Vraag Referendum en Inlichtingenwet

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #53061 door katertje
NIEUWSUUR:

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde niet dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak vóór het referendum over de Inlichtingenwet verscheen.

Dit staat in stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Een ambtenaar schrijft een week voor het referendum: "Min BZK (de minister) heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is. Deze tijd zal ook nodig zijn voor het zorgvuldig afstemmen van onze lijn met buitenlandse partners".
Het ministerie ontkent dat de timing van publicatie enig verband houdt met het referendum, en dat het alleen was vanwege de afstemming met het buitenland. "De minister wilde het rapport in zijn geheel openbaar maken en helemaal niet witten. Juist vanwege het belang van transparantie. Overeenstemming hierover bereiken met de buitenlandse inlichtingendiensten kost tijd."

"Bewust buiten het debat gehouden"
Oppositiepartijen SP en PvdA concluderen anders op basis van de stukken en eisen opheldering.

"Heel opmerkelijk", vindt Kamerlid Ronald van Raak (SP). "Ze heeft in de Tweede Kamer gezegd dat ze het zo snel mogelijk daarheen wilde sturen. Uit deze stukken blijkt dat ze dat juist niet heeft gedaan. Ze heeft de Kamer dus op zijn minst niet goed ingelicht. En ze heeft heel belangrijke informatie van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten bewust buiten het debat gehouden."

Ook Attje Kuiken (PvdA) is "heel onaangenaam verrast, want we hebben voortdurend aan de minister gevraagd waarom het rapport niet eerder naar de Tweede Kamer is verzonden. Het gaat om heel belangrijke informatie: privacy en nationale veiligheid. Daar moet je gewoon heel open over zijn."

In het rapport concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat de privacy beter beschermd moet worden bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Ook wordt niet altijd een risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met deze diensten.
Een week na het referendum over de inlichtingenwet verscheen het rapport van toezichthouder CTIVD over de uitwisseling van gegevens door de AIVD met buitenlandse diensten. In de discussie voorafgaand aan het referendum speelde de uitwisseling van informatie met buitenlandse diensten een grote rol.

De oppositie was boos dat het rapport niet eerder was gepubliceerd: dan had het rapport nog een rol kunnen spelen bij de campagne van het referendum. De minister had het rapport 9 februari al in haar bezit. Ollongren benadrukte dat het niet ongewoon is bij rapporten om gebruik te maken van de wettelijke termijn van zes weken voor je publiceert. Deze tijd was volgens haar nodig om met de buitenlandse partners te overleggen, die niet op het rapport zaten te wachten.

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat het rapport een lange ontstaansgeschiedenis kent. Een eerste versie ligt al half september 2017 op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken.

Omdat het rapport gaat over een internationaal samenwerkingsverband, moet dit ook afgestemd worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Die krijgen al op 30 november een eerste versie en hebben dan drie weken de tijd om te reageren. Op basis daarvan wordt een deel van het rapport geheim verklaard, maar aan de conclusies wordt niks veranderd.
Op 9 februari 2017 krijgt de minister het definitieve rapport en heeft dan tot uiterlijk 23 maart, twee dagen na het referendum, om het naar de kamer sturen. De planning is dan om dit ervoor, rond half maart te doen.
Er is een discussie of er in het definitieve rapport nog passages moeten worden weggelakt. De minister zegt dat de afstemming zo lang duurde omdat zij niks wilde weglakken. Kennelijk speelde er ook een ander argument, want in een andere mail staat dat een hoge ambtenaar besloten heeft om niet te witten "met name vanwege de slechte timing (referendum Wiv)".

Na het referendum
Op 12 maart krijgt de minister een conceptbrief met een samenvatting van het rapport om naar de Tweede Kamer te sturen. Maar 15 maart schrijft een ambtenaar dus na overleg met de minister dat besloten is na het referendum te publiceren.
Het rapport moet dan eigenlijk uiterlijk 23 maart verschijnen. Maar op 20 maart staat in een mail: "begreep trouwens dat MINBZK aanbieding van het rapport over het weekend heen wil tillen. Daar is nog overleg over." 28 maart gaat het rapport eruit.
Uit de stukken blijkt dat afstemming met buitenlandse diensten belangrijk was. Maar nergens staat waarom dit niet voor half maart afgerond kon zijn. De partners hadden het stuk immers al vanaf 30 november in handen. Veel stukken zijn in verband met het vertrouwelijke karakter 'gewit'.
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
8 maanden 3 weken geleden - 8 maanden 1 week geleden #52780 door katertje
Wat hebben we toch een goed openbaar bestuur, vindt u niet? In Nederland kennen we sinds 2009 een code voor goed openbaar bestuur. Er zijn internationaal meer van zulke codes in omloop, maar deze is interessant omdat ze normen bevat die de rijksoverheid zelf heeft opgesteld.
En wat wil nu het geval? Tenminste vier van deze normen komen in de knel door de rigoureuze manier waarop het referendum door Ollongren wordt ingetrokken. Op vragen die Eerste Kamerleden hierover hebben gesteld heeft Ollongren weinig overtuigend schriftelijk geantwoord.

