 110 regeringen allemaal voor deze voorwaarden hebben getekend. Als u wilt weten hoe ik erover denk, nodig ik u uit om te lezen. Ja. Het is echt.

Analyse: Vaccins als CBDC enablers
Deze contracten werden getekend door nadat pogingen om een vroege behandeling in te voeren werden verpletterd door onze regering en door velen over de hele wereld. Ik ken mensen die probeerden te helpen en werden afgewezen. Het enige waartoe onze regering zich heeft verbonden waren vaccins, en het contract verklaart waarom.

Vaccinatie is een sleutelelement bij de invoering van een digitale munt. Dit is precies waarvoor een comité van edelen van het Hogerhuis heeft gewaarschuwd, namelijk dat de invoering van een officiële Britse digitale munt zou kunnen leiden tot een run op de banken tijdens economische recessies.
Staat u mij toe uw commissie te citeren: "De invoering van een CBDC in het VK zou echter verstrekkende gevolgen hebben voor huishoudens, bedrijven en het monetaire stelsel gedurende de komende decennia en kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen, afhankelijk van hoe het wordt ontworpen".

Aangezien onze regering, net als minstens 110 andere regeringen in de wereld, uiterst dringend lijkt te eisen dat een identificatiesysteem wordt ingevoerd (uiteraard met het oog op de volksgezondheid).

Ik ben uiterst bezorgd over de nauwe relatie die onze regering en andere regeringen onderhouden met de leverancier van het enige dat hen in staat stelt datgene te implementeren waarvan de commissie van het Huis van Heren terecht heeft verklaard dat het een echte zorg is voor iedereen die geeft om de toekomst van dit land.

Omicron is ongeveer net zo dodelijk als de griep. Het is een coronavirus, maar het vergelijken met de delta is als het vergelijken van een Rottweiler met een Chihuahua. Het zijn allebei honden, maar de ene kan je doden, en de andere bijt je misschien, maar je overleeft het wel.

We hebben nooit 4 injecties tegen de griep gehad elk jaar, en niemand werd ooit ontdaan van zijn fundamentele mensenrechten omdat ze de griep hadden.

We hebben een virus dat net zo dodelijk is als de griep en de regering blijft maar praten over meer vaccinaties, een paar keer per jaar, maar om welke reden? Al het bewijs toont aan dat mensen die gevaccineerd zijn de Omicron krijgen, zelfs w/triple of vier vaccinaties in Israël.

Ik geloof dat onze regeringen gedwongen zijn om een CBDC te implementeren als onderdeel van een wereldwijd plan. Er is geen reden om niet terug te gaan naar zo normaal mogelijk, er is geen noodzaak om constant te testen, het heeft geen zin. We hebben het nooit voor griep gedaan.


Laten we teruggaan naar het contract en de clausules. Alstublieft, lees mijn analyse van het contract.

Ik geloof dat de advocaten van Pfizer wisten dat ze een illegale eis stellen. Pfizer huurt slimme advocaten in. Toch vragen ze de regering om namens de landen te tekenen dat het recht van het land nooit op hen van toepassing zal zijn, omdat ze wisten dat het niet langer de bedoeling is dat het recht van het land van toepassing is, dat een gecentraliseerd wereldwijd CBDC deel uitmaakt van een wereldwijde transformatie van onze wetten.

Het betekent dat er een grote kans is dat onze regering het coronavirus gebruikt als een methode om een digitale munt in te voeren, en dat ze dat doen in coördinatie met andere landen, omdat een wereldwijde digitale munt alleen zal werken als het wereldwijd zal zijn.

Gedwongen vaccinatie zal nooit verdwijnen. Landen zetten al hun bezittingen in tegen de vaccins (zie artikel 9.4). Dat is een groot, enorm onderpand, inclusief ambassades. Waar is de advocaat aan de kant van de regering die zou zeggen "wacht eens even, over hoeveel geld hebben we het hier?"

De regering heeft toegezegd grote hoeveelheden vaccins te kopen van de leveranciers. Voor wat? Voor een griepachtig virus? Door simpele evolutiewetten, wordt de COVID19 mutatie besmettelijker en minder dodelijk.

Maar nu de regering probeert een verplichte driemaandelijkse vaccinatie af te dwingen, is duidelijk te zien dat de vaccinatie een poging is om een digitale munt te pushen en een Agenda 2030 in te voeren waar niemand van ons voor heeft gestemd of zelfs maar naar zijn mening over is gevraagd.

Onze regering heeft de noodtoestand gebruikt om te tekenen voor een verplichting die zij verborgen hield voor de wetgevende en de rechterlijke macht. Zij blijven deze staat gebruiken en zijn in hoge mate afhankelijk van de staat om de infrastructuur op te zetten die zij erop hebben gebouwd.

Een in zonde gemaakte overeenkomst die ons land leed bezorgt.

Je hebt een macht om het te stoppen. Ik vraag u dat te doen, voor Brittannië, voor de democratie, en voor de toekomst van de mensheid.

Met vriendelijke groeten

Ehden Biber
Londen, Verenigd Koninkrijk

ehden.substack.com
Laast bewerkt: 4 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.