Vraag After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53963 door katertje
Op GeenStijl lees ik dat Brexit-onderhandelaar Michel Barnier vandaag in Nederland is.
U weet, het Britse parlement stemde de deal van May weg en nu is het wachten op een nieuwe deal. Ze had haar stoute schoenen alweer aangetrokken en was al op weg naar Brussel toen ze via de media te horen kreeg dat Juncker bikkelhard had laten weten dat er niet over een nieuwe deal onderhandeld kon worden.
Maar wat komt Barnier dan in Nederland doen? De pers kon het hem niet vragen, want er "was helemaal geen Barnier in Nederland"

De Brexit is in de afgelopen weken op een kookpunt terecht gekomen. In de discussie hebben we onze verdenking uitgesproken dat premier May bezig is om zoveel verwarring en chaos te veroorzaken dat de hele Brexit wordt afgeblazen. May is altijd tegen een Brexit is geweest. Het begon er al mee dat de EU heeft geweigerd om een rechtvaardig uitstapverdrag toe te staan. Men is in Brussel nog steeds woedend dat de Britten het hebben gewaagd om voor uittreden te stemmen. Dat opstandige gedrag moet bestraft worden, en de overeenkomst die met de Britse regering is gesloten maakt een echte Brexit zo moeilijk mogelijk.

Geen wonder dat het Lagerhuis de overeenkomst wegstemde. Brussel weigert verder te onderhandelen en May beweert dat ze een Plan B zal uitwerken. Het lijkt er echter steeds meer op dat we naar een heel slecht gespeeld, maar stervensduur theaterstuk zitten te kijken. Iedereen speelt daarin een rol. May zegt steeds dat ze de wil van het Britse volk zal uitvoeren, maar doet het omgekeerde. De Labour Party van Jeremy Corbyn is soms voor, dan weer tegen, en een dag later weet men het daar helemaal niet meer.
Sommige willen een harde Brexit, dus gewoon in maart de banden met de EU kappen. Anderen, waaronder oorlogsmisdadiger Blair, willen een nieuw referendum. Nog weer een andere fractie wil uitstel.

Kortom; de chaos regeert.

Een ding hebben ze echter allemaal gemeen; eigenlijk willen ze het besluit van de bevolking niet uitvoeren. Dat durven ze niet openlijk te zeggen, omdat ze dan een volksopstand vrezen, maar hun acties en activiteiten spreken boekdelen. De elite wil nooit dat de wil van het volk wordt uitgevoerd. Men zal altijd proberen een weg te vinden, om onder beslissingen waar ze zelf niet achter staan uit te komen. Daar zien we op dit moment in Londen iedere dag wel honderd voorbeelden van.

Het beste zou een harde Brexit zijn omdat Groot Brittannië dan vrij is om de eigen toekomst te bepalen. Als blijkt dat de politieke misdadigers, die de regering en de banken van het parlement bevolken, de Brexit niet gaan uitvoeren is het aan het Britse volk om in te grijpen. Uiteindelijk ligt de macht op straat, en niet in de parlementen. Dit is geen antidemocratische houding, in tegendeel, het is de elite die de democratie verkracht, iedere dag en ieder uur.

Laten we hopen dat de Britten waakzaam zijn, en er op staan dat hun beslissing wordt uitgevoerd. Niet een beetje, niet half, maar voor de volle 100%. Geen enkel land heeft binnen de Europese Unie een echte toekomst. Ook Nederland niet.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53962 door katertje
Even bijpraten en resumeren

2 Status onderhandelingen
Akkoord scheidingsvoorwaarden
Na lange en moeizame onderhandelingen bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk op 25 november 2018 een akkoord over de voorwaarden voor brexit. Het akkoord bevat ook afspraken in over een overgangsperiode van 30 maart 2019 tot december 2020 voor wat betreft het openhouden van de grenzen voor de handel. Er is voor eind 2020 gekozen omdat Het nieuwe meerjarig financieel kader van de EU op 1 januari 2021 begint.

Het Britse Lagerhuis stemde in ruime meerderheid tegen dit akkoord, waardoor Theresa May terug zal gaan naar de EU om over de voorwaarden te praten.

De belangrijkste punten uit het akkoord dat er op dit moment ligt op een rij:
- gedurende een overgangsperiode van 21 maanden zal het Verenigd Koninkrijk bestaande en nieuwe Europese regels overnemen. Hierdoor kunnen de grenzen voor beide partners helemaal open blijven voor wat betreft de handel in goederen. Ook op het gebied van justitiële en defensiesamenwerking blijven de Europese regels van kracht. De Britten zijn geen lid meer van de EU en zullen dus niet over nieuwe Europese regelgeving mogen mee stemmen

- er is een zogeheten 'backstop' ingesteld. Kort gezegd betekent dit dat de overgangsperiode wordt verlengd zolang er geen akkoord is over de handelsrelatie tussen de EU en het VK. Deze backstop is een garantie dat er niet alsnog plots een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt na 2020. De precieze formulering is ontzettend complex, omdat de backstop over de verhouding tussen Noord-Ierland en de EU gaat én over de verhouding tussen de EU en de rest van het Verenigd Koninkrijk, en hoe die afspraken zich weer tot elkaar verhouden

- zolang er geen handelsakkoord is tussen de EU en het VK en de backstop van kracht is mag het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord met derde landen van kracht laten worden. Het VK maakt immers nog deel uit van de Europese douane-unie. Dit geldt alleen voor de handel in goederen

- zolang er geen akkoord is over de visserij zullen EU schepen niet in Britse wateren vissen, en zal de EU importheffingen instellen op Britse visproducten

