Vraag Referendum en Inlichtingenwet

Meer
3 maanden 1 week geleden - 3 maanden 1 week geleden #53978 door katertje
Opnieuw tik op de vingers voor AIVD: te snel informatie naar buitenland

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft volgens een rapport te weinig oog voor de risico's als ze informatie deelt met buitenlandse inlichtingendiensten. De toezichthouder op de inlichtingendiensten CTIVD oefent in een rapport opnieuw stevige kritiek uit op de AIVD.
Sinds de nieuwe inlichtingenwet moeten de diensten beter nadenken over samenwerking met buitenlandse collega's. Die samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit het delen van data of concrete inlichtingen. Om dat te mogen doen moeten de inlichtingendiensten inschatten wat de risico's zijn en onder welke omstandigheden er mag worden samengewerkt. Dat gebeurt niet goed genoeg, concludeert de CTIVD.

Afwegen
De afweging of en onder welke omstandigheden er informatie wordt gedeeld, is bedoeld om privacy en andere mensenrechten te beschermen. Er kunnen immers ook privégegevens naar een buitenlandse geheime dienst gaan. Die moeten daar dan wel netjes mee omgaan. Ook mogen doorgegeven tips en informatie bijvoorbeeld niet leiden tot schending van het internationaal recht.
In het nieuwe rapport krijgt vooral de AIVD ervan langs. Volgens die inlichtingendienst kleven er geen risico's aan het uitwisselen van informatie met de veertig geheime diensten waarmee ze nauw samenwerkt. Maar die conclusie is in 24 gevallen niet goed onderbouwd, stelt de CTIVD. Dat is volgens de toezichthouder in strijd met de wet.
Ook heeft de AIVD structureel te weinig aandacht voor privacyrisico's, aldus het rapport. Verder weegt de AIVD privacybescherming minder zwaar mee dan bijvoorbeeld de mensenrechtensituatie in een land en de betrouwbaarheid van een inlichtingendienst. Ook dat mag niet volgens de wet, aldus de toezichthouder. De AIVD heeft beterschap beloofd.
Het is het derde kritische rapport over de geheime diensten in korte tijd. In november leverde een andere toezichthouder al forse kritiek op de uitvoering van de nieuwe inlichtingenwet. In december oordeelde de CTIVD dat er een groot risico is dat de AIVD en zijn militaire broertje MIVD de wet overtreden.

De CTIVD vindt het onjuist dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geen oogje in het zeil houdt. Eigenlijk moet zij beoordelen of er mag worden samengewerkt met een buitenlandse inlichtingendienst. Maar Ollongren heeft die beslissing uitbesteed aan de geheime dienst zelf.
De MIVD doet het beter, al heeft ook die dienst te weinig oog voor privacyrisico's. Ook overtrad de militaire geheime dienst zes weken lang de wet, doordat de minister van Defensie nog geen toestemming had gegeven om samen te werken met buitenlandse diensten. Maar die goedkeuring kwam daarna alsnog.

Extra waarborgen
De nieuwe inlichtingenwet legt de diensten strengere regels op voor samenwerking met het buitenland, in ruil voor ruimere bevoegdheden. Nadat bij het referendum over de wet vorig jaar een meerderheid tegenstemde, werden die regels nog aangescherpt: een overgangsperiode van twee jaar voor de aanscherping van de regels ging overboord. Dat zorgde voor een hoge werkdruk, blijkt nu.
In de nieuwe wet mogen de geheime diensten onder meer op grotere schaal aftappen. Die data mogen vervolgens worden gedeeld met andere geheime diensten, zonder dat de AIVD of MIVD zelf naar de informatie heeft gekeken. Of dat al is gebeurd, is niet bekend.

Bron: internet
Laatst bewerkt: 3 maanden 1 week geleden door katertje.
Meer
3 maanden 1 week geleden - 3 maanden 1 week geleden #53977 door katertje
De toezichthouder tikt de geheime diensten alweer keihard op de vingers. Uit onderzoek blijkt dat de geheime diensten bij de samenwerking met een kopgroep van buitenlandse geheime diensten regelmatig niet aan de wettelijke minimumvereisten voldoen.

Toegezegd waarborgen te grabbel gegooid
In aanloop naar de nieuwe wet en het referendum schermden voorstanders van het sleepnet en andere ingrijpende bevoegdheden met de belofte dat hier ‘betere waarborgen’ tegenover zouden staan.
Waarborgen veelal cosmetisch
Op die waarborgen zelf valt al het nodige af te dingen, maar als je iets toezegt dan moet je je daaraan op z’n minst houden. Je kan de wet niet maar half uitvoeren: wel ingrijpende bevoegdheden uitbreiden en toegezegde (wettelijke) waarborgen laten liggen.

Reactie op eerdere rapport CTIVD
Twee maanden geleden bleek dit echter wel het geval te zijn. De toezichthouder tikte toen de geheime diensten keihard op de vingers omdat essentiële waarborgen voor de bescherming van burgers ontbraken bij de uitvoering van de nieuwe wet. De lauwe reactie van de verantwoordelijke ministers dat het achteraf gezien toch allemaal wel wat ingewikkelder was, is achteraf wel erg makkelijk.

