Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp

  • birthday-cake
Brief Bergkamp rammelt: ambtenaren coronacommissie hebben géén probleem met Arib
door Ton F. van Dijk

Er komt een onderzoek naar Khadija Arib, omdat ‘de staf van de Tijdelijke Commissie Corona, waar mevrouw Arib voorzitter van is geworden, mogelijk in een onveilige en te belastende werkomgeving moet opereren’. Dat schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp vandaag in een brief aan de Kamer.

Maar klopt dit wel?

‘Nee’, zeggen de betrokken ambtenaren zelf in een email, die Ton F. van Dijk in handen kreeg: ‘Als staf herkennen wij ons niet in dit beeld. We werkten al op een professionele manier samen met de hele commissie, óók met de voorzitter, en zien geen belemmeringen om dat te blijven doen

Op donderdag 29 september zit Tweede Kamer-griffier Sander Weeber – zoals velen op dat moment – aan de buis gekluisterd. Het gaat bij de dagelijkse talkshow Op1 over de brisante beschuldigingen tegen oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Onder haar leiding zou sprake zijn geweest van een ‘schrikbewind’ op het Binnenhof.

De politiek zeer gevoelige kwestie is een dag eerder voor het presidium van de Tweede Kamer reden om een strikt vertrouwelijk advies van de landsadvocaat te bespreken. De jurist van Pels Rijcken adviseert een onderzoek naar Arib wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. En daarom besluiten de aanwezige Kamerleden onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp tot een formeel onderzoek.

Dit nieuws, inclusief het vertrouwelijke advies van de landsadvocaat, lekt diezelfde woensdagavond nog uit en wordt gepubliceerd in NRC. Gevolg is dat Arib het bericht over het onderzoek naar haar gedrag via NRC moet vernemen. Die krant schrijft hoe twee ‘anonieme’ meldingen de aanleiding vormen voor het advies van de landsadvocaat om onderzoek te doen naar de oud-Kamervoorzitter. Uniek in onze parlementaire geschiedenis.

Het gaat om zaken die dateren van enkele jaren geleden. De reden – volgens NRC – om de kwestie nu opnieuw te agenderen is de huidige functie van Arib als voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona (TCC). De ambtenaren van de enquêtecommissie zouden niet meer met Arib willen of kunnen werken en zich bedreigd voelen. NRC schrijft daarover na het advies van de landsadvocaat te hebben ingezien:

“Begin juli van dit jaar werd Arib benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona, die het voorbereidende werk doet voor een parlementaire enquête. In die functie hebben ambtenaren opnieuw met haar te maken. De auteur van de anonieme brief uit juli noemt die benoeming als aanleiding om alsnog tot een klacht over te gaan. De briefschrijver stelt zich zorgen te maken over de gezondheid van de medewerkers. ‘Ik en vele ambtenaren met mij, hadden gehoopt dat Mw Arib na haar schrikbewind (…) in de zijlijn van de politiek terecht was gekomen waar zij geen schade meer aan ambtenaren kan aanrichten.’”

Ambtenaren zijn volgens de anonieme klager bevreesd voor hernieuwde samenwerking met Arib in haar functie als voorzitter van de parlementaire coronacommissie. Een zwaarwegend punt waarop de landsadvocaat dan ook voor een aanzienlijk deel het advies om tot formeel onderzoek over te gaan baseert, zo schrijft NRC:

“De landsadvocaat noemt die nieuwe rol van Arib, waarbij ze opnieuw in direct contact staat met de ambtenaren, óók als reden om onderzoek te laten doen naar de klacht.”

NRC
Arib wordt onderzocht, niet vanwege oude klachten, maar vooral omdat ze een ‘gevaar’ vormt voor de ambtenaren van de voorbereidende enquêtecommissie corona.

Dit wordt op maandag 3 oktober in een Kamerbrief ook bevestigd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp: “De anonieme brief vraagt er aandacht voor dat de staf van de ‘Tijdelijke Commissie Corona’, waar mevrouw Arib voorzitter van is geworden, mogelijk in een onveilige en te belastende werkomgeving moet opereren.”

Ook politiek analist Thomas van Groningen legde vorige week bij de dagelijkse talkshow Op1 uit dat commissievoorzitter Arib volgens de anonieme klager op gespannen voet staat met de ambtelijke staf, die de parlementaire onderzoekers moeten ondersteunen.