- voor financiële diensten zal het systeem van wederkerigheid ('equivalence') gaan gelden. Beide partijen zullen elkaars standaarden erkennen zolang ze ongeveer hetzelfde doel dienen, regelgeving mag niet veel strenger of losser zijn

- onenigheid over regelgeving zullen door een onafhankelijk panel worden behandeld. Echter, als het specifiek over Europese wetgeving gaat valt dit onder het Europees Hof

- gedurende de overgangsperiode geldt het EU-recht bij grensoverschrijdende conflicten

- de rechten van Britse burgers die vóór het einde van de overgangsperiode vijf jaar of langer in de EU wonen en van EU-burgers die vóór het einde van de overgangsperiode vijf jaar of langer in het VK zijn gevestigd, zullen gewaarborgd blijven. Zij behouden sociale rechten en plichten, en hun recht op vrij verkeer tussen het VK en de EU. De Britten kunnen na 29 maart 2019 restricties op het verblijf in en toegang tot het VK instellen

- de Britten zullen alle financiële verplichtingen die zij zijn aangegaan voldoen, zoals afgesproken in april 2017. In het akkoord staan geen bedragen genoemd, alleen de manier waarop de bedragen worden berekend. Het gaat om een bedrag van ongeveer 40 miljard euro.

Principe-overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit (English)
Politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (English)
Formeel betreft het akkoord de volgende drie dossiers:
COM(2018)833 - het voorstel voor het, namens de EU, ondertekenen van een uittredingsverdrag tussen de EU en Euratom en het Verenigd Koninkrijk
COM(2018)834 - het besluit over het uittredingsverdrag tussen de EU en Euratom en het Verenigd Koninkrijk
COM(2018)841 - de begeleidende brief over het uittredingsverdrag tussen de EU en Euratom en het Verenigd Koninkrijk

Toekomstig (handels)akkoord
Naast de reeks gemaakte afspraken is duidelijk dat de EU en het VK na de brexit de onderhandelingen zullen voortzetten. Verreweg het meest belangrijk is het sluiten van een definitief handelsakkoord. Op andere terreinen, zoals het uitwisselen van data voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme, kunnen afspraken gemaakt worden zodra het VK daar regelgeving voor heeft opgesteld.
Eerder gaf het VK aan op het gebied van veiligheid nauw met de EU te willen samenwerken, en blijven meedoen met een aantal Europese agentschappen: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Agentschap voor chemische stoffen. De Britten zouden mogelijk de regels van die agentschappen accepteren en blijven meebetalen aan de werkzaamheden daarvan, zonder dat ze hun stemrecht behouden.

Deal afgekeurd
Op 15 januari 2019 werd het akkoord tussen de regering May en de EU door het Britse Lagerhuis afgekeurd. May diende op 21 januari 2019 een nieuw voorstel in bij het Lagerhuis. Dat voorstel was weinig concreet en bestond vooral uit kleine toezeggingen en het plan om opnieuw met de EU te praten over de backstop.
Iedere aanpassing in het voorgestelde akkoord zal echter eerst met de Europese partners moeten worden doorgesproken en door alle Europese regeringsleiders worden goedgekeurd.

Probleemdossiers
Grens met Ierland
Het grootste hoofdpijndossier is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Beide partijen willen dat deze volledig open blijft. Dat kan alleen als de Britten in de interne markt blijven, wat nog onzeker is. Een regeling die ervoor zorgt dat die grens openblijft zonder douanecontroles én dat het Verenigd Koninkrijk eigen handelsregels heeft, lijkt een onmogelijke opgave.
Ook met het bereikte akkoord van 25 november 2018 is deze kwestie nog niet opgelost, anders dan dat de huidige situatie tot december 2020 blijft bestaan.

Handelsrelatie
De belangrijkste vraag is hoe de handelsrelatie er uit komt te zien. Er is een aantal opties, variërend van vrijwel volledige vrijhandel (zoals met bijvoorbeeld Noorwegen) tot een 'regulier' handelsverdrag (zoals met Japan of Canada). De mate waarin de grenzen open kunnen blijven hangt af van de vraag in hoeverre de EU en het VK bereid zijn elkaars regels over te nemen en/of te accepteren. Zo wil de EU dat de eigen strenge milieu-eisen niet worden ondermijnd door producten uit het VK die niet aan die eisen voldoen.

Details, details
Op sommige meer 'technische' vraagstukken, zoals wederzijdse toegang tot visgronden, wordt om iedere millimeter onderhandeld. Een mengeling van economische belangen, politieke gevoeligheid, en het hebben of juist ontbreken van een gezamenlijk doel is bepalend voor hoe moeizaam overeenstemming bereikt kan worden. Zo waren de EU en het VK het snel eens dat de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding moet worden voortgezet. Toch is ook die samenwerking niet meteen geregeld omdat er wel afspraken moeten komen onder welke voorwaarden gegevens worden uitgewisseld en hoe die gegevens gebruikt mogen worden. Stel dat de EU al haar gevoelige informatie deelt met de Britten, en de Britten sluiten op hun beurt een verdrag met een ander land waarin staat dat zij al hun informatie zullen delen, dan komt gevoelig Europese informatie terecht bij een derde land zonder dat de EU daar iets over te zeggen heeft.