Wegingsnotities onrechtmatig
Nu komt de toezichthouder dus weer met een zeer kritisch rapport. Het rapport gaat over de wettelijke eis dat de geheime diensten eerst moeten bepalen of en in welke mate ze met een buitenlandse dienst kunnen samenwerken. Hiervoor bevat de wet een lijst van criteria die ten minste moeten worden meegenomen in de afweging die ze moeten maken. De diensten moeten onder andere kijken naar de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische inbedding van de buitenlandse dienst en het geboden niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land. Die afweging moet vastgelegd in wat een ‘wegingsnotitie’ wordt genoemd.
De toezichthouder op de geheime diensten controleerde de afgelopen maanden of de geheime diensten deze afweging voor een kopgroep van buitenlandse geheime diensten wel goed heeft uitgevoerd. Dat blijkt absoluut niet het geval te zijn. Zeker 24 van de onderzochte wegingsnotities van de AIVD zijn volgens de toezichthouder onrechtmatig. De MIVD doet het in vergelijking beter.

Je kan de wet niet maar half uitvoeren: wel ingrijpende bevoegdheden uitbreiden en toegezegde (wettelijke) waarborgen laten liggen.

Typerend is bijvoorbeeld dat de vereiste toestemming van de minister die nodig is voor de AIVD om een samenwerkingsrelatie met een buitenlandse dienst aan te gaan was overgedragen (‘gemandateerd’) aan de directeur-generaal van de AIVD zelf. Eerder werd juist altijd gewezen op de vereiste ‘ministeriële toestemming’ als waarborg bij internationale samenwerking. Die waarborg was dus al meteen uitgehold en de toezichthouder wijst hier fijntjes op.

Zelfs de rechter in de procedure die we vorige zomer in coalitieverband tegen onderdelen van de wet voerden, leunt op deze ‘waarborg’ van ministeriële toestemming terwijl die er dus helemaal niet was:
"Dit wordt bevestigd door de uitspraak van de rechtbank Den Haag in het kort geding van een aantal organisaties tegen de staat (juni 2018) over de Wiv 2017. 23 Het ging hier onder meer om de bevoegdheid van de AIVD en de MIVD ongeëvalueerde gegevens in bulk te verstrekken aan buitenlandse diensten. Op dit onderdeel kwam de rechtbank tot het oordeel dat de regeling van de bevoegdheid voldoende waarborgen kent. Bij deze overweging noemt de rechtbank specifiek - hetgeen ook door de staat naar voren is gebracht - het vereiste van ministeriële toestemming zowel voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie als voor de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens. Het is opvallend te noemen dat op het moment dat deze uitspraak werd gedaan, de bevoegdheid om toestemming te verlenen voor de samenwerkingsrelaties van de AIVD waarbinnen ongeëvalueerde gegevens worden uitgewisseld al structureel gemandateerd was aan de DG-AIVD. Deze waarborg bestond dus in feite niet meer."
(CTIVD Toezichtsrapport, nr. 60, p. 12)

Effectieve controle en rechtsbescherming onder druk
Dat geheime diensten internationaal samenwerken begrijpen we en de noodzaak daarvan valt niet te ontkennen. Maar dat mag niet ten koste gaan van effectieve controle en goede rechtsbescherming zodra gegevens de grens over gaan. Daar blijkt dus wel sprake van te zijn nu blijkt dat de diensten regelmatig niet eens aan de basisvoorwaarden voor internationale samenwerking kunnen voldoen en een eenvoudige waarborg als ministeriële toestemming meteen wordt uitgehold.

Toezichtsgat
Die controle en rechtsbescherming staan ook om meerdere redenen onder druk. Want waar geheime diensten steeds meer internationaal samenwerken, zijn de toezichthouders die de diensten moeten controleren, gebonden aan nationale grenzen. Ze hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoe en waar gegevens in het buitenland vandaan komen en waarvoor gedeelde gegevens uiteindelijk in het buitenland worden gebruikt. Er is sprake van een toezichtsgat zoals wordt onderkend
Speech bij International Intelligence Oversight Forum door de toezichthouder zelf. Hoopgevend is dan ook het initiatief

Gezamenlijk statement toezichthouders van vijf toezichthouders op de geheime diensten, waaronder de Nederlandse, om meer samen te werken. Maar hiervoor moet nog heel wat gebeuren wil er sprake zijn van effectief toezicht op de internationale samenwerking tussen geheime diensten. Tot die tijd is er een totaal ongelijk speelveld.

Onbekeken gegevens in buitenlandse handen
Tot slot zit er in de wet nog steeds een gapend gat waardoor een goede rechtsbescherming van onschuldige burgers vrijwel onmogelijk is. De geheime diensten mogen immers de gegevens die ze binnenhalen met bijvoorbeeld het sleepnet of door te hacken, delen met buitenlandse diensten, zonder deze eerst te analyseren.
Door onbekeken gegevens uit te wisselen met buitenlandse diensten weten ze niet waar de gegevens precies over gaan. Ze kunnen in dat geval onvoldoende een inschatting maken van de gevolgen en risico’s van het delen van deze gegevens. We blijven er dan ook voor pleiten om de mogelijkheid om onbekeken gegevens te verstrekken aan buitenlandse diensten te schrappen uit de wet.

bron: Bits of Freedom
Laatst bewerkt: 3 maanden 1 week geleden door katertje.
Meer
5 maanden 6 dagen geleden - 5 maanden 6 dagen geleden #53661 door katertje
De maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat burgers meer invloed in het parlementair proces krijgen en de democratische rechtsstaat versterkt wordt, stelt de commissie
"In het huidige systeem werken de bestaande instituties behoorlijk bevredigend, maar aan de representatie schort nog het nodige", zegt de voorzitter van de commissie Johan Remkes

Een zogenoemd correctief referendum is nodig om de democratie te versterken. Het gaat dan om een volksraadpleging waarvan de uitslag bindend is voor de regering.
Het is ook hoog tijd voor andere aanpassingen van onze democratie en rechtsstaat, stelt een commissie die sinds begin vorig jaar het politieke systeem in Nederland onder de loep heeft genomen. Deze staatscommissie onder leiding van oud-vicepremier Johan Remkes deed dit in opdracht van de regering. Ze presenteerde donderdag haar bevindingen. Eerder dit jaar verscheen al een tussenrapport.
Volgens Remkes is het noodzakelijk het politieke systeem toekomstbestendig te maken, gezien de grote maatschappelijke en technologische veranderingen. 'De democratie werkt niet voor iedereen even goed. De stem van niet álle burgers wordt voldoende gehoord. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie.'

