Vraag De ongevaccineerden en hun strijd tegen de giganten...

Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 1 week geleden #58239 door katertje
Strafadvocaat Gerard Spong pleit voor een vaccinatieplicht. “Omdat ik het juridisch en moreel onaanvaardbaar vind dat door een kleine groep vaccinatieweigeraars mensen dood gaan,” zei hij in Op1. “Het leven van een aantal mensen wordt opgeofferd aan de vrijheid van bepaalde mensen om een vaccinatie te weigeren. Het zijn weliswaar conflicterende grondrechten die in het geding zijn, maar als ik moet kiezen tussen het leven van een aantal mensen en de vrijheid van een aantal mensen, dan kies ik voor het leven,” lichtte Spong toe.

Deze keuze komt erop neer dat het medisch zelfbeschikkingsrecht van veelal irrationele vaccinweigeraars van groter belang wordt geacht dan het recht op leven en het recht op geneeskundige bijstand en verzorging van andere Nederlandse burgers. De Jonge en Rutte aanvaarden zo welbewust de geenszins denkbeeldige kans dat uit respect voor vaccinweigeraars andere mensen onnodig zullen sterven.

Zowel moreel als juridisch laakbaar
Voor zover het gaat om vaccinweigeraars die om andere dan medische redenen het vaccin weigeren, is deze keuze zowel moreel als juridisch laakbaar. Ik ken althans geen moreel houdbaar argument op grond waarvan het leven van de ene mens zou mogen worden opgeofferd aan de vrijheid van de andere mens om een medische handeling zoals het toedienen van een vaccin te weigeren.
(..)

Op de mensenrechten behoeft een vaccinatieplicht evenmin af te stuiten. Uit de recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Vavřička e.a. tegen Tsjechië (8 april 2021) kan immers worden afgeleid dat als in een land de nood echt aan de man is, de nationale autoriteiten ervoor mogen kiezen een vaccinatieplicht in te voeren ter bescherming van het leven en de gezondheid van anderen, bijvoorbeeld in de vorm van een boete bij niet-vaccineren.
Deze keuze komt erop neer dat het medisch zelfbeschikkingsrecht van veelal irrationele vaccinweigeraars van groter belang wordt geacht dan het recht op leven en het recht op geneeskundige bijstand en verzorging van andere Nederlandse burgers. De Jonge en Rutte aanvaarden zo welbewust de geenszins denkbeeldige kans dat uit respect voor vaccinweigeraars andere mensen onnodig zullen sterven, aldus Spong.

> Nu kan ik wel meteen smijten met de Neurenberg Code en het Verdrag van Helsinki, internationale verdragen die boven landelijke wetgeving gaan, en meneer Spong eraan herinneren waarom die verdragen ooit zijn opgesteld. Dat die verdragen en de daarin vastgelegde codes er zijn gekomen om de sadistische waanzin van wat er in WW-II is gebeurd met medische experimenten van Dr. Mengele en co op mensen te voorkomen.

Om meteen op de zaak in Tsjechië in te gaan, daar gold het een vaccin uit het reguliere vaccinatieprogramma dat alle benodigde teststadia had doorlopen. In tegenstelling tot de corona "vaccins" die op de eerste plaats geen vaccins zijn maar medische experimenten. Experimentele Gen-therapie, waarvan de bijwerkingen op termijn niet bekend zijn, (dan wel wel bekend maar niet bekendgemaakt) en waarvoor de fabrikanten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden als het mis gaat...en hebben slechts een voorlopige goedkeuring gekregen En zelfs die noodgoedkeuring had niet gegeven mogen worden omdat er heel goede werkzame medicamenten voorhanden zijn: Ivermectine en Hydroxychloroquine + Zink. (En, hoe wrang...die medicijnen werden meteen verboden.) Ik heb begrepen dat een noodgoedkeuring voor een experimenteel "vaccin" dan niet gegeven mag worden.