Gebrekkige rechtvaardiging
Een eerste conflict doemt op rond de norm 'legitimiteit'. De minister schrijft dat de Intrekkingswet niet in conflict is met geldende wet- en regelgeving, maar haar eigen code stelt dat legitieme beslissingen niet alleen 'juridisch effectief' moeten zijn maar ook “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen.” Over de wankele argumentatie onder de Intrekkingswet is veel geschreven. Over het punt dat het raadgevend referendum niet geholpen zou hebben het vertrouwen in de politiek te herstellen (alsof dit het doel moet zijn van zo'n corrigerend instrument). Over het bindend-correctief referendum dat als opstap uit beeld zou zijn verdwenen (alsof dit een noodzakelijk voorland is). Over het vermeende gebrek aan steun voor referenda (blijkt niet uit bevolkingsonderzoek). Over de verwachtingen die niet waar gemaakt zouden zijn (van wie dan?). En de verwarring die zou voortvloeien uit een adviserende referendumuitslag (de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen is ook niet meteen eenduidig, en bij het Wiv-referendum bleek dat een adviserende uitslag ook ruimte geeft voor subtiele aanpassingen).
De kiezer heeft niks in te brengen
Een volgende norm waarmee de Intrekkingswet schuurt is 'participatie', volgens de code goed bestuur 'het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid'. Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen.
Verantwoording aan de samenleving ontbreekt
Door de intrekkingswet niet-referendabel te maken ontneemt de regering de samenleving niet alleen een participatiemogelijkheid, maar het politieke bestuur ook de mogelijkheid om aan de burgersamenleving uit te leggen waarom het referendum haar uit handen genomen moet worden. Dit raakt een derde standaard, 'verantwoording', de bereidheid 'zich ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.' De minister schrijft dat ze zich ruimhartig verantwoordt in het parlement, maar het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken. Heeft de regering geen vertrouwen in het eigen verhaal, of niet in de kiezers?
Lerend vermogen ondergeschikt
Een vierde norm die in de knel komt is ‘lerend vermogen’, ofwel ‘het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen.’ De regering Rutte III heeft na één ervaring – het Oekraïne-referendum – besloten dat het nationaal referendum moest verdwijnen. Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden. De grote kennisachterstand die Nederland kende op het punt van referenda begint snel te slinken. Ideeën over een beter corrigerend referendum stapelen zich op.
Genoeg redenen, zou men zeggen, voor een Eerste Kamer die zich ‘Chambre de réflection’ noemt om in te grijpen, om ten minste een referendum over het nationaal referendum als mogelijkheid overeind te houden. Als zoiets innovatief wordt georganiseerd, met ruimte voor creatief debat, vooraf en achteraf, kan het collectief leerproces wellicht toch nog een slag verder worden gebracht. Als de politieke analisten echter gelijk hebben – en de politieke duimschroeven allang zijn aangedraaid en de politieke transacties al waterdicht zijn afgesloten - zal de Eerste Kamer net als de Tweede Kamer gewoon akkoord gaan, zo nodig met de kleinst mogelijke meerderheid.
Naar averechtse effecten
Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.
Ik heb dit van het Montesquieu Instituut

Ollongren opnieuw aangeklaagd vanwege referendummoord: “De intrekkingswet is illegaal!”
De stichting Meer Democratie sleept minister Ollongren opnieuw voor de rechter vanwege haar arrogante moord op het raadgevende referendum.


Persbericht:

Vandaag heeft Meer Democratie een nieuwe en laatste rechtszaak aanhangig gemaakt vanwege de afschaffing van het referendum, dit maal voor de Raad van State.

“Wij eisen een referendum over de afschaffing van het referendum. We staan in ons recht”, aldus woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Deze keer kan de rechter niet meer duiken. We verwachten de uitspraak nog in de eerste helft van augustus.”
“Bij onze eerste twee rechtszaken doken de rechters. Ze verklaarden zichzelf onbevoegd en verwezen naar elkaar. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Dubbelboer. “Deze keer is dat niet meer mogelijk. We krijgen hoe dan ook een inhoudelijke uitspraak over de vraag of de intrekkingswet geldig is of niet.”

