Groei koopkracht valt stil na 2022 door vergrijzing. Door vergrijzing?

Niet zorg maar zorgsysteem is te duur

De sterk stijgende kosten van de zorg worden niet veroorzaakt doordat we steeds meer zorg vragen, maar door de verzekeraars, de marktwerking en het DBC-prijssysteem....Als oorzaken van de sterk gestegen zorgkosten worden steevast toegenomen technologie, hoger medicijngebruik, te dure medisch specialisten en de vergrijzing genoemd.
Dit doet vermoeden dat niet zozeer de uitvoerende onderdelen van het zorgstelsel duur zijn, maar het stelsel zelf. De kosten van de zorg worden immers niet alleen bepaald door wat door de zorg geleverd wordt, maar ook door de kosten van het zorgsysteem.

Nederland is het enige land waar verzekeraars een winstoogmerk hebben, terwijl alle ziekenhuizen (nog) non-profitorganisaties zijn. Verzekeraars hebben een sleutelpositie tussen de belangen van de patiënt enerzijds en de leveranciers van zorg anderzijds. We zien in alle marktsegmenten dat de tussenhandelaar de grootste financiële voordelen haalt in het traject van producent tot consument.

De regulerende werking van de markt wordt in Nederland sterk overschat. De markt is alleen maar geïnteresseerd in winst en omzet. Kwaliteit en efficiënt omgaan met materiaal en middelen zijn ondergeschikt aan de constante wens tot volumegroei en de daarbij horende reclame en werving. Het feit dat in het marktsysteem een liesbreukoperatie wat goedkoper wordt uitgevoerd, wordt gecompenseerd door een ongebreidelde volumedrang. Alles wat maar een beetje uitpuilt, wordt geopereerd.

Het dringt maar beperkt door tot de politiek dat niet de prijs, maar de dreigende volumegroei de wens tot het handhaven van het macrobudget in de zorg sterk ondermijnt.
Om de introductie van de markt in de zorg te vergemakkelijken, heeft bestuurlijk Nederland het DBC-prijssysteem ingevoerd. De oorspronkelijke bedoeling van de Diagnose Behandel Combinatie was om de variatie in kosten bij de behandeling van bijvoorbeeld een blindedarmoperatie bij een gezonde jonge patiënt en bij een gecompliceerd verloop bij een patiënt met ook hart- en longproblemen onder één noemer te brengen. Omdat alle risico's moesten worden ingecalculeerd, ontstond een ‘DBC-rekening’ met sterk prijsopdrijvend effect voor de gemiddelde patiënt.

Tegen alle internationale adviezen in is dit complexe systeem in Nederland nog eens extra complex gemaakt door er ook de honoraria van medisch specialisten in op te nemen.
Hoewel het DBC-systeem in de VS als eerste was opgezet om verzekeraars tegen elkaar te kunnen uitspelen, heeft het gefaald in de opzet de zorgkosten te beheersen.

In een grafiek in de Volkskrant (Economie, 24 juni ) worden de zorgkosten van 1980-2005 in diverse landen vergeleken. Nederland bevindt zich in de middenmoot. Eén land springt er uit: de VS, waar de zorgkosten vanaf 1980 sterk stijgen en boven die in andere landen uitkomen. Ook de grafiek ‘Trends in Health Care Spending’ in de Healthcare Economist van 30 januari 2006 laat zien dat de zorgkosten in de VS vanaf 1980 een scherpe knik naar boven maken. In dat jaar heeft de toenmalige president Ronald Reagan het DBC-rekeningsysteem ingevoerd om met behulp van de verzekeraars en het marktmechanisme de kosten van de zorg te drukken.
Kenners van het Amerikaanse zorgsysteem weten dat dit volledig is mislukt en geleid heeft tot een zeer kostbaar en uiterst inefficiënt en bureaucratisch zorgsysteem, waarbij van iedere dollar voor de zorg 27 procent gebruikt wordt voor ‘overhead’.