Het OMT en het Ministerie van VWS zijn volop in beeld bij de media met het geven van instructies aan een angstige bevolking. We zien eenzijdige prikpropaganda. De angstpsychose voor een vrij mild virus wordt in stand gehouden door consensus-wetenschappers en regenten. Bange burgers zijn bereid vrijheid in te leveren voor zekerheid als het gaat om gezondheid. Er staan maatregelen op de politieke agenda, zoals de invoering van het 2G-systeem, die nog meer beperkingen opleggen voor burgers in Nederland die geregistreerd zijn onder een BSN(burgerservice nummer) met een Digid. Vanwege de afgekondigde gezondheidscrisis kunnen we verplicht worden onze gezondheidsstatus aan te tonen bij alle deuren die ons toegang geven tot ruimtes waar mensen zich (openbaar) kunnen bewegen. De gezondheidsstatus die de QR-app dan prijs geeft wordt door velen niet gezien als inbreuk op de privacy. Het gaat toch om de strijd tegen een ‘killervirus?? Nou dan !

Of is er een ander motief?

Natuurlijk gaat het niet om de volksgezondheid.
Dit hele vaccinatiegedoe heeft weinig met volksgezondheid te maken. Daarom is het triest te moeten constateren dat de wegkijkende massa dit (nog) niet in de gaten heeft. Want de consequenties zijn enorm verstrekkend. Feitelijk hebben we te maken met een misdaad tegen de mensheid.

Zoals steeds is er geen geen sprake van een discussie, want de partij die tegen de massavaccinatie gekant is, komt gewoonweg niet aan het woord of wordt door Kamervoorzitter het woord ontnomen omdat er onwelgevallige vergelijking wordt gemaakt ..Oh Hans...die toon !!!

En over Dr. Geert vanden Bossche, de vaccinonderzoeker die niet ophoudt te waarschuwen dat de experimentele gentherapieën die door Pfizer en Moderna, dan wel Janssen en Astra-Zeneca op de markt worden gebracht, op termijn een medische catastrofe teweeg zullen brengen, hoeven we geen publicatie van een evt. ingezonden stuk in de NRC te verwachten.

Nee vaccineren, vaccineren, vaccineren. Actie, actie, actie. Maar wat blijkt? Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe meer gevallen van ernstige bijwerkingen en opnames in ziekenhuizen en IC. Dan denkt een normaal redenerend mens: stoppen met vaccineren en eerst maar eens gedegen onderzoek doen naar de veiligheid van dat spul. Nou...niet dus. We geven er "een klap bovenop" en beginnen met "boosters", en schalen we op van drang naar dwang om mensen te vaccineren.
Iedereen aan de gifspuit. In Israel is men al aan de derde serie boosters toe. Dat de tot nu toe gezette twee injecties niet in staat geweest zijn het veronderstelde covid-19 gevaar te keren wordt erkend door de samenwerkende Gates en Fauci. Hun oplossing? Voortgaan met nog een reeks "booster" injecties. En stromen ziekenhuizen en mortuaria vol.

Uitholling zorg
Kernprobleem is en blijft de uitholling van de zorg in Nederland door de kabinetten Rutte, die de komende jaren onder zijn leiding bewust en onverminderd doorgezet wordt . Ineens is er een nieuwe 'variant', want de pandemie moet gerekt worden, zodat de maatschappij de omvorming die ervoor bedacht is, beter kan verwerken. Het rekken gebeurt nu met het bedrog over de toenemende covid-19 ziekenhuisopnames, die in werkelijkheid het gevolg zijn van door de mRNA-injecties veroorzaakte falende immuunsystemen.

