De WRR en arbeidsmigratie

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35866
gnor, help me eens uit de brand...op de site:www.indklantdienstwijzer.nl/Kn...EU_Burgers

lees ik het volgende:

Beroep op publieke middelen

Indien de EU/EER-onderdaan of Zwitserse onderdaan een (aanvullend) beroep doet op de publieke middelen, kan zijn rechtmatig verblijf worden beëindigd, tenzij de EU-burger al duurzaam verblijfsrecht heeft gekregen (over het algemeen na 5 jaar, soms ook eerder).
Ter info vooraf. Het onderstaande betreft puur het verblijf van EU-burgers m.u.v. Roemenen en Bulgaren.

Vreemdelingen met de nationaliteit van een EU-lidstaat, een EER-lidstaat of van Zwitserland vallen onder de wet- en regelgeving van de Europese Unie (EU), de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en de Overeenkomst EG-Zwitserland. Deze regelgeving is anders dan de nationale wetgeving van Nederland.(site IND)

Verblijfsrechten van de EU-onderdaan
Er wordt voor EU-onderdaan voor het verblijf in Nederland onderscheid gemaakt in drie soorten verblijf.
Verblijf voor maximaal 3 maanden
Een EU/EER of Zwitserse onderdaan die korter dan 3 maanden in Nederland wil verblijven, hoeft niets te doen. In deze periode geldt als enige voorwaarde dat de onderdaan in het bezit is van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. De EU/EER of Zwitserse onderdaan die daarmee zijn identiteit en nationaliteit aantoont, is rechtmatig in Nederland.
Verblijf voor langer dan 3 maanden
Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven moeten zich laten registreren bij de IND als burger van de Unie. Voor Bulgaren en Roemenen geldt nog een andere procedure. Zie hiervoor de overgangsregeling Bulgaren en Roemenen.
Nadat een EU-onderdaan zich heeft ingeschreven bij de gemeente (registratie in de GBA) moet hij zich bij de IND laten registreren. Hij dient hiervoor een afspraak te maken met het IND-loket in zijn regio. Dat kan telefonisch via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.). Als bewijs van registratie krijgt hij een bewijs van rechtmatig verblijf (sticker) in het paspoort.
Mogelijkheden na 5 jaar verblijf in Nederland
Na een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in Nederland kunnen EU-onderdanen een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Het is niet verplicht om een verblijfsdocument duurzaam verblijf aan te vragen.

Katertje ik denk dat het om het navolgende gaat.
Vreemdelingen met de nationaliteit van een EU-lidstaat, een EER-lidstaat of van Zwitserland vallen onder de wet- en regelgeving van de Europese Unie (EU), de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en de Overeenkomst EG-Zwitserland. Deze regelgeving is anders dan de nationale wetgeving van Nederland.

>Dit betekent derhalve dat o.a. de EU-wetgeving, op basis van de afzonderlijke grondwetten van de afzonderlijke EU-landen (EER en Zwitserland laat ik verder buiten beschouwing) vóór gaat op Nederlandse wetgeving. Zie ter zake ook mijn eerdere bijdrage inzake de EU-bepalingen uit 2004.
De Nederlandse (vreemdelingen)wetgeving, zoals aangegeven onder verblijfsrechten van de EU-onderdaan, is hiermee m.i. aanvullend te achten op EU-wetgeving. De Nederlandse Staat kan naar buiten toe wel de indruk geven dat het anders ligt, maar dat waag ik te betwijfelen. Wetgeving in strijd met EU-bepalingen dient immers buiten toepassing te vallen.

Navolgende alinea van de site geeft (ook) verwarring.
-Een Nederlander is meestal geen gemeenschapsonderdaan - ook niet als hij daarnaast beschikt over de nationaliteit van een andere EU-lidstaat (dubbele nationaliteit). Als de Nederlander gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer van personen en goederen (bijvoorbeeld in een ander EU-land heeft gewerkt) kan hij mogelijk wel een beroep doen op het gemeenschapsrecht ten behoeve van zijn familieleden. Meer uitleg vindt u bij familie- en gezinsleden van Nederlanders. Neem eventueel contact op met de IND voor meer informatie.

