Vraag Neurenberg Code.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #58114 door katertje
Neuremberg

Voor iedereen die meewerkt aan de uitvoering van de zogenoemde Corona-pas. En zich dus, wellicht ongeweten, schuldig maakt aan schending van mensenrechten.

Bedenk u dat de Nederlandse staat gebonden is aan diverse internationale verdragen, codes, principes en internationaal gewoonterecht. Die regels gaan boven de nationale regels en je mag als Staat op grond van dat internationale recht bepaalde regels gewoon niet maken, opdragen of afdwingen. Zo is discriminerende regels maken en discriminatie door de Staat verboden. Neem bijvoorbeeld de artikelen 2 en 26 daarvan: zij verbieden het de Staten discriminerende regels te maken.


Artikel 26 is het waard hier te herhalen:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Dus ook niet vanwege een vermoeden over hoe gezond iemand wel/niet is, of een vermoeden van welke aard dan ook, want geenszins vastgesteld: dat doe je immers niet met een pasje of vinkje of alles wat geen diagnose is.

Lees dit voordat u dat doet. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

En wordt u ergens geweigerd omdat u een dergelijke pas niet heeft of een fout vinkje? Of whatever dan ook wat er volgens ons personeel, ook wel aangeduid als Koning, kabinet en parlement, opeens aan u en/of uw gezondheidscertificaten mankeert?

Realiseer u: sommige wetten en regels mogen Staten niet eens maken, laat staan opleggen en afdwingen.

Print dit uit, en geef het aan de dader. Of maak er een screenshot van of weet ik veel hoe dat tegenwoordig gaat.

Uw vrijheid is aangeboren. Degene die daar inbreuk op wil maken dient aan te tonen daartoe het recht te hebben. Zo zit dat en niet andersom. Wat men ook zonder uw toestemming besluit, aankondigt of afdwingt. U bent uw baas (als u er al een zou willen hebben) en een ander is dat niet.

Regering en parlement zijn er niet om u te bedillen maar om netjes, zuinig en eerlijk het staatsapparaat te beheren en uw vrijheid te garanderen. Ik laat dat maar even voor wat het is want of dat gebeurt, daar heeft iedereen zo zijn mening over. En die doet hier niet ter zake, ik ga direct naar de werkelijkheid.

En die is dat kabinet en parlement voornemens zijn nog verder in te grijpen op de in artikel 11 van de grondwet bevestigde (let wel: bevestigd, niet verleend dus!) integriteit van ons eigen lichaam.

Hoe?

Door het vereisen van het ondergaan van een experimentele medische ingreep.

Een ieder zal op zijn klompen aanvoelen dat dit niet kan, niet mag. Maar ja, wat kan je daarmee? Heel wat, want die klompen staan niet alleen op de stevige Hollandse klei zoals bijvoorbeeld het door onze voorouders zo fraai geformuleerde Plakkaat van Verlatinghe.

Kort gezegd: Als de Koning het volk als slaaf behandelt vervalt de troon en wordt hij tot tiran. Het verjagen van de tiran is dan de plicht van het volk. Lees er het Wilhelmus maar op na, toen immers een soort protestlied.

Maar die klompen staan ook op de niet voor meerdere uitleg vatbare Verdragen, Codes en Principles waarin onze vrijheid werd bevestigd. Niet gegeven dus, want als gezegd: vrijheid is aangeboren. Die krijg je dus niet van een ambtenaar of politicus, die heb je.

Waarom dan toch die Verdragen etc? Om de Staten daaraan te herinneren, en aangezien ze op dat punt zich keer op keer nogal vergeetachtig tonen: door het in niet mis te verstane bewoordingen vast te leggen en schendingen daarvan met de hoogste straffen te bedreigen.

Naast het al genoemde artikel 11 van de Grondwet, vind je dit bijvoorbeeld terug in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York, 16-12-1966). Dit luidt als volgt:

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand , zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

Dit artikel is onder meer uitgewerkt in de zogenoemde Torture Convention, naar de voor zichzelf sprekende inhoud ik wel mag verwijzen.

Dat de Staat hier willens en wetens tracht mensen te bewegen zich te onderwerpen aan een medisch experiment mag blijken uit hun woorden en daden ter zake, maar ook uit de al om dat experiment mogelijk te maken in maart 2020(!) geslagen Regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020 nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19.

Deze regeling kwam te vervallen omdat die werd vervangen door Europese regelgeving, waarmee zelfs de regulier wettelijke verplichte toetsing van risico’s voor mens en milieu van het in omloop brengen van genetisch gemodificeerde organismes (ggo) wordt opgeschort. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) noemde dit in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook “onverantwoordelijk en disproportioneel” (CGM/200624-01).