De commissie ziet een correctief referendum op initiatief van de bevolking wel zitten. Het kan functioneren als 'ventiel' of 'veiligheidsklep', mocht het parlement iets besluiten wat toch op grote weerstand stuit bij de bevolking. Eerder dit jaar werd het raadgevend referendum nog afgeschaft.
De commissie wil ook het kiesstelsel voor de Tweede Kamer anders. Het zou bij verkiezingen minder om partijen moeten draaien, maar meer op personen gericht kunnen worden. Op de kieslijsten moet meer aandacht zijn voor de kandidaten om de kloof met de kiezer te verkleinen.

Remkes adviseert ook om de Grondwet te veranderen zodat Kamerleden niet meer mogen meedoen aan stemmingen over onderwerpen die ze rechtstreeks aangaan of waar ze persoonlijk betrokken bij zijn. Die regel geldt nu al voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten, maar níet voor leden van de Tweede en Eerste Kamer.
‘Als volksvertegenwoordiger behartigen Kamerleden de belangen van de bevolking en vanuit hun andere functies nemen zij kennis mee over de belangen die in een of meer specifieke sectoren spelen’, schrijft Remkes in zijn eindrapport. ‘Dat kan zeer waardevol zijn, maar het kan ook leiden tot onevenredige bevoordeling van specifieke belangen.’

Sommige voorstellen zijn niet van de ene op de andere dag ingevoerd, terwijl andere maatregelen makkelijker kunnen worden ingevoerd. "Ik denk dat de minister er verstandig aan doet om dat wat op korte termijn kan worden ingevoerd ook daadwerkelijk op korte termijn in te voeren", aldus Remkes. "Ik ga er in de volle breedte van uit dat het kabinet er serieus mee aan de slag gaat."
"Meer stemlokalen, geen kiesdrempel"
Een van de aanbevelingen is het aanpassen van het kiesstelsel, zodat een stem op een aspirant-Kamerlid meer gewicht krijgt. Dit moet zorgen voor betere regionale vertegenwoordiging. Ook moet het volgens de commissie mogelijk worden om vervroegd te stemmen, ook wel early voting genoemd. Daarnaast moeten er stembureaus komen op plekken waar een lage opkomst voorzien wordt, zoals in wijken met veel migranten en lager opgeleiden, maar ook op mbo-scholen en vwo-scholen. De invoering van een kiesdrempel wordt afgewezen.

Bindend referendum is "noodrem"
De introductie van een correctief bindend referendum behoort wel tot een van de aanbevelingen. Deze volksraadpleging moet "een vorm van tegendruk" zijn, die bedoeld is om de democratie te versterken. De commissie stelt dat met een referendumwet het kabinet nadrukkelijker rekening moet houden met opvattingen onder de bevolking.
Onderwerpen over het koningshuis, begrotingen en veranderingen van de Grondwet zijn uitgesloten, verder moet alle wetgeving waar het parlement aan heeft gewerkt referendabel zijn.
"Formatie moet transparanter"
De commissie komt verder met aanbevelingen om het formatieproces te verbeteren en transparanter te maken. Het huidige stelsel zorgt ervoor dat er "nauwelijks een verband bestaat tussen de verkiezingsuitslag en de uitkomst van de kabinetsformatie".
Een gekozen formateur moet ervoor zorgen dat de kiezer meer invloed kan uitoefenen op de formatie. De commissie wijst er nadrukkelijk op dat de gekozen formateur niet mag leiden tot een verkapte premiersverkiezing.
Constitutioneel hof moet toets aan Grondwet mogelijk maken
De commissie heeft ook suggesties om, behalve de democratie, de rechtsstaat te versterken. Het een kan niet zonder het ander, stelde Remkes. Om de rechtsstaat te versterken, pleit de commissie voor de invoering van een constitutioneel hof. Dit constitutioneel hof zou kunnen gaan toetsen of wetten wel stroken met de grondwet, zoals dat in andere landen gebruikelijk is. Rechters mogen dat nu niet. Maar sinds de jaren zestig wordt wel getoetst aan internationale verdragen. Dat brengt met zich mee dat rechters op ongewenste wijze "in politiek vaarwater" terechtkomen.
Het hof zou volgens de aanbevelingen de taak krijgen om te bepalen of een politieke partij verboden kan worden. Dit is mogelijk bij partijen die een ernstige bedreiging vormen voor de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat of die in "woord en daad aantasten".
Toezichthouder moet digitale campagnes monitoren
Ook moet er wat de commissie betreft een toezichthouder komen die digitale campagnes en digitale politieke beïnvloeding in de gaten houdt. Als voorbeeld haalt Remkes het Facebook-schandaal aan. Daarbij voerde het bedrijf Cambridge Analytica namens het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een persoonsgerichte politieke campagne, zonder dat gebruikers wisten van wie de berichten afkomstig waren. "Dat staat op gespannen voet met het proces van vrije verkiezingen", aldus Remkes.
De commissie stelt verder in het rapport dat er meer aandacht moet komen voor het parlementair stelsel. "Kennis over het functioneren van ons systeem en wat burgerschap betekent, is bij veel mensen toch behoorlijk weggezakt", aldus Remkes. Daarom zou hier meer aandacht voor moeten komen in het onderwijs. Remkes: "Dat betekent dat dit een eindexamenvak wordt."
5 mei moet volgens commissie een vrije dag worden
Daar blijft het wat hem betreft niet bij. Burgerschap moet niet alleen via het onderwijs uitgelegd worden, ook moet 5 mei een vrije dag worden, vindt de commissie. Op deze 'vrijheidsdag' wordt de bevrijding van de nazidictatuur gevierd, maar zou ook centraal moeten staan wat het betekent om in een democratie te leven.
De staatscommissie is in februari van 2017 met een evaluatie van het parlementair stelsel in Nederland aan de slag gegaan. De commissie heeft van de regering de opdracht gekregen "de wenselijkheid van veranderingen in onze democratie" te onderzoeken.