>Natuurlijk is een Nederlander gemeenschapsonderdaan, want Nederland komt voor in het lijstje op de site onder EU-onderdanen. Die zin is dus verwarring wekkend.
Gelukkig staat er "meestal" geen gemeenschapsonderdaan want dat geldt bijv. voor uitgereisde en teruggekeerde Nederlanders. Bij terugkeer ben je nog steeds Nederlander wat je al bij geboorte was. Anders natuurlijk wanneer je het Nederlanderschap hebt opgegeven wat soms nog het geval is. Canada, Australië enz.
In een voorbeeld (waarop hier m.i. wordt gedoeld): Een Fransman met ook de Nederlandse nationaliteit die in België is gaan wonen, keert terug naar Nederland. Het heeft geen zin hem EU-onderdaan te noemen want hij heeft de Nederlandse nationaliteit dus gewoon Nederlander voor gebruik hier te lande.
Stel dat hij daarnaast (onder het genot van een pintje)een Belgische vrouw met kinderen heeft opgedaan in woonland België dan kan hij voor hen in Nederland een beroep doen op het gemeenschapsrecht als EU-onderdaan want zij zijn geen Nederlander (en ook niet Frans).

Zoals te zien valt onder het subkopje op de site: verblijven in Nederland
hebben EU-onderdanen geen verblijfsvergunning nodig dus geen tijdelijke en geen definitieve. Zij hebben enkel een verklaring rechtmatig verblijf (sticker in paspoort) nodig(door inschrijving in de GBA waarbij controle door de gemeente op rechtmatigheid gegevens, aansluitend telefonische melding bij IND die controleert bij GBA en na dit overleg een sticker voor het paspoort uitgeeft).

EU-onderdanen kunnen hun verblijfsrecht op verschillende manieren aantonen.

Op Europees niveau is bepaald dat personen met de nationaliteit van een EU-lidstaat hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat eenvoudig moeten kunnen uitoefenen. Dit geldt ook voor onderdanen van de EER-lidstaten en Zwitserland. In het schema leest u welke situatie op u van toepassing is als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven en welk aanvraagformulier u moet gebruiken als u een (nieuw) verblijfsdocument wilt aanvragen.
Het aanvraagformulier kunt u bestellen of downloaden via www.ind.nl of u kunt op de Klantdienstwijzer door het beantwoorden van een aantal vragen een speciaal
formulier voor uw situatie laten maken. Dit formulier op maat is korter dan het standaardformulier en makkelijker te gebruiken.

>In casu betekent dit dat ingereisde EU-onderdanen die langer dan 3 maanden (vroeger was de vrije termijn 3 maanden; nu zie de wwb 6 maanden) hier willen verblijven, zich tot de IND moeten wenden waarop zij een sticker rechtmatig verblijf in hun paspoort krijgen. Na 5 jaar (aanvraag vanaf 4 jaar), als ze dat willen, kunnen ze een verblijfsdocument "duurzaam verblijf burger van de unie" aanvragen. Na toekenning vervalt (denk ik want het wordt niet beschreven) de sticker in het paspoort en de inschrijving bij de IND.
Het hoeft dus niet dat aanvragen. Zeg maar dat dit is bedoeld voor de die-hards die geen heimwee hebben en het hier ondanks alles kennelijk leuk vinden.


==Nu even door naar waar u op af ging.
Het rechtmatig verblijf kan ook worden beëindigd wanneer de EU-onderdaan een (meer dan aanvullend) beroep heeft gedaan op publieke middelen. Rechtmatig verblijf kan ook worden beëindigd als de EU-onderdaan onvoldoende middelen (geld) heeft om van te leven.

In beide situaties is er duidelijk sprake van een kan-bepaling (zie het woord kan in beide zinnen) dus geen verplichting om het rechtmatig verblijf te beëindigen.
Nergens bij alle veel gestelde vragen in de dienstwijzer, kom je (daarom ook denk ik) iets tegen over beroep op de publieke middelen d.w.z. bijstand.