De rechtsgrond
“Ons standpunt is steeds geweest dat de intrekkingswet, waarmee het referendum is afgeschaft, niet in werking kan treden omdat de wet dat verbiedt. Als dat juist is, zou minister Ollongren nu wettelijk gezien een referendum over de afschaffing van het referendum moeten toestaan. Dat weigert zij. De wet geeft ons het recht hiertegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State”, zegt Dubbelboer.

De intrekkingswet werd eerder bekritiseerd door vele toonaangevende staatsrechtsgeleerden, waaronder prof. Roel Schutgens (“een draak van een wet”), dr. Geerten Boogaard (“alsof je inbreekt in je eigen huis”) en prof. Wim Voermans (“de intrekkingswet is illegaal”). Geen enkele wetenschapper van naam heeft de handelswijze van het kabinet verdedigd.

Onafhankelijke rechter
“De Afdeling bestuursrechtsspraak zal nu moeten laten zien dat zij recht spreekt onafhankelijk van de Afdeling advisering van de Raad van State en van de politiek. Er is vaak kritiek op de dubbele rol van de Raad van State, als zowel adviseur van de regering als onafhankelijke rechter”, zegt Dubbelboer. “Wij hopen dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich een eigen, onafhankelijk oordeel zal vormen.”

Representatie en documentatie
Evenals de vorige rechtszaken is deze rechtszaak gefinancierd vanuit de achterban van Meer Democratie. Wij worden bijgestaan door de advocaten mr Jan van der Grinten en mr Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan.

Download hier het vandaag ingestuurde beroepschrift (pdf).

www.meerdemocratie.nl/sites/default/files/beroepschrift_0.pdf
Laatst bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: toevoeging
Meer
9 maanden 2 weken geleden - 9 maanden 2 weken geleden #52663 door katertje
Het is afgelopen met het raadgevend referendum.
Vandaag stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met de afschaffing daarvan. Het is voortaan voor burgers niet mogelijk een referendum te organiseren om het kabinet te vragen een besluit te heroverwegen.
Dat het referendum zou worden afgeschaft is geen verrassing. Het stond al in het regeerakkoord en dus stemden alle coalitiepartijen zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer voor afschaffing. De immer coalitiegezinde SGP stemde mee. PVV, SP, PvdA, GroenLinks, en PvdD stemden tegen.

Volgens het kabinet is het afschaffen van het referendum een uitstekende ingreep, omdat de resultaten na zo’n referendum vaak tegenvallen. Meestal omdat het kabinet helemaal niet verplicht is om de uitslag over te nemen, wat dan weer voor teleurstelling zorgt bij de kiezer. Een referendum over het afschaffen van het referendum werd door het kabinet tegengehouden.

De afschaffing is niet onomstreden. Staatsrechtgeleerden die op uitnodiging van de Eerste Kamer eerder dit jaar hun visie op het voornemen gaven, zeiden dat afschaffing weliswaar juridisch te verantwoorden is, maar ‘niet fraai, niet hoffelijk en niet genereus’ richting voorstanders van het referendum. Ook oud-D66-leider Jan Terlouw was niet positief over de schijnbare haast die dit kabinet had om het referendum de nek om te draaien.
Het raadgevend referendum was geen lang leven beschoren. Het werd ingevoerd in 2015 en dat leverde twee referenda op: een over het EU-associatieverdrag met Oekraïne, en een over de Sleepwet. Minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zei vorige week op Radio 1 dat de afschaffing geen permanent einde van het referendum betekent, maar dat het raadgevend referendum niet werkte en er dus gezocht moet worden naar een alternatief. Een staatscommissie onder leiding van VVD-prominent Johan Remkes schreef twee weken geleden in een tussenrapportage dat er serieus moet worden nagedacht over de invoering van een bindend correctief referendum. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek dat 69 procent van de kiezers voor is.
Bron: Nu.nl

> Wat een arrogante hufters..Het kabinet heeft niets, maar dan ook helemaal niets op met democratie. Het laat zich niets gelegen liggen aan de mening/wens van de kiezer. Daarom wordt het raadgevend referendum afgeschaft. U dacht dat de uitspraak "Democratie is een trein, als we op de plaats van bestemming zijn, stappen we uit, van Erdogan was? Welnee, is gewoon van Pechtold en zijn schikgodin Ollongren, die stage loopt bij Hare Graaie

Rutte wilde de Eerste Kamer opheffen. Laat hij dat proces maar meteen in gang zetten. Een dure en volslagen overbodige tussenlaag. Alle experts hebben zich uitgesproken TEGEN deze intrekkingswet, nadat de Eerste Kamer om hun mening vroeg. Vervolgens stemmen ze voor...! Wat een schertsvertoning.