Verder moet de bevolking voortaan de formateur kiezen, de persoon die een kabinet vormt na een verkiezing en vaak de premier wordt. Maar de Tweede Kamer maakte al duidelijk hier niet veel voor te voelen.

Het kabinet wil in het voorjaar reageren op de ruim tachtig aanbevelingen. Ollongren van Binnenlandse Zaken, die het rapport in ontvangst nam, zei te hopen op een maatschappelijke discussie: 'Dit is niet iets alleen van Den Haag.' Zij wilde niet ingaan op de suggesties afzonderlijk, zoals het correctief referendum. 'Dat zou geen recht doen aan het werk van de commissie', meende ze. Volgens haar 'barst' de analyse van de mogelijke oplossingen. 'Dat is natuurlijk goed nieuws en maakt het tot een rapport om rekening mee te houden.'

> Het is ronduit onbeschoft van Ollongren te opperen dat er een "maatschappelijke discussie" moet komen. Dit nadat zij de botte bijl hanteerde, om het bestaande referendum te slopen omdat de uitslag van het Oekraïnereferendum niet de voor het kabinet gewenste uitslag opleverde; zich een slag in de rondte heeft gelogen rond het sleepwet-referendum en zich bediende van praktijken die horen bij de Stasi in de voormalige DDR door belangwekkende rapporten achter te houden tot stemming door de burger voorbij is; die de burgerdemocratie eigenhandig de nek om heeft gedraaid.

Het is niet dat we geen vertrouwen hebben in democratie als zodanig, maar in politici die dienen te handelen conform democratische spelregels en daarin opzichtig falen.
Laatst bewerkt: 5 maanden 6 dagen geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 2 weken geleden #53621 door katertje
nos.nl/nieuwsuur/artikel/2262097-toezich...inlichtingenwet.html


Nieuwsuur van gisteren teruggekeken.
Harm Brouwer bij de staatstelevisie aan het woord: “Ik ben teleurgesteld. We weten dat we buitengewoon professionele diensten hebben, ook buitengewoon betrouwbare diensten”.
Helaas, meneer Brouwer, professioneel en betrouwbaar betekent onder deze minister van binnenlandse zaken Ollongren niets anders dan het “aan de laars lappen van wetten”. En dat gaat niet per ongeluk, maar dat is bewuste strategie.

Meneer Brouwer wil ook niet dat de wet wordt opgeschort, want “dan is er niets”. Hij is blijkbaar vergeten, dat er voor die wet ook niets was en dat de Nederlanders de wens hebben uitgesproken, dat die wet er ook niet moest komen. En dan is het nu opeens een ramp, als er geen wet is??

Lees deze link om te zien wat er allemaal fout gaat: www.bitsoffreedom.nl/2018/12/05/toezicht...or-geheime-diensten/

>Hou toch op over buitengewoon professionele en betrouwbare geheime diensten. "Onze" geheime diensten zijn meer dan 100 jaar geleden door de Britten opgetuigd en hebben al die tijd geen enkele bevoegdheid gehad. Alle informatie die ze zeggen zelf te hebben vergaard komt uit de koker van hogere geheime diensten ...MI6/CIA/Mossad.
Hoe was het ook weer toen "onze" geheime dienst "de Russen" gehackt hadden, info hadden vergaard en meegekeken via een webcam? Info die de CIA c.s. in de VS nodig hadden om het doodlopende Russiagate van nieuwe fakenews te voorzien. Naderhand "de Russen" op heterdaad hadden betrapt bij afluisteren van OPCW....zo ernstig dat je ze gewoon "op de trein naar huis zet". Na maanden vindt het immer actieve MI6 dat het best wel weer een handig opzetje is om Rusland zwart te maken.. Oma Ank .een persconferentie belegt waar zo'n goser van MI 6 haar handje vasthoudt. ..Niveau commissaris Clouseau Pink Panther.
Die hele commissie kan worden ontbonden, de sleepwet kan worden teruggedraaid en de chefs van die “professionele en betrouwbare spionnen” op non-actief worden gesteld. Geheime diensten zijn er alleen voor om de staat tegen de burger te beschermen, daar is die Sleepwet voor nodig.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 2 weken geleden #53620 door katertje
Machtsmisbruik

De geheime diensten AIVD en MIVD blijken grote steken te laten vallen bij de uitvoering van de nieuwe aftapwet. Beide diensten voldoen niet aan de eisen die de wet stelt aan rechtsbescherming van de burgers, zo luidt een pijnlijke constatering van de toezichthouder.