Daarom de memorie van toelichting op de vreemdelingenbepalingen in de bijstand (Wwb). Zie hierna.

MvT Wwb
Vreemdelingen (tweede en derde lid)
In verband met de Koppelingswet hebben naast Nederlanders ook diegenen die aan een Nederlander gelijk zijn gesteld recht op bijstand. Dit zijn alle vreemdelingen die in Nederland rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000. Daaronder vallen dus ook de EU/EER-onderdanen die over een EU-verblijfsrecht beschikken.
Voor een verblijf korter dan zes maanden is er geen bestaande Europese regelgeving. Er heeft zich wel jurisprudentie ontwikkeld op het gebied van werkzoekenden. Deze kunnen gedurende zes maanden werk zoeken.

De EU/EER-onderdaan die in Nederland verblijft gedurende de vrije periode (conform artikel 3.3, eerste lid, onderdeel d, van het Vreemdelingenbesluit 2000: zes maanden) mag hier verblijven zonder document. In zijn paspoort wordt een stikker geplakt. Op het moment dat hij ten laste komt van de Staat of van andere openbare lichamen gaat zijn verblijfsrecht verloren (artikel 3.3, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000).**
Voor een periode van zes maanden tot vier jaar kan een EU/EER-onderdaan als economisch actief of economisch niet actief in Nederland verblijven.

De EU/EER-onderdaan die in Nederland verblijft als economisch actief (werken) moet het merendeel van zijn inkomsten verkrijgen uit reële en daadwerkelijke arbeid. In het algemeen moet meer dan 50% van de betreffende bijstandsnorm worden verkregen uit arbeid. Het overige mag aangevuld worden uit eigen middelen of uit middelen van de openbare kas.

Op het moment dat een beroep op een bijstandsuitkering wordt gedaan, dient de vreemdeling een verblijfskaart te tonen - afgegeven door of namens de vreemdelingendienst - waaruit blijkt dat hij rechtmatig in het land verblijft voor de duur van de werkzaamheden of op andere manier aan te tonen dat hij over een EU-verblijfsrecht beschikt. Zo nodig kan hij naar Justitie worden doorverwezen teneinde een document te verkrijgen als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000.

Wanneer een bijstandsuitkering wordt verleend, melden burgemeester en wethouders dit aan de vreemdelingendienst. Het is de vreemdelingendienst die beoordeelt of een beroep op de openbare kas gevolgen heeft voor het recht op verblijf. Pas na een daarop gerichte beschikking van de vreemdelingendienst zal het verblijfsrecht vervallen en kan de verblijfskaart worden ingetrokken. In de tussentijd mag de bijstandsuitkering niet beëindigd worden.
De EU/EER-onderdaan die hier verblijft als economisch niet actief (studenten of niet-werkenden zoals gepensioneerden of arbeidsongeschikten) moet beschikken over voldoende middelen van bestaan, dus ten minste gelijk aan de betreffende bijstandsnorm. Deze personen kunnen een verblijfskaart aanvragen die vijf jaar geldig is met de aantekening dat bij een beroep op de publieke middelen het verblijfsrecht vervalt. Er zijn echter niet-actieve EU-onderdanen die toch bijzondere bijstand aanvragen. Recht op bijstand bestaat dan omdat het verblijf niet van rechtswege eindigt. Eerst zal de verblijfskaart moeten worden ingetrokken door de vreemdelingenpolitie. De EU/EER onderdaan kan tegen intrekking van zijn verblijf bezwaar/beroep aantekenen. Zolang niet onherroepelijk op zijn verblijfstitel is beslist, bestaat recht op bijstand.
Bijstandverlening is niet aan de orde als uitzetting is gelast. Burgemeester en wethouders kunnen aan de code in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zien wat de verblijfsstatus van de vreemdeling is.
Het kan voorkomen dat een economisch niet-actieve hier te lande verblijft zonder over een verblijfskaart te beschikken. Zolang hij over voldoende eigen inkomsten beschikt, beschikt hij van rechtswege over een EU-verblijfsrecht. Zodra hij niet meer over voldoende bestaansmiddelen beschikt, komt dit verblijfsrecht evenwel van rechtswege te vervallen. Recht op bijstand bestaat er in een dergelijk geval niet, tenzij aan de betrokken persoon alsnog een verblijfsvergunning zou worden verleend krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

