Vraag ondermijning, weerbaarheid, integriteit

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 1 maand geleden #52137 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...e-loep.9585788.lynkx ?

Brunssum heeft nieuwe regels vastgesteld voor de risicoanalyse bij benoemingen van kandidaat-wethouders en raadsleden.
Kandidaat-wethouders worden in minimaal twee en indien nodig in drie fases ‘doorgelicht’ door externe bureaus.
Als een derde fase nodig is, zal op basis van de uitkomst daarvan een benoemingsadvies door burgemeester en een Commissie Onderzoek Geloofsbrieven aan de raad worden gedaan.

Die commissie bestaat uit drie raadsleden van de grootste fracties. De Brunssumse raad heeft daar deze week unaniem mee ingestemd. De nieuwe regels gelden bij de beoordeling en benoeming van de nieuwe wethouders tijdens de lopende formatie. De verwachting is dat er medio mei een nieuw college kan worden geïnstalleerd. Het is nog niet duidelijk uit welke partijen deze zal bestaan. De Lijst Palmen is met vijf van de 21 zetels de grootste partij in de raad.

Kandidaat-wethouders in Brunssum zijn vanaf nu ten eerste verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en registratie Bureau Kredietregistratie (BKR) te overleggen.

<Dit is niet vastgelegd in de Gemeentewet>

Daarna volgt een risico-analyse. Alleen als ‘enig risico niet op afdoende wijze kan worden weggenomen’, aldus het (aangenomen) voorstel van waarnemend burgemeester Gerd Leers, volgt een diepgaander onderzoek. Over deze derde fase beslissen de burgemeester en de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. Als het gaat over een kandidaat namens de lijst van een van de commissieleden, moet dit commissielid zich tijdelijk terugtrekken. Een derde fase zal worden uitgevoerd door een ander extern bureau.

<Dus toch de burgemeester er tussen geduwd als toezichthouder vooraf- een vorm van repressie>

Een van de verschillen met de situatie Palmen en de nieuwe procedure is dat de raad, via de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, betrokken is bij het hele proces én uiteindelijk samen met de burgemeester de raad over een benoeming adviseert. Ook is het proces transparanter, benadrukt de woordvoerder. ‘Deze aanpak is een extra bescherming voor de burgemeester en het advies wordt breder door de raad gedragen. Hiermee wordt een polariserende discussie voorkomen’, aldus de woordvoerder.

<Waarom moet de burgemeester extra beschermd worden? Hij/zij is een gezant namens Biza en heeft al voldoende mogelijkheden via de Gemeentewet. Zou het om bescherming van mensen als de afgetreden Winants gaan dan is duidelijk dat deze, zwakke, burgemeester vanuit partijpolitieke belangen beschermd moest worden.>

Raadsleden worden niet verplicht een VOG te overleggen, maar het wordt wel ‘wenselijk geacht ‘omdat het bijdraagt aan de bewustwording van het belang van integriteit in het openbaar bestuur en daarmee ook past bij de voorbeeldfunctie die een raadslid heeft in de samenleving’, aldus het voorstel tot de nieuwe procedure. Op vrijwillige basis kunnen raadsleden een risicoprofielgesprek aanvragen.

<En daar nu ging juist het probleem bij Palmen om. De overlegging van een VOG. Hij was raadslid en werd door de omstandigheden wethouder en waarnemend burgemeester.>

Er komt ook een permanente Commissie Integriteit. Zij moet integriteitsonderzoeken mede begeleiden. Samen met de burgemeester ontwikkelt deze commissie de kennis over integriteit binnen de gemeenteraad en bevordert de integriteit van de raadsleden. Leers stelt voor om de Commissie Integriteit op termijn te laten bestaan uit de drie leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. Deze laatste is dinsdag benoemd en bestaat uit de raadsleden van de drie grootste fracties: de Lijst Palmen, Progressief Akkoord (PAK) en de VVD. Jo Palmen zit niet in de commissie.

Conclusie
Het wachten is nu op de uitwerking van de Integriteitsbrief van Biza's Ollongren. Daarna eventueel aanpassing van de Gemeentewet en we zijn weer een stukje dichter bij de repressie.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 1 maand geleden #52128 door gnor
www.volkskrant.nl/politiek/van-kantkloss...mpagnetijd~a4582375/
Dit (deel van het) artikel is van 19 maart 2018.
Ollongren eist integriteit

Het komt voor deze gemeenteraadsverkiezingen te laat, maar over vier jaar zullen alle burgemeesters, wethouders en raadsleden brandschoon zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren stuurde vandaag een brief met integriteitsmaatregelen naar de Tweede Kamer om dat voor elkaar te krijgen.