Naar een harde of een zachte brexit?
Het schrikbeeld van de EU en ook veel Britten is dat er géén akkoord ligt voordat de brexit plaatsvindt, en mogelijk zelfs niet na de overgangstermijn op 1 januari 2021. Dat betekent dat er geen afspraken zijn en de handelsrelatie onder het regime van de Wereldhandelsorganisatie plaatsvindt, het absolute minimum. Dan zijn er ook geen afspraken over zaken als wederzijdse hulp bij de aanpak van terrorisme en mensenhandel, geen programma's voor samenwerking op het gebied van onderzoek, en geen afspraken op andere terreinen waarop nu samen wordt opgetrokken. Dit is de 'harde brexit'.
Is het voorkomen van dat scenario reden genoeg om hoe dan ook tot een vergelijk te komen? De hardliners aan Britse zijde draaien het om: liever geen akkoord dan een akkoord waar het VK te veel moet toegeven. Dat is meer dan alleen politiek sentiment: wanneer de Britten uit de interne markt stappen, zijn ze ook niet langer gebonden aan het vrije verkeer van personen. De Britten krijgen dan weer volledige controle over de eigen grenzen en kunnen zelf bepalen wie er wel en niet het Verenigd Koninkrijk in mag.
Veel hardliners verzetten zich tegen het concept-akkoord van 14 november 2018. Haar kabinet steunde premier May, maar aantal ministers stapte een dag later alsnog op.

"No-deal" scenario
In de loop van 2018 begonnen steeds meer mensen en bedrijven zich zorgen te maken over de gevolgen van de brexit, en vooral van de gevolgen van een harde of 'no deal' brexit. Zowel de EU als het VK hebben draaiboeken en scenario's opgesteld over wat er gaat gebeuren als ze er niet uit komen in de onderhandelingen. Dit gaat om heel praktische zaken als het op korte termijn aannemen van heel veel douanepersoneel tot versnelde procedures voor wederzijdse erkenning van producteisen.
Aangezien de kans op een no-deal brexit groter wordt naarmate de deadline nadert komt de Europese Commissie met verschillende maatregelen om de gevolgen hiervan te kunnen opvangen. Zo wordt er op dit moment onderhandeld over een maatregel waardoor burgers van het VK geen visum hoeven aan te vragen wanneer ze korter dan 90 dagen in een EU-land willen verblijven. Ook wil de EU de rechten van studenten uit het VK die op dit moment aan een Erasmus+ programma deelnemen blijven garanderen. Voor beide maatregelen geldt wel dat de EU van het VK dezelfde garanties verwacht.

Brexit terugdraaien?
Het is mogelijk om de uittredingsprocedure stop te zetten en terug te draaien. De artikel 50-procedure zegt daar zelf niks over, maar in december 2018 deed het Hof van Justitie hier een uitspraak over. Het Hof stelde dat het Verenigd Koninkrijk de brexitprocedure zonder toestemming van de andere lidstaten stop kan zetten. In dat geval blijft het Verenigd Koninkrijk onder de oude voorwaarden in de Europese Unie. Dit is mogelijk totdat de brexit definitief is: dus als alle nationale parlementen akkoord zijn gegaan met de scheiding.

3Gevolgen van de brexit
Voor het Verenigd Koninkrijk
Op 29 maart 2019 zijn alle Europese regels die directe werking hebben - regels die op Europees niveau zijn vastgesteld en zonder tussenkomst van nationale wetgeving voor iedereen gelden - niet meer geldig. De Britse regering moet duizenden en duizenden regels opstellen om allerlei zaken zelf te regelen. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van productveiligheid, of lijsten van verboden middelen. De Britten zullen ook regels die zijn opgesteld om Europese richtlijnen te implementeren tegen het licht willen houden en in veel gevallen aanpassen.

Nigel Farage, boegbeeld in de strijd voor een brexit, zegt niet voor niets dat dit de dag is waarop het Verenigd Koninkrijk weer baas in eigen huis is. Het is een wetgevende operatie die zijn weerga in de Britse geschiedenis niet kent.
Afhankelijk van hoe 'hard' de brexit is, komen er grenscontroles tussen de EU en het VK. Het VK moet handelsakkoorden gaan sluiten met de rest van de wereld wanneer het niet langer onderdeel uitmaakt van de douane-unie. Nog meer dan de EU zal ook het VK aan invloed op het wereldtoneel verliezen.

bron: Europa Nu.nl
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53939 door katertje
Nu de meest waarschijnlijke en logische afloop van het onderhandelingsproces met Brussel zal eindigen met een No-Deal-Brexit, gaat in Brussel de trukendoos weer open.
Bij een No-deal werd er van uit gegaan dat alle resultaten van de onderhandelingen met De EU van tafel zouden zijn. Dus ook de afkoopsom van €37 miljard die het UK zou betalen om vrij te zijn van al haar (imaginaire, volgens het UK) verplichtingen aan de EU.

Maar gisteren schreef The Independent plotseling:
Britain would keep paying into the EU-budget for years after a no-deal Brexit under contingency plans drawn up by the European Commission.
In a move likely to enrage Brexiteers and cause yet another political row in Westminster, on Wednesday Brussels unveiled proposals for the UK to keep up its payments for the 2019 EU budget and beyond.
Aan het einde van alles gaat het de EU altijd maar om twee dingen: geld en macht. En dan is er nog het moment dat het UK in zou moeten stemmen met deze onzalige aanpak: 18 april, dus na de datum van 29 maart waarop Brexit officieel plaatsvindt. Het excuus is een verhaal dat we al vaker hoorden:
“What we were thinking is we need to give a period which would allow some time for reflection,” one EU official said of the chosen cut-off date.
The EU says keeping up payments would help soften the impact of the no-deal cliff edge in areas such as agriculture and research funding that rely on EU payments.
Maar:
Officials admit they cannot force the UK to make any payments once it has left the bloc, though they hope Britain will take up the offer.