**Inmiddels zijn de artikelen waar in deze MvT naar wordt verwezen, gewijzigd. De tekst van 3.3 lid 2 Vreemdelingenbesluit zien we nu in 3.4 lid 4.Een beroep op de publieke middelen kan in ieder geval gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, indien de verblijfsvergunning** is verleend onder één van de beperkingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met r, en het derde lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over deze beperkingen. Indien een beroep op de algemene middelen gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht, stelt Onze Minister de vreemdeling daarvan vooraf schriftelijk in kennis.
** M.i. is een sticker in het paspoort geen verblijfsvergunning of verblijfskaart zodat een eventueel beroep op de Wwb in de vrije termijn geen gevolgen zou mogen hebben t.a.v. het verblijfsrecht van de EU-onderdaan. Er staat nl. in ieder geval... indien de verblijfsvergunning enz. Indien er geen sprake is van een verblijfsvergunning dan is dit dus niet van toepassing te achten.

Toch lijkt het vorenstaande in de MvT van de Wwb zoals vermeld over de (toenmalige tekst van de) Vreemdelingenwet, de nodige tegenstrijdigheden op te leveren. Ik haalde er navolgende zinnen uit.

De EU/EER-onderdaan die in Nederland verblijft gedurende de vrije periode (conform artikel 3.3, eerste lid, onderdeel d, van het Vreemdelingenbesluit 2000: zes maanden) mag hier verblijven zonder document. In zijn paspoort wordt een stikker geplakt. Op het moment dat hij ten laste komt van de Staat of van andere openbare lichamen gaat zijn verblijfsrecht verloren (artikel 3.3, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000).
>Dit is dus de casus Enschede d.w.z. in de vrije termijn wordt een beroep gedaan op de openbare kas waardoor het Vreemdelingenbesluit aangeeft dat, daar komt het op neer, de sticker uit het paspoort vervalt. De IND dient dan wel een beschikking af te geven waartegen de burger bezwaar/beroep kan instellen.

Wanneer (op aanvraag) een bijstandsuitkering wordt verleend, melden burgemeester en wethouders dit aan de vreemdelingendienst. Het is de vreemdelingendienst die beoordeelt of een beroep op de openbare kas gevolgen heeft voor het recht op verblijf. Pas na een daarop gerichte beschikking van de vreemdelingendienst zal het verblijfsrecht vervallen en kan de verblijfskaart worden ingetrokken. In de tussentijd mag de bijstandsuitkering niet beëindigd worden.
>Dus iemand meldt zich voor bijstand en B&W kennen die toe onder gelijktijdige melding aan de IND van de toekenning. De IND gaat zich dan buigen over de kan-bepaling d.w.z. het eventueel intrekken van de sticker uit het paspoort. Na beëindiging van het verblijfsrecht is B&W gerechtigd om de bijstand te beëindigen. Enschede heeft de zaak omgedraaid. Daar heeft de CRvB terecht een punt. Enschede heeft zelf, zonder IND-beschikking, bepaald dat er geen verblijfsrecht was. Dat is te kort door de bocht. Men had ook leenbijstand kunnen geven in afwachting van de IND-beschikking, dan beëindigen en terugvorderen van het geleende. Dat de lening niet terugkomt is een verhaal op zich. Ik denk dat Enschede op voorhand het hoofdstuk Terugvordering en Verhaal wilde voorkomen. Geen gekke gedachte overigens van de gemeente. Maar de wetgever van de Wwb zowel als de Vreemdelingenwet is kennelijk wat naïever. Logisch want het raakt de gemeente en niet het Rijk.