Die avond kijkt griffier Sander Weeber – zoals gezegd – ook naar Op1. Weeber is meer dan gemiddeld betrokken. Hij is als griffier van de Tijdelijke Commissie Corona verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning en geeft leiding aan de ambtelijke staf, waar door de landsadvocaat over gesproken wordt en die slachtoffer zou zijn van het ‘schrikbewind’ van Arib.

Als staf herkennen wij ons niet in dit beeld. We werkten al op een professionele manier samen met de hele commissie, óók met de voorzitter, en zien geen belemmeringen om dat te blijven doen.

Sander Weeber, Griffier Tijdelijke Commissie Corona
De griffier van de coronacommissie is meer dan verbaasd als hij Van Groningen hoort vertellen dat er problemen zouden zijn tussen Arib en zijn ondersteuningsteam. De volgende dag bespreekt hij de kwestie daarom met alle direct betrokken ambtenaren. Die geven unaniem aan dat ze zich ‘niet herkennen’ in het geschetste beeld: zij kunnen wel degelijk goed samenwerken met commissievoorzitter Arib.

Besloten wordt dat de griffier namens alle bij de TCC betrokken ambtenaren een mail stuurt aan de leden van de commissie. Het bericht wordt vrijdagmiddag 30 september j.l. om 15.39 verstuurd. De griffier schrijft: “De afgelopen dagen zijn veel berichten verschenen over de voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona. Op een van die berichten wil ik graag, namens de hele commissiestaf, een reactie geven.”

Weeber schrijft:

“In de uitzending van Op1 van donderdagavond schetste journalist Thomas van Groningen het beeld dat het ‘niet zou boteren tussen de commissievoorzitter en ambtenaren’. Als staf herkennen wij ons niet in dit beeld. We werkten al op een professionele manier samen met de hele commissie, óók met de voorzitter, en zien geen belemmeringen om dat te blijven doen.”

Gebrekkige samenwerking tussen de ambtelijke staf en de voorzitter vormt echter volgens Bergkamp (ook vandaag nog) in een brief aan de Kamer een cruciaal argument voor het serieus nemen van de anonieme melding en het instellen van een onderzoek.

Bergkamp: “De anonieme brief vraagt er aandacht voor dat de staf van de ‘Tijdelijke Commissie Corona’, waar mevrouw Arib voorzitter van is geworden, mogelijk in een onveilige en te belastende werkomgeving moet opereren”, aldus de parlementsvoorzitter aan de Tweede Kamer.

What the fuck gebeurt hier?

Hooggeplaatste medewerker Tweede Kamer
Een tweede, hooggeplaatste Kamermedewerker bevestigt aan HP/De Tijd dat er ‘absoluut’ geen sprake is van spanningen tussen Arib en medewerkers van de commissie. Dit zou volgens de Kamermedewerker ook al in een eerder stadium aan de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer (de Griffier, het hoofd van de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer, tevens contactpersoon presidium, niet te verwarren met griffier Sander Weeber) zijn meegedeeld.

Dit gebeurde volgens de medewerker zelfs nog vóór tot een onderzoek naar Arib om deze reden werd besloten. Waarom voorzitter Bergkamp hiervan geen melding maakt in de Kamerbrief en vast blijft houden aan de vermeende onveilige situatie voor ambtenaren van de commissie is dan ook onduidelijk.

De hoge ambtenaar zegt tegen HP/De Tijd dat samenwerking met de staf van de Tijdelijke Corona Commissie ‘ten onrechte’ wordt gebruikt om het onderzoek naar Arib te rechtvaardigen. “What the fuck gebeurt hier?”, zo zegt de topambtenaar letterlijk.


Ton F. van Dijk,
HP/De Tijd

> PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gestapt. De afgelopen dagen kwam Nijboer onder vuur te liggen omdat hij als presidium-lid had ingestemd met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Khadija Arib.
Last Edit:1 jaar 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Kamervoorzitter
Hoe kunnen anonieme beschuldigingen ertoe leiden dat een voltallig presidium onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp besluit om een voorganger en thans collega-Kamerlid ineens publiekelijk aan de schandpaal te nagelen? Welk nut dient het om iets op te rakelen?