Daarmee liggen de kaarten op tafel. Als het UK niet betaalt, gaat Brussel ongetwijfeld ‘vals’ spelen, door extra heffingen op producten uit het UK te plaatsen. Die datum van 18 april suggereert eveneens dat de EU zorg zal dragen – ter aanmoediging – voor een enorme chaos bij de afhandeling van de Britse export naar de EU aan de grenzen in die eerste weken na 29 maart.
Is een dergelijke druk op het UK slim? Het lijkt mij van niet. Opnieuw zien we de hoogmoedigheid van het dictatoriale Brussel in optima forma. Maar dit is het soort zaken dat op het UK traditioneel als een rode lap op een stier werkt. Daar kunnen Napoleon en Hitler van meepraten. Gaan Juncker cs dat beter doen? Voorstelbaar is het nauwelijks.

Hannibal, Veren of Lood

Nigel Farage: No Deal Brexit is better than the backstop


The UK is dealing with fanatics who are not prepared to be reasonable. Unelected bureaucrats like @JunckerEU and @MichelBarnier have been humiliating @Theresa_May and the British public do not like it.

Voormalig Ukip-leider Nigel Farage valt opnieuw de EU aan, die volgens hem Groot-Brittannië beledigt en weigert te onderhandelen over een redelijke Brexit-overeenkomst. Vorig najaar zei Nigel Farage dat de EU steeds meer op de Sovjet-Unie begint te lijken. Nu gaat valt hij opnieuw de Unie aan. Hij verdedigt zelfs premier Theresa May, wiens slechte Brexit-overeenkomst niet is goedgekeurd door het Britse parlement.

Volgens Farage zullen de Britten niet accepteren dat de leiders van hun land vernederd worden. Maar de EU heeft duidelijk gemaakt dat Groot-Brittannië niet meer zal krijgen.
– U bent niet bereid om ons een centimeter te geven. De reden waarom het kan eindigen in een afspraakloze Brexit hangt af van de taal en de houding ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, niet alleen van de Europese Commissie maar ook van het Parlement, zegt hij.
– Ik denk dat mensen heel, heel boos kunnen worden, want Brussel geeft helemaal niets. Ik denk dat velen zullen zeggen dat we te maken hebben met fanatici die weigeren redelijk te zijn en een redelijk compromis te sluiten.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53937 door katertje
Nigel Farage smashes Irish Prime Minister in EU Parliament

Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #53928 door katertje
update:Theresa May krijgt geen deadline én geen uitstel voor de Brexit. Nu het parlement haar dwingt om de Noord-Ierse grens opnieuw te bespreken in Brussel, opent er een gaatje voor de geplaagde Britse premier.

Het was al decennia niet meer voorgekomen dat een Britse premier zó hard afgestraft werd. Theresa May’s Brexit-deal kon bijna niemand bekoren in het Lagerhuis. De Brexit die May voor ogen had – een vrij zachte – leek zo goed als dood.
Tot dinsdag. Hoewel May op aansturen van het parlement nu naar Brussel moet om de zogeheten backstop in Noord-Ierland aan te passen, doet er zich wel degelijk een kans voor om een deal te maken.

De stappen op weg naar een mogelijke uitweg:
May gaat op zoek naar meer steun in Brussel
Het verzoek van May om de onderhandelingen te heropenen, kwam haar – voorspelbaar genoeg – te staan op een snel ‘nee’ van Europese leiders en EU-kopstukken. Zoals The Telegraph schrijft, gelooft Brussel dat het alleen maar hoeft af te wachten en dat May vervolgens eieren voor haar geld zal kiezen door met Labour-stemmen alsnog een zachte Brexit na te streven.
De EU kan hierin wel eens gelijk krijgen en het is in elk geval mogelijk dat een zachtere Brexit op voldoende steun kan rekenen in het Britse Lagerhuis. Het is echter zeer de vraag of May bereid is om die gok te wagen. Daar komt nog bij dat ze vooral bezig is brandjes te blussen in haar eigen Conservatieve partij – veel meer dan dat ze bereid lijkt om een dialoog aan te gaan met de oppositie van Labour.

Al met al zal ze dus eerst druk blijven uitoefenen op Brussel om het VK wellicht tegemoet te komen zonder dat het verdrag opnieuw opgebroken dient te worden. Een idee dat rondzingt is een soort inlegvel in het verdrag over de zogeheten backstop rondom Noord-Ierland. Dit is namelijk het beruchtste onderdeel voor de meeste Britse parlementariërs én een doorn in het oog van de Noord-Ierse coalitiepartner van May, de Democratic Unionist Party.

De Brexiteers zetten hun hakken in het zand

Een kleine toevoeging over de backstop zal echter niet voldoende zijn om de radicaalste Brexiteers tevreden te stellen. Er zal altijd een kleine groep Conservatieven blijven die vind dat het VK best zonder deal de EU kan verlaten.

Op basis van een amendement dat het Britse Lagerhuis dinsdag aannam, moet May de backstop dus vervangen door wat formeel ‘alternatieve regelingen’ heet. De vraag is dus hoeveel Conservatieve leden bereid zullen zijn om een eventuele toevoeging van de EU te accepteren als een ‘alternatieve regeling’.
Desondanks kan May waarschijnlijk alsnog rekenen op iets meer Conservatieve partijgenoten dan bij de eerste stemming toen haar Brexit-verdrag roemloos ten onder ging. Maar alleen op basis daarvan gaat ze het niet halen, zeker als de Noord-Ierse partij DUP voet bij stuk houdt.
Daar komt de oppositie dus om de hoek kijken, met name Labour.