Mijn conclusie (voor wat ie waard is):
De CRvB heeft Enschede terecht verweten op de stoel van de IND te zijn gaan zitten. Enschede moet melden aan de IND dat ze de Wwb heeft toegepast t.a.v. een vreemdeling/EU-onderdaan binnen de vrije termijn van 6 maanden. Mocht de IND besluiten dat de EU-onderdaan moet verdwijnen (wat zelden tot nooit het geval zal zijn) dan dient de bijstand beëindigd te worden. Een beroep op de publieke middelen van een niet-actieve EU-onderdaan zal m.i. gezien de kan-bepalingen nagenoeg nooit worden toegepast als reden om het verblijfsrecht in te trekken.
Dan is er echt meer aan de hand i.c. zal dit als argument worden opgevoerd om het echte argument (bijv. jihadist enz.) niet te hoeven melden. Dat echte argument geeft voor de IND nl. teveel bewijslast in een beroepsprocedure.

Overigens, en dat valt me tegen, wordt er in de gegevens van de IND geschreven over een verblijfsrecht met een sticker, een verblijfskaart, een verblijfsvergunning enz. Het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op al die verschillende titels, maar dat zal de bedoeling ook niet zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35850
gnor, help me eens uit de brand...op de site:http://www.indklantdienstwijzer.nl/KnowledgeRoot.aspx?knowledge_id=MWOEU_Burgers

lees ik het volgende:

Beroep op publieke middelen

Indien de EU/EER-onderdaan of Zwitserse onderdaan een (aanvullend) beroep doet op de publieke middelen, kan zijn rechtmatig verblijf worden beëindigd, tenzij de EU-burger al duurzaam verblijfsrecht heeft gekregen (over het algemeen na 5 jaar, soms ook eerder).
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35845
Eerst even de laatste alinea. Hier eerst gewerkt moeten hebben, is niet relevant voor een bijstandsuitkering. Relevant is slechts het verblijf in Nederland. Het gaat in principe dus over de Nederlander voor wie uiteindelijk in 1965 de bijstand werd ingevoerd en niet voor allerlei mensen die hier later binnenkwamen.

Met dank aan o.a. de hoge invoer van arbeidsvee voor de werkgevers, werd de zaak fors uitgebreid. Immers, de werkgevers moesten makkelijk van personeel af kunnen komen (dat is nog steeds een hoofdpunt voor hen). Voldeed je niet aan de ww-vereisten dan ging je naar de bijstand. De oude wao voldeed ook perfect voor dat doel.Het ging dus echt niet om luie Nederlanders (die zijn er natuurlijk ook) maar om werkgeversbelang dat later via de Europese regelgeving (na Grondwetswijziging) geperfectioneerd werd. Niet voor niets is de huidige voorzitter van de werkgevers Wientjes een enorme Eurofiel.

Er zijn overigens gemeenten (geweest) zoals Leiden de stad van vluchtelingen die in het verleden aan onrechtmatig/niet rechtmatig hier verblijvenden een uitkering gaven. Immers, in de grote hoop valt een blaadje niet op. Hoe de financiering werd verantwoord, is mij niet gebleken.

Het gaat hier inderdaad om het recht op bijstand in afwachting van de IND-beslissing. Is die negatief dan in principe geen recht op bijstand. De gemeente neemt de bijstandsbeslissing op basis van de IND-gegevens d.w.z. een status op basis van de vreemdelingenwet. Maar...in principe is zo rekbaar als een dominee op de kansel want wat gebeurt als men na afwijzing gedoogd wordt d.w.z. over een gedoogtitel gaat beschikken. Dan ben je volgens de EU-bepalingen gewoon rechtmatig in Nederland; zie o.a. sub 9 en 11 van de publicatie. Dan mag Teeven gaan schermen met de Vreemdelingenwet maar de CRvB geeft hem op voorhand geen kans. De EU bepaalt en niet Nederland. Zie onze Grondwet. De meeste wetgeving in Nederland is marginaal waarbij ik een duidelijke uitzondering maak voor het belastingsysteem dat immers de burger marginaliseert. Maar... dat is natuurlijk voor een hoger doel.