Wat mij raakt is dat geen enkele jurist of politicus in ons land de olifant in de kamer durft te noemen - het afschaffen van het referendum is ook en vooral het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid je met gezag uit te spreken over politieke kwesties/besluiten, die door middel van een referendum tot uiting komt.
Een minachting van het volk en een maatschappelijke degradatie....of is het panische angst voor het volk ?
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 2 weken geleden #52638 door katertje
Niesco Dubbelboer:

De Haagse rechtbank heeft gisteren geweigerd een inhoudelijk oordeel te geven over de vorderingen van Meer Democratie over de afschaffing van het referendum. De rechtbank heeft zowel de provisionele vordering als de hoofdvorderingen van Meer Democratie afgewezen. Er komt geen vonnis meer op 1 augustus, zoals eerder wel voorzien.
“Dit is zeer teleurstellend. Nadat de Raad van State zich eerder onbevoegd verklaarde, weigert nu ook de Haagse rechtbank een inhoudelijk oordeel te geven”, aldus Niesco Dubbelboer van het platform Meer Democratie. “Hoewel de rechtbank erkent dat er sprake is van een rechtstekort, weigert de rechtbank de vorderingen van Meer Democratie inhoudelijk te beoordelen. Dit zou volgens de rechtbank namelijk neerkomen op een ongeoorloofd ingrijpen in het wetgevingsproces.”

Van kastje naar de muur
“Volgens ons is er geen sprake van ingrijpen in het wetgevingsproces. Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd. Wij gaan het vonnis nader bestuderen en ons beraden over juridische vervolgstappen”, zegt Dubbelboer.
Conclusie
Nederland wordt hiermee naar alle waarschijnlijkheid het tweede land dat een referendum recht intrekt nadat eerder de DDR een dergelijke actie heeft ondernomen. bron. Hiermee wil ik niet betogen dat een referendum zaligmakend is. De referenda in Californië zijn soms uitingen van doorgeslagen special interest groepen, die op kosten van de belastingbetaler hun standpunt verwezenlijken.

Wat we kunnen constateren is dat een nieuwe oligarchische regentenklasse in opkomst is die geen concurrentie duldt. Die van de beroepspolitici. Een klasse niet gebaseerd op rijkdom, maar op bestuurlijke en politieke connecties. Die zich beroept op een democratisch mandaat maar zich keer op keer van de wens van de bevolking distantieert. Een klasse die nu niet alleen de voetsporen van de DDR politici volgt, met massaal elektronisch toezicht op de burger (sleepwet) maar ook middels het afschaffen van het referendum. Allemaal mede mogelijk gemaakt door D66. Ooit een beweging die democratisering en een nieuwe politiek voor stond, maar thans 1984 van Orwell op onderdelen als inspiratiebron gebruikt. Sterker nog, waar George Orwell stopte, gaat D66 op onderdelen verder door zelfs Uw lijk als staatseigendom te classificeren. Helaas heeft de NL bevolking hier de politiek niet willen corrigeren.
Vraag
Wellicht is de tijd gekomen dat ook u begint tegen te stribbelen? Tegen de opkomst van een nieuwe regentenklasse die beslist wat goed voor u is? Wat is er nodig om u of anderen om u heen politiek actiever te laten zijn? Waarom tolereert u dat politici op een dergelijke abjecte manier met de Nederlandse bevolking om gaan?

Niesco Dubbelboer

> Een van de belangrijkste spelregels van de staat is rechtszekerheid. Nu een rechter niet wil toetsen aan vigerende wetgeving, omdat de wetgever die wetgeving wil veranderen, wordt de rechtszekerheid geweld aan gedaan. Mensen die zo acteren kunnen zichzelf niet meer serieus nemen. Het is u – de macht – vraagt, wij draaien....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
9 maanden 2 weken geleden - 9 maanden 2 weken geleden #52626 door katertje
Ollongren heeft de wet voor het afschaffen van het raadgevend referendum ingediend en deze is inmiddels door de Tweede Kamer voorzien van een automatische goedkeuring. De Eerste Kamer moet nog, maar ook dat wordt een wassen neus, ben ik bang.