Gaat Labour May's plan redden?
Een amendement dat het Lagerhuis dinsdag verwierp, kwam van Labour. Het voorstel van Yvette Cooper genoot steun van leider Jeremy Corbyn. Die had zijn fractieleden gevraagd om het te steunen. Cooper stelde voor om de Brexit uit te stellen als May er niet in slaagt om voor eind februari een deal door het Lagerhuis te loodsen.
Verrassend genoeg haalde het amendement het niet. Maar liefst 14 Labour-leden stemden tegen en zelfs een paar getrouwen van Corbyn onthielden zich van stemming.
Genoeg Labour-leden zijn verkozen door kiezers die de Brexit steunden bij het referendum van 2016. Zij willen de Brexit niet uitstellen en al helemaal niet stopzetten. Tegelijkertijd voelen zij nog minder voor een no-deal-brexit dan hun tegenstanders bij de Conservatieven. Voor Labour-leden is de kans dus groter dat ze op het laatste moment bereid zullen zijn akkoord te gaan met May’s plan, zeker als het alternatief complete chaos is.

Een onverkwikkelijk verbond


De resultaten van de amendementenstemming dinsdag toonde drie dingen aan:
- Er is geen meerderheid voor een Brexit zonder deal
- Niemand voelt voor uitstel van de Brexit-datum
- De enig overgebleven optie is daarom: steun May’s deal

Een fragiele overlap bestaat als je alle meerderheden tegen elkaar afstreept. Er was een meerderheid om een no-deal-Brexit af te wijzen. Ook bestaat er een meerderheid om de Brexit-datum op 29 maart te houden. Dat een meerderheid May op pad stuurt om iets aan de backstop te doen, suggereert dus ook een meerderheid voor een enigszins aangepaste deal. Dan gaan we er dus vanuit dat de EU op één of andere manier garanties wil geven over de backstop.
Toegegeven: deze route zal de nodige behendigheid vergen van May. Vooral in Brussel zal ze haar beste beentje voor moeten zetten om enige beweging te vinden. Daarna staat of valt deze kans op een deal met hoe goed May haar Brusselse resultaten in Londen kan verkopen.

bron: Busines Insider
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #53869 door katertje
UPDATE

Het plan B van Theresa May voor de Brexit is voorlopig niks anders dan het massaal weggestemde plan A

Premier May heeft in het Lagerhuis gezegd dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de ‘backstop’ over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten. Ze voorziet meer Brexit-onderhandelingen:“Ik zal deze week verder praten met mijn Europese collega’s om te kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan onze verplichting aan de mensen in Noord-Ierland en Ierland op een manier waar de grootst mogelijke steun voor is in dit parlement.”

May zou vandaag (maandag) in het parlement met een zogeheten plan B komen voor haar weggestemde overeenkomst met Brussel, maar ze ontvouwde in haar toespraak geen enkel plan of alternatief voor de bestaande overeenkomst met de EU over de Brexit.
Het was een herhaling van standpunten over de Brexit en beklemtoonde fel tegen uitstel van de Brexit of een nieuw referendum over het lidmaatschap van de EU te zijn. Over een eventueel uitstel van de uittredingsdatum van 29 maart zei ze: “Dan voorkom je een No Deal niet, maar stel je hem alleen maar uit.”

May deed nog wel een kleine toezegging aan EU-burgers die na de Brexit in Groot-Brittannië willen blijven wonen. Die hoeven geen registratiekosten van 65 pond (omgerekend bijna 74 euro) te betalen. Dat betreft ongeveer 3 miljoen mensen.

Oppositieleider Jeremy Corbyn noemde dat na afloop van de speech van May huichelarij: “De uitnodigingen van de premier voor gesprekken zijn alleen maar om mooie sier te maken. Alle politici van een oppositiepartij verlieten dergelijke bijeenkomsten met hetzelfde antwoord. In tegenstelling tot wat de premier zojuist zei was er geen enkele flexibiliteit. Er zijn geen onderhandelingen. Er is niks veranderd.”

Corbyn weigert tot nu toe zelf direct in gesprek te gaan met May. Daarvoor moet van hem eerst de optie van een No Deal van tafel, maar dat wil May niet aangezien ze dat richting de EU en binnen haar eigen partij als drukmiddel wil blijven gebruiken.
May zei in haar toespraak dat ze wil dat de Europese Unie juridisch bindende garanties geeft dat de ‘backstop’ een tijdelijke maatregel is. Brexiteers willen dat in de vorm van een vastgestelde einddatum. Ierland en de EU hebben dergelijke voorstellen al meerdere malen ondubbelzinnig afgewezen.

Als het Verenigd Koninkrijk zonder duidelijke afspraken uit de EU stapt, wordt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een buitengrens van de EU. Daar zou controle nodig worden, maar dat is politiek spelen met vuur in Ierland. Daarom is in de Brexitdeal afgesproken dat Noord-Ierland na de Brexit feitelijk bij de EU blijft. Engeland, Schotland en Wales blijven bij douane-unie tot een oplossing voor de status van de regio is bereikt. Dit wordt de ‘backstop’ genoemd en is een gruwel voor unionisten en voor de voorstanders van een echte breuk met de EU.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #53868 door katertje
Als we worden gedwongen om een tweede Brexit-referendum te houden, dan staat jullie nog wat te wachten. Farage gaat los


De situatie rond de Brexit is er niet makkelijker op geworden nu het Britse parlement de Brexit-deal van Theresa May heeft afgewezen, maar tegelijkertijd ook vertrouwen blijft houden in de Britse premier.Het grootste struikelblok is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de Irish backstop. De Europese Unie wil koste wat kost voorkomen dat er een harde grens ontstaat op het Ierse eiland. Veel Britse politici willen dat er opnieuw onderhandeld wordt.