Natuurlijk is het allemaal (bewust) zwaar gemaakte kost maar het gaat er bij EU-wetgeving nu eenmaal om dat het op papier allemaal erg sociaal lijkt en in de praktijk is de uitwerking vaak veel minder sociaal dan wel tegenstrijdig aan het belang van het uitkerende land. Het wetgevings- en beoordelingstraject is een constante bron van ergernis voor sommigen en een leuke bron van inkomsten voor velen.
Natuurlijk kan het vaak veel eenvoudiger maar dan worden de opstellers zelf klant wat natuurlijk niet de bedoeling is.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35843
Oeff...gnor, zware kost !!


"Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de gemeente niet zelf beslissen of een EU-burger die in Nederland verblijft gelijk moet worden gesteld met een Nederlander en of die EU-burger dus in Nederland mag blijven. Die beslissing moet de IND nemen."

Gaat het er dan over dat, in afwachting van de beslissing van de IND of een EU-burger in Nederland mag blijven, die EU-burger in de tussenliggende tijd een bijstandsuitkering kan aanvragen?

En is het dan zo dat indien de IND positief beslist op de aanvraag voor langduriger verblijf in Nederland de EU-burger daarmee gelijk gesteld wordt aan de Nederlandse burger, hetgeen betekent dat om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen betrokkene hier eerst gewerkt moet hebben?
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35841
Aanvulling
www.nu.nl/politiek/3376745/pvv-wil-geen-...g-eu-onderdanen.html
De PVV vindt dat EU-burgers geen recht moeten hebben op een bijstandsuitkering als niet vast staat dat ze in Nederland mogen blijven.
De PVV noemt het ''bizar'' dat er recht is op bijstand, terwijl EU-burgers verplicht zijn zelf in hun inkomen te kunnen voorzien. Ze roept het kabinet op snel een einde te maken aan deze situatie.
Een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat er gewerkt wordt aan een betere samenwerking tussen IND en gemeenten. Als de IND snel besluit of iemand in Nederland mag blijven, ontstaat er ook geen onbedoeld recht op bijstand.

>Geleuter van Soza. Soza is verantwoordelijk voor de Wwb en dus had men het direct goed moeten regelen. Nu wordt het zwartepieten naar de IND zonder dit hardop te stellen.
Dus gebruikt men de woorden Als de IND...als mijn tante een wieltje tussen haar benen heeft, is ze een kruiwagen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Re: De WRR en arbeidsmigratie

Posted 9 jaren 10 maanden geleden #35839
Gemeenten mogen niet bepalen of EU-burgers een verblijfsrecht hebben in Nederland en op basis daarvan hen geen bijstandsuitkering weigeren. Dat kan pas als de IND besluit dat iemand niet voldoet aan de regels.(Binnenlands Bestuur) www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...&utm_campaign=nieuws

Dat blijkt uit een tussenuitspraak (LJN: BZ3857) van de Centrale Raad van Beroep die geldt voor vier verschillende zaken tussen EU-burgers uit Polen, Duitsland en België en de gemeenten Enschede, Almere, Groningen en Cuijk. De gemeenten hadden deze aanvragers een bijstandsuitkering geweigerd, omdat zij geen verblijfsrecht zouden hebben. Maar gemeenten mogen dat helemaal niet bepalen, zegt de Raad. Dat is aan de IND. Zolang de IND hier geen uitspraak over heeft gedaan, kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering.

De uitspraak komt erop neer dat EU-burgers in Nederland recht op een bijstandsuitkering kunnen hebben, zonder arbeidsverleden in Nederland, zolang de IND nog niet heeft besloten over of de EU-burger in Nederland mag blijven. De gemeente Enschede kreeg van de rechter het advies eerst hierover te overleggen met de staatssecretaris en daarna een nieuw besluit te nemen over de uitkering. De Centrale Raad van Beroep zal naar aanleiding van dat besluit een einduitspraak doen.