Welk nut vraagt u? Nou om het feit dat mevrouw Arib, nu voorzitter van de Tijdelijke Corona Commissie, de Corona Enquête gaat opzetten en daar kunnen zo maar ineens de zoekgeraakte 5 miljard euro van Mr. Bloemschoen gevonden worden alsmede nog wat schimmige dealtjes waar het kabinet tijdens de corona periode in grossierde. . En kijk nou joh..prompt komen er twee anonieme klachten tegen mevrouw Arib, over iets dat jaren geleden gebeurde..vermoedelijk, want we mogen het niet weten.

Mevrouw Arib, de vorige voorzitter van de Tweede Kamer noemde het onderzoek naar mogelijk "grensoverschrijdend gedrag" van haar als voorzitter - waar ze woensdagavond over had gehoord via NRC - een "politieke afrekening" van Vera Bergkamp van D66, de huidige voorzitter. Arib noemde het onderzoek "een poppenkast" en zei dat zij er niet aan meewerkt. „Ik hoef alleen verantwoording af te leggen aan de kiezers, Vera Bergkamp is níet mijn werkgever.”

Machtsmisbruik
Bij het presidium van de Tweede Kamer, dat bestaat uit acht Tweede Kamerleden en de Kamervoorzitter, waren twee brieven binnengekomen van mensen die anoniem klaagden over „machtsmisbruik” en een „schrikbewind” door Arib toen zij voorzitter van de Tweede Kamer was (van 2016 tot 2021). Ze zou een „onveilige werkomgeving” hebben gecreeërd, aldus Bergkamp. Dat betreurde ze. Maar de klachten móésten onderzocht worden. Daar had het presidium – met als lid ook PvdA’er Henk Nijboer – unaniem over beslist.

Vera Bergkamp krijgt al een tijdlang veel kritiek – ze komt als voorzitter vaak onzeker over, lijkt bij sommige fracties nauwelijks nog gezag te hebben en grijpt volgens veel Tweede Kamerleden te laat, of zelfs helemaal niet in als ándere Kamerleden uitspraken doen die worden gezien als beledigend of bedreigend.

Zo gaat dat in het hart van de democratie in de rechtsstaat Nederland jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes: Ze zetten iemand aan het hoofd van zo'n commissie over wie ze denken een dossier te hebben. Zodra de persoon aan het karwei begint wordt dat dossier geopend, en wordt die persoon daarmee klem gezet: Hij zal naar hùn pijpen dansen. Want anders gaat ie er zelf aan. Het is de bekende tactiek...

Om te beginnen: Waarom zijn die twee anonieme klagers niet eerder met hun klachten gekomen? Mevrouw Arib is sinds 7 april 2021 geen voorzitter meer. De klachten gaan over haar (kennelijk doorlopend!) gedrag als Kamervoorzitter over een periode van vijf jaar (2016-2021). Dat is al een tijd geleden. De meeste klachtregelingen, en vermoedelijk ook die van de Tweede Kamer, eisen dat een klager binnen een jaar na de gedraging een klacht indienen. Doet hij dat later, dan wordt zijn klacht – uitzonderingen daargelaten – niet-ontvankelijk verklaard. Dat is ook wel logisch. In veel gevallen is het onderzoek naar de verweten gedragingen na het verstrijken van meer dan twaalf maanden niet meer mogelijk.

Klager 2 (brief juli ‘22) komt er bovendien pas mee, schrijft NRC, omdat mevrouw Arib in juli '22 in een commissie is benoemd – en dàt wil hij voorkomen.
1. In de eerste plaats: daar is geen enkele klachtregeling voor bedoeld. Klachtregelingen zijn er om te klagen over bejegeningen die al hebben plaatsgevonden. Daarvan lijkt in casu nog geen sprake.
2. Deze anonieme, appel schillende ambtenaar zit vermoedelijk niet samen met mevrouw Arib in die nieuwe commissie. In dat geval is hij niet eens belanghebbende en kan hij hierover geen klacht indienen
3. De klacht betreft beweerdelijke gedragingen van mevrouw Arib die al eens eerder in het nieuws (via NRC) zijn gekomen, toen zij nog Kamervoorzitter was. En die klacht – autoritair optreden, schrikbewind, onveilige werksfeer – heeft toen niet tot onderzoek en/of consequenties geleid. Dan kun je er niet nog een keer over beginnen. CASE CLOSED.