Dan zitten er niet enkele draadjes los, maar wappert de hoofdader los door je brein. Tenzij 'gezondheidszorg' helemaal niet je prioriteit is, en je uit bent op de destructie van de economie, en de grootschalige reductie van het aantal mensen op aarde. In het bijzonder als die 'vaccins' daadwerkelijk op grote schaal stolsels in het bloed veroorzaken, zoals tal van vooraanstaande artsen en wetenschappers, tot groot ongenoegen van 'Big Everything' ('Davos') maar blijven herhalen, compleet met duidelijke indicaties dat dat het geval is, en vanaf het begin al niet niet slechts in 'zeldzame gevallen'.

De verhalen van mensen die vanwege de afgeschaalde zorg overlijden, zijn er allang. Maar het gaat absoluut nóg meer mensenlevens kosten of sowieso de kwaliteit van veel mensenlevens aantasten. Te veel levensreddende operaties worden - soms vlak voor de operatie - geannuleerd. Totaal onbegrijpelijk waarom het ene corona gerelateerde leven steeds weer voorrang krijgt boven dat van andere.

Is het niet op zijn minst opmerkelijk dat men operaties die meerdere levensjaren kunnen redden op voorhand uitstelt tgv corona? Wat opvalt is dat dit niet uniek is voor Nederland, aangezien andere landen dezelfde aanpak kiezen, voor ziekenhuis, ic, vaccineren etc. Dat kan niet anders betekenen dat hier bewust op gestuurd wordt om de corona-paniek erin te houden. Anders zouden er ziekenhuizen/landen zijn die voor een eigen, andere aanpak kiezen.

Polarisatie
Qua polarisatie is alles gericht op iedereen vaccineren en daarbij worden de uitgestelde operaties dan ineens volledig op het conto van de ongevaccineerden geschreven. De soldaten van het WEF hebben als opdracht om de bevolking tot op het bot te verdelen, het wantrouwen aan te wakkeren en ervoor te zorgen dat mensen elkaar gaan controleren. Dit met als doel dat ze zo druk zijn met het bestrijden van elkaar dat niemand tijd of aandacht heeft om de werkelijke agenda te doorgronden.

Het gevolg van dit alles is dat het verval en verloedering van onze maatschappij in recordtempo heeft plaats gevonden. Van een land dat zich druk maakte om boeren en stikstofproblemen zijn we nu een land vol met verraders geworden. Mensen die op een geniepige en achterbakse manier alles in het werk zullen stellen om medeburger “erin te luizen”.
De DDR 2.0 ontvouwt zich voor onze ogen. Dank Merkel !!

Zelfstandige klinieken zouden graag meer patiënten behandelen die op inhaalzorg wachten, maar ruimte daarvoor krijgen ze niet. Ik herhaal nog maar weer eens dat een miljard euro voor het organiseren van een testsamenleving geen enkel probleem bleek, maar het opnieuw operationeel maken van een of meer van de 4 onlangs gesloten ziekenhuizen een storm van verontwaardiging over het NJET van het kabinet opleverde.

Hospitaalschip
Ook het aanbod van Ronald Brautigam voor een compleet ingericht hospitaalschip met IC en gekwalificeerd verpleegkundig personeel werd afgewezen. Roland Brautigam bood covid19 ziekenhuisschip aan - Hugo de Jonge: geen belangstelling


Wie durft nog te beweren dat de ongevaccineerden de schuld zijn van de uitgestelde zorg? Het heeft niets met ongevaccineerden te maken. Men zoekt een zondebok. Men wil polarisatie. Burgers tegen elkaar opzetten. Milgram experiment. Doe ze pijn. Geestelijke marteling. Stel ze verantwoordelijk. Sluit ze uit. Ze zullen verdomme gehoorzamen. De spuit erin. Befehl ist Befehl.
En elke ongevaccineerde bewijst over gezond verstand te beschikken en is verloren voor de experimenten in gehoorzaamheid en sadisme van de opdrachtgevers van het Binnenhof: het World Economic Forum.

We staan aan de vooravond van één van de zwartste winters in de geschiedenis van de mensheid, een die een onafzienbaar aantal mensenlevens zal gaan eisen...

Vecht voor uw kinderen en kleinkinderen.
Laast bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.