In het Enschedese geval ging het om een EU-burger die ging samenwonen met een Nederlandse partner. Die partner vroeg de gemeente om een hogere bijstandsuitkering, maar kreeg die niet. Volgens de gemeente heeft de EU-burger geen recht op een bijstandsuitkering, omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander en Nederland dus moet verlaten. Voor de gelijkstelling is namelijk van belang of de EU-burger in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat kan hij volgens de gemeente niet, omdat hij de uitkering aanvraagt via zijn partner. Maar omdat de gemeente op deze grond de aanvraag afwijst, beslist zij tegelijkertijd over het verblijf van de van de EU-burger in Nederland: hij mag hier niet zijn, omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander. En dat besluit mag de gemeente dus niet nemen.

De gemeente Enschede reageert in De Gelderlander verbaasd op de uitspraak: ‘Bij ons overheerst het gevoel dat het niet de bedoeling kan zijn dat iemand, uit een ander land van de EU, zonder een arbeidsverleden hier een uitkering kan aanvragen.’ In dezelfde krant reageert de advocaat van de Pool die in Almere een bijstandsuitkering aan had gevraagd blij. ‘Tot nog toe was het voor gemeenten onduidelijk.’ De gemeente Almere is om een reactie gevraagd op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, maar dat lukte donderdag niet.

> Het voorgaande heeft te maken met de visie Teeven juncto de WRR inzake uitkeringsmigratie. Terecht leeft bij de Overheden de angst dat veel mensen van buiten Nederland hier bijstand gaan aanvragen. Aan de andere kant denk ik dan altijd maar; had dan niet zo vrijgevig geweest met je gelijkstellingsregels in artikel 11 van de WWB en nog eerder bij het reguleren van de Grondwet van Nederland. De "fout" ligt dus bij ons eigen parlement en het kabinet dat het wetsvoorstel wwb indiende. Overigens is arbeidsverleden totaal niet relevant voor het recht op bijstand(wel voor andere uitkeringen-zie EEG Verordening 1408/71 met o.a. bepalingen over ziekte en werkloosheid). Menig gehuwde vrouw is in het verleden, met dank aan de echtscheiding, zonder ooit buitenshuis formeel te hebben gewerkt in de bijstand gekomen en gebleven.

Overigens wordt gemeld: De gemeenten hadden deze aanvragers een bijstandsuitkering geweigerd, omdat zij geen verblijfsrecht zouden hebben. Maar gemeenten mogen dat helemaal niet bepalen, zegt de Raad.
Ik denk dat de CRvB hier, conform de EU-bepalingen, een juridische spitsvondigheid op los laat. De gemeenten bepalen immers niet of de aanvrager geen verblijfsrecht heeft (dat is een IND-zaak) maar de gemeente mag voor toepassing van de Wwb wel bepalen, zie de tekst van de Wwb, of er sprake is van rechtmatig verblijf (11 lid 2 Wwb) en dat wegens het ontbreken van een verklaring van rechtmatig verblijf van de IND er feitelijk geen sprake is van rechtmatig verblijf waardoor geen toepassing valt te geven aan de gelijkstellingsbepalingen. De bewijslast behoort bij de aanvrager en niet bij de gemeente te liggen. Kan de aanvrager zich niet identificeren met een IND-verklaring dan moet niet rechtmatigheid worden aangenomen. De Wwb legt in alles de bewijslast bij de burger, dus waarom nu ineens niet? Vergelijk dit eens met de Wet op de Identificatieplicht. Het gaat om plichten waaruit rechten (kunnen) voortvloeien)>

Wwb Artikel 11. Rechthebbenden
1. Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.
2. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier te lande woonachtige vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van deVreemdeling enwet 2000, met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere hier te lande woonachtige vreemdeling en dan de in het tweede lid bedoelde voor de toepassing van deze wet met een Nederlander gelijk worden gesteld:
a. ter uitvoering van een verdrag dan wel van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie, of
b. indien zij, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdeling enwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van die wet en zij aan de in die algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden voldoen.
4. Het recht op bijstand komt de echtgenoten gezamenlijk toe, tenzij een van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft.