Dinsdagavond debatteerde de Eerste Kamer over de intrekkingswet, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Vooral D66 lag in het debat onder vuur. De oppositie nam het de partij van Ollongren kwalijk het referendum razendsnel te willen afschaffen na eerst jarenlang voorstander te zijn geweest.
De coalitie vertoonde echter geen scheuren, terwijl ook SGP vóór het afschaffen van het referendum gaat beslissen. Daarmee is het kabinet verzekerd van een meerderheid. De Eerste Kamer stemt aanstaande dinsdag over de intrekkingswet.

Dit is wat onze altijd zorgzame overheid zegt over de intrekking van het referendum:
Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat ervan werd verwacht.” Dat staat in het regeerakkoord en is reden voor het kabinet om de Wet raadgevend referendum in te trekken.

> Dit is één van de meest smerige streken die de politiek de laatste jaren heeft uitgehaald. Eerst paaien ze de bevolking met een raadgevend referendum op weg naar een echt bindend referendum en dan veranderen ze van mening (krijgen opdracht) dat weer terug te draaien en vervolgens ook om razendsnel het raadgevend referendum de nek om te draaien zodat de bevolking kan fluiten naar inspraak, medezeggenschap, en democratische besluitvorming.

MeerDemocratie is al langere tijd bezig om via een aantal rechtszaken een raadgevend referendum af te dwingen over het afschaffen van het raadgevend referendum.
In de Volkskrant staat een leuke samenvatting en die toont hoe geniepig en achterbaks Ollongren is.
Laatst bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
9 maanden 4 weken geleden #52556 door katertje
In het Parool ventileert journalist John Jansen van Galen zijn ongenoegen over de wijze waarop het kabinet omgaat met het referendum

Het lijkt wel een staatsgreep, uitgevoerd door de zittende regering, zegt journalist John Jansen van Galen over de manier waarop het kabinet omgaat met het referendum. “De manier waarop het kabinet-Rutte III deze vorm van volksraadpleging al na drie jaar wil afschaffen deugt in elk geval niet,” schrijft hij voor Het Parool. Om te voorkomen dat er nog een referendum gehouden kan worden over de intrekkingswet wil het kabinet deze wet met spoed bekrachtigen. Dat geeft de burger het nakijken, aldus Jansen van Galen.

Illegaal
Verschillende politieke partijen hebben zich afgevraagd of de route van het kabinet wel juridisch zuiver is. Roelof Bisschop (SGP) zei dat de ‘burger zich in het pak genaaid’ zal voelen.
Deze manier van aanpak werd door hoogleraar staatsrecht Wim Voermans ‘illegaal’ genoemd. Hij denkt dat een rechtszaak tegen de intrekkingswet kansrijk is. Jansen van Galen merkt op dat de rechter er pas aan te pas kan komen als het hele politieke proces tot en met de Eerste Kamer is afgewerkt. Maar je kunt op dat moment niets meer doen omdat het referendum dan al is afgeschaft.
Schoffeert
Het kabinet wil duidelijk niet het risico lopen dat kiezers zich massaal voor handhaving van het referendum uitspreken. Volgens een peiling is slechts 28 procent voor afschaffing.“De handelswijze van het kabinet schoffeert ook nog eens de commissie-Remkes, door Rutte ingesteld om de werking van ons parlementair stelsel kritisch te onderzoeken,” schrijft de journalist.
Aangepast
Diezelfde commissie sprak zich vorige week uit vóór een bindend referendum.
Uit een andere peiling blijkt bovendien dat driekwart van de Nederlanders vindt dat het politieke systeem moet worden aangepast.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 3 dagen geleden #52517 door katertje
We kunnen dus nog altijd meer hoop putten uit de rechtszaak van Meer Democratie van gisteren, tegen Ollongren en de intrekking van het raadgevend referendum. De rechters vroegen of de minister de stemming over die wet even on hold kon zetten, in afwachting van de uitspraak. 'NEEN', was het antwoord van de landsadvocaat. Contempt of court, zou je dat kunnen noemen, want nu kan het zijn dat de rechter pas uitspraak doet ná de stemming in de Senaat en daarmee snijdt Ollongren de rechtsstaat de pas af. NIET ZO NETJES, in een Fatsoenlijke Democratie. De stichting Meer Democratie schat hun eigen kansen derhalve op 50/50.
(Verslag van The People vs Ollongren vindt u op de vorige pagina)

En alsof afgesproken kwam vandaag de Staatscommissie Remkes met de boodschap: "Voer een bindend referendum in" . Een bindend referendum ! Voorgesteld door een VVD'er? Dat moet welhaast een handreiking naar Ollongren zijn om haar een nieuwe smoes te bezorgen voor de intrekking van het raadgevend referendum.

Hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans zou het onverstandig, onhoffelijk en onbestaanbaar" vinden, als de @EersteKamer na dit advies van #Remkes op 3 juli a.s. nog gaat stemmen over het raadgevend #referendum . @EenVandaagNiesco Dubbelboer
‏@ndubbelboer
Volgen
@ndubbelboer volgen
Meer
Nou nou. Rechtbank vroeg aan de Staat (@Ollongren) of ze konden wachten tot de rechters uitspraak hebben gedaan op 1 augustus. Nee, dat kon niet. Referendum moet binnen 24 uur na aanname in de @EersteKamer afgeschaft zijn. Arrogantie ten top!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
10 maanden 3 dagen geleden #52516 door katertje


Meer Democratie bericht:

Vanochtend diende onze rechtszaak omtrent de afschaffing van het referendum in het Paleis van Justitie van de Haagse Rechtbank. Onze hoofdeis: maak een referendum mogelijk over de afschaffing van het referendum. Want daar hebben we tenminste een hard wettelijk recht op. Ons pleidooi: de manier waarop de intrekkingswet een referendum over het referendum poogt te voorkomen, is expliciet illegaal verklaard door de Wet Raadgevend Referendum en die wet is voorlopig nog honderd procent van kracht.

Pleidooi van onze advocaten
In hun pleidooi wezen de advocaten van Meer Democratie, mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan, op de onrechtmatigheid van de intrekkingswet (hoogleraar staatsrecht Wim Voermans noemde deze “illegaal”). De juridische trucs die de regering heeft toegepast om een referendum over het referendum te voorkomen, zijn expliciet onrechtmatig verklaard en rechtens buiten werking gesteld. De intrekkingswet is, kortom, strijdig met het nu geldende recht.
Commentaar Niesco Dubbelboer: “De juridische truc houdt met name in dat de Intrekkingswet, waarmee de referendumwet zou worden afgeschaft, na publicatie in het Staatsblad terug reist in de tijd, om dan naar de toekomst toe het recht om een referendum aan te vragen, doelgericht uitschakelt. Een juridische ‘back to the future’, een puur legalistisch-wiskundige truc bedoeld om de wet te omzeilen.”

Verweer van Ollongren's landsadvocaten:
In hun verweer gingen de landsadvocaten herhaaldelijk niet in op de onrechtmatigheid van deze juridische truc. Ze verwezen naar de frase dat de intrekkingswet “juridisch effectief” was en bleven maar herhalen dat we ons niets van de nu geldende wet hoeven aan te trekken, omdat die straks is afgeschaft.
Dubbelboer: “De afschaffing van het referendum is nog helemaal niet zeker, de Senaat moet zich nog uitspreken en er is misschien de kleinst mogelijke meerderheid. En over ‘juridisch effectief’ gesproken, er zijn wel meer wetten en regimes in de wereld die juridisch effectief zijn maar toch voor geen meter deugen. Dat een bepaald regime functioneert, is slechts de allerlaagste eis, maar bij lange na niet voldoende om een handelswijze te rechtvaardigen. “
Definitieve uitspraak op 1 augustus
De rechtbank doet definitief uitspraak op woensdag 1 augustus. Uitspraak over onze voorlopige voorziening volgt op woensdag 4 juli. De rechter vroeg de landsadvocaten of het kabinet bereid zou zijn om te wachten met de afhandeling van de intrekkingswet tot 1 augustus. Het antwoord: Nee!
Dubbelboer: “Dat is een schoffering en minachting van de rechtbank. Dat moeten de senatoren, als hoeders van de rechtsstaat, niet toestaan. Wij roepen de Senaat daarom op om de stemming tot na 1 augustus uit te stellen. Senatoren, doe uw grondwettelijke taken!”

www.meerdemocratie.nl/thepeoplevsollongr...schaffing-referendum
Bijlagen:
Meer
10 maanden 6 dagen geleden #52499 door katertje
Rechtszaak tegen D'66 om het referendum