De D66-minister wil onder andere dat alle wethouders voortaan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast moeten ze slagen voor een nog te ontwikkelen nationale integriteitstest. Ollongren wil ook dat burgemeesters een strengere screening krijgen. Ze overweegt om het ambt op te waarderen tot 'vertrouwensfunctie', iets wat tot dusver vooral is weggelegd voor posities die verband houden met de nationale veiligheid. Voordeel: inlichtingendienst AIVD kan dan een uitgebreid onderzoek doen.

Opmerkelijk is verder vooral de wijze waarop de maatregelen van Ollongren naar buiten kwamen. De integriteitsbrief van de minister werd dit weekend gelekt naar De Limburger en het AD. De voorlichters van Ollongren zeggen geen idee te hebben hoe dat kan.

<Integer die ambtenaren op Biza of zijn het politieke mede-/tegenstanders?>

<Dat hele praten en schrijven heeft o.a. te maken met de casus Brunssum waar een burgemeester struikelde en de nodige (top)CDA-ers om het hardst om maatregelen riepen en schreven. Ollongren vergaloppeerde zich door mee te doen met schreeuwen, maar liet later blijken de zaken toch liever van afstand te bekijken.
Inmiddels zijn de verkiezingen al weer een tijdje achter de rug en heeft de lijst Palmen nog meer stemmen dan voorheen in Brunssum. CdK Bovens blijft roeptoeteren en Ollongren is nu, want dat willen we toch met zijn allen, met een integriteitsbrief gekomen. De reacties zullen dus niet uitblijven. Degenen die een echt belang hebben, zullen niet op de brief reageren. Maar hoogleraren die, vanuit o.a. het verleden m.b.t. Brunssum andere vergezichten dienden, zijn natuurlijk ook vrij om te reageren. >

www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ichtig.9585629.lynkx

Integriteitsbrief BZK is evenwichtig (integraal overgenomen gezien het belang voor de lokale overheden)
Douwe Jan Elzinga 06 apr 2018


In de aanloop naar de raadsverkiezingen was er veel gooi en smijtwerk rond de thema’s integriteit en ondermijning. Allerlei draconische voorstellen deden de ronde, waarvan een aantal strijdigheid met de Grondwet opleverde.

Zelfs burgemeesters en CdK’s, die toch enige basiskennis van het staatsrecht zouden moeten hebben, deden ongrondwettige voorstellen , zoals een verplichte Vog voor raadsleden. In dat opzicht is de Integriteitsbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer werkelijk een verademing.
De brief is evenwichtig en zoekt mogelijkheden en instrumenten die oplossingen kunnen bieden, maar ook de-escalerend kunnen werken. In de brief wordt aandacht geschonken aan bestuurlijke probleemgemeenten en aan integriteit. In veel gevallen is er een verband tussen beide.

Juist in probleemgemeenten wordt integriteit met grote regelmaat als politiek strijdmiddel gebruikt en is integriteit een nauwelijks begrensde categorie. In gemeenten waar ‘good governance’ heerst, wordt in de regel adequaat omgegaan met de normen voor integer bestuur. Het realiseren van ‘good governance’ moet derhalve de allerhoogste prioriteit hebben en de minister kiest daar terecht ook voor.

Nog veel belangrijker is dat de minister streeft naar objectivering en verduidelijking van de integriteitsnormen. De wettelijke normen over kiesrechtuitsluitingen, verboden handelingen, onverenigbaarheden, belangenverstrengeling etc. worden verbeterd en uitgebreid. Deze normen zijn de laatste tijd een ratjetoe geworden, onder meer door rechterlijke uitspraken. Bovendien mengen deze wettelijke normen zich met allerlei subjectieve opvattingen over politieke moraal en fatsoen. Smetteloos bestuur heeft wel degelijk ook te maken met politiek fatsoen. Onder meer via de gedragscodes kunnen bestuurders en volksvertegenwoordigers elkaar scherp houden en elkaar aanspreken. Maar als het gaat om externe interventies en oordelen is de politieke moraal een volkomen ongeschikte categorie, want in die gevallen mag het alleen maar gaan over de vraag of er onrechtmatig is of wordt gehandeld.