> Toch denk ik dat de gemeenten c.q. Teeven kunnen blaten wat ze willen maar kansloos zijn ze. De CRvB zal rekening (moeten) houden met Europese bepalingen. Ter toelichting heb ik een aantal artikelen uit een EU-publicatie opgenomen. Zie hieronder.>

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/81

(9) Burgers van de Unie dienen het recht te hebben gedurende maximum drie maanden op het
grondgebied van het gastland te verblijven zonder dat aan andere formaliteiten moet worden
voldaan dan het bezit van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, zulks
onverminderd een gunstiger behandeling voor werkzoekenden, zoals door de jurisprudentie
van het Hof van Justitie erkend.

(10) Personen die hun recht van verblijf uitoefenen mogen evenwel tijdens het begin van hun
verblijfsperiode geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van het
gastland. Daarom dient het recht van verblijf van een burger van de Unie en zijn familieleden
voor perioden van meer dan drie maanden aan bepaalde voorwaarden te zijn verbonden.
(11) Het fundamentele en persoonlijke recht van verblijf in een andere lidstaat wordt door het
Verdrag rechtstreeks aan alle burgers van de Unie verleend en is niet afhankelijk van het
voldaan hebben aan administratieve procedures.
(12) Lidstaten moeten kunnen verlangen dat voor verblijfsperioden van meer dan drie maanden de burger van de Unie zich laat inschrijven bij de bevoegde autoriteiten van de plaats waar hij
verblijft. Deze inschrijving wordt bevestigd door een verklaring van inschrijving.
(13) Het vereiste van een verblijfskaart dient beperkt te blijven tot familieleden van burgers van de
Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en voor verblijfsperioden van meer dan
drie maanden.
(14) De door de bevoegde autoriteiten voor de afgifte van een verklaring van inschrijving of een
verblijfskaart vereiste documenten dienen zeer gedetailleerd te worden gespecificeerd om te
vermijden dat uiteenlopende administratieve praktijken of interpretaties een onnodige
hindernis vormen voor de uitoefening van het recht van verblijf door burgers van de Unie en
hun familieleden.

> Zo maar enige punten uit deze publicatie. Werknemers en zelfstandigen die migreren danwel reeds gemigreerd zijn, hebben extra bescherming. In samenhang met alle andere artikelen uit deze publicatie blijkt overduidelijk dat de migrerende burger enkel wanneer hij moord en doodslag pleegt, tijdelijk d.w.z. maximaal 3 jaar, buiten de deur kan worden gehouden. Een beroep van de gemeente c.q. de Staat der Nederlanden op een onredelijke belasting van ons sociale bijstandsstelsel gaat natuurlijk niet op. Allereerst betreft het binnen de EU op dit moment slechts enige duizenden die werkelijk bijstand zullen aanvragen; daarnaast hebben we al zoveel asielzoekenden het Nederlanderschap gegeven (zo kan een pardon nog tegen je werken ook) dat die paar EU-burgers er echt wel bij kunnen. Dit heb ik trouwens ook al eerder verkondigd.
Conclusie: Het echte probleem zal eerst ontstaan wanneer zich massaal Roemenen en Bulgaren voor bijstand gaan melden. Die kunnen dan mogelijk met een beroep op een onredelijke belasting van het sociale stelsel (tijdelijk) worden afgehouden maar in beroep zal de kassa open gaan want er mag geen discriminatie naar nationaliteit plaatsvinden volgens de EU.
In deze is het voor onze nationale kas te hopen dat de Euro snel knalt waardoor de EU gedwongen wordt zich weer te gaan richten op de kerntaken van de EEG. Het zal wat (bloed)spetters geven want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.308 seconden