Nederland is hard op weg dezelfde richting uit te gaan. Iedereen die in de zorg werkt, ziet de hand over hand toenemende bureaucratisering, de effecten van de tegen elkaar opbiedende verzekeraars, het verhardende werkklimaat in de zorginstellingen en een verder uithollend voorzieningenpakket voor de patiënt.
Het is treurig te moeten waarnemen dat de zorg wordt uitgehold, niet omdat ze te duur is, maar omdat de politiek gekozen heeft voor een geldverslindend zorgsysteem.

Dit artikel hebben wij al eerder geplaatst
Last Edit:3 jaren 5 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 5 dagen geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Groei koopkracht valt stil na 2022 door vergrijzing. Door vergrijzing?

Posted 3 jaren 1 week geleden #55414
Zelf maar eens het CPB rapport ingezien en ziedaar op blz 30 op de eerste regel van tabel 3.5 zien we dat het aantal AOW-ers zal toenemen van 3.265.000 in 2021 naar 3.425.000 in 2025; een toename met 5% of wel 160.000. heel wat minder dan het aantal migranten dat de afgelopen 4jaar naar Nederland kwam 'om ons vergrijzingsprobleem op te lossen'. Om het maar een populistisch te stellen.
www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownl...022-2025-nov2019.pdf

De ouderen worden te duur...

Het zijn niet de ouderen die zaken onbetaalbaar maken, het is onverantwoorde beleid van de regeringen Rutte. Syp Wynia heeft voor ons uitgezocht dat ongeveer 5 procent van de asielzoekers in Nederland na het verkrijgen van de verblijfsvergunning werk heeft; na 2,5 jaar slechts een tiende en na 3,5 jaar nog steeds maar een kwart. Twee derde heeft dan nog steeds een bijstandsuitkering. Het is een probleem van jewelste. Sinds 2014 kwamen er alleen al een kleine 200.000 asielzoekers an nareizigers naar Nederland en ieder jaar komen er tienduizenden bij. Afgelopen maand alweer 700 !

Eind december 2016 waren er 467 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. We zijn inmiddels bijna drie jaar verder

Tel uit je winst ! Dan raakt inderdaad de verhouding werkenden tegenover gepensioneerden scheef.

Twee derde van de asielzoekers leeft van een bijstandsuitkering. Geen baan in de reële economie en de overheid kan voor hen de AOW-premie kan ophoesten. Hetzelfde geldt voor de ziektekostenverzekering. Ook daar draait de overheid voor op.

Als dan ook wordt erkend dat onder leiding van Lodewijk Asscher en zijn socialistische helpers de arbeidsmarkt werd "hervormd" en elke rechtszekerheid voor de werknemer in de papierversnipperaar belandde, er voor in de plaats heel veel bullshitbanen kwamen van 20 uur per week, nul-uren-contracten, flexwerkers, ZZP-ers, dan kunt u op de vingers natellen dat de opbrengst van de ingehouden AOW-premie niet toereikend gaat zijn voor het aantal AOW-gerechtigden. Het zijn dus niet de ouderen die schuld hebben aan de ontstane scheve verhoudingen, het is kabinetsbeleid. Afbraakbeleid
Maar men probeert uit alle macht de schuld op het bordje van de ouderen te deponeren.Ons land dreigt nu aan alle kanten vast te lopen en dat heeft voor het belangrijkste gedeelte te maken met wat drie kabinetten Rutte aanrichtten.Onder leiding van Rutte is de kwaliteit van het bestuur in Nederland er sterk op achteruitgegaan.

Kortom: Het decennium-Rutte is de afbraak van de publieke sector, afbraak van de verzorgingsstaat, afbraak van kunst en cultuur. Veel van waar wij trots op mochten zijn is naar de ratsmodee.En wat eenmaal afgebroken is, komt niet meer terug. Rutte is de grootste faalpremier ooit. Zijn enige oogmerk is het inrichten van een neo-liberale maatschappij en met enthousiaste hulp van de PvdA in het vorige kabinet is hij daar grootdeels in geslaagd. De bevolking heeft nu de kans de ware aard van dat gevaarlijke mannetje met de enge grijns te leren kennen.

