Vraag Beleid Rutte-2 verklaard: EU- premie op ontslagen

Meer
6 jaren 10 maanden geleden - 6 jaren 10 maanden geleden #38747 door katertje
We hebben ons al zo vaak afgevraagd wat de reden kan zijn dat Rutte zo stoïcijns door gaat met het afbreken van werkgelegenheid, met flexibilisering van arbeid, het afschaffen van ontslagbescherming, en het terugschroeven van uitkeringen en lonen.

Eureka !

Een omstreden voorstel is een oordeel van de Europese Commissie over nationale begrotingen en contracten tussen de Commissie en een lidstaat over hervormingen als ontslagrecht en pensioenstelsel. Daarmee worden zo duidelijk bevoegdheden van Den Haag aan Brussel overgedragen dat zelfs Rutte dat niet langer kan ontkennen. Maar De EU wil meer.

De Commissie wil een Convergence and Competitiveness Instrument (CCI) creëren, waarbij financiële steun gekoppeld wordt aan structurele hervormingen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de Europese wetgeving. Op termijn zou er zo een euro budget ontstaan, dat een stabilisatie-instrument moet vormen tegen asymmetrische schokken. Men voorziet ook de mogelijkheid dat dit zou uitgroeien tot een fonds voor goed afgebakende doelstellingen dat anticyclisch moet werken.

De wortel van de financiële steun, de stok van de structurele hervormingen

Eind 2012 presenteerde Herman van Rompuy "Blauwdruk voor een hechte economische en monetarire Unie"
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:NL:PDF

De EU beschikt reeds over nieuwe regels die privatiseringen, ontslagen en een automatisch soberheidsbeleid voor de lidstaten inhouden, via wetgeving met vreemde benamingen zoals sixpack, twopack of Begrotingsverdrag. De terminologie alleen al geeft de indruk dat de EU niet wil dat de burgers weten waarover het gaat. Men kon zich afvragen wat hun volgende stap zou zijn om, na zo een sliert van vreemdsoortige teksten, de lidstaten nog wat verder te drijven op het pad van het neoliberaal bedrijfsvriendelijk beleid.

Het antwoord is "contractuele overeenkomsten", of simpelweg "contracten" tussen aan de ene kant de Commissie en de Europese Raad, en aan de andere kant de individuele lidstaten. Een uitgelekt document van de onderhandelingen binnen de Europese Raad lijkt erop te wijzen dat de discussie gaat over het toekennen van subsidies aan lidstaten, om hen zo te helpen bij het opleggen van ontslagen en het terugschroeven van uitkeringen en lonen, maatregelen dus die op verzet zullen stoten.

Maar het gebruikte jargon is zo ondoorzichtig dat het moeilijk is de werkelijke bedoelingen te onderkennen. Men heeft het erover dat er een vorm van subsidie zou kunnen gegeven worden aan lidstaten die bereid zijn "structurele hervormingen" door te voeren die hun "competitiviteit" kunnen bevorderen. Er bestond enige twijfel of men nog wel voortging met dit project, dat eind 2012 werd geformuleerd, het meest uitdrukkelijk in een document van de Commissie, “Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie”. Maar het lijkt erop dat de Europese Raad het contractueel kader wil goedkeuren op de top van december, om dan te beginnen onderhandelen over specifieke contracten in de loop van volgend jaar.

De belangrijkste kenmerken van de contracten, zoals beschreven in het uitgelekt document, wijken niet erg af van wat in de ‘Blauwdruk’ van de Commissie stond. De verwoording is zodanig dat men zich afvraagt op welke hervormingen de Europese Raad eigenlijk aanstuurt. Zo lezen we in de uitgelekte tekst: “Hervormingen van het economisch beleid die gericht zijn op competitiviteit, groei en banen (…) leveren voordelen op lange termijn, maar vaak zijn deze voordelen moeilijk te meten en pas merkbaar op middellange termijn, op een tijdschaal die groter is dan tussen twee verkiezingen. Bovendien rijst er meestal verzet vanuit de gevestigde belangen die economische voordelen genieten, voordelen die ze zouden verliezen na de hervormingen. Op korte termijn moet er dus voor hervormingen een economische en politieke prijs betaald worden, en om die reden zou het verlenen van financiële steun kunnen helpen om over de brug te komen.”

Het verlenen van financiële steun zou een subsidiëring van ontslagen kunnen betekenen, en in dat geval zijn de “gevestigde belangen die economische voordelen genieten” de werknemers die nog van enige vorm van ontslagbescherming genieten; de contracten zijn er dan opgericht om dergelijke ontslagbescherming kapot te maken.

Welk soort hervormingen zouden deze contracten moeten bevorderen? De belangrijkste is het ontwerpvoorstel van de Commissie, het duidelijkst geformuleerd in de ‘Blauwdruk’. Op pagina 26: “De financiële steun moet de vorm krijgen van een algemene toewijzing die gebruikt wordt om maatregelen te financieren die ter begeleiding van moeilijke hervormingen zijn vastgesteld. Zo zouden de gevolgen op korte termijn van hervormingen waarmee de flexibiliteit van de arbeidsmarkt wordt verhoogd, vergezeld kunnen gaan van opleidingsprogramma’s die gedeeltelijk met in het kader van het instrument voor convergentie en concurrentievermogen verleende steun worden gefinancierd.”Bron: “Annotated Agenda of the Sherpa meeting, 21-11-2013? is beschikbaar op corporateeurope.org/sites/default/files/...eting_21-22-2013.pdf
Laast bewerkt: 6 jaren 10 maanden geleden door katertje. Reden: typo's

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.