Scenario's
Naast nieuwe onderhandelingen is er nog een aantal scenario’s te bedenken. Er kunnen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en er kan een nieuw referendum over de Brexit worden gehouden.Mocht er een tweede referendum komen, dan zullen de Britten zich nog opstandiger tonen en zal een nog grotere meerderheid stemmen voor vertrek uit de EU, zo verzekerde Europarlementariër Nigel Farage.

De Brexit-deal was volgens hem meer een overgavedocument, ondertekend door een leider van een land dat de oorlog verloren heeft. Dat is waarom deze deal is vernietigd door het Britse parlement, aldus Farage.

Totale minachting
“Ze was in de veronderstelling dat jullie enige toezeggingen zouden doen,” zei hij, toevoegende dat je dat niet kunt verwachten van ongekozen bureaucraten en pestkoppen.
“Opmerkelijk genoeg is ze nog steeds premier,” klonk het. “Als ze ook maar enig gevoel van eer had, zou ze vandaag nog opstappen.”

De Britse oud-premier Blair en vele andere leiders van het Britse establishment hebben totale minachting voor de Brexit-stem en kiezers in het algemeen. “We hebben het eerder al gezien in het geval van Denemarken en Ierland,” zei Farage. “Jullie laten mensen gewoon opnieuw stemmen.”

Brullende leeuw
En als we straks worden gedwongen om een tweede referendum te houden, staat jullie nog wat te wachten, benadrukte hij.
Als het Britse volk te ver wordt gepusht, verandert het in een brullende leeuw.

“We zullen ons nog opstandiger tonen en een nog grotere meerderheid zal voor de Brexit stemmen,” besloot Farage


De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53859 door katertje
May en de andere politici hebben een bende gemaakt van de Brexit. Maar toch. Het is allemaal de schuld van Nigel…….?

Should Brexit be scrapped?> Laten we het ook eens even over de andere EU-leden hebben, die met elkaar verenigd nogal dominante, dwingende eisen aan het Verenigd Koninkrijk stellen...inclusief bedreigingen. Kijk wat een poppenkast Spanje maakte over de apenrots Gibraltar...het gedoe over Iers grensverkeer. Waarvan ik het idee heb dat nu de oorlogszuchtige dominee Paisley niet meer onder de levenden is, gesprekken misschien iets gemakkelijker verlopen.
Kennelijk moet het Verenigd Koninkrijk ook nog onvoorwaardelijk voldoen aan de wil van andere EU leden en wel zodanig dat de uitstap Groot-Brittannië de lidstaten geen/ heel weinig "gedoe" oplevert en vooral geen economische schade. Terwijl met elkaar relaxed afspraken maken ook mogelijk is.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53853 door katertje
De verloren Brexit stemming door de Britse premier Theresa May domineert de media.
Krijgen we toch een harde ‘no deal’ Brexit, of wordt de op 29 maart gezette officiële uittreding enkele maanden uitgesteld?

Of....No Brexit at all?
Is de kans dat er een Brexit plaatsvindt reëel? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het Groot-Brittannië wordt toegestaan de EU te verlaten. Vergeet niet dat als na een paar jaar blijkt dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk het land er alleen maar op vooruit is gegaan, de kans bestaat dat andere landen binnen de EU hun voorbeeld willen volgen.

Brussel zal dat NOOIT toe staan, want dat zou het einde van het manipulerende machtsblok EU betekenen, en het einde van al die goedbetaalde, gemakkelijke baantjes, met al die mooie voordeeltjes.

"Men" heeft May aangesteld om de Brexit te regelen. Maar vergeet niet dat May een groot tegenstander is van de Brexit.
Wat heeft May in de paar jaar dat zij met de Brexit bezig is bereikt? Weinig, heel weinig. Zij doet zo haar best de indruk te wekken er veel aan te doen en al gedaan te hebben. Ze vliegt haast dagelijks heen en weer van Londen naar Brussel, maar resultaten? Die blijven steeds maar weer uit. Het is tijdrekken en tijdrekken. En maar hopen dat aan het einde van de rit de bevolking al het gedoe zo spuugzat is dat de mensen het moede hoofd in de schoot leggen en zeggen: "Laat maar zitten..."
Of een andere mogelijkheid... een valse vlag. Het VK is expert op dat terrein. Recente MI5/MI6 voorbeelden Skripal en Integrity Intiative van Statecraft. waarna onder het mom van "Staatsveiligheid" Brexit wordt afgeblazen.

De uitspraak van May, twee dagen geleden, dat als haar plan wordt weggestemd, de kans groot is dat er überhaupt geen Brexit komt is veelzeggend en verontrustend. May heeft voortdurend te kennen gegeven de uitslag van van het referendum te respecteren, de wil van het volk uit te voeren, en dan ineens komt ze met deze opmerking.

Het door de EU aangedragen vredesargument en de daaruit voortvloeiende "backstop" voor de Ierse grens zijn alleen aangewend om nieuwe hindernissen voor de Brexit op te kunnen werpen. De speciale problemen van Ierland, de Ierse grenskwestie, het Goedevrijdagakkoord: Nooit meer een grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland
hadden bij bilaterale onderhandelingen kunnen worden opgelost, als de wil er geweest was, maar omdat die wil er niet is, gebeurt het niet. Bovendien zou het in de 21ste eeuw mogelijk moeten zijn andere manieren dan "harde" grensbelemmeringen door te voeren, alleen om de interne markt veilig te stellen.

De dwarsliggers bevinden zich in Brussel en die eisen dat er alleen handelsovereenkomsten kunnen worden gesloten mét de EU en voor de héle EU. Want in principe gaat het bij de "exit-overeenkomst" die nu door het Britse parlement werd verworpen om niets anders. Dat was ook wat we zagen: een bijzonder ongunstig aanbod voor de Britten, dat in het parlement wel afgewezen MOEST worden !