Telkens werd de burger gerustgesteld door het kabinet ...het zou allemaal wel meevallen met de inbreuken op de privacy, en de nieuwe wet zou allerlei waarborgen bevatten om de burger te beschermen.

Nou, niet dus !
We spraken ons via een referendum ( allerlaatste) in meerderheid uit tegen de sleepwet. Maar we móesten, en uitstel van invoering tot, met name de privacy van burgers fatsoenlijk geregeld was, kon niet geduld worden, immers de Russen, de Chinezen en de Iraniëners kwamen er aan.
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast

Als doekje voor het bloeden kwam het kabinet met allerlei toezeggingen om de tegenstanders tegemoet te komen.
Maar zoals zo vaak: Papier blijkt geduldig!
Van die toezeggingen en waarborgen blijkt vooralsnog niets terecht te zijn gekomen. Van het "zo gericht mogelijk" aftappen is geen sprake met als gevolg dat er te veel niet-relevante gegevens van onschuldige burgers dreigen te worden opgeslagen.Ook de verplichte, interne controle van de wijze waarop gegevens worden verwerkt ontbreekt. De in de wet opgenomen zorgplicht voor een rechtmatige gegevensverwerking wordt zo geschonden.

Waar leidt dit toe?
Nou, tot het massaal verzamelen van privé gegevens terwijl de regels die de burgers moeten beschermen finaal aan de laars worden gelapt.
Wat is dit?
Machtsmisbruik. En dit machtsmisbruik door de geheime diensten kan absoluut niet worden getolereerd.

Hier nogmaals de uitzending van Weltschmertz met Prof Kees van der Pijl en Stan van Houcke
"De Russen, Chinezen en Iraniërs komen er aan"
Prof. Kees van der Pijl en Stan van Houcke

Laatst bewerkt: 5 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #53426 door katertje
Geheime diensten willen TE gemakkelijk tappen. U had toch niet anders verwacht? Met het doordrukken van de WiV was het hek van de dam. Wat eerst al stiekem ging werd nu gelegaliseerd. Officieel is het zo, dat deze Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten regelt dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen. Deze diensten mogen straks op een grotere schaal internetnetverkeer van de kabel aftappen wanneer zij aanwijzingen hebben dat een gebruiker een concrete bedreiging voor de samenleving vormt. Hoe geheime diensten computers mogen hacken is ook explicieter in de regels vastgelegd. Het wordt dus allemaal een stuk beter en duidelijker, behalve...dat wij niet weten wie nu wat in de gaten houdt en waarom!

Wie levert die aanwijzingen en wanneer is een bedreiging concreet? Voor je het weet ben je een gevaar voor de maatschappij (lees: overheid) en heb je maar te bewijzen dat je niets kwaads in de zin hebt. Iemand heeft je verraden of iemand heeft je computer gehackt en een recept voor een of ander knalding of zelfs een atoombom op je harde schijf gezet.
Maar je bent allang in de gaten gehouden, het is alleen zaak dat het even gelegaliseerd moet worden. Geheime diensten staan boven de wet en dat wilde men even wettelijk regelen.
Voorheen mochten die “geheime diensten” alleen nog heel gericht één persoon of organisatie tappen.

Toen Oma Ank op de televisie groot uitpakte met haar AIVD die Russen op een heterdaadje hadden betrapt voor het gebouw van OPCW in Den Haag pijnigden we onze hersens over de vraag wat die Brit in uniform naast Oma Ank deed. Nu is het duidelijk geworden: Onze AIVD is van oudsher een aftakking van de Britse MI-6 ..de spionnendienst voor het buitenland, las ik. Dat blijkt al zo sinds de Eerste Wereldoorlog, toen het neutrale Nederland een broeinest voor spionnen was. Ook in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog was het neutrale Nederland een uitvalsbasis voor zowel de Britten als de Duitsers. Maar met de aantekening dat “neutraal” in dit geval wil zeggen: “Ondergeschikt aan de Britse MI-6”. Dat de AIVD "neutraal” is, blijkt ook uit het feit dat de Russen worden bespioneerd via de webcam en de CIA hier hun informatie heeft betrokken.
Hoort u er nog wel eens iets van? Nee, hè, zou het een verzinsel zijn geweest, nepnieuws, een lulverhaaltje om het referendum te laten ontsporen? Nee, toch ??

Aftapwet. Inleveren van vrijheden. Het gaat snel. Het fuik naar de communistische heilstaat sluit zich immer sneller. Maar het mag allemaal. Aftappen en doorsluizen naar buitenlandse geheime diensten ook.

Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD gegevens mogen blijven uitwisselen met buitenlandse inlichtingendiensten, met name de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Daarmee bevestigt de hoogste rechter een eerdere uitspraak.
Hoge Raad: AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van NSA
tweakers.net/nieuws/143117/hoge-raad-aiv...tvangen-van-nsa.html
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 1 week geleden #53424 door katertje
Mogelijk veel meer gesprekken tussen advocaten en gedetineerden afgeluisterd‘

Het opnemen en afluisteren van gesprekken tussen advocaten en gevangenen is een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Bovendien gaat het mogelijk om veel meer gesprekken dan de drieduizend die nu naar buiten zijn gekomen. Dat stelt voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Door een fout zijn duizenden vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gevangenen ten onrechte opgenomen. Soeteman is hier zeer ontstemd over, maar hij stelt dat het mogelijk om veel meer gesprekken gaat. ,,Dit is echt een enorme klap voor de onafhankelijkheid van de advocatuur. Als ik een relatie met de overheid zou hebben, dan zou ik het uitmaken. Omdat ze vreemd is gegaan‘’, aldus Soeteman.