Er zijn meer kanttekeningen te maken
Weet u, ik denk dat de oorzaak van de paniek bij D66 gevonden moet worden in de angst dat mevrouw Arib iets signaleert over die corona aanpak wat het daglicht niet verdraagt. ( zie opmerkingen hierboven) U ziet het..het onderzoek naar het corona wanbeleid wordt duidelijk al tegengewerkt nog voor het begonnen is.

Het lijkt erop dat veel ambtenaren en zittende politici bang zijn dat mevr. Arib met haar vasthoudendheid veel van het wellicht heel foute nationale coronabeleid aan het licht gaat brengen. Daar zitten die ambtenaten en politici niet op te wachten (en zeker Rutte en Kaag niet) dus heeft men gezocht naar middelen om haar in diskrediet te brengen. Dat leid ik af uit het feit dat D66 er meteen grof geschut in de vorm van de landsadvocaat bij heeft gesleept. Die move moet indruk maken en mevrouw Arib intimideren.

Hoe ver zijn wij moreel en rechtsstatelijk verrot dat 2 ANONIEME brieven bijna 20 maanden na dato,genoeg zijn om iemand politiek volledig kapot te maken. ? Overduidelijk gaat dit over wraakzuchtige ambtenaren die zo politiek proberen te bedrijven .Moet het verleden via abstracte aanval op Arib, de aandacht afleiden van Bergkamps concrete onrechtmatige afgang richting kabinet tijdens de Algemene Beschouwingen ? En van concrete feiten, omtrent het gevoerde coronabeleid ?

Wat is er over van het principe, om anonieme brieven ongeopend in de prullenbak te mieteren? Bij D66 worden ze meteen aangegrepen om via een achterbakse aanval op Arib, de ondermaatse prestaties van kamervoorzitster Bergkamp te verdoezelen. Arib zal best vijanden gemaakt hebben, en in de ogen van sneeuwvlokjes gezorgd hebben voor, wat tegenwoordig zo veelbetekenend heet, een "onveilige werksfeer". Ik houd het er voorlopig op dat ze een prima kamervoorzitster was.

Als het op lekken en vreemd gedrag aankomt zet ik in op Sjoerd Sjoerdsema.


Mogelijk dat ik een paar stappen vooruit loop, maar dat D66 heel nauwlettend in de gaten moet worden gehouden is zeker. Deze partij is echt een gevaar voor de democratie. Denk o.a. aan het afschaffen van het raadgevend referendum, de sleepwet, de gemeentelijke herindeling, het lidmaatschap van de EU in de grondwet vast willen leggen en nu ook weer de stemmen van Nederlanders in het buitenland voor de provinciale Staten op een andere manier willen wegen dan de stemmen van Nederlanders die in Nederland wonen.

Pels Rijcken, bekend van megafraude
Bergkamp belde landsadvocaat Pels Rijcken, bekend van de megafrauderende en laffe zelfmoordenaar bestuursvoorzitter mr. Frank Oranje, om advies te vragen over wat een zaakje ‘grensoverschrijdend gedrag’ van Arib zou betreffen. Daar moet je inderdaad Pels Rijcken voor bellen. Want van grensoverschrijdend gedrag weten ze daar veel. Niet alleen omdat hun eigen voorman jarenlang de boel kon tillen zonder dat de gisse collega’s -tarief zo’n 500 euro per uur- ook maar iets in de gaten hadden. Maar ook omdat uitgerekend het kantoor Pels Rijcken in de zomer van 2021 onder verscherpt toezicht werd geplaatst van de Haagse deken van de orde van advocaten. De reden? Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Pels Rijcken is ook het bureau dat in strijd met de beroepscode zowel de regering bijstaat als het controlerende orgaan, de Tweede Kamer. En dat bij herhaling. Vera Bergkamp belde immers al eens eerder met dat kantoor om te vragen hoe ze een miljoen euro kon ritselen voor haar COC-hartsvriendin Liane den Haan, het achterbakse Kamerlid dat de politieke partij 50PLUS belazerde door er de lijsttrekker voor te worden en na het verwerven van een zetel de banden door te snijden.