Goed beschouwd kan een no-deal-Brexit nooit betekenen dat er helemaal geen handel tussen het VK en de EU mogelijk is, alleen omdat de niet-democratisch gekozen Europese Raad en dito Europese Commissie koppig weigeren een verstandige oplossing te vinden dat wederzijds voordeel oplevert. Integendeel, als Brussel beweert het alleenrecht te hebben bij het bepalen van buitenlandse handelsregels en dit nalaat, moet elk afzonderlijk land concluderen dat Brussel duidelijk niet in staat is dergelijke verdragen te sluiten, en dus voor de buitenlandse handel van de lidstaten een irrelevante rol speelt.

Met een Europese Commissie blijft het trekken aan een dood paard. Het zijn onbenullen, mensen die zich hebben verrijkt ten koste van burgers en die nu beschikken over flink wat vermogen, maar gezamenlijk uitblinken in ONVERMOGEN
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53852 door katertje
Met groot plezier gekeken naar het gekrakeel in het Britse parlement. Naar de stemmingen over Brexit gisteren en vandaag de vertrouwensstemming tegen Premier May.
Conclusie : de oudste en het traditierijkste Instituut van de Westerse democratie LEEFT

De Britse parlementariërs laten zich door niets en niemand vertellen hoe zij moeten stemmen - dat is al sinds de tijden van de Magna Charta zo...en is ook in 2019 zo.

Vergelijk dat eens met de dichtgetimmerde regeerakkoorden en de nefaste fractiediscipline in onze Tweede Kamer, die elke discussie doodslaat, ieder spoortje van democratie vernietigt
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53850 door katertje
Premier May heeft de vertrouwensstemming gewonnen, met 19 stemmen meer. De Conservatieve Brexiteers en de Noord-Ierse DUP, die de minderheidsregering gedoogsteun verleent, hadden toegezegd haar niet te laten vallen. De steun van de Brexiteers is ironisch, omdat ze voor Kerst hadden getracht haar via een interne stemming weg te krijgen.
Maar nu waren ze bang dat met het vallen van de regering ook de kans op een harde Brexit verdwijnt.

Zodoende kan Corbyns motie ertoe leiden dat de verdeelde Tories weer bijeenkomen. De Labour-leider heeft gezegd dat als er geen parlementsverkiezingen komen, hij zal overwegen een nieuw referendum te steunen, iets dat 85 procent van de Labour-leden wil. May kan opnieuw naar Brussel reizen en volgens de DUP heeft ze na deze parlementaire afkeuring een sterkere hand. Binnen haar kabinet zal ondertussen weer discussie ontstaan over een plan-B

Snoepgoed
Corbyn verweet May de Brexit vanaf het begin te hebben beschouwd als ‘een probleem van de Conservatieve Partij in plaats van een zaak van nationaal belang’. Pas op het laatst, zei de oppositieleider, kwam May met smeekbedes en snoepgoed naar Labour en de vakbonden.
Voor het Verenigd Koninkrijk is dit de grootste politieke crisis sinds de katholiek Guy Fawkes vier eeuwen geleden poogde het parlement op te blazen. Het Lagerhuis is verdeeld in vier kampen: Mays loyalisten, harde Brexiteers, voorstanders van een nieuw referendum en parlementsleden die een lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte willen, net als Noorwegen. Bewindsman en strafpleiter Geoffrey Cox had tegenstanders van Mays deal vergeleken met kinderen in een speeltuin.
Optimisme is er ook. Elders in Westminster hadden Brexiteers, onder wie twee voormalige Brexit-ministers, eerder op de dag A Better Deal gepresenteerd. Ze willen de EU een basaal handelsakkoord aanbieden. Wanneer Brussel daar niet op ingaat, moet het VK gaan handelen onder WTO-regels, zonder de door May overeengekomen eindrekening van 39 miljard pond te betalen. ‘We don’t crash out’, beloofde oud-minister Peter Lilley optimistisch. ‘We cash in.’

Premier May kan door: motie van wantrouwen verworpen met 325 stemmen tegen en 306 stemmen voor. De door Labour-leider Jeremy Corbyn ingediende motie van wantrouwen haalde het niet. Na een fel debat dat eindigde met het nodige tumult werd de motie met 325 stemmen tegen en 306 stemmen voor verworpen.
Een grote verrassing was dat niet. May had zich vooraf verzekerd van de steun van zowel de harde Brexiteers in haar eigen Conservatieve fractie (die dinsdag nog haar Brexit-deal hielpen torpederen), als van de steun van de Democratic Unionist Party (DUP), de kleine Noord-Ierse coalitiepartner waarop haar parlementaire meerderheid berust.
De motie van wantrouwen van Corbyn werd behalve door zijn eigen Labour-fractie ook gesteund door de Schotse nationalisten (SNP), de Liberal Democrats, de Welshe partij Plaid Cymru en de Green Party. Het was overigens een heel simpele motie, die slechts stelde ‘dat dit Huis geen vertrouwen heeft in Hare Majesteits Regering’.

Hoe nu verder?

May wil vanavond nog praten met oppositie over Brexit-uitweg
De Britse premier Theresa May wil, nu ze met een kleine marge van 19 stemmen mag aanblijven als premier, vanavond nog om de tafel met de oppositiepartijen om een uitweg te vinden uit de Brexit-crisis. ‘We moeten oplossingen vinden die steun genieten in het Lagerhuis’, zei de premier, wier Brexit-plan dinsdag nog met een vernietigende meerderheid van 432 tegen 202 stemmen van tafel werd geveegd.