We zijn met rasse schreden terug naar de negentiende eeuw geschreden, de bakermat en hoogtijdagen van het casino-liberalisme: de verpaupering is alom, het lompenproletariaat in ere hersteld. De kroon op het werk: de leugen regeert.

Maar voor de rest is dit een gaaf land, een vaasje waar we zuinig op moeten zijn.
Last Edit:3 jaren 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Groei koopkracht valt stil na 2022 door vergrijzing. Door vergrijzing?

Posted 3 jaren 1 week geleden #55412
CPB:

Vergrijzing
Voorgaande kabinetten waren uiteraard ook al met de vergrijzing bezig. Om de economie en de rijksbegroting klaar te stomen voor deze ontwikkeling werden heilige huisjes omvergehaald. Twee blikvangers: de AOW-leeftijd ging omhoog en de hypotheekrenteaftrek werd fors versoberd. Beide maatregelen zorgden ervoor dat de overheid "vergrijzingsproof" werd.

Maar dat was voorbereiding op wat komen gaat. De opvolger van Rutte-III gaat concreet ondervinden dat de vergrijzing economische gevolgen heeft. "Het beeld dat nu ontstaat, is een economie waarin de vergrijzing zich echt laat voelen, aldus mevrouw Laura van der Geest van het CPB . "Dat leidt ertoe dat de werkgelegenheidsgroei lager was dan we in het verleden gewend waren".

Als de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerden drastisch verandert, kantelt het beeld voor de economie.
Waar komt die stagnatie van de koopkracht nu ineens vandaan? Het CPB wijst erop dat de loonstijgingen nog steeds bescheiden zullen zijn. Maar ondertussen drijft de vergrijzing de kosten van de zorg en pensioen op

De kosten van de gezondheidszorg zijn de grootste klapper. De rekenmeesters schatten dat de zorguitgaven van de overheid in 2025 op 100 miljard euro uit gaankomen, waar die in 2017 nog 68 miljard euro waren.

Er is nog een factor die ervoor zorgt dat het koopkrachtvooruitzicht zo belabberd is. Naast de stijgende premies gaan in de toekomst ook de belastingen nog verder omhoog. Terwijl door de stijgende zorgpremies de lasten voor de burgers met 1,7 miljard toenemen, is de lastenverzwaring in de inkomstenbelasting met 2,8 miljard euro nog groter.

> Zie mijn vorige reactie
De enige "oplossing" is om NOG meer economische asielzoekers naar Nederland te halen. Asielzoekende ingenieurs, chirurgen en andere technisch hoogbegaafden...Asielinstroom van week 46 bedroeg ongeveer 700. Schiet lekker op !!
Last Edit:3 jaren 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

CPB vertelt: Groei koopkracht valt stil na 2022 door vergrijzing. CPB kan me nog meer vertellen....

Groei van de koopkracht na 2022 valt niet stil door vergrijzing, maar door VERKLEURING !!

De koopkracht neemt tussen 2022 en 2025 door de vergrijzing naar verwachting niet toe, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) maandag. De voorspelde stijging van de cao-lonen wordt tenietgedaan door hogere zorgpremies, hogere belastingen en hogere pensioenpremies.
Ook de economie zal naar verwachting afkoelen door de vergrijzing. De gemiddelde economische groei valt tussen 2022 en 2025 terug naar 1,1 procent doordat er steeds minder nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen.
Vanaf 2022 zal voor het eerst de bevolking in de leeftijd 15 tot 74 jaar afnemen, merkt het CPB op. Dit heeft grote gevolgen voor de economie.
Vooral de werkgelegenheid in de zorg zal rond die tijd groeien, denkt het CPB, gemiddeld met 2,1 procent per jaar. Hierdoor staat de groei van de werkgelegenheid in andere sectoren onder druk. Volgens de laatste raming van het CPB zal de Nederlandse economie tussen 2018 en 2021 nog gemiddeld met 1,8 procent per jaar groeien. De koopkracht groeit in de periode nog met 1,1 procent
Het gaat om de eerste raming van het CPB naar de economische en budgettaire ontwikkelingen vanaf 2022.