Ingrijpen
Daar komt volgens de voorzitter nog bij dat er niet is ingegrepen toen het probleem duidelijk werd. De zaak kwam pas naar buiten toen een gevangene door de gevangenis waar hij zat geconfronteerd werd met de inhoud van een telefonisch gesprek met zijn raadsman. ,,Er zijn drieduizend gesprekken opgenomen en dat is niet tijdig onderkent en ondervangen. En het is nog veel erger, want gesprekken worden maar acht maanden bewaard en in die acht maanden ging het dus om die drieduizend gesprekken. Maar dit speelt dus mogelijk al vanaf 2013. Al die gesprekken zijn nu vernietigd, maar dus wel opgenomen.‘’

Volgens Soeteman is het voor burgers zeer belangrijk dat zij in vertrouwen met een raadsman kunnen praten. ,,Iemand moet zich kunnen wenden tot een adviseur en vrij zijn om met die adviseur te kunnen spreken zonder dat de overheid meeluistert, dat geldt voor artsen maar ook voor iedereen die een mogelijk probleem heeft. En het geldt niet alleen voor schuldige mensen die ergens onderuit proberen te komen, het geldt ook voor onschuldige mensen die moeten uitleggen wat er aan de hand is. Als de overheid dan mee kan luisteren, dan zijn die mensen niet meer vrij om te proberen hun onschuld aan te tonen. ‘’

Menselijke fout
Soeteman is ietwat cynisch over de reden van het probleem. ,,Een programmeerfout? Computers worden geprogrammeerd door mensen, niet door computers. Dit is een menselijke fout en een fout waarvan ik vind dat die niet plaats heeft mogen vinden. Het is ook ontdekt omdat een gesprek met een gedetineerde is afgeluisterd en vervolgens werd gebruikt door de gevangenis. Terwijl ze weten dat het niet mag en er dus zelf niet is ingegrepen. Dat is al erg, maar hoe vaak is het gebruikt terwijl wij het niet weten?‘’

Ook Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, vindt het onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest. ,,Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is juist deze vertrouwelijkheid van wezenlijk belang”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de omvang, de duur en de consequenties van de systeemfout.

> Systeemfout...jah jahhh !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 2 weken geleden #53370 door katertje
Waakhond TIB: Geheime diensten willen te makkelijk tappen #Sleepwet

De geheime diensten in Nederland vragen vaak zonder goede onderbouwing toestemming om bijvoorbeeld vermeende terroristen af te tappen of te hacken. Ongeveer een op de twintig verzoeken is onrechtmatig, meldt de zogenoemde Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die daar toezicht op houdt.

De TIB mag geen precieze aantallen noemen omdat het om staatsgeheim gaat. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken geven exacte aantallen te veel van de werkwijze van de diensten bloot. Het ministerie wijst er verder op dat de commissie nog maar kort actief is.

De bevindingen gaan over de eerste vijf maanden. De waakhond zelf zegt dat het nu nog te vroeg is om aan de cijfers vergaande conclusies te verbinden. Bij afgekeurde verzoeken werd bijvoorbeeld niet aangetoond dat de inzet noodzakelijk was. Ook ontbrak bij aanvragen informatie die wettelijk is vereist, of een goede onderbouwing.
De driekoppige TIB kwam er op 1 mei als deel van de omstreden nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de geheime diensten AIVD of MIVD bijzondere bevoegdheden willen gebruiken, zoals aftappen via de kabel, geeft de TIB een bindend oordeel. De onafhankelijke controle is bedoeld als extra waarborg tegen onnodige schending van de privacy.

De TIB benadrukt in haar eerste verslag dat verzoeken inmiddels al beter worden opgesteld dan in het begin en dat verdere aanpassingen volgen. Bij het eerste jaarverslag volgend jaar kan dan worden geconcludeerd in hoeverre die verbeteringen gevolgen hebben gehad voor het aantal weigeringen.
ANP

> Radio 1:
Waakhond CTIVD gaat het doorspelen van AIVD-info naar buitenland onderzoeken #Sleepwet. U weet wel, dit gaat over dat rapport dat Ollongren pas ná het referendum naar buiten bracht
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoeken of de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten goed verloopt sinds de invoering van de nieuwe wet in mei. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mogen ruwe data met bepaalde buitenlandse diensten delen, maar alleen onder strikte voorwaarden. De toezichthouder gaat bekijken of dat inderdaad juist gebeurt. Het onderzoek moet komend voorjaar afgerond zijn.
In de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) staat dat Nederland zogeheten ongeëvalueerde gegevens mag uitwisselen met verschillende diensten in het buitenland. De CTIVD gaat beoordelen of het beleid, de werkwijze en het technisch proces en de praktijk juist zijn verlopen tot nu toe. Ook gaat de toezichthouder kijken of de diensten waarmee Nederland informatie uitwisselt – welke dat zijn wordt niet bekendgemaakt, dat is staatsgeheim – op de juiste gronden gebeurt.

In maart oordeelde de CTIVD dat bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de AIVD met buitenlandse diensten, de privacy onvoldoende gewaarborgd was en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Niks aan de hand zegt Ministerie van Binnenlandse Zaken ….aanloopprobleempjes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 1 week geleden #53241 door katertje
“Revolutie van het gezond verstand”. Rechtszaak tegen minister Ollongren voor de Raad van State
Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer

Gisteren kwamen we eindelijk toe aan een inhoudelijke behandeling bij een rechter van onze eis, namelijk dat de regering de wet niet aan z’n laars kan lappen door met juridische trucs een referendum over het referendum te voorkomen, terwijl de bestaande wet ons daar een keihard recht op geeft.

Wat volgt is voer voor juristen. Het komt neer op de vraag in hoeverre een nieuwe “wetgever” (het nieuwe parlement) zich moet houden aan wetgevingsprocedures die door de oude “wetgever” zijn opgesteld. De “oude” wetgever had in de Wet Raadgevend Referendum dwingende regels gegeven over het toelaten van referenduminitiatieven vanuit de bevolking. Elke nieuwe referendabele wet of verdrag mocht pas ingaan nádat de burgers de kans hadden gehad om een referendum aan te vragen en, bij voldoende handtekeningen, ook te houden.
Dat geldt dus ook voor de intrekkingswet waarmee het referendum zou worden afgeschaft. De intrekkingswet zou pas geldig kunnen worden (en dus het referendum intrekken) nádat een referendum daarover had plaatsgevonden. Maar uit angst wilde de regering een referendum over het referendum koste wat kost voorkomen.

Daarom gebruikten Rutte en Ollongren een abstract-juridische truc dat de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking zou treden meteen na publicatie in het Staatsblad. Een truc die alleen in de papieren werkelijkheid kan plaatsvinden en als enige doel had om onder een referendum uit te komen. Maar de oorspronkelijke indieners van de referendumwet hadden zulke trucs al voorzien en wettelijk bepaalt dat die ongeldig waren.

De Raad van State toonde zich gisteren scherp en kritisch in de richting van de landsadvocaat door een aantal pittige vragen, die juist gingen over wat de werking is van een ‘oude’ wet ten opzichte van een ‘nieuwe’ wet. Zoals onze advocaat Jan van der Grinten uitlegde met een mooie metafoor: “Als de wetgever wil dat alle wetten alleen nog maar per Twitter bekend gemaakt hoeven te worden, dan zal ze toch eerst de nodige wetswijziging zelf via de oude weg moeten afhandelen – inclusief publicatie in het Staatsblad – en kan deze wet niet zelf per Twitter bekend worden gemaakt.”

Een tweede belangrijk punt voor ons is dat we vinden dat de democratie ingeperkt wordt door het op deze manier afschaffen van het referendum en dat die inperking inbreuk doet op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), namelijk op artikel 10 waarin ‘het recht op vrijheid van meningsuiting’ is geregeld. Aan de hand van een aantal arresten toonden onze advocaten gisteren aan dat het afschaffen van het referendum een inperking van die vrijheid is.

De Raad van State vroeg ook hier kritisch aan de landsadvocaat of zij erkende dat er sprake was van vermindering van de democratische verworvenheden. Nou nee, dat vond ze niet, de minister had namelijk al aangegeven het niet eens te zijn met de constatering dat er minder democratie zou zijn door het afschaffen van het referendum.

Deze bizarre constatering, nota bene uit de mond van een minister van D66 huize, stond in schril contrast met de door onze advocaat aangehaalde opmerking van professor Tom van der Meer dat er geen alternatief voor het referendum is dat op dezelfde manier de extra zeggenschap van mensen regelde (en dan met name ook nog voor mensen uit bevolkingslagen die zich matig gerepresenteerd voelen door de politiek).

Binnen zes weken (maar waarschijnlijk al voor het eind van de maand) doet de Raad van State uitspraak. We hebben vanzelfsprekend geen enkele garantie dat we gelijk gaan krijgen, maar het feit dat de Raad van State zich erg kritisch toonde tegenover de landsadvocaat geeft ons hoop.

( www.meerdemocratie.nl/ )
Bedankt nogmaals voor uw steun!
Vriendelijke groeten namens het hele team,
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
7 maanden 1 week geleden #53202 door katertje
WeAreChange.nl sprak Ollongren aan op Prinsjesdag 2018.

Ollongren heeft zich in haar eerste maanden als minister van Binnenlandse Zaken geprofileerd als voorstander van censuur en inperking van democratische instrumenten zoals het referendum.
In februari loodste Ollongren de in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgelegde afschaffing van de referendumwet door de Tweede Kamer. Met de door partijgenoot Sigrid Kaag bij de Herzberglezing verfoeide tirannie van de democratische meerderheid (1 zetel)

Een raadgevend referendum gaf niet de door het kabinet gewenste uitkomst bereikt niet het gewenste doel, vindt de minister. Nagenoeg de hele oppositie was tegen, maar de intrekkingswet werd met 76 stemmen voor en 69 tegen aangenomen.

Daarnaast hield Ollongren een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) met opzet te lang achter tot na het referendum over die wet.

En deze regent, deze pathologische leugenaar zegt glashard tegen een reporter van We Are Change.nl: 'Onafhankelijke media is beste wapen tegen Nep Nieuws. Onafhankelijke media informeren...ik ben groot voorstander van transparantie" Waarop de reporter laat merken dat het met die beweerde transparantie nogal meevalt …"maar u heeft zelf informatie voor het referendum over de WiV achter gehouden..."