Let wel: er was in maart 2020 nog geen vaccin ontwikkeld. Dat mensen voor het eerst massaal zouden worden onderworpen aan experimentele gentherapie was – voor zover bekend dan- nog slechts in het hoofd van de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgekomen.

Ook in de Code van Neurenberg windt men er geen doekjes om, net zo min als in de “United Nations International Law Commission’s Nuremberg Principles”.

Het dwingend recht van de Neurenberg Code komt rechtstreeks uit de Nuremberg Military Trials:
“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion, and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.”

(“Permissible Medical Experiments”, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg October 1946 – April 1949, Washington. U.S. Government Printing Office (n.d.), vol. 2., pp. 181-182.)

De “ILC Nuremberg Principles”, aangenomen door de United Nations General Assembly en internationaal verbindend, gelden ook in vredestijd en voor een ieder individu, voegen hier het volgende aan toe:

I. Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefor and liable to punishment.

II. The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law.
III. The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law.
IV. The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.
VII. Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principle VI is a crime under international law.
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 6 maanden 2 weken geleden #57279 door katertje
Neurenberg Code. Plegen Gates en Schwab misdaden tegen de menselijkheid?

Op uncut-news.ch is op 5 maart één van de twee belangrijkste argumenten besproken om het vaccin te weigeren: dat is de Nürnberger Kodex 1947, een richtlijn* i.v.m. de uitvoering van medische en psychologische experimenten bij mensen.

Citaat: “Tatsache ist, dass alle Covid-Impfstoffe EXPERIMENTELL sind und nicht die üblichen Zeitrahmen (Phase I bis Phase IV) und unabhängingen Testprotokolle durchlaufen haben und somit den Nürnberger Kodex von 1947 gebrochen haben.

Vertaald: Hoofdzaak is, dat alle vaccin-stoffen EXPERIMENTEEL zijn en niet de vereiste tijdspannen (4 fasen) doorlopen en onafhankelijke testprocedures uitgevoerd werden, zodat de Nürnberger Kodex hiermee overtreden is. Het tweede argument dat u bij weigering kunt aanvoeren is dat ALLE producenten van vaccins een afspraak met de regering(en) gemaakt hebben, om op generlei wijze (financieel of juridisch) verantwoordelijk te zijn voor bijwerkingen van het vaccin zelfs met de dood als gevolg.

uncut-news.ch/begehen-gates-schwab-ein-v...-die-menschlichkeit/

Plegen Gates & Schwab misdaden tegen de menselijkheid?

Bill Gates kan proberen om iedereen die tegen hem is een samenzwering gek te noemen, maar hij heeft medische experimenten uitgevoerd over de hele wereld, allemaal gedocumenteerd. Een medisch experiment op de hele bevolking is schandalig. Zijn beleid van sociale afstand, opzettelijk of onbedoeld, heeft ernstige gevolgen voor de samenleving.

De Code van Neurenberg

1. Vrijwillige toestemming van de mens is absoluut noodzakelijk.

2. Het experiment moet zijn ontworpen om vruchtbare resultaten te bereiken ten behoeve van de samenleving, die niet met andere methoden of studie-instrumenten kunnen worden verkregen en niet toevallig en onnodig zijn.

3. Het experiment moet zodanig zijn opgezet dat de resultaten van dierproeven en kennis van het natuurlijke verloop van de ziekte of een ander te onderzoeken probleem de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

4. Het experiment moet zodanig worden uitgevoerd dat onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel worden voorkomen.

5. Er mag geen experiment worden uitgevoerd waarin van meet af aan redenen zijn om aan te nemen dat de dood of een obstructief letsel zal optreden, behalve misschien in die experimenten waarin de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.

6. Het te nemen risico mag nooit hoger zijn dan het risico dat voortvloeit uit het humanitaire belang van het probleem dat door de poging moet worden opgelost.

7. Er moeten passende voorbereidingen worden getroffen en er moeten passende voorzieningen worden geboden om het experimentele object te beschermen tegen de meest afgelegen mogelijkheden van letsel, handicap of overlijden.

8. Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. In alle stadia van het experiment moeten degenen die het experiment uitvoeren of aan het experiment deelnemen, zo vaardig en voorzichtig mogelijk zijn.

9. Tijdens het experiment moet het onderwerp vrij zijn om het experiment te voltooien wanneer hij of zij de fysieke of mentale toestand heeft bereikt waarin het voor hem onmogelijk lijkt om het experiment voort te zetten.