Een knip en plak van het persbericht van de vrienden van Stichting Meer Democratie. Woensdagmorgen om 9u30 dient hun rechtszaak tegen Ollongren om de afschaffing van het referendum. (Donaties altijd welkom.)
Aanstaande woensdag 20 juni om 9.30 uur in de Rechtbank Den Haag (Prins Clauslaan 60) vindt de openbare rechtszaak plaats van Meer Democratie tegen de Staat wegens de afschaffing van het referendum. De media zijn hierbij van harte welkom. ‘De afschaffing van het referendum is een schande en Nederland onwaardig. Dit is je reinste demofobie. Alleen de DDR heeft ooit het referendum afgeschaft”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

Hoofdeis
“Onze hoofdeis is dat de overheid zich aan de wet moet houden en een referendum over de afschaffing van het referendum moet toestaan, zoals wettelijk verplicht”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “De uitspraak van de rechter volgt waarschijnlijk binnen enkele weken. Het wordt spannend wat eerder komt, het rechterlijke vonnis of de stemming in de Eerste Kamer.”

Juridische trucs van kabinet
Deze zaak werd in maart aangespannen door Meer Democratie, nadat de Afdeling Bestuursrechtsspraak Raad van State zichzelf onbevoegd tot een oordeel had verklaard. Dubbelboer: “Rutte en Ollongren gebruiken uiterst dubieuze en onrechtmatige juridische trucs om een referendum over de afschaffing van het referendum te blokkeren. Via een tijdmachine reist de intrekkingswet na publicatie terug in de tijd om dan het wettelijk nog steeds gegarandeerde recht op het afdwingen van een referendum naar de toekomst uit te schakelen. Een soort back to the future.”

Kritiek van staatsrechtgeleerden
Dubbelboer: “Staatsrechtjurist Wim Voermans noemde die trucs ‘illegaal’. Want de huidige referendumwet verbiedt de inwerkingtreding zoals de intrekkingswet wil regelen. Ook veel andere staatsrechtsjuristen hebben de handelswijze van de coalitiepartijen scherp bekritiseerd, onder andere tijdens de hoorzitting in de Eerste Kamer op 27 maart jongstleden.”

Waarschuwing: referenda met terugwerkende kracht
“Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Onze advocaten hebben de Eerste Kamer-leden daarover per brief geïnformeerd ”, aldus Dubbelboer.

Dagvaarding:
www.meerdemocratie.nl/sites/default/file...chtbank-20180305.pdf

bron: GeenStijl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
10 maanden 2 weken geleden - 10 maanden 2 weken geleden #52433 door katertje
Prof. Frank Hendriks zet voor het Montesquieu Instituut op een rij waarom de afschaffing van het referendum door minister @KajsaOllengren strijdig is met de principes uit haar eigen Code Openbaar Bestuur!

In conflict met Code Openbaar Bestuur
We hebben de Nederlandse Code voor goed Openbaar Bestuur sinds 2009 en de intrekking schuurt met minstens vijf punten uit deze code. Deze code is niet juridisch bindend, maar toch: "De code bevat geen juridisch afdwingbare normen. Er is al veel wet- en regelgeving die het optreden van de overheid reguleert, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De waarden die aan deze wet- en regelgeving ten grondslag liggen worden in de code expliciet gemaakt."
Op vragen van senatoren over dit conflicteren werd volgens Hendriks "weinig overtuigend schriftelijk geantwoord" door Ollongren.

Gebrekkige rechtvaardiging
Ten eerste is het in conflict met norm 5: Legitimiteit, dat voorschrijft dat een maatregel “inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen” moet zijn. Ollongren geeft vijf punten die de intrekking volgens haar rechtvaardigen. Hendriks denkt daar het zijne van en trekt alle onderstaande argumenten in twijfel.

1) Referenda hebben niet geholpen het vertrouwen in de politiek te herstellen.
2) Het bindend-correctief referendum is uit beeld verdwenen, en daar was het raadgevend referendum een opstap toe.
3) Het vermeende gebrek aan steun voor referenda onder bevolking.
4) De verwachtingen zijn niet waargemaakt.
5) Uit raadgevende referenda vloeit verwarring voort.

Kiezer heeft niets in te brengen Vervolgens schuurt de intrekking met norm 2, Participatie, dat het "het betrekken van burgers en belangrijke partijen bij het vormen of bijstellen van beleid" voorschrijft. Quote Hendriks: "Over het fundamentele punt dat burgers vooraf niks konden zeggen en achteraf niks kunnen zeggen over het intrekken van een democratisch recht stapt de minister simpelweg heen in haar schriftelijk antwoord op Eerste Kamervragen. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen stelde geen enkele partij voor het referendum af te schaffen. Partijen die tot dan een welwillende houding ten aanzien van het nationaal referendum hadden tentoongespreid kregen zelfs een ruime meerderheid. Door een referendum over de intrekkingswet uit te sluiten geeft de regering de burger ook achteraf geen mogelijkheid hierover zijn stem te laten horen."
Geen verantwoording aan samenleving Norm zeven, Verantwoording, vraagt dat "Het bestuur bereid is zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden." Ollongren schrijft dat zij zich ruimhartig heeft verantwoord aan het parlement, maar zoals het vorige punt aantoont, gaat het daar dus juist net niet om.