Labour-leider Jeremy Corbyn eist vooraf van May de garantie dat Groot-Brittannië niet zonder deal uit de Europese Unie stapt. Ook de Liberal Democrats willen dat. De Schotse nationalisten willen alleen praten als May bereid is verlenging van de Artikel 50-deadline en een tweede referendum (‘people’s vote’) als opties open te houden.
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 9 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53844 door katertje


Britse commentaren over Brexit: ‘Wijs deze verschrikkelijke deal af’

Een selectie van interessante debatten op internet en in andere media of lezersbrieven, bij elkaar geblogd door opinieredacteuren van de Volkskrant.

Het Britse parlement stemt vanavond over het Brexit-akkoord met de EU. Het uitstellen van de stemming heeft premier May niets opgeleverd, daar zijn de Britse kranten het over eens. The Telegraph kopt ook met een duidelijk stemadvies: ‘Parlementsleden moeten deze verschrikkelijke deal afwijzen.’

Nog meer chaos
May’s tactiek heeft niet gewerkt, constateert The Times in het commentaar: ze kreeg geen verdere toezeggingen van de EU, en het is ook niet zo dat meer parlementsleden uit paniek toch achter de deal zijn gaan staan. ‘Brexiteers die een No Deal-Brexit willen, zien de tikkende klok als vriend, aangezien de wet voorschrijft dat Groot-Brittannië de EU verlaat op 29 maart ongeacht of er een geratificeerde deal is. (...) Ondertussen weigeren Labour-leden het akkoord te steunen in de hoop op algemene verkiezingen of nog een referendum.’

Als May toch probeert de Labour-leden voor zich te winnen, zal ze zowel over haar eigen grenzen heen gaan als steun onder haar aanhang verliezen. Geen wonder dus, vindt de krant, dat een partijoverstijgende alliantie probeert om de controle over het proces in handen te krijgen. ‘Maar ook deze groep lijkt niet in staat te zijn om het ergens over eens te worden, behalve de noodzaak van het voorkomen van een No Deal-Brexit.’
Met het afwijzen van May’s voorstel, koerst het Verenigd Koninkrijk af op onbekende wateren, vat de krant samen. ‘Het land moet zich schrap zetten voor een lange periode van chaos.’

Nutteloos gekibbel
Met het uitstel heeft May een maand verspild, schrijft ook The Guardian in het commentaar. Volgens de krant moet ze een meer inclusieve koers varen, binnen én buiten de Conservatieve partij. Maar ook haar tegenstanders moeten aan het werk. ‘Als ze serieus zijn over een andere strategie dan die de premier voorstelt, moeten parlementsleden niet alleen de slag in het parlement winnen, maar ook die om de publieke opinie. Het is moeilijk voor te stellen dat kiezers blij zullen zijn wanneer ze in nog een referendum moeten stemmen omdat kibbelende politici niet in staat zijn geweest de zaak op te lossen.
‘(...) Het is ook noodzakelijk te beseffen dat de aanjagers van de Brexit-stemming – stagnerende lonen, ongelijkheid en gevoelens van machteloosheid – niet veroorzaakt zijn door de Europese Unie. En ze zullen ook niet opgelost worden door de Unie te verlaten. Een nieuw, dapper beleid is nodig om deze uitdagingen aan te pakken. Dat komt er niet als parlementsleden de komende weken vervallen in gekibbel en machtsspelletjes. Als May verliest, moet ze eerst de EU vragen om uitstel van de Brexit-deadline. We hebben een echte dialoog nodig aan de hand van een burgerforum over welke kant het land op moet.’

Niet doen
Het stemadvies van The Telegraph is duidelijk in het commentaar: ‘Hoe dan ook is, zoals de premier zelf eens heeft gezegd, geen deal beter dan een slechte deal, en deze deal is verschrikkelijk.
‘(...) Er is geen garantie dat het afwijzen van de deal ertoe leidt dat de EU een betere deal aanbiedt, of dat Remainers de Brexit verder verzwakken of het helemaal tegenhouden. Maar parlementsleden wordt vandaag ook niet gevraagd om de toekomst te voorspellen. Hen wordt gevraagd om te stemmen over de aanvaardbaarheid van de deal die op tafel ligt. Het is spijtig om ons uit te spreken tegen de positie van een Conservatieve premier, en het werk van bijna twee jaar onderhandeling af te wijzen. Maar het zou een historische fout zijn van parlementsleden om deze vreselijke deal te steunen. Ze moeten stemmen voor afwijzing.’

> Nou dat hebben ze gedaan met 432 stemmen tegen en 202 stemmen vóór. May heeft een ongenadig pak slaag gekregen voor het EU-broddelwerk dat zij door wilde drukken.
Triviaaltje: De laatste keer dat een Britse premier zo'n grote nederlaag leed was in 1924.

Geloofwaardigheid Theresa May volledig verdwenen
De smadelijke nederlaag die de Britse regering vanavond leed in het Lagerhuis betekent dat de toch al tanende geloofwaardigheid van premier Theresa May volledig is verdwenen. Een groot deel van haar eigen fractie zei vorige maand het vertrouwen in haar op. Nu heeft het parlement dat feitelijk ook gedaan. Uitstel van Brexit is daarmee onvermijdelijk.

UPDATE: Deal weggestemd met 432-202. May wil nu een vertrouwensstemming in het parlement, en zegt daarna alsnog op zoek te gaan naar meerderheid.
UPDATE: Oppositieleider Jeremy Corbyn dient nu ook echt een motie van wantrouwen in. Daar gaat het Lagerhuis morgen over debatteren.

Brexit stemming
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.