10. Tijdens het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper te allen tijde bereid zijn het experiment te beëindigen indien hij bij de uitoefening van de van hem verlangde goede trouw, superieure vermogens en zorgvuldig oordeel waarschijnlijk redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment kan leiden tot letsel, invaliditeit of de dood van de proefpersoon.

De Code van Neurenberg is het belangrijkste document in de geschiedenis van de ethiek van medisch onderzoek. De code werd geformuleerd in augustus 1947 in Neurenberg, Duitsland. Het is duidelijk dat geen enkele journalist vragen durft te stellen die van invloed zouden zijn op iets van deze lijst. Ze hebben ongeveer 33% van de wereldeconomie uitgeroeid en zijn van plan om verder te gaan, zoals Gates tegen The Economist zei, deze onzinnige pandemie zal nu miljoenen levens eisen tegen de tijd dat ze hun Green New Deal bereiken, en dit zal pas eind 2021 zijn.


Original:
Begehen Gates & Schwab ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Bill Gates kann versuchen, jeden der gegen ihn ist als Verschwörungsverrückten zu bezeichnen, aber er hat weltweit medizinische Experimente durchgeführt, die alle dokumentiert sind. Ein medizinisches Experiment an der gesamten Bevölkerung ist empörend. All seine Politik der sozialen Distanzierung, ob gewollt oder ungewollt, hat ernste Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Der Nürnberger Kodex

1. Die freiwillige Einwilligung des menschlichen Subjekts ist absolut notwendig.

2. Das Experiment sollte so beschaffen sein, dass es fruchtbare Ergebnisse zum Wohle der Gesellschaft liefert, die durch andere Methoden oder Studienmittel nicht beschafft werden können und nicht zufällig und unnötig sind.

3. Das Experiment sollte so angelegt sein und auf den Ergebnissen von Tierversuchen und der Kenntnis des natürlichen Verlaufs der Krankheit oder eines anderen zu untersuchenden Problems beruhen, dass die erwarteten Ergebnisse die Durchführung des Experiments rechtfertigen.

4. Der Versuch sollte so durchgeführt werden, dass alle unnötigen körperlichen und geistigen Leiden und Verletzungen vermieden werden.

5. Es sollte kein Experiment durchgeführt werden, bei dem von vornherein Grund zu der Annahme besteht, dass der Tod oder eine behindernde Verletzung eintreten wird, außer vielleicht bei jenen Experimenten, bei denen die experimentell tätigen Ärzte auch als Versuchspersonen dienen.

6. Der Grad des einzugehenden Risikos sollte niemals höher sein als derjenige, der sich aus der humanitären Bedeutung des durch den Versuch zu lösenden Problems ergibt.

7. Es sollten geeignete Vorbereitungen getroffen und angemessene Einrichtungen bereitgestellt werden, um das Versuchsobjekt auch vor den entferntesten Möglichkeiten einer Verletzung, Behinderung oder des Todes zu schützen.

8. Das Experiment sollte nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. In allen Phasen des Experiments sollte von denjenigen, die das Experiment durchführen oder sich daran beteiligen, ein Höchstmaß an Geschicklichkeit und Sorgfalt verlangt werden.

9. Während des Verlaufs des Experiments sollte es der Versuchsperson frei stehen, das Experiment zu beenden, wenn sie den physischen oder psychischen Zustand erreicht hat, in dem ihr eine Fortsetzung des Experiments unmöglich erscheint.

10. Während des Verlaufs des Versuchs muss der verantwortliche Wissenschaftler bereit sein, den Versuch zu jedem Zeitpunkt abzubrechen, wenn er in Ausübung des guten Glaubens, der überlegenen Fähigkeiten und des sorgfältigen Urteils, die von ihm verlangt werden, wahrscheinlich Grund zu der Annahme hat, dass eine Fortsetzung des Versuchs wahrscheinlich zu einer Verletzung, Behinderung oder zum Tod der Versuchsperson führen wird.

Der Nürnberger Kodex ist das wichtigste Dokument in der Geschichte der Ethik der medizinischen Forschung. Der Kodex wurde im August 1947 in Nürnberg, Deutschland, formuliert. Es ist klar, dass kein Journalist es wagen wird, Fragen zu stellen, die irgend etwas von dieser Auflistung betreffen würden. Sie haben etwa 33% der Weltwirtschaft ausgelöscht und beabsichtigen, noch weiter zu gehen, wie Gates dem Economist sagte, diese unsinnige Pandemie wird nun Millionen von Menschenleben fordern bis sie ihren Grünen New Deal erreiche haben und dies wird nicht vor Ende 2021 sein.

Are Gates & Schwab Committing Crimes Against Humanity?
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.