> Of worden we bewust bestookt met mooie cijfertjes om de gemoederen onder controle te houden? Want geloof maar dat de elite ons bedriegt. Al vele decennia lang.
Gisteravond nog weer een heel onzinverhaal over stikstof op het journaal. Ze creëren een probleem waar ze weer veel geld aan kunnen gaan verdienen. Want er is gewoon helemaal niets aan de hand. Zonder stikstof staat de groei van ALLE gewassen helemaal stil! Iedereen in het buitenland lacht zich kapot om die gekke Hollanders. Waarom kiezen wij toch steeds weer voor de elitaire grachtengordel en laten we ons bedriegen?

'k Heb verbaasd gestaan hoe cijfers worden verdraaid.
Er is niemand die echt wil weten hoeveel de asielindustrie kost.
Er is niemand die echt wil weten hoeveel dat onzinproces tegen Wilders al heeft gekost.
Er is niemand die echt wil weten hoeveel die elitaire dictators in Brussel ons dagelijks kosten.
Er is niemand die echt wil weten waar de financiering van allerlei milieu clubs vandaan komt.
Er is niemand die echt wil weten wat de maatschappelijke reputatie is van idioten als Kick Out Zwarte Piet.
Er is niemand die echt wil weten waarom de rechtspraak krom is geworden in ons land.
Er is niemand die echt wil weten wat de invloed van Bilderbergers en Vrijmetselaars achter de schermen is.

We slikken de verhaaltjes van de NOS als zoete koek..en hebben ons hoofd vrijwillig in de strop gestoken..


Maar de vergrijzing krijgt de schuld. De mensen die hun leven lang gewerkt hebben en premies hebben afgedragen. Die kosten zoveel dat de groei stilstaat? Het CPB kan me nog meer vertellen..... Niet de vergrijzing maar de verkleuring van dit land kost ons kapitalen....

Vanuit politieke overwegingen wordt zelden het eerlijke verhaal verteld. Het eerlijke verhaal is de ongebreidelde instroom van asielzoekers.
De hogere zorgpremies zullen misschien deels komen door de ouder wordende bevolking, maar zorgvuldig worden de kosten van de instroom van asielzoekers en "vluchtelingen" buiten beeld gehouden. De asielzoekers/vluchtelingen mankeren vaak van alles bij binnenkomst en alle zorg (incl. tandheelkundige zorg) krijgen ze gratis. Die enorme kosten worden bij de bevolking neergelegd, via jaarlijkse verhoging van de premies ziektekostenverzekeringen en het inkrimpen van de basisvoorzieningen in de ziektekostenverzekering.

De kosten van de asielzoekers e.d. worden klein gemaakt dan wel onzichtbaar, maar zijn een veel groter probleem dan ooit voor mogelijk gehouden. Maar lekker makkelijk...Leg de schuld maar weer bij de ouderen..! Of bij de Russen natuurlijk. Repeterende breuk.
Volgens de berichten wordt het de komende jaren een drama omdat ouderen ouder worden en eindeloos in hun te grote woning blijven wonen. Ja, dat komt er van als je als een idioot bejaardenhuizen gaat slopen en geen aanstalten maakt om de woningen van zelfstandig wonende ouderen met kleine (soms grote) aanpassingen leeftijdsbestendig maakt. De "besparing" op die verzorgingshuizen voor ouderen leveren nu torenhoge kosten aan wijkverpleging (geprivatiseerd, dus waardoor "voordelig" de ene na de andere door de straat racet). Geweldige "winst" die besparingen....
De VVD is voortdurend bezig en moet klauwen vol geld uitgeven om de blunders van hun beleid in Rutte1 en II te herstellen...en verder hun opdrachtgevers zoet houden wegens toekomstige baantjes ….Succes er mee !!
Last Edit:3 jaren 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 1 week geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.345 seconden