Bij een te zwaar accent op de subjectieve categorie politieke moraal raakt de rechtsstatelijke onrechtmatigheidsnorm ver buiten beeld. De harde kern van integriteit kan dus alleen overeind worden gehouden met behulp van duidelijke en objectieve wettelijke normen. Over moraal en politiek fatsoen is geen consensus te bereiken. Met name in het Limburgse is recent gebleken dat een te breed en vrijwel onbeperkt integriteitsbegrip regelrecht naar het moeras leidt. Het is goed dat de minister hier corrigeert en de wettelijke en grondwettelijke context wil laten domineren.

Tenslotte wordt in de brief aandacht geschonken aan procedures en interventies. Terecht kiest de minister voor het primaat van het lokaal bestuur. Door de CdK’s en het Genootschap van Burgemeesters werd gepleit voor sterke interventie- mogelijkheden. De minister is vooralsnog niet overtuigd. Als de burgemeester op eigen gezag een wethouders-benoeming zou kunnen blokkeren, gaan de gemeenteraden de burgemeester meteen in een isolement brengen en wordt de integriteitsbevoegdheid van de burgemeester effectief opgeblazen. Indien de Cd- K’s een dergelijke bevoegdheid zouden krijgen, is er een vergelijkbaar effect. Ook hier zijn evenwicht, maatvoering en de-escalatie geboden. De minister ziet een belangrijke rol voor de CdK bij probleemgemeenten, maar is heel terughoudend waar het gaat om integriteits-interventies door de CdK. Dat is de juiste keuze.

Als de minister het voor elkaar krijgt om het integriteitsgebouw op deze manier in te richten, dan is er een wereld gewonnen. Dan maken we ook waar dat Nederland op de internationale integriteitsladders veelal de hoogste scores haalt. De laatste tijd leek het steeds meer er op dat Nederland op het punt van integriteit het ‘Sodom en Gomorra’ van Noord-West Europa was geworden. Dat beeld behoeft dringend correctie en de brief van Ollongren biedt daarvoor uitstekende bouwstenen.

Conclusie op het stuk van Elzinga.
Een duidelijke conclusie kan ik niet geven. De reden hiervan is simpel. De integriteitsbrief wordt gelekt aan o.a. het AD. Dat is op zich al niet integer.
Elzinga beschikt, vanuit zijn plaats in en naast het systeem, over voldoende ingangen om de gehele brief te kunnen doorgronden.
Ik beschik niet over de brief. Ik heb getracht die via de site van Biza te verkrijgen.
Het wachten is dus op de plaatsing van die brief op een of andere site zodat mede kan worden beoordeeld of Elzinga's reactie de echte inhoud van die brief weerspiegelt.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 1 maand geleden #52109 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...edbaar.9585454.lynkx

De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van nieuw gekozen raden. Lokale partijen zouden niet zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars bieden als hun collega’s van landelijke partijen? ‘Deze verdachtmakerij is nergens op gebaseerd.’

‘Kopstukken als Buma(CDA) en Pechtold ('66) zetten lokale partijen als beunhazen weg, terwijl wij ons bestuurswerk ­gewoon goed doen.’ Arjen Lagerweij van Gemeentebelangen Voorst kon zijn ergernis over de smalende houding van enkele landelijke politici tijdens de verkiezingscampagne in de Volkskrant niet bedwingen.
Sinds de opmars van Pim Fortuyn is het een bewuste strategie van landelijke politici om lokale politici weg te zetten als prutsers of amateurs, zegt hoogleraar ­lokale politiek Marcel Boogers. ‘In het begin werd dat bevestigd, maar inmiddels zijn lokale partijen een serieuze machtsfactor. Ze kunnen prima meeregeren.’
Volgens prof Voermans: Uitzonderingen zijn de carrièretijgers die komen oefenen in een gemeente voor ze aan het echte werk beginnen in een grote gemeente of op landelijk niveau. Maar ik weet niet of je wel zo blij moet zijn met dergelijke duiventilpolitici. Hoeveel meer weerwerk kunnen die bieden?’

Conclusie
Zeker interessant artikel. Het blijkt in feite dat qua vertegenwoordiging en weerbaarheid de lokalo's niet minder zijn dan de gevestigde op landelijke basis geschoeide vertegenwoordigers. In feite zijn de lokalo's, na interpretatie van dit artikel, beter in hun werk want ze hebben geen landelijke stichtingen zoals PvdA en VVD om op terug te vallen.
Voortbordurend op dit geldt natuurlijk ook dat integriteit niet beter aanwezig is bij de landelijke partijen die zo hoog van de toren blazen. Denk aan Ollongren ('66), Gouverneur Bovens Maastricht (CDA) enz.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.210 seconden