Enorme zelfdiskwalificatie
Voor zo’n evidente belangenverstrengeling draait Pels Rijcken zijn hand niet om.
Vera Bergkamp maakte er ook geen punt van. Zo kon het gebeuren dat Pels Rijcken een stiekeme notitie uitbracht met het dringende advies om de handel en wandel van Khadija Arib met terugwerkende kracht aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De notitie lekte uit, waardoor Arib via de NRC vernam wat Bergkamp achter haar rug om had bekokstoofd.

“Dat is balen”, sprak Bergkamp tegen de pers. Dat ‘balen’ sloeg niet op haar achterbakse gedrag, maar op het feit dat het was uitgelekt. Ik denk dat de onnozele Kamervoorzitter niet eens in de gaten had welke enorme zelfdiskwalificatie ze ten beste gaf.


Aribs via Twitter verspreide afscheidsbrief leest als een immense trap met een lange naaldhak in de flamoes van Vera Bergkamp

Judas Bergkamp
Terecht richt Arib zich tot het gehele presidium, waarvan haar fractiegenoot Henk Nijboer deel uitmaakt. Maar het is natuurlijk vooral een verpletterende dreun in het gezicht van de incapabele Bergkamp, wier positie al niet sterk was, maar nu volstrekt onhoudbaar is geworden.

Bij het vertrek van een Kamerlid is het gewoonte dat de voorzitter de ontslagbrief voorleest en daarna nog wat lovende woorden spreekt tot de afzwaaiende collega. Wat kan ik mij verheugen op het moment dat Judas Bergkamp Aribs epistel moet oplepelen en haar moet loven en prijzen. Stond ik in haar schoenen, zou ik het zover niet laten komen. Wegwezen is nu niet alleen voor volk en vaderland, maar ook voor Vera Bergkamp het allerbeste.

Het klopt niet mensen...het klopt voor geen meter.
Ten eerste de merkwaardige timing van het lekken naar de pers. Vera Bergkamp had deze anonieme klachten al veel eerder ontvangen en ze had inmiddels de landsadvocaat om advies gevraagd en andere Kamerleden geïnformeerd. Maar deze informatie lekte wel precies op een voor haar gunstig moment naar de pers. Merkwaardig.

Ten tweede, hoe is het mogelijk dat er een onderzoek gestart zou worden naar aanleiding van twee anonieme brieven van klagers met tere zieltjes: anonieme brieven horen namelijk in de prullenbak en nergens anders.

En ten derde vind ik de timing opmerkelijk omdat Khadija Arib nét benoemd was als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid van de overheid zou gaan onderzoeken. Hangende het onderzoek naar haar zogenaamde schrikbewind, zou Arib waarschijnlijk haar functie als voorzitter van deze commissie hebben moeten neerleggen. Het is speculeren maar zou het iemand goed uitkomen als de scherpe, intelligente Arib deze commissie niet zou gaan leiden?"

Waarom is meteen de Landsadvocaat in de arm genomen? De eigen juristen kunnen toch ook zorgen voor een deugdelijk advies? En wie is er met het advies van de Landsadvocaat naar buiten gegaan? Alleen naar NRC of ook naar andere media?

Waarom is mevrouw Arib – in strijd met de regels – niet direct over de twee anonieme klachten geïnformeerd? Waarom is zij niet in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de klachten en een reactie te geven? Nu is ze in de media aan de schandaal genageld en al veroordeeld, zonder dat zij ervan wist, zonder dat zij er ook maar iets over heeft kunnen zeggen, zonder dat enig onderzoek heeft plaatsgevonden.

Dan dat advies. Waarom – gelijk – een extern onderzoek? Waarom adviseert de landsadvocaat niet om de gewone procedure van de Tweede Kamer en de Commissie van Integriteit te volgen en (eerst) de zaak (intern) te onderzoeken? Als daar juridisch überhaupt nog ruimte voor is. Dat laatste zou immers uitstekend intern en low-key onderzocht kunnen worden, zonder dat de media en de rest van de wereld meekijkt. Geldt er geen privacy en privacybescherming voor Kamerleden?