Enfin, kijk zelf maar


Vorige week was er een algemeen overleg met de Tweede Kamer over een kritisch privacyrapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. Over één zin van een ambtenaar. Deze zin stond in een mail van een senior medewerker van het ministerie van donderdag 15 maart, verstuurd om 10:53 uur. Dit was midden in de campagne voor het referendum over de Sleepwet. Dat referendum werd georganiseerd omdat mensen een probleem hadden met de manier waarop gegevens werden gedeeld met geheime diensten in het buitenland. En wat de buitenlandse diensten doen met informatie van Nederlandse burgers. Juist die dag had Ollongren een kritisch rapport op tafel liggen van de onafhankelijke toezichthouder op de geheime diensten. Een onderzoek waarin de CTIVD allerlei kritische opmerkingen maakte over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

De minister werd gevraagd om een keuze te maken, of ze dit rapport naar de Kamer wilde sturen:
“Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is.”

Maar Ollongren's besluit om het kritische rapport van de CTIVD pas na het referendum van 21 maart naar de Kamer te sturen had niets te maken met dat referendum, maar met overleg dat moest worden gevoerd met geheime diensten in andere landen, om te voorkomen dat die aanstoot zouden nemen aan dat rapport. Maar die diensten hadden op 30 november al een eerste versie van het rapport ontvangen en op 9 februari nog een tweede versie...waar sindsdien weinig meer aan is veranderd. Maar op 15 maart zouden er plotseling grote bezwaren gerezen zijn? En wat dan nog? Is dat dan een reden om informatie niet openbaar te maken?
Mag er alleen informatie naar de burger als die info in het straatje past van ministers in casu Ollongren, minister van censuur en staatspropaganda?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
7 maanden 2 weken geleden #53184 door katertje
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is woensdag in de Tweede Kamer zwaar onder vuur komen te liggen
Haar wordt verweten dat zij een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) pas naar buiten bracht na het referendum over die wet.

Volgens oppositiepartijen heeft Ollongren,( zij is van D66, maar dat wist u natuurlijk al) publicatie bewust over het referendum heen getild.

Regeringspartij VVD vroeg zich af wat Ollongren van haar handelen vindt. "Zou ze toch bepaalde zaken misschien wellicht anders hebben gedaan," wilde VVD-Kamerlid Malik Azmani weten. Ook coalitiepartner CDA eiste nadere uitleg.

Doelbewust
Volgens de grootste oppositiepartij PVV heeft Ollongren alle schijn tegen. SP-Kamerlid Ronald van Raak eiste excuses van de bewindsvrouw. Ze zou doelbewust de Kamer niet hebben geïnformeerd. Hij sprak over een buitengewoon ernstige zaak.

Het rapport was van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die stelde dat de privacy onvoldoende gewaarborgd was bij de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten.

Nieuwsuur ontdekte dat het rapport al voor het referendum bij Ollongren lag, maar dat het bewust pas na de stembusgang openbaar werd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent overigens dat daar politieke motieven achter zaten.
Juist dat speelde een grote rol in de discussie over de nieuwe wet. Ollongren sprak over 'toeval'. Ze ontkende dat er sprake was geweest van een politieke afweging bij het besluit het rapport pas na het referendum naar de Kamer te sturen.

Geen passages 'weglakken'
"De timing stond los van het referendum.'' Ze wilde per se het hele rapport openbaar maken en geen passages 'witten' of 'weglakken'. Maar daarvoor moest er eerst worden overlegd met de buitenlandse diensten, die immers in het rapport voorkwamen. "Een tijdige afstemming met deze partners bleek niet mogelijk.''

Ollongren benadrukte dat 'zorgvuldigheid en transparantie' voor haar heel belangrijk zijn. Ze streefde naar publicatie 'zo snel als het kon'.
Referendum
Voor de uitslag van het raadgevend referendum maakte het overigens weinig uit: daarin werd de nieuwe wet door de Nederlanders afgewezen. Daarna paste het kabinet de wet op een aantal punten aan.

In Amsterdam werd in groten getale tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd. In totaal stemden tijdens het referendum 98.628 Amsterdammers voor en 204.795 tegen. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen vrijdagochtend bekendgemaakt.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
8 maanden 3 dagen geleden - 8 maanden 3 dagen geleden #53063 door katertje
Kijk, en nu lopen we allemaal te kwijlen op wat Nieuwsuur weer naar boven heeft gehaald. " Wat een knap stukje journalistiek werk ", hoor ik jubelen.
Maar waarom nu pas? Waarom pas op het moment dat het geen ene reedT meer uitmaakt? Waarom niet kritisch op het moment dat het besluit nog genomen moet worden?

Omdat ze daar te laf voor zijn en omdat de hele "journalistieke" roedel meehuilt met de Amerikaanse geopolitieke wolven in het bos. Alles om de heersende macht te plezieren.
Trefpunt EU heeft erover geschreven. Heeft ook geschreven over Bert Koenders bij de Verenigde Naties. Hoe hij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de Nederlandse burelen ten dienste stelde om samen met de op de conferentie aanwezige vrijheidsstrijdersterroristen die in Syrië huishielden een vals plan op te stellen om Rusland "erbij te lappen" .
Ik zoek het bericht voor u op...

Het gebrek aan aandacht op tal van belangrijke terreinen is verbijsterend, echte journalisten zouden zich vastbijten.

Hetzelfde met de streken van Ollongren...waarom NU en niet toen Niesco Dubbelboer van "Meer Democratie" zich tot het uiterste inspande om het referendum te redden.

Dat vind ik het meest gênante aan deze "onthullingen"
Laatst bewerkt: 8 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Tijd voor maken pagina: 0.365 seconden