Hendriks:"Het is juist de burgersamenleving die met de afschaffing van het referendum iets kwijtraakt en dus iets uitgelegd zou mogen krijgen. Stond haar democratisch kompas op verantwoording dan zou de regering een volksstemming hierover niet uit de weg gaan maar juist opzoeken."
Geen gelegenheid te leren van referenda Norm zes, Lerend en zelfreinigend vermogen (also also) schrijft voor dat openbaar bestuur zich organiseert rondom "het vermogen te leren van fouten en andere ervaringen". Inzake het referendum is dit niet gedaan, omdat er maar met de Oekraïne-kwestie maar één leermoment is geweest voordat de stekker eruit ging.
Hendriks: "Zonder lering te trekken uit nieuwe ervaringen (onder andere met het meer geslaagde Wiv-referendum) en zonder de evaluatie van de referendumwet en het advies van de Staatscommissie af te wachten, kapt de intrekkingswet op rigoureuze wijze een collectief leerproces af dat juist op stoom begon te komen, en daadwerkelijk tot iets had kunnen leiden als het wat langer was volgehouden."

Wilders en Baudet in de kaart
"Nu zullen sommigen denken: het is misschien niet zo sterk onderbouwd en niet zo netjes aangepakt, maar het resultaat is wel goed – als we het referendum afschaffen halen we het populisme de wind uit de zeilen en wordt het politiek systeem van een bedreiging verlost. Het zou weleens omgekeerd kunnen uitpakken: de bijtende systeemkritiek krijgt brandstof voor jaren en het politiek systeem verliest een kans op revitalisering van buitenaf.

Het huidig ontwerp kan op veel punten nog worden verbeterd, maar in het mobiliseren en kanaliseren van tegenwicht van buitenaf doet de aanwezigheid van een corrigerende referendumoptie wel wat het Nederlandse systeem nodig heeft: bestuurders en beleidsmakers scherp houden op onderwerpen in hun dode hoek. Met het niet verbeteren maar rigoureus afschaffen van het raadgevend referendum zal de populistische uitdaging niet verdwijnen én niet worden benut. Legitieme zorgen van bevolkingsgroepen die de weg naar de diplomademocratie minder goed weten te vinden krijgen nog steeds geen fatsoenlijk ventiel voor gereguleerd stoom afblazen en tegengas geven.
De gekozen burgemeester – waarvoor het referendum heet te zijn ingeruild – zal die functie niet kunnen vervullen."

www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j...aiv?ctx=vhbnlefwl8ty
Laatst bewerkt: 10 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: bron
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Ere Lid
  • Ere Lid
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 1 maand geleden #51811 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...18/02/590065-590065/
Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het niet goed dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 59 procent van de ondervraagde mensen het geen juist besluit vindt.

Onder hen zijn volgens De Hond opvallend veel (54 procent) CDA-stemmers. Het CDA stemde in de Tweede Kamer voor afschaffing van het referendum.
D66-stemmers zijn verdeeld over het besluit. Het raadgevend referendum kwam er mede door D66, maar die partij schaft het nu ook weer af. 63 procent van de ondervraagden die D66 stemmen kan zich er in vinden, 31 procent is het er niet mee eens.

Conclusie
Zowel CDA als D'66 zullen lokaal tikken krijgen. De VVD zwijgt en wil dus niet teveel opvallen om zo van andere partijen iets af te snoepen. Al met al is de afstand vertegenwoordiging-burger weer toegenomen. De Politiek vindt dat prima, want zo kan men op deze voet doorgaan. Wie zwijgt stemt immers toe.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #51800 door katertje
Referendumdebat
Heeft u ook gezocht naar Pieter Omtzigt bij de interruptiemicrofoon? Het lijkt alsof die man van de aardbodem is verdwenen. Was ie dan toch niet zo bevlogen en integer dat hij de afbraak van de democratie maar gewoon liet gebeuren zonder een woord van protest ?

Wat is er met die man gebeurd? Mes op de keel?
Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Tijd voor maken pagina: 0.394 seconden