Hoe is het mogelijk dat NRC is geïnformeerd en inzage heeft gehad in de stukken? Let wel: nog voordat mevrouw Arib zelf op de hoogte was gesteld dat er twee anonieme klachten waren, dat de Landsadvocaat om advies was gevraagd, dat de Landsadvocaat dat advies inmiddels had uitgebracht, voordat zijzelf op een en ander heeft kunnen reageren? Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd onder ‘supervisie’ van de Landsadvocaat?

De Landsadvocaat – een van de meest dure advocatenkantoren van Nederland, met als enige het privilege om zonder aanbestedingsprocedures de overheid van juridisch advies te voorzien – had behoren te weten dat deze gang flagrant in strijd is met welke klachtenregeling dan ook, ook die van de Tweede Kamer. En bovendien een juridische doodzonde tegen de algemene (basis)beginselen van behoorlijk bestuur in de Algemene wet bestuursrecht.

Ten derde is het de vraag wat met zo’n extern onderzoek, als door de landsadvocaat is aanbevolen, wordt beoogd. Het kan zeker zinvol zijn om te onderzoeken of de ambtelijke leiding (griffier/presidium) naar behoren kan functioneren, en of zij daadwerkelijk ervoor zorgt dat medewerkers van de Kamer in een sociaal veilige omgeving kunnen werken. Maar wat is de zin van een onderzoek naar het functioneren van Kamerlid Arib in haar vorige functie als Kamervoorzitter? In de media wordt gesuggereerd dat een dergelijk onderzoek nodig zou zijn met het oog op een toekomstige functie van Arib in de Tweede Kamer als voorzitter van een enquêtecommissie.

Het presidium gaat in dat geval echter zijn boekje ver te buiten. Het een en ander zou betekenen dat het presidium voortaan voor allerlei functies van Kamerleden in de Tweede Kamer, al of niet naar aanleiding van anonieme klachten, geschiktheidsonderzoeken zou kunnen doen uitvoeren. Dat toezicht op Kamerleden is echter helemaal niet aan het presidium opgedragen.

Trouwens, welke appeltjes heeft de Landsadvocaat zelf nog te schillen na alle recente eigen schandalen? Kan het zijn dat mevrouw Arib daar, al dan niet in de perceptie van de Landsadvocaat, linksom of rechtsom misschien iets mee te maken had? Ook dat soort vragen hoort aandacht te krijgen in dit zeer complexe en woelige veld van ego’s en grote belangen.

Kortom, het heeft er alle schijn van dat mevrouw Bergkamp niet goed is geadviseerd. De hele gang van gang van zaken verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. Integendeel, het is hoogst onkies, vermoedelijk flagrant in strijd met de eigen regelgeving van de Tweede Kamer, sowieso om allerlei redenen onzorgvuldig en last but not least schadelijk.

De schade aan de reputatie van mevrouw Arib is reeds een feit. Ik vermoed dat mevrouw Arib met haar personeelsbeleid dezelfde mevrouw Arib is als voorzitter: consequent met kennis van zaken en duidelijke taal spreken. Sommige ambtenarenzieltjes kunnen daar niet tegen. Ze hebben het al zo slecht. Al moet meteen worden opgemerkt dat de Kamervoorzitter niet over het personeelsbeleid gaat, dat is de bevoegdheid van de Griffier. Dus...wat blijft er nog over?

Valt het u ook op dat de klachten, of beter gezegt de opgemaakte schandalen over klachten, weer net op het moment komen dat ze als wapen in een strijd gebruikt kunnen worden. Eerst om een positie als voorzitter. Nu om een positie in een commissie? Toeval..Nee toch? Hoe was het ook weer: toeval bestaat niet in de politiek.De timing is geen toeval natuurlijk, 'iemand' wil haar stoeltje veilig stellen door de concurrentie te beschadigen.
Het lijkt alleen een beetje averechts te werken, een groot deel van het publiek en de kamer hebben overwegend goede herinneringen aan Arib als kamervoorzitter.

De spinners van D66 hebben weer iets bedacht om hun eigen falen te maskeren. Kiezers lopen weg en dan vooral naar de PvdA en hun kamervoorzitter lijkt niet meer zo stevig in het zadel te zitten na wat incidenten. De aanval op Arib is een ultieme poging de concurrentie te beschadigen. Mja, nieuwe bestuurscultuur, zummemarzegge..! Kaag ten voeten uit

Het is te hopen dat een kritische pitbull-journalist met kennis van het recht deze gang van zaken onderzoekt. O tempora o mores. De zoveelste ondermijning van de rechtsstaat. Wat een blamage.

Bergkamp gaat Arib toespreken in de Kamer bij haar afscheid. En bloemen geven. Ik denk niet dat we het ooit nog valser gaan beleven. De leugen is het ware gezicht van de politiek.


Stoel..
Volgens de krant heeft mevrouw Arib in de 5 jaar van haar voorzitterschap 1 stoel laten weghalen bij een vergadering. En gezegd tegen iemand, ik wil je niet meer horen. En die wil anderhalf jaar later publiekelijk alsnog zijn gram te halen. Als je ballen hebt, dan doe je alles met naam en toenaam en anders snavel toe. Waar zijn vertrouwenspersonenen voor? De ministeries barsten van dergelijke figuren.

Maar zal er wel een van de Toeslagenaffaire zijn..denkt u ook niet? Wat een misselijkmakende D666 schijnvertoning. Er zit heel veel WEF macht bij D66. ...Kaag...St Anthony's College

Dat mevrouw Arib niet eerder op de hoogte is gesteld van de anonieme klachten door het PvdA lid in het presidium is te walgelijk voor woorden. Hetzelfde geldt overigens voor de houding van de hele PvdA fractie met dat uils Kuiken voorop..wat een gegluip op naaldhakken

compilatie van stukken op internet
Last Edit:1 jaar 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: janus klabanus, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp werd gestart door katertje

Posted 3 jaren 2 maanden geleden #57369
Hoe is het mogelijk dat je zo voor een gebrek aan kwaliteit kiest.

Beschamend ! Deze vrouw was zo enorm inferieur aan de heer Bosma, dat ik er echt van overtuigd was dat zij geen schijn van kans had. En wat gebeurt er? Zij wint! Hoe kan een dergelijke politiek lichtgewicht en onbenul het winnen. als voorzitter van onze Nederlandse volksvertegenwoordigers?
De heer Bosma was dermate superieur in vertegenwoordiging, kennis , gedrag, en ervaring aan deze onbenul, dat alleen politieke foezelarij tot een dergelijke uitslag kan leiden.

Kaag spuwde vuur toen oppositieleider Geert Wilders erachter was gekomen dat Kaag Rutte de duimschroeven had aangedraaid om akkoord te gaan met het verwerven van het Kamervoorzitterschap door D66 Kamerlid Vera Bergkamp.

“Ik heb de heer Rutte gesproken”, sprak de D66-fractievoorzitter Geert Wilders toe. “Dat was een gesprek om elkaar gewoon weer te spreken na alles wat er gebeurd is. In tweede instantie hebben collega’s van mij geïnformeerd over de mogelijkheden van de kandidatuur van D66.”

Na wat gekissebis over en weer barstte de bom bij Geert Wilders. “Terwijl de VVD geen eigen kandidaat heeft, gaat u toch even naar de heer Rutte toe om te zeggen dat jullie een nieuwe kandidaat hebben. Dat stinkt mevrouw Kaag. U beïnvloedt hiermee de procedure.”

Sigrid Kaag liet de uitbarsting van Wilders echter niet over haar kant gaan en reageerde fel terug. “U bent kampioen framing, meneer Wilders. U doet dat bewust, want u vult het allemaal in. Ik heb uw vraag eerlijk beantwoord. U kunt er met uw 22 jaar Binnenhof van alles aan kleur aan geven, maar daar schetst u zichzelf mee. ....

Zo ben ik niet. Ik gooi u deze aantijging keihard terug.”

Het resultaat van deze aanvaring is dat eigenlijk iedereen nu duidelijk heeft dat Kaag de verpersoonlijking is van gluiperige, stiekeme dealtjes in achterkamertjes nu Vera Bergkamp gekozen is als nieuwe Kamervoorzitter. Het is juist die schijn die Sigrid Kaag zegt zo graag te willen bestrijden... Het "nieuwe leiderschap" .bla bla bla

Wasted words, only wasted words, Oh Lord Let The Good Times Come !!!
Last Edit:3 jaren 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: janus klabanus, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden