Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #58112
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 31 oktober 2021

Peiling
De schommelingen in politieke voorkeur zijn de laatste twee maanden vrij beperkt gebleven. Ook de peiling van vandaag laat weinig verschuivingen zien. De grootste verschuiving in de afgelopen vijf weken is de PVV, die 3 zetels is gestegen en daarmee de tweede partij is. De PvdD is in die periode 2 gestegen en komt nu op 9 zetels komt. De hoogste score tot nu toe in onze peilingen. Daarmee verschilt deze partij qua omvang nog maar 1 zetel met de PvdA en is net zo groot als GroenLinks. CDA en D66 zijn de grootste verliezers en BBB is de grootste winnaar.

Bij het CDA is er nog iets anders aan de hand. Niet alleen dat de deceptie van het CDA compleet is en nog maar 29% van de originele kiezers nu opnieuw CDA zouden stemmen. De nieuwe peiling van Maurice de Hond maakt pijnlijk duidelijk dat het CDA geheel vervreemd is van zijn oorspronkelijke mandaat. In zijn onderzoek neemt Maurice de Hond bij de peiling zelf alleen afgescheiden Kamerleden mee als ze een partij hebben gevormd/aangekondigd hebben dat ze aan de verkiezingen mee gaan doen. Daarom staat Pieter Omtzigt/Lijst Omtzigt niet apart vermeld in onze lijst. Maar onder degenen die CDA hadden gestemd en nu niet meer zien we een vrij groot aantal die de keuze gemaakt hebben “andere partij”. Daarom staat bij het CDA vermeld dat die partij verliest aan Omtzigt. Het CDA heeft daarnaast ook nog het grootste aandeel personen die aangeeft niet te weten welke partij te stemmen.
Dit en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Gevaccineerd of niet-gevaccineerd
Het is vrij algemeen bekend geraakt dat het gros van de mensen die nu op de IC terecht komt volledig gevaccineerd is. Maar de minister lijkt als de dood te zijn te worden gelyncht door volledig gevaccineerden met spijt, als hij dat gaat toegeven. De bewering van de minister dat hij van Nederlandse cijfers geen weet heeft is potsierlijk – heeft hij zijn onbekwaamheid nog niet genoeg uitgevent?
COVID 19...de jaarlijkse griepvariant in 2019. In 2020 was er opeens geen griepvariant. Die kwam van louter schaamte de grens niet over en nu in 2021 hebben we de Delta-griepvariant. Volgend jaar de 2022 griepvariant...enzovoort en zo verder

Ik verbaas me toch het meest over het gros van de artsen. Heb je een artsen- of medicijnen opleiding gevolgd, lang gestudeerd, de eed afgelegd, en dan laat je je als nuttige idioot mis- en gebruiken door een stel Haagse WEF criminelen en gewetenloze liegende zwetsers.

Buitenhof
Neem nou Buitenhof vandaag. Met de morbide obese exponenten van het Rijke Roomse Leven, Bruls en Timmermans. Buitenhof heeft ze wel weer uitgezocht zeg! Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, wil ongevaccineerden hun werk en loon afpakken tot ze de gifprik nemen. Hij pleit voor een wetswijziging waardoor werkgevers hun werknemers om een coronabewijs mogen vragen. 'Liever vandaag dan morgen nog".

Nou kan ik me voorstellen dat die Bruls, een kilo of 50 te zwaar, bang, heel bang is want liggen er op de IC's niet heel veel morbide obesen met gezondheidsklachten? Amusant dat Bruls nu probeert om zijn vraatzucht af te schuiven op de bevolking? Wat een theater !

We weten niet wat ons nog boven het hoofd hangt, maar de puinhopen onder Rutte zijn compleet, waarbij De Jonge zich gewillig laat misbruiken als sloopkogel! Nu nog even een vaccinatieplicht in de zorg erdoorheen jagen en je weet dat de zorg compleet ontmanteld is.

Dan kunnen Kuipers en Gommers helemaal het land bij elkaar janken omdat ze het zo zwaar hebben. Maar wat voor beleidsvoering moet je ook verwachten van de overheid als blijkt dat ze haar data niet op orde heeft. Zo druk doende met het verdoezelen van haar eigen incompetentie dat ze zelf het overzicht niet meer heeft?! Dit gaat om 17,5 miljoen mensenlevens, waarom het kabinet en de Kamers geheel niet lijken te geven. De strekking van hun boodschap lijkt: val dood !

Volgens D66-minister Kannix Ollongren van Binnenlandse Zaken leidt de QR-code niet tot discriminatie omdat hij alleen geldt voor niet-essentiële voorzieningen. “Mensen in Nederland moeten weten dat we er alles aan doen om de volksgezondheid te beschermen. Daarbij is helemaal geen sprake van uitsluiting of van discriminatie,” zei ze donderdag in de Kamer. Geen sprake van uitsluiting of van discriminatie zegt de Minister Binnenlandse Zaken...Kan er iemand haar rustig houden tot de dokter gearriveerd is? "functie elders" ?
O ja, ze voegde nog toe dat ‘juist de Grondwet ons ertoe verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid’.

Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) (wat is die man goed!!) ging de confrontatie aan met Ollongren.

“Als u beweert dat dit allemaal in het belang is van de volksgezondheid en daarom noodzakelijk is, dan komen we weer bij die eeuwigdurende leugen dat dit beleid ook maar iets met de volksgezondheid te maken zou hebben.”

“Want als dit beleid noodzakelijk zou zijn voor de volksgezondheid, dan zou de zorgcapaciteit de afgelopen anderhalf jaar wel zijn opgeschaald en dan zouden de gevaccineerden die positief getest zijn, ook geen toegang hebben tot het sociaal-maatschappelijk leven. Dan zouden medicijnen die effectief zijn, niet verboden worden. Dan zou wel worden ingezet op preventie, bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit te verlagen,” zei hij.
“Hoe kan de minister nou blijven volhouden dat zo’n verplichte QR-code, die wel degelijk leidt tot stigmatisering, uitsluiting en discriminatie van ongevaccineerden, noodzakelijk is voor de volksgezondheid?” vroeg Van Meijeren.


Ollongren beschuldigde hem er vervolgens van ‘nepnieuws’ te verspreiden. “Ik hoor Van Meijeren hier wel fake news verspreiden over de pandemie, maar ik hoor hem nooit serieus meediscussiëren als we het hebben over onze Grondwet en hoe we aan onze Grondwet moeten werken,” zei ze.

Van Meijeren wilde van haar weten welk ‘nepnieuws’ hij dan verspreidt. “Dat ging over het feit dat u corona als ziekte ontkent en daar allerlei gevolgtrekkingen bij maakt,” antwoordde Ollongren.

“De minister liegt keihard dat ik ontken dat corona een ziekte is. Wij constateren alleen aan de hand van de wetenschap, die de minister kennelijk ontkent, dat corona een verkoudheidsvirus is met een ongeveer even grote infection fatality rate als de griep en dat daarom al die maatregelen buitenproportioneel zijn,” benadrukte de FVD’er. Dat is misdadig, dat is crimineel. “Ik zou nog één keer willen vragen waarom de minister nu vindt dat die QR-code noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Hoe kan het dat we voor het eerst sinds mensenheugenis in één keer een QR-code nodig hebben om een virus te kunnen bestrijden?” vroeg hij aan Ollongren.


De minister ontweek opnieuw de vraag en zei dat de maatregelen zijn genomen ‘in een uitzonderlijke tijd en in een uitzonderlijke pandemie, met een virus dat we tot anderhalf jaar geleden niet eens kenden’.

“Dit bevestigt alleen maar mijn standpunt dat dit beleid helemaal niets te maken heeft met corona – dat zien steeds meer Nederlanders – en dat het er niet op is gericht om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen, door de uitrol van een totalitaire controlestaat. Dat is misdadig, dat is crimineel,” sprak Van Meijeren. “Forum voor Democratie zal net zolang tegen dit wanbeleid strijden tot het stopt en de verantwoordelijken, als het aan mij ligt, veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen,” voegde hij eraan toe.

Ollongren: Nou, sorry, maar dit is zoveel onzin dat ik er niet op kan reageren .

Artikelen 2 en 26 verbieden het de Staten discriminerende regels te maken
Ollongren, als minister van Binnenlandse Zaken behoort te weten dat de Nederlandse staat gebonden is aan diverse internationale verdragen, codes, principes en internationaal gewoonterecht. Die regels gaan boven de nationale regels en je mag als Staat op grond van dat internationale recht bepaalde regels gewoon niet maken, opdragen of afdwingen. Zo is discriminerende regels maken en discriminatie door de Staat verboden. Neem bijvoorbeeld de artikelen 2 en 26 daarvan: zij verbieden het de Staten discriminerende regels te maken.

Artikel 26 is het waard hier te herhalen:
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Dus ook niet vanwege een vermoeden over hoe gezond iemand wel/niet is, of een vermoeden van welke aard dan ook, want geenszins vastgesteld: dat doe je immers niet met een pasje of vinkje of alles wat geen diagnose is. Sommige wetten en regels mogen Staten niet eens maken, laat staan opleggen en afdwingen.

Kabinet en parlement zijn voornemens nog verder in te grijpen op de in artikel 11 van de grondwet bevestigde (let wel: bevestigd, niet verleend dus!) integriteit van ons eigen lichaam. Hoe? Door het vereisen van het ondergaan van een experimentele medische ingreep.
Ook op de niet voor meerdere uitleg vatbare Verdragen, Codes en Principles waarin onze vrijheid werd bevestigd. Niet gegeven dus, want als gezegd: vrijheid is aangeboren. Die krijg je dus niet van een ambtenaar of politicus, die heb je.

Waarom dan toch die Verdragen etc? Om de Staten daaraan te herinneren, en aangezien ze op dat punt zich keer op keer nogal vergeetachtig tonen: door het in niet mis te verstane bewoordingen vast te leggen en schendingen daarvan met de hoogste straffen te bedreigen.

Naast het al genoemde artikel 11 van de Grondwet, vind je dit bijvoorbeeld terug in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (New York, 16-12-1966).
Dit luidt als volgt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand , zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

Dit artikel is onder meer uitgewerkt in de zogenoemde Torture Convention.

Dat de Staat hier willens en wetens tracht mensen te bewegen zich te onderwerpen aan een medisch experiment mag blijken uit hun woorden en daden ter zake, maar ook uit de al om dat experiment mogelijk te maken in maart 2020(!) geslagen Regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020 nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19.

Deze regeling kwam te vervallen omdat die werd vervangen door Europese regelgeving, waarmee zelfs de regulier wettelijke verplichte toetsing van risico’s voor mens en milieu van het in omloop brengen van genetisch gemodificeerde organismes (ggo) wordt opgeschort. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) noemde dit in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dan ook “onverantwoordelijk en disproportioneel” (CGM/200624-01).


Let wel: er was in maart 2020 nog geen vaccin ontwikkeld. Dat mensen voor het eerst massaal zouden worden onderworpen aan experimentele gentherapie was – voor zover bekend dan- nog slechts "in het hoofd van de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgekomen". Toch?

Ook in de Code van Neurenberg windt men er geen doekjes om, net zo min als in de “United Nations International Law Commission’s Nuremberg Principles”.

Het dwingend recht van de Neurenberg Code komt rechtstreeks uit de Nuremberg Military Trials. Zie tref.eu forum

Het lijkt me buiten twijfel dat geen staat, geen regering, geen parlement, geen werkgever, geen politieagent, geen caféhouder zelfs – kortom: niemand – bevoegd is om wie dan ook tot deelname aan een medisch experiment te dwingen/op te dringen. En dat mag niet direct maar ook niet indirect.

Want let wel, we hebben het hier dus niet over een klassiek vaccin (waarvan het opdringen ook al niet geoorloofd is) maar over experimentele gentherapie die zonder bewezen (derden)bescherming en met onwetendheid over de gezondheidsnadelen, aan gezonde mensen/werknemers/cafébezoekers etc. wordt opgedrongen. Onbekendheid aangaande de nadelen van deze gentherapie is er ook bij de fabrikanten daarvan, het middel verkeert immers nog in de experimentele fase.

De daders ontliepen hun straffen in Neurenberg niet, geen Staat of diens vrijwaring die hen daartegen kon en kan beschermen. Geen tijd lang genoeg om dergelijke misdaden te doen verjaren.

En ja, internationaal recht als dit gaat boven het nationale en ook het internationaal gewoonterecht (en ius cogens) gaat voor, ongeacht wat je in de nationale regels ook opschrijft. Immers, dat internationale recht is er nu juist om te verhinderen/strafbaar te stellen dat Staten dergelijke dingen doen, zulke wetten maken, zulke regels stellen en die afdwingen.

Trap niet in de val door u tot medeplichtige aan deze zware internationale misdrijven te maken. Trap niet in de val door u daaraan te onderwerpen. Ongeacht wie u daar verlof toe geeft dan wel ertoe opdraagt of op welke nationale wet men zich ook zegt te kunnen baseren.
Nogmaals: uw vrijheid is u aangeboren. Inbreuken daarop hoeft u hooguit te tolereren indien de inbreker aantoont dat hij daartoe het recht heeft. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Deugende deugnieten
Denk daaraan als u het gepassioneerde gefulmineer van politici en experts ondersteund door een deel van de media tegen het deel van de samenleving dat op basis van gewogen en ongewogen argumenten weigeren zich te laten prikken, zoals dat in de achterliggende dagen weer een bedenkelijk hoogtepunt bereikte. Tijdens de eenzijdige discussies wordt al snel met de vinger gewezen naar christelijke gelovigen van de noord – en westrand van de Veluwe en Urk.
Volgens de deugende deugnieten wordt de piek veroorzaakt door die gelovige zondaars en daar moet de overheid een stokje voor steken. Voorbeelden van een gebrek aan beleid en creativiteit als goelag-achtige oplossingen in termen van eiland en speciale kampen passeren de revue. Het gros van criticasters weigert verder te kijken dan de neus lang is en volgt gedachteloos het woord van politieke charlatans of medische zakkenvullers, die hun expertise te gelde maken bij klepprogramma’s.

Onderzoek journalisten van Argos en de Staatsomroep berichtten in oktober 2020 al dat volgens een aantal IC -chefs (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) het merendeel van de COVID-19 patiënten op hun IC's een niet-westerse achtergrond hebben en de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het blijkt dat deze nieuwkomers of lak hebben aan het advies en/of uit religieuze overwegingen (vaccins zijn duivelse, Westerse uitvindingen en Allah beschermt ons) niet gevaccineerd willen worden of het niet begrijpen. Ook in de achterliggende dagen is duidelijk geworden dat het merendeel van de COVID-19 patiënten een moslim achtergrond hebben.

Uit CBS data blijkt dat de helft van de niet-gevaccineerden verspreid over Nederland te vinden zijn, waarvan 40% in de Randstad en 10% buiten de randstad in de bekende christelijke geloofsgemeenschappen. Die 40% worden benoemd als afkomstig uit de grote steden en niet bij de echte naam: allochtonen afkomstig uit islamitisch georiënteerde landen, moslims
Die laatste gelovige groep is dus vier keer zo groot als de christelijke geloofsgemeenschappen, maar hardnekkig wordt dat feit door politici, media en semi-wetenschappers genegeerd. Niet benoemd. Uit angst om voor racist uitgemaakt te worden. Liever dood dan voor racist of xenofoob resp. islamofoob uitgemaakt te worden. Het schetst het hersenloze en ruggengraatloze karakter van de deugmens.

De omzichtigheid met de allochtone bevolking laat precies zien waarom het demissionaire kabinet geen maatregelen zal nemen die te veel dwang inhouden. Men durft het niet aan, uit angst voor een te boze reactie uit die grote stedelijke-(moslim) gemeenschappen. De opstandigheid vorig jaar zomer in een aantal grote steden liet zien dat dat inderdaad een gevolg zal worden. Maar vooral vanwege de specifieke groep die doorgaans weigert, en die onder alle omstandigheden wordt ontzien bij een collectieve aanpak door onze overheid: die van de moslims.

Zij vertrouwen liever op de niet-bestaande bescherming van God en Allah dan op de krakkemikkige bescherming van de politieke Peppie en Kokkie en hun hijgerige entourage. Misschien hebben ze wel gelijk.

Nu lees ik dat moet worden toegestaan om werknemers te discrimineren op basis van hun vaccinatiestatus. Waar we in de meeste gevallen mee te maken hebben, zijn GEEN particuliere bedrijven, maar conglomeraten die vaak ook nog worden gefinancierd door bail-out organisaties van de overheid en die samenspannen met regeringen om de paspoortagenda af te dwingen. Dus het antwoord zou NEE moeten zijn: deze bedrijven hebben geen wettelijk recht om zich (zeker in de coronacrisis) te laten betalen met belasting euro's om vervolgens te beweren dat ze particuliere entiteiten zijn die de vrijheid hebben om medische privacy van werknemers en klanten te schenden.

Hier wilde ik het bij laten voor dit moment. Maar niet eerder dan nadat ik zoals elke week een toost uitbreng op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 31 oktober 2021
VVD 34, PVV 20(+1), D66 18, PvdA 10, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 7, ChristenUnie 6,Volt 6, FVD 5, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50pLUS 0
Last Edit:1 jaar 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 4 maanden geleden doordirko. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #58089
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 24 oktober 2021

Peiling
Wegens het reces is deze week geen zetelverdeling bepaald. Wel is onderzoek gedaan onder ruim 4200 respondenten over het gevaccineerd zijn en de inschatting van de risico’s. Van degenen die zich niet hebben laten vaccineren (15% van de 18+) geeft meer dan 40% aan reeds geïnfecteerd te zijn geweest. Er blijven dan ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar over die noch gevaccineerd zijn, noch geïnfecteerd.
Vrouwen onder de 45 jaar hebben zich in sterkere mate niet laten vaccineren dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep (27% tegen 14%).
5% meldt zware bijwerkingen van het vaccineren.
Van de gevaccineerden denkt 27% een kans van meer dan 10% te hebben om de volgende drie maanden geïnfecteerd te raken.
37% van de Nederlanders denk dat als een ongevaccineerde geïnfecteerd raakt hij/zij een kans van meer dan 30% heeft om in het ziekenhuis te belanden.
Gevaccineerden schatten de kans dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis beland veel groter in dan ongevaccineerden.
U kunt de resultaten hier teruglezen: www.maurice.nl/2021/10/24/gevaccineerden...ineerden-de-cijfers/

Tja, die ongevaccineerden hè
"De reguliere zorg loopt finaal vast door de ziekenhuisopnames van al die ongevaccineerden." Vorig jaar kwam veel reguliere zorg stil te liggen en ook nu worden patiënten afgebeld die eindelijk voor ‘inhaalzorg’ stonden ingepland.

Maar weet u..Als in de 15 jaren voor corona volgens het CBS in de periode november t/m februari ongeveer 6 a 9000 overwegend oudere mensen elk jaar zijn overleden aan de "gewone" griep dan zijn in die zelfde perioden ook de IC's zwaar onder druk of overbelast geweest met als gevolg uitgestelde operaties. Vreemd dat ik daar nooit iets over hoor. Nou ja vreemd...eigenlijk wel begrijpelijk. Want dan wordt de antivax-hetzers een wapen uit handen geslagen.

Recht van spreken hebben die klagende artsen en ziekenhuismanagers niet. Ronald Brautigam heeft een kant en klaar, compleet ingericht hospitaalschip aangeboden voor Covid-19 patiënten om de nood te lenigen. Eneen duurzame oplossing zou zijn om de vier ziekenhuizen die het Rutte-kabinet heeft laten sluiten, opnieuw in gebruik te nemen. Ik bedoel, als je 200 miljard kunt uitgeven aan allerlei cosmetische Covid maatregelen (ondernemersondersteuning, teststraten(net nog een teststraat die 6 weken dienst heeft gedaan en 600.000 euro heeft gekost gesloten) lockdowns, beperkt werkende (gevaarlijke) gen-therapie injecties en het opleiden en het in dienst nemen van 5.000 corona-BOA’s (die dit keer worden uitgerust met een wapenstok) en vervolgens de schuld geven aan mensen (die terecht vertrouwen op hun immuunsysteem), dat er zoveel "besmettingen" zijn.

"Besmettingen" die kunstmatig hoog worden gehouden door het gebruik van de zeer onbetrouwbare PCR-test. Inmiddels verlaten verpleegkundigen met duizenden de zorg en is het ziekteverzuim in de zorg nog nooit zo hoog geweest. Ziek van de leugens? Zou zo maar kunnen. Dit heeft natuurlijk z’n weerslag op de behandeling van onze zieken. En als het kabinet op een achternamiddag besluit dat er 5000 BOA's opgeleid moeten worden, kan ik me zo voorstellen dat men gefrustreerd raakt omdat dat vele geld beter besteed kan worden aan de opleiding van verpleegkundigen en handen aan het bed. En eenmaal aan het werk, voor meer dan uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons staan immers tsunami's van Covid of andere pandemieën te wachten.

Maar daar hebben we nu niets aan? Die tekorten zijn NU? Schakel dan het leger in. Daar werken honderden volwaardige artsen en (trauma) verpleegkundigen met veel ervaring, opgedaan tijdens de talloze militaire missies, waarvan een deel naar de overbelaste IC's kunnen om de pieken op te vangen.
Maar dit visieloze kabinet zal deze (deel)oplossing waarschijnlijk wel niet overwegen, denkt u wel?

Trouwens, (veel) artsen en ziekenhuizen willen dat ook niet. Die worden vet betaald voor opname van Covidpatiënten. Krijg je zo'n patiënt op de IC en aan de beademing brengt die het ziekenhuis al snel een slordige 30.000 euro in het laadje. En ook op een dode Covidpatiënt zit een flinke bonus.

Regeren is vooruitzien en een pandemie vergt een Emergency Recovery Plan waarnaar direct gehandeld wordt. Welke plan heeft die mr. Bloemschoen anders dan prikken, prikken, prikken en de schuld bij de burgers neerleggen? “Vaccinatie is de enige uitweg”. Dat is zowel het mantra als het dogma van deze pandemie. Daarmee is miljarden mensen veiligheid in het vooruitzicht gesteld. Het bleek minder waar dan gehoopt. En nu wordt er alles aan gedaan om dat fata morgana in stand te houden. Als de gevaccineerden er achter komen dat hun vertrouwen in de regeringen onterecht was zijn de rapen gaar. Dan stort de huidige machtsstructuur in.

Daarom wordt alles uit de kast gehaald om dat niet te laten gebeuren. Zondebokken worden aangewezen (de ongevaccineerden), om ze daarna te bestempelen tot public enemy. Dan besluiten onze “wijze” bestuurders om wetsovertreders die het juiste dogma aanhangen NIET te vervolgen (alleen gevaccineerden welkom). En door de volgzame schapen nog wat verder op te jutten loopt het nog verder uit de hand. De gewelddadige geschiedenis van het menselijk ras overziend, kan het bijna niet anders dan dat dit verkeerd gaat aflopen, mogelijk op mondiale schaal. En ook daar zullen ze de ongevaccineerden de schuld van geven.

Het managen van een pandemie gaat twee kanten op; burgers sturen èn als overheid je eigen huis met spoed op orde brengen. Dat laatste gebeurt niet. Er werd zelfs tègen een motie van Geert Wilders gestemd om de IC-capaciteit uit te breiden. Incompetente bestuurders zegt u? Nee hoor OPZET ! Alles wat ter welvaartsbevordering door de bevolking met veel belastingafdrachten gerealiseerd is, moet kapot gemaakt worden.

Dat er al die tijd niets is gedaan om de zorgcapaciteit op te voeren is volslagen onbegrijpelijk, totdat je je realiseert dat capaciteitsproblemen HET drukmiddel zijn, of zoals u wilt, het chantagemiddel waarmee "maatregelen" worden doorgedrukt. De tactiek waarmee dat doordrukken in z'n werk gaat is elke keer hetzelfde en inmiddels heel voorspelbaar; de media creëren een probleem en vergroten dat uit, de regering reageert aanvankelijk niet of terughoudend, maar komt uiteindelijk toch met de maatregelen die vanuit 'het veld' zijn aangedragen. Feit is ook, dat de gepropageerde maatregelen, geen Grondwettelijk kader kennen, maar het zal het kabinet een rotzorg zijn. DOORDOUWEN !! Op naar de Nieuwe Wereld Orde.

Als ik me niet vergis is momenteel een "lokale lockdown" een van de buzzwoorden die rondzingt. Misschien wordt het iets als "inwoners van Staphorst, of vul zelf maar in, die zich de komende 30 dagen slechts op niet meer dan 5 km van hun huis mogen bevinden". Het Australische model dus met ongekende mogelijkheden om de samenleving de komende winter bezig te houden en gek te maken met berichtgeving over beheers- en controlemaatregelen met betrekking tot de "lokale lockdown". En natuurlijk allemaal de schuld van die ongefekzineerden

In mijn naïviteit denk ik dan: als wij nu maar vaak genoeg dit bericht laten rondgaan, zullen mensen misschien doorkrijgen dat het het regime zélf is dat steeds op problemen aanstuurt, waarna de bevolking stopt met 'zich houden aan de maatregelen'. Je krijgt dan vanzelf anarchie. En kan het kabinet verder met het optuigen van een totalitaire controle maatschappij te beginnen met de QR-pas en 5000 "nuttige" corona-BOA's met wapenstok.

Het vaccin, dat geen vaccin is maar een experimentele GEN-therapie ( zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html ) met een groot aantal zeer ernstige bijwerkingen, dat slechts een voorlopige goedkeuring kreeg van het door belangenverstrengeling gewurgde EMA omdat het niet de vereiste onderzoekstadia heeft doorlopen en dat nu ook door de publieke opinie geprobeerd wordt dwingend op te leggen aan mensen die compleet gezond zijn! Wie had 2 jaar geleden gedacht dat we in Nederland ons tot dat niveau zouden verlagen?

En onze minister van ‘welzijn’ ziet het aan en vindt het prima. Ook hij timmert hard mee aan het idee dat ongevaccineerden minderwaardige mensen zijn: zonder enige gêne spreekt hij schande over het feit dat deze mensen soms ook wel eens met corona in het ziekenhuis terechtkomen. Want ze houden dan bedden bezet die bedoeld waren voor ‘anderen’. Dat we het even weten: hij doet hier de suggestie dat het heel erg redelijk is ongevaccineerde mensen zorg te ontzeggen, of op z’n minst achteraan in de wachtrijen te zetten. Want ziekenhuisbedden zijn niet voor hen bedoeld. Het recht op zorg is iets met voorwaarden geworden, en als u daar niet aan voldoet, mag u het uitzoeken.

Van Hippocrates hebben ze nog nooit gehoord in dit "gave landje" waar Hypocrieten de dienst uitmaken.
Medische apartheid, een gevaarlijk opflakkerende xenofobie die, als we niet uitkijken, wel eens tot gitzwarte bladzijde nummer zoveel van onze geschiedenis zou kunnen leiden.

Niet de geschiedenis maar de mensheid herhaalt zich "NIE WIEDER" "NOOIT MEER" zijn holle frasen gebleken. Nu zijn het de ongevaccineerden die blijkbaar het niet meer waard om te leven. Ik begin steeds meer te begrijpen hoe de Holocaust überhaupt kon plaatsvinden. Ik begrijp nu ook hoe er vanuit Nederland zoveel Joden voor Fl.7,50 werden verraden en uitgeleverd aan de beulen van Auswitsch en andere vernietigingskampen. Want deze ideologie van het leven onwaardig, werd door de nazi's gebruikt om delen van een bevolking aan te wijzen die het leven niet waard waren en daarom moesten worden uitgeroeid als een daad van barmhartigheid. Momenteel zitten we hier dicht tegenaan. We bevinden ons op een hellend vlak. De kliklijnen zijn er al. We moeten ons schamen om deze discussie überhaupt te voeren.

Kom, we gaan wat drinken. Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

De politieke stand van het land is wegens geen nieuwe peilingen, gelijk aan die van vorige week 17 oktober 2021.
VVD 34, PVV 19(+2), D66 17, PvdA 11, SP 9 GroenLinks 9, PvdD 8, BBB 7, CU 6, FVD 6, Volt 6, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL 1, 50+ 0
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #58058
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 oktober 2021

Peilingen
De Kamerwinst van D66 verdwijnt als sneeuw voor de zon, PVV tweede partij van Nederland. De peiling van Maurice de Hond is exact een half jaar na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Zes maanden van vruchteloos formeren hebben met name bij het CDA en D66 een kaalslag van zetels opgeleverd. De PVV is weer, net als vóór de vorige Kamerverkiezingen, virtueel de tweede partij van Nederland. D66 is zijn enorme Kamerwinst van zes maanden terug alweer kwijt. De partij wordt gepeild op 17 zetels.

De grote verkiezingsoverwinning van D66 maakte de democraten in één klap de onbesproken nummer twee van Nederland. Maar van die 24 zetels zijn er inmiddels al 7 als sneeuw voor de zon verdwenen. De PVV mag zich hierdoor weer virtueel de tweede partij van Nederland noemen. D66 daalt naar 17 zetels terwijl de PVV weer zetel stijgt: de teller staat op 19.

De laatste maanden heeft D66 flink wat blunders gemaakt. De façade van nieuw leiderschap is als een boemerang teruggekomen voor de links-liberalen. De partij heeft flink moeten inleveren wat betreft geloofwaardigheid én zetels, daarnaast is hun droompremier, partijleider Sigrid Kaag, wegens bestuurlijk falen afgetreden. De PVV heeft zich echter weten te herstellen van een teleurstellende verkiezingsuitslag in maart. De partij van Wilders is weer als vanouds de nummer twee van het land in de peilingen.

De grootste stijger is de BoerBurgerBeweging. Ondanks die ene zetel weet Caroline van der Plas zich wekelijks in de schijnwerpers te plaatsen. Met BBB is de Kamer een kritische oppositiepartij rijker. En met het verloochenen van de partij-idealen door het CDA hebben de boeren nu wel een volksvertegenwoordiger in Den Haag zitten die voor ze door vuur gaat.

Het gaat lekker in Nederland (en de rest van de wereld)
Niemand zal er aan twijfelen dat we in het afgelopen jaar in een andere wereld zijn terecht gekomen. Een wereld die nog maar een jaar geleden onvoorstelbaar was. En gelijktijdig ook een wereld die veel mensen niet willen. Waar gaat het heen? Vast staat dat de vooruitzichten niet plezierig zijn.

Nog even en men komt makkelijker Noord Korea binnen dan in Nederland bij een festival. De massa onderdanige schapen hebben hier zelf aan meegewerkt en zijn mede schuldig aan het fascisme en de misdaad tegen de menselijkheid. Welk onderdanig mens wil hier nog langer aan meewerken? Wie gelooft in barbaar De Jonge, die straalt als hij wederom nieuwe (vrijheidsbeperkende) maatregelen kan afkondigen maar van gezondheidszorg de ballen verstand heeft.

The Great Reset
U weet het ongetwijfeld allemaal: Het begrip de Great Reset vindt zijn oorsprong in de titel van een boek geschreven door de medeoprichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab. In zijn boek, “Covid-19, the Great Reset” legt Schwab uit hoe de elite de Corona crisis kan gebruiken om de wereld voorgoed te veranderen. Hij ziet Corona als een kans. Daarin staat hij niet alleen. Ook de Duitse Bondsdag voorzitter Wolfgang Schauble heeft eerder dit jaar dezelfde term gebruikt. Corona zou een kans zijn om dingen door te drukken die normaal gesproken niet zouden worden geaccepteerd, of maar heel langzaam tot realiteit gemaakt konden worden. Nu zou dat anders zijn. Laten we maar eens kijken hoe de nieuwe wereld van Schwab en Schauble er uit zou zien.

Als eerste bevestigen de plannen dat de maatregelen die we nu in heel veel landen zien, en die ook in wetten worden neergeschreven, niets met het Corona virus te maken hebben. Het zijn de voorbereidingen voor de wereld die eerst stil gezet en dan weer opgestart moet worden. Het stil zetten is in feite nu al begonnen. Als je iets nieuws wilt opbouwen, moet eerst het oude bestaande worden vernietigd. Dit is de fase waarin we nu zitten. De lockdowns worden gebruikt om delen van de economie te vernietigen, waarbij het doelwit vooral het midden- en klein bedrijf, en eigenlijk de hele middenstand is. In de toekomst zullen alle winsten naar de grootste bedrijven vloeien, die in handen zijn van een kleine groep globalisten.

Maar de vernietiging gaat nog verder, want ook de nationale staten zullen moeten verdwijnen. Een soort wereldregering of wereldleiding zal worden opgezet, waaraan alles ondergeschikt is. Voor de gewone burger betekent het een enorme omschakeling. Ten eerste zullen we niets meer mogen bezitten, en als je wat nodig hebt kun je het huren bij de megabedrijven als Amazon, dat wil zeggen...als je voldoende "deugpuntjes" gespaard hebt via je Social Credit System.. O ja, en naast de eigen persoonlijkheid krijgt iedereen ook een digitale persoonlijkheid. Via deze digitale persoonlijkheid zal de staat de complete controle hebben over iedere burger. Iedere stap zal gevolgd worden, alles wordt bewaakt, en ongewenste zaken onmogelijk gemaakt. Kritiek of oppositie zal verboden zijn, en iedere burger is volledig afhankelijk van het systeem. Er zijn plannen om hier een basisinkomen voor te gebruiken, dat iedereen in gedeelde armoede zal houden. Van een nationale identiteit zal geen sprake meer zijn, en een gestuurde een gecontroleerde massamigratie zal worden gebruikt om de huidige volkeren passief te maken, en uiteindelijk uiteen te jagen.

We zien dus een wereld van controle en onderdrukking waarin een kleine groep niet alleen de volledige macht heeft, maar ook alle winst opstrijkt. Vrijheid, zelfbeschikking, en eigen keuze zal niet meer bestaan. Ook de huidige vorm van democratie zal tot het verleden behoren. Dit is in het kort de gelijkgeschakelde wereld van Klaus Schwab. Wie meer wil weten kan het boek van Schwab zelf bestellen, of het te leen vragen aan Rutte. Wij zullen er regelmatig op terug komen, waarbij het opwerpen van oppositie tegen deze waanzin de boventoon zal voeren. Wie wil immers in dit soort controle wereld leven, als je het tenminste nog leven kunt noemen. De ultieme uitbuiting is een meer doeltreffende term voor wat de globalisten aan het plannen zijn, en deels al in gang hebben gezet. In China bijvoorbeeld functioneren al een aantal van de genoemde controle maatregelen.

Want laat niemand denken dat het hier gaat om wat wilde plannen van een kleine groep fantasten. Kijk naar hoe de wereld er intussen uitziet. Had iemand een jaar geleden kunnen denken dat we zouden worden gedwongen om de waardeloze mondkapjes te dragen? Dat hele sectoren van de economie gewoon gesloten zouden worden? Dat er dwangtesten en dwanginentingen op het programma staan? Weliswaar wordt dit nog ontkend, maar dat zeiden ze over de mondkapjes plicht ook. Kijk naar de reusachtige schade aan de economie, en de enorme schulden die worden opgebouwd. De vele extra werklozen en de mensen die hun zaak hebben verloren. Kijk naar het toenemend aantal zelfmoorden, en de psychische schade veroorzaakt door de lockdowns en de onzekerheid. Het hele afbraakprogramma waar Schwab het over heeft is al in volle gang. Daar komt nog bij dat de massamigratie al sinds 2015 op volle toeren draait, en de klimaatwaanzin wordt gebruikt om de auto-industrie de nek om te draaien. Complottheorie? Was het maar waar, het is gewoon bittere realiteit.

De plannen komen ook niet alleen uit de koker van het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties bijvoorbeeld dragen hun steentje bij met de zogenaamde Agenda 2030. En als de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, die dicht bij de Merkel regering staat, zich afvraagt of een totalitair regime niet beter in staat is om een “pandemie” te bestrijden dan een democratisch systeem, moet het toch zo langzamerhand voor iedereen duidelijk zijn waar de reis heen gaat. Ze zeggen en schrijven het gewoon allemaal zelf. Ze doen niet eens meer de moeite om hun vijandige project te verschuilen. Als je er oog voor hebt komt het allemaal vanzelf naar je toe. Helaas doen maar weinig mensen die moeite. Om aan te tonen hoe dicht het allemaal bij elkaar zit nog even het volgende; de zoon van minister van justitie Grapperhaus werkt voor het Wereld Economisch Forum. Toeval? Waarschijnlijk niet.

Alle puzzelstukjes vallen nu in rap tempo op hun plaats. Overal dezelfde wetten en regels, overal het buitenwerking stellen van delen van de grondwet, overal hetzelfde politiegeweld, en overal dezelfde leugens. Kortom; de elite heeft een oorlogsverklaring tegen de volkeren uitgesproken. De strijd is al in volle gang, zowel op straat als in de rechtbanken en de parlementen. De tijd om terug te vechten is nu, want morgen zal het zonder meer te laat zijn.

Half Nederland lijkt niet eens te beseffen welk effect dit zal hebben op ons leven en het leven van onze kinderen. Het is heel triest dat mensen om onverklaarbare redenen de regering met volle overtuiging verdedigen. Het zijn vaak dezelfde mensen die anno 2019 politici nog zakkenvullers noemden. Deze week nog: de Kamer wil de invoering van een sociaal kredietsysteem naar Chinees stijl niet uitsluiten. FVD heeft daar de hele tijd voor gewaarschuwd. De QR-code heeft niets te maken met volksgezondheid: het doel is totale controle over ons leven. We moeten dit stoppen voordat het te laat is!

Kom, we gaan wat drinken. Blijf denken. Blijf waakzaam. Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 oktober 2021:
VVD 34, PVV 19(+2), D66 17, PvdA 11, SP 9 GroenLinks 9, PvdD 8, BBB 7, CU 6, FVD 6, Volt 6, CDA 5, JA21 5, SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL 1, 50+ 0

P.S. Vandaag op de MSM. Radio 10.
De klimaatdoelen worden met 10 jaar vervroegd want er zit nog OUD CO2 in de lucht…-gekmakend-
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #58019
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 oktober 2021

Peiling
De Stemming 10-10-2021: 39% wil Rutte als premier nieuwe kabinet
Ten opzichte van de vorige week zien we de VVD weer terug gaan naar 34 zetels (-2 t.o.v. de vorige week). Aan de rechterkant zien we wat kleine verschuivingen. FVD staat nu met 7 op de hoogste score sinds kort na de verkiezingen. De PVV staat ook op winst, terwijl JA21 weer teruggaat van 6 naar 5 zetels (2 zetels winst). BBB blijft er sterk voor staan met 7 zetels.
PvdD staat nu op 8 zetels en is daarmee vrijwel net zo groot als SP en GroenLinks en groter dan ChristenUnie en CDA.

De gemiddelde partijtrouw is inmiddels gedaald naar 67%. Twee weken na de verkiezingen al gedaald naar 84%. Bij het CDA is die waarde nog maar 35%.
Dit alles en meer op Peil.nl

Energiecrisis
De huidige energie-ellende, waarvan vooral diegenen de dupe zijn die er niet aan hebben bijgedragen, is in niet geringe mate te wijten aan al die knappe ministers, wethouders en parlementariërs, schrijft Philip van Tijn in Elsevier

We hadden een strenge winter, waardoor werd ingeteerd op de reserves, de (westerse) wereld kwam uit de coronacrisis, stond weer in de file en bracht recordproducties op gang. De energiebehoefte van China groeide exponentieel. Groot onderhoud aan de Noorse gasinstallaties en nog zo wat factoren.

En dan hebben we natuurlijk altijd nog Poetin, die steeds kan worden ingezet als er nog een schuldige ontbreekt. Want de Russische tsaar, zoals hij steeds vaker wordt genoemd, speelt geopolitieke spelletjes. Dat mag waar zijn, maar tot dusver is hij zijn afspraken, waar het gasleveranties betreft, keurig nagekomen.
Op zijn beurt heeft Poetin een andere dader in het vizier, zo lees ik in de Volkskrant: ‘Europese burgers betalen de rekening door de wijsneuzen van de Europese Commissie.’
Nu de prijzen van gas in recordtempo stijgen, wijst de beschuldigende vinger van Europese leiders al snel naar het Kremlin. Dat heeft de sleutel voor de oplossing in handen....gewoon meer gas leveren.
Volgens verscheidene Europese politici en regeringen misbruikt Rusland die machtspositie nu. Het Kremlin zou de gasexport niet verhogen om Europese landen opzettelijk in de problemen te brengen.

‘We zijn heel dankbaar dat Noorwegen zijn productie opvoert, maar dit lijkt niet het geval te zijn in Rusland’, sneerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dinsdag.


De Commissie is een onderzoek begonnen naar klachten van Oost-Europese lidstaten over mogelijke marktmanipulatie door Gazprom, het grootste gasbedrijf in handen van het Kremlin. Sommige lidstaten vermoeden dat Gazprom de gasprijs opdrijft om versnelde goedkeuring af te dwingen voor ingebruikname van Nord Stream 2, de gaspijpleiding die rechtstreeks van Rusland naar Duitsland loopt, en Oost-Europa afknijpt van Russisch gas. De Poolse klimaatminister sprak woensdag van "duidelijke tekenen van marktmanipulatie" door Rusland.

Zijn de Europese beschuldigingen tegen Rusland terecht?
President Poetin zegt dat Gazprom levert zoals afgesproken. Dat wordt bevestigd door grote Europese gasbedrijven. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat Rusland zich aan zijn contractuele verplichtingen houdt. Maar Europa wil dat Rusland meer gas stuurt. En daar is Rusland terughoudend mee. Woensdag hintte Poetin voor het eerst dat hulp onderweg is. ‘Laten we eens goed nadenken over een mogelijke verhoging van het aanbod in de markt’, zei Poetin. ‘Alleen moeten we dat wel zorgvuldig doen.’

Ondertussen suggereert zijn regering een manier waarmee Europa zelf wat kan doen aan de stijgende energieprijzen. ‘Natuurlijk zou certificering en snelle ingebruikname van Nord Stream 2 helpen om de situatie te bedaren’ , zei vicepremier Aleksandr Novak woensdag.

Het Kremlin wil zo snel mogelijk gas door Nord Stream 2 pompen om een eind te maken aan westerse continue pogingen om het project te blokkeren. De gaspijpleiding stuitte op kritiek binnen de EU wegens toenemende afhankelijkheid van Rusland en liep maandenlange vertraging op door Amerikaanse sancties.
Nu ligt de pijpleiding eindelijk klaar op de bodem van de Oostzee, maar de opening kan nog maanden op zich laten wachten. Omdat de Duitse toezichthouder op het energienetwerk heeft tot januari de tijd heeft om te beoordelen of Nord Stream 2 voldoet aan Europese wetgeving! Daarna krijgt de EU ook nog eens vier maanden voor eenzelfde beoordeling!!!

Volgens Poetin betalen Europese burgers de rekening door “de wijsneuzen in de Europese Commissie”.
De EU heeft de gasmarkt geliberaliseerd met als gevolg dat er meer gehandeld wordt in contracten met een korte looptijd. Dat leidt voor burgers tot lagere prijzen bij ruim gasaanbod, maar niet bij krapte: dan vliegen de prijzen in korte tijd omhoog, zoals nu. Poetin is altijd voorstander geweest van contracten met een lange termijn, zodat Europese landen voor een lange periode zekerheid hebben

Groene energietransitie
Poetin kritiseerde ook de groene energietransitie in de EU. Hij sprak woensdag van "onevenwichtige besluiten", "drastische stappen" en "hysterie". Er zou meer aandacht moeten zijn voor duurzame winning van olie, gas en kolen. “De transitie moet geleidelijk gaan.”

Poetin legt de vinger op de zere Europese plek, want tot de "perfecte storm" behoort ook het handelen en nalaten te handelen door politici. Je kunt niet eens zeggen dat er sprake is van slecht beleid, want er is geen sprake van beleid.
De EU is een lappendeken, ook wat energievoorziening betreft. Terwijl in Oost-Europa de smerigste bruinkool nog vaandeldrager is, hebben wij in 2019 de relatief schone, moderne Hemwegcentrale gesloten (zou eerst in 2030 zijn, toen in 2024, maar het gemeentebestuur van Amsterdam – zoals bekend een energie-expert – forceerde bij minister Wiebes, voor wie hetzelfde geldt, een soort per omgaande. De resterende vier kolencentrales volgen uiterlijk in 2030. Relatief weinig CO2-uitstoot, maar wel op Nederlands grondgebied; dus liever houden we (op papier) schone handen en importeren energie uit Oost-Europa.

Voordat wij van het gas af moeten, worden we nog een tijdje verder uitgezogen. Daarna gaan ze verder met het uitknijpen via de warmtenetten, die zo blijkt nu, ook al wettelijk gekoppeld zijn aan de gasprijs, net als het elektrisch. Linksom of rechtsom, je zal betalen. Kortom, de overheid verhoogt de belasting op energie net zo lang tot deze de Groningse gasbaten compenseren, en kan de "progressieve" kant van de samenleving nog even doorgaan met potverteren. De landsgrenzen zijn niet meer dicht te krijgen, dus tel uit je winst

De schuldigen?
De schuldigen zitten thuis te genieten van hun 70 procent wachtgeld en met een pensioen bijvoorbeeld op de Guernsy eilanden en de burger zit straks letterlijk in de kou. Zoveel domheid en kortzichtigheid zou om te gieren zijn, als wij er zelf niet de dupe van waren.

Het erge is dat je nauwelijks verstand van energiewinning, natuurkunde of techniek hoeft te hebben om blunders, zoals hierboven beschreven, te vermijden. Het enige wat je nodig hebt is gezond verstand. En, misschien nog belangrijker, dat verstand moet niet gehinderd worden door misplaatste drang tot verbetering van de wereld.

Klimaat
De zielige waanzin dat de mens ook maar de geringste invloed zou kunnen hebben op het klimaat!! Hebben we al een idee hoe we de aarde wat verder van de zon kunnen zetten zodat het minder warm wordt? Of is er al een plan hoe we de thermostaat van de zon kunnen bedienen? De opwarming van de aarde ! In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd (en wordt nog steeds) een aankomende mini ijstijd aangekondigd. Die ijstijd heeft precies 1 koude winter geduurd, daarna begon de opwarming, en hoe grappig, sinds we de gemiddelde aard-temperatuur zijn gaan bijhouden met satelliet metingen blijkt dat de temperatuur de laatste decennia omhoog noch omlaag is gegaan.

Onderzoekers, rapporten, studies, milieulobby, linkse partijen, media, linkse krant, jeugdjournaal, schoolboekjes, SBB, natuurmonumenten, f..ing postcodeloterij, Zembla bla bla. We worden gehersenspoeld door deze allemaal en vele gaan er in mee. Er gaan immers grootschalig financiële belangen mee gepaard.

In de jaren 80 was het de zure regen die alle bomen dood maakte. Totaal niks uitgekomen van die onzin. De bomen groeien zo welig dat die nu de heidevelden overwoekeren en doet Staatsbosbeheer niks anders dan kappen, kappen en nog eens kappen.
Van de meeste gassen in de atmosfeer kun je rustig stellen dat de mens daar door uitstoot weinig tot geen invloed heeft als je naar gemiddelde waarden kijkt, gelukkig is het op aarde nooit windstil dus die atmosfeer wordt aardig gemengd.

Longen van de aarde
Waar de mens wel grote invloed op heeft is de long van de aarde die zorgt voor de omzetting van overwegend CO2 in zuurstof en koolstof. De "heldere lichten" die nu CO2 in de bodem willen opslaan moeten eens gaan bestuderen hoe de bomen dat doen en zelfs in een nog veel beter proces, de bomen stoppen steenkool in de aarde en daar komt zuurstof bij vrij.

Maar we kappen die slimme bomen liever met vele hectaren tegelijk. Mijn voorstel: Stop daar al die miljarden die gereserveerd worden voor de opslag van CO2 beter in... in het heraanplanten van bos in grote diversiteit.
Een tweede grote bron van CO2 omzetting zijn het plankton en het zeewier dat nu op grote schaal uitsterft door de plastic soep ook daar zijn miljarden nodig om het op te ruimen maar meer nog om het te voorkomen.

De toestand in de wereld
Er is een machtsgreep gaande onder het mom van een pandemie. Het draait allang niet meer om de volksgezondheid. Als het daar al ooit om gegaan is. Er moet een digitale euro komen, uitgegeven door de ECB. Cashgeld moet verdwijnen, zodat al uw aankopen getraceerd kunnen worden. Er komt een sociaalkredietsysteem om te kijken of u wel een brave burger bent, en u krijgt een CO2-budget, want u mag straks niet zomaar én vliegen én ook vlees eten. No way !

In Australië, een van de gidslanden waar het het project van de Crazy Few betreft, doemen quarantainekampen op als paddenstoelen uit een klamme herfstgrond. Ook in andere westerse ‘democratieën’ rijzen ze uit de grond. Ze worden door de overheid verkocht als moderne faciliteiten, noodzakelijk gemaakt door ‘prikweigeraars’ die het rondwarende "killervirus" in leven houden. Een soort Center Parcs op z’n Oeigoers zullen we maar zeggen…

De massa zwijgt en slikt de bittere leugens van Bill Gates' huurlingen voor zoete koek. Net als toen. Je weet wel dat "toen’" waar je niet over mag praten als vergelijking met de huidige situatie. Dat "toen" dat nooit tot het verleden is gaan horen, maar dat altijd heeft voortgeleefd in een andere vorm en met een andere naam. Dat "toen" dat ook kampen had voor het soort mens dat niet paste in het welgevallige hokje van een handvol psychopaten. Dat "toen" dat zijn giftige pijlen NU richt op de "ongevaccineerden".

De beruchte gele sterren die je niet bij naam mag noemen op straffe van een kunstmatig georkestreerde orgie van publieke verontwaardiging, worden nu vervangen door vaccinatiepaspoorten en QR-codes. Mogelijk - en zeer binnenkort zelfs verplicht - gemaakt door de geestelijke nazaten van de uitvinders van diezelfde gele ster die in geen enkel publiek debat aangedragen mag worden als sinistere '
"wake the fok up- call".

Achter deze opzet schuilt een boze wereld. De wereld van de mensen uit de Schaduw die ons het licht in de ogen niet gunnen. Ons, de 99,9 % dwazen die onderling het verdeel-en-heersspelletje van de elite in praktijk brengen, dansend naar de pijpen van een gewetenloos, mensonterend systeem.

We maken ons druk om basale zaken, zoeken naar verschillen waar er geen zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het verschil is alleen dat één groep van de bevolking dat ziet en de andere groep niet. De ene groep vecht voor collectieve vrijheden waar de andere groep diezelfde vrijheden aan het collectief wil onttrekken. Bizar, maar waar...

Waar angst regeert, is geen plaats voor rede. Daar is geen ruimte voor een andere overtuiging. Eén die afwijkt van de mainstream, maar niet perse van waarheid. En waar die ruimte niet gegeven wordt, waar die ruimte dreigt te worden ingenomen door dwang, dáár op die plaats worden de fundamenten gelegd van tirannie. Dáár doemt uitsluiting op, om te worden gevolgd door onderdrukking en vervolging.
Dáár is de voedingsbodem voor haat en geweld. En dáár, ja dáár, op die pikdonkere plaats in onze collectieve geest verrijzen monsters als Auschwitz, Theresienstadt...

Hier wilde ik het bij laten. Blijf gezond, blijf lezen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 oktober 2021
VVD 34(-2-), PVV 18(+1), D66 17(-1)PvdA 11, SP 9, GroenLinks 9,PvdD 8, ChristenUnie 7,BBB 7, FvD 7, Volt 6, CDA 5, JA21 4, SGP 3, DENK 3, Bij1 1,BVNL 1
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 5 maanden geleden #57995
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 oktober 2021

Peilingen
De afgelopen week zijn de verschuivingen beperkt gebleven. Alleen bij D66 is een daling van 2 zetels te zien. De vier partijen die nu aan de slag gaan om een regering te vormen staan bij deze peiling op 65 zetels. Een verlies van 13 ten opzichte van de verkiezingen.
Bij deze uitslag is een mogelijke lijst van Pieter Omtzigt niet meegenomen. Dat doet De Hond c.s. alleen als hij zou aankondigen dat hij met een eigen partij aan de verkiezingen mee zal doen. (Er is nog wel apart gevraagd als Pieter Omtzigt wel met een eigen lijst zou meedoen wat men dan zou stemmen en dan komen we weer op de 25 zetels, die we enkele weken geleden meldde).

29% van de Nederlanders reageert positief op een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Onder de kiezers van VVD en de -inmiddels kleine groep- kiezers van het CDA reageert ongeveer 80% positief op die combinatie van vier. Bij de ChristenUnie is het ruim de helft. Maar bij D66 geeft slechts 35% aan positief te reageren op deze combinatie, 30% negatief en 35% neutraal.
Dit en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Formatie 2021
Wat een Narrenhuis. Snapt u het nog? Dit schaamteloze demissionaire kabinet dat wegens continue schending van rechtsstatelijke principes, flagrante leugens en moties van wantrouwen en afkeuring moest aftreden is nu gewoon doodleuk bezig zich in een nieuwe termijn van vier jaar te manoeuvreren. De nieuwe peilingen van Maurice de Hond laten zien dat er maar weinig mensen trek hebben in de voortzetting van het oude kabinet. Veel mensen zitten niet te wachten op een voortzetting van de oude politieke koers van gewauwel over "politieke vernieuwingen dat tot op heden is gebleven bij mooie praatjes en galmende verklaringen van Kaag vol zelffelicitaties over haar progressieve formatie-agenda" (Nausicaa Marbe in Telegraaf). Slechts 29% van de respondenten reageert positief op een Rutte III in de herhaling. Ondertussen nadert D66 het vrijwillig levenseinde met opnieuw 2 zetels verlies. De sociaalliberalen kelderen hierdoor naar 17 zetels, wat ze op een virtuele gelijke stand brengt met de partij van Geert Wilders.

Maar het ziet er dus naar uit dat we weer vier jaar opgezadeld worden met de liegende Hollander, ook al zitten maar weinig mensen te wachten op een doorstart van Rutte III. En de coalitiepartijen kunnen nog zoveel vernieuwingen en veranderingen beloven, inmiddels is iedereen er wel achter dat het loze beloftes zijn.
Rutte zelf sprak van "een nieuwe start" in een nieuwe bestuurscultuur en met een nieuw programma. Fantasie. Veel kiezers zijn hier niet blij mee, dat moge duidelijk zijn. Met name de coalitiepartijen CDA en D66 vangen hier de klappen van op. PVV-leider Geert Wilders roept al maanden om nieuwe verkiezingen en het lijkt er sterk op dat een groot gedeelte van Nederland deze mening deelt.

Dus...met maar liefst 65 zetels (peil.nl) mag Rutte 3 revalideren naar Rutte 4, met nog maar 17 rolstoeltjes voor het palliatieve D66.

Kaag roept al sinds maart dat het zo verschrikkelijk belangrijk is dat er snel mogelijk een kabinet komt, omdat ze dat "aan het land verplicht zijn". Om vervolgens een half jaar dezelfde oude streken te laten zien die hebben geleid tot slecht bestuur, alle campagnefilmpjes en uitspraken van Kaag over daadkracht en verandering ten spijt. Het begon er al mee dat D66 bezwoer niet wéér met ChristenUnie te gaan regeren. "In de marge van de onderhandelingen was ze nieuwe kussens aan het bestellen". Kijk, als je zo kunt multitasken: serieuze gesprekken voeren over samenstelling en inhoud van een nieuw kabinet en tegelijkertijd een paar kussentjes bestellen voor op de bank thuis, dan mag je met recht een "topdiplomaat" genoemd worden. Toch?? Ik bedoel, die intense belangstelling voor een goed Nederlands landsbestuur...voorbeeldig!
Maandenlang probeerde Kaag de tandem van PvdA-GroenLinks aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar afgelopen woensdag - bij de urenlange gesprekken met een sikkeneurige informateur Johan Remkes - liet zij die wens varen en wilde zij weer wel met de ChristenUnie. Een knieval in meerdere delen.

Na D66-leider Kaag zeiden ook de voormannen van CDA en VVD, Hoekstra en Rutte, dat ze inhoudelijke gesprekken willen voeren over een doorstart van het oude kabinet. Voor VVD en CDA was een voortzetting van de oude coalitie, met D66 en CU, al die tijd al favoriet.
Ook Hoekstra zei een ‘cultuurverandering’ te willen.

Het is niet uit te leggen
Er is - terecht - veel kritiek op de ontwikkelingen. Veel mensen zeggen dat er sprake is van doorgaan op de oude voet. “Hoe is het überhaupt mogelijk dat een kabinet dat aftreedt vanwege flagrante schendingen van rechtsstatelijke principes inzake de toeslagenaffaire nu, na inmiddels nog een aantal moties van wantrouwen, gewoon weer in dezelfde hoedanigheid verdergaat?” vraagt jurist en filosoof Raisa Blommestijn zich af. “Het is niet uit te leggen.”

Malafide club
“Allerlei politici zijn niet alleen kabinets- of Kamerlid, maar tegelijk ook lid van het World Economic Forum. Rutte, Hoekstra, De Jonge, Kaag, Ploumen, et cetera,” schrijft huisarts Els van Veen. “Ik vind dit onfris en ook dat dezelfde malafide club van voor de verkiezingen nu doodleuk weer wil gaan ‘regeren’.”

Er komt nu wel wat oppositie en dan doel ik op Farid Azarkan, Geert Wilders, Fleur Agema, Wybren van Haga en uiteraard de hele club van Forum voor Democratie. Maar degene, waar ik veel meer van had verwacht, namelijk Pieter Omtzigt, laat het momenteel opvallend afweten.

Nieuwe gristelijke CDA-moraal
Denken dat je slim bent als je de boel belazerd, dat is de nieuwe CDA-moraal. Terwijl we die andere CDA-oplichter Sywert van Lienden nog niet eens waren vergeten. Hypocriete grisstelijke lamzakken. Als minister van Financiën stelling nemen tegen belastingparadijzen, maar er zelf jarenlang gebruik van maken en stiekem buiten het zicht van de belastingdienst een portefeuille aandelen ergens in een exotisch oord (Britse Maagdeneilanden) verbergen.

Ach, vriendendienstje. Ouwe bekende doet in safari's. Mooi joh, al die beestjes. Maar belandde in wereld van schimmige brievenfirma's in belastingparadijzen. Had ie nooit aan gedacht, hoe kon hij ook?
1. Hoezo 'investering zonder winstoogmerk"?
2. Opbrengst van €4.800 in 2017 naar goed doel in de wetenschap (en kort voor)dat hij min. van financiën werd
3. "Had zich 12 jaar geleden beter moeten verdiepen" is ongeloofwaardig voor a.s. minister van financiën. En 12 jaar geleden? Pas 4 jaar geleden verkocht.
4. Vriend en medelid van besloten beleggingsclub Tom de Swaan werd in 2018 door Hoekstra benoemd tot president-directeur van staatsbank ABN-AMRO.
5. Zijn belang in de brievenbusfirma niet gemeld bij de Eerste Kamer waar hij tussen 2011 en 2017 CDA-senator was. Hoekstra was toen lid van een commissie die meedacht over de internationale strijd tegen belastingontwijking.
Dat riekt naar belastingontwijking. Commentaar Hoekstra: ‘het is niet verboden’. Oftewel, het huidige CDA doet niet aan moraliteit. Volgende peilingen, twee zetels?
Bron: Trouw, Pandora Papers.

Gevalletje Landsadvocaat, ook CDA
Frank Oranje van kantoor Landsadvocaat Pels Rijcken - waarover Grapperhaus loog tegen de Kamer - pleegde zelfmoord. Over voer voor complottheorieën gesproken… En maar hakken op iedere politicus. Word er beetje triest van. Zolang Grapperhaus kan blijven zitten en zijn straatje kan schoonvegen in zo’n rotkrant als Trouw, door te zeggen dat hij het “verkeerd onthouden had” inzake de Landsadvocaat, is dit land officieel naar de klote.

QR-code
Van streepjescode op producten tot QR-code op mensen. Waar stopt deze waanzin.
De toegangscontrole met QR-code die onlangs is ingevoerd wordt een splijtzwam in de Nederlandse samenleving. Er ontstaan ruzies in families en in verenigingen waar soms met gemak wordt geroepen om maar een vaccinatie te gaan halen om ergens toegang te krijgen. De gedachte dat vaccinatie is bedoeld als bescherming tegen het coronavirus leeft niet eens meer. Nee, het idee is om met een vaccin op vakantie te gaan, naar het restaurant, de kroeg, of te kunnen dansen met Jansen. Hoe ver kunnen we doorschieten. Nu moeten gezonde, niet gevaccineerde, mensen met een goed werkend immuunsysteem hun gezondheid bewijzen met een pcr-test. Zonder QR-code word je op meerdere fronten uitgesloten of zelfs buitengesloten.
En weinigen hebben in de gaten dat ze in een fuik van absolute controle worden gedreven en het social credit systeem van China. Puntjes kan je verdienen door goed gedrag. Braaf geweest? Dan mag je misschien vandaag naar de supermarkt..!

Bill Gates, man achter Corona
Bill Gates is de man achter Corona, de vaccins en daarmee de grootste aanval op de menselijke beschaving in de geschiedenis. Wat je te zien en te horen krijgt in de volgende video is het script voor het ensceneren van de grootste wetenschappelijke fraude en de grootste aanval op de menselijke beschaving in de geschiedenis.

De video staat op het Telegramkanaal van www.Unzensiert en kan het niet downloaden.
Kan u wel beknopte inhoud geven:

Bill Gates had patenten voor het coronavirus en het coronavaccin weken voor de corona-uitbraak. En er is een patent. De krachtigste is het Amerikaanse 2006257852. En het heet SARS Coronavirus! Het werd in 2006 ingediend door een bedrijf genaamd Keyron. Dit bedrijf Keyron heeft het patent aangevraagd en ontvangen. En het patent werd gekocht door GlaxoSmithKline: een van de 10 grootste farmaceutische bedrijven ter wereld die gespecialiseerd zijn in het maken van vaccins.

Ik controleerde of er ook een vaccin-octrooi was.
En er is een Europees patent voor een coronavaccin: EP 317 2319 B1,. Dit werd ingediend in 2014 en werd zojuist bevestigd in november 2019. Wat een perfecte timing! Hier komt de redder! Zes jaar geleden geregistreerd. Toevallig.
En dit brengt ons bij de patenten:

Dit zijn alle artikelen over het coronavirus die sinds 1968 zijn gepubliceerd. En hoe is het mogelijk – op basis van dit onderzoek – dat er nu een octrooi komt? Dat werd verkocht aan GlaxoSmithKline. Maar dan is er nog een Europees octrooi, dat wilde ik u laten zien. Dit is erg interessant. Dit octrooi behoort tot het bedrijf Pirbright Institute. Dit is in het Europees Octrooibureau. En het nummer is EP 317 2319 A1 voor een coronavirus.
En deze specifieke hier: Als iemand nu kijkt, staat er wie de eigenaar is van al deze patenten aan het Pirbright Instituut. Wat sommigen waarschijnlijk al hebben gedacht: Als je achteraf naar "Pirbright Institute" kijkt – en zie: Het Pirbright Institute is eigendom van de Bill &Melinda Gates Foundation. Interessant, hè?


Je leert hoe een man met weliswaar superieure organisatorische vaardigheden en meer privévermogen dan de meeste landen beschikbaar hebben in de staatsbegroting erin slaagde de mensheid in een ongekende staat van slavernij te brengen (lockdowns, verplichte vaccinatie). Hoe hij jarenlang, stilletjes, in het geheim en zonder opgemerkt te worden door het wereldpubliek, een netwerk van Big Tech, Big Money, Big Pharma en Big Media overspande dat nog nooit eerder heeft bestaan in deze en vooral in zijn wereldwijde omgeving. Dit netwerk is zo gigantisch dat zelfs de slimste geesten niet willen geloven dat het zelfs bestaat.

Wat ik niet begrijp is dat velen niet de moeite nemen om zich te verdiepen in de materie aangaande de bijwerkingen van experimentele vaccins. Het is bovendien geen vaccin, het is gentherapie. Een wereld waarin ik, net zoals de producten met streepjescode aan de kassa, mijzelf moet laten scannen met een QR-code, is niet voor mij weggelegd. Als dit de drempel is naar een toekomst met AI(kunstmatige intelligentie), robotica, mRNA-vaccins en al die meuk van Big Tech en Big Farma dan doe ik niet mee.

We praten niet over een kleine groep dik 6 miljoen Nederlanders hebben zich niet laten prikken en gaan dat ook nooit doen. Onze landverraders hebben enorme haast want over een paar maanden gaan we zien wie de goede beslissing heeft genomen zo duidelijk te zien straks. Het is natuurlijk crimineel wat big pharma en haar gekochte uitvoerders hier hebben uitgevoerd. Met wat geluk is dit het einde van het vertrouwen in big pharma, regering etc.

Totale controle
Voor de geslaagde rijken kan ik respect opbrengen. Dat kan ik niet voor de sluwe agitator die zich opwerkt binnen de machtige elitaire club miljardairs die gezamenlijk borrelen na afloop van de bijeenkomsten van de VN, WEF en al die andere supra’s. Het is allemaal super multinationaal, internationaal, intergouvernementeel, en vooral ver boven nationaal. Het is één en al verstrengeling van belangen van de elite die door de globalisering elkaar hebben gevonden in een nieuwe wereld vol met technologie, beheerd door Big Tech. Langzaam wordt duidelijk hoe deze technologie gebruikt wordt voor een totale controle over de mensheid. Daarvoor is een centrale macht(NWO) wel handig om aan de digitale touwtjes van het internet te trekken en uiteraard aan de touwtjes van de marionetten van democratische kabinetten.

Langzaam beginnen uit de alternatieve media de geluiden over complotten tegen de mensheid door te dringen bij de argeloze burgers die merken dat in snel tempo diverse controlemiddelen worden uitgerold. Bedoeld om een pandemie te bestrijden, om witwassen van crimineel geld tegen te gaan, om terreurorganisaties vroegtijdig te bestrijden, om opruiende populisten de mond te snoeren, om fakenieuws te bestrijden, om ongevaccineerde burgers onder druk te zetten, etc., etc.

Het beste is te kijken wat er op financieel gebied gaande is, deze nep griep is een mooie afleiding en ondersteund een van de agenda,s van onze fijne elite. goldswitzerland.com/hidden-bankruptcy-th...ms-inflated-bar-tab/

Heb er dorst van gekregen. En wil zoals elke week graag een toost uitbrengen op uw gezondheid en welbevinden PROOST ! Wij zullen handhaven.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 3 oktober 2021:
VVD 36(+1), D66 17(-2), PVV 17, PvdA 11, SP 9, GrL 9, PvdD 7, CU 7, BBB 7, Volt 6, FvD 6, CDA 5, Ja21 5(+1), SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 5 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 5 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #57967
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 september 2021

Peilingen
De Stemming 26-9-2021: Na de Algemene beschouwingen
Het onderzoek onder de ruim 2700 respondenten is deels uitgevoerd op vrijdag en deels op zaterdag. De ontwikkelingen rondom Mona Keizer zoals die zaterdag verliepen zitten er beperkt in.

De peiling van na de Algemene Beschouwingen laten beperkte verschuivingen zien. De enige verschuiving van 2 zetels is die van het CDA. Die gaat 2 zetels naar beneden en staat nu op 5 zetels. Tien minder dan een half jaar geleden tijdens de verkiezingen. Zoals aangegeven kan niet vastgesteld worden of en in welke mate de ontwikkelingen rondom Mona Keizer daar een invloed op gehad heeft. Het CDA staat nu op de 12e plaats.

Bekijken we de verschuivingen sinds de Tweede Kamerverkiezingen dan is het dus duidelijk dat de midden-combinatie VVD, D66 en CDA samen 14 zetels hebben verloren, waarvan er 3 in de afgelopen week. Van die zetels zijn 6 bij BBB gekomen, 3 bij PvdA+GroenLinks en 3 bij Volt. Het totaal aantal zetels van PVV, FVD, JA21 en BVNL is in die periode 1 gedaald. Ten dele komt dat ook doordat deze partijen, net zoals het CDA, samen verloren hebben aan BBB. De ChristenUnie is in die periode 2 gestegen en PvdD 1.

Zowel FVD als de PVV zijn de afgelopen week iets gestegen. In combinatie met de bovenstaande cijfers laat dat zien dat fors negatieve scores bij een deel van het electoraat (in de hand gewerkt door polarisatie tijdens het debat) onder de eigen aanhang eerder positief werkt. Dat is o.a. mede te zien (hoewel de verschuivingen klein waren), dat JA21 een deel van hun originele winst, weer aan het inleveren is. (De partij stond een aantal weken geleden op 6 zetels, en nu op 4)....
Dit en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

"Niet uit te leggen"
De kritiek van CDA-staatssecretaris Mona Keijzer sloeg gisteren in als een bom. Intern was er meteen weer paniek bij het CDA en ook enkele leden van het kabinet kwamen bijeen voor een spoedoverleg. Demissionair premier Rutte heeft halverwege de middag bekend gemaakt haar te ontslaan

Mona Keyzer zal ook uit het CDA worden geknikkerd, zoveel is wel duidelijk.

Een onwelgevallige mening? Iemand die tegen Rutte durft in te gaan, dan wordt de terminator wakker in Rutte Want hij lijkt zo aardig en zo joviaal, maar hij is een wolf in schaapskleren, een dictator pur sang. Spreek hem niet tegen, werk hem niet tegen, want hij weet je te treffen, waar en wanneer dan ook. Dat is narcistische psychopaten eigen.

Wat is het fijn als een bewindsvrouw alsnog haar geweten volgt. Een hele troost voor alle wappies in het land die geridiculiseerd en gemarginaliseerd worden. Want weet u, sinds Mona Keizer niet Hugo de Jonge steunde bij de frauduleuze CDA lijsttrekkersverkiezing maar Pieter Omtzigt, was ze al persona non grata bij het CDA partij bestuur en de linkse kliek binnen het CDA met farizeeër Hubert Bruls ( de aangifte aanjager tegen Wilders). Dan begrijp je ook dat Hugo de Jonge haar zo snel mogelijk kwijt wil vanwege alle blunders die hij gemaakt heeft w.o. het verbieden van mondkapjes in verpleeghuizen wat tot een groot aantal extra doden heeft geleid en talloze andere materiële en financiële fouten waarvan Mona Keijzer eerstehand wetenschap heeft. Ik hoop dat Mona Keizer en/of Omzigt in de parlementaire commissie voor onderzoek van het Coronabeleid gaat zitten want dan komen alle blunders van De Jonge boven water.

En vanzelfsprekend steunt Rutte zijn fall guy, kan hij mooi alle verantwoordelijkheid op De Jonge afschuiven en niet verantwoordelijk gehouden worden voor de uitwerking van het coronabeleid. Dat zit er bij Rutte achter: hij waakt ervoor dat Corona zijn verantwoordelijkheid wordt.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en top-lobbyist CDA’er Ben Bot snapt de uitspraken van Mona Keijzer niet. Het is volgens hem politieke zelfmoord, want bij het CDA kom je niet hogerop met zulke uitspraken. De partij van Caroline van der Plas, BBB, hekelt zo’n uitspraak. Want het is zeker niet de taak van een politicus om hogerop in de partij te zien komen.

Volgens BBB slaat Bot de plank helemaal mis. Het ging Keijzer niet om een mooi baantje, maar om het feit dat ze gewoon echt niet achter de maatregel stond. Een baantje hogerop in de partij scoren was nooit haar intentie met deze uitspraken. Als ze echt een typische Haagse baantjesjager was geweest dan had ze haar mond gehouden en keurig gewacht op de kans om een plekje in de rangen te stijgen.

Dat is wat er nu precies mis is met de oude bestuurscultuur. Het draait bij de oude garde alleen maar om de mooie baantjes, waardoor ze vergeten volksvertegenwoordiger te zijn. Oud-minister Ben Bot is exemplarisch voor de oude bestuurscultuur.

Ook laat zo’n uitspraak goed zien waarom het CDA op dit moment op een luttele vijf zetels in de peilingen staat en BBB juist groter is dan de christendemocraten. Het CDA zit te vast in de oude bestuurscultuur dat politieke vernieuwing dwarsboomt. Ondertussen verliest de partij haast wekelijks een zetel in de peilingen, schrijft De Dagelijkse Standaard

Ik meen me toch echt te herinneren dat elk kamerlid daar als individu is geïnstalleerd door de Koning. Onze Grondwet kent namelijk geen politieke partijen. De Grondwet kent slechts de volksvertegenwoordiger. Hetgeen betekent dat elk Kamerlid een eigen mening uit mag dragen ongeacht of dit strookt met de partij waar hij/ zij lid van is. Weet u nog: "zonder last of ruggenspraak"? Daarom is het de vraag, of dit "ontslag", staatsrechtelijk geoorloofd is.

Strijden tegen apartheid wordt in Nederland tegenwoordig bestraft met ontslag. Behalve natuurlijk de misselijkmakende apartheid die we hebben gezien in de Toeslagenaffaire. Ik kan me niet herinneren dat voor dat fenomeen ministers ontslag hebben gekregen? Maar ja, dat was dan ook onder de "bezielende" leiding en met goedkeuring van Rutte himself

En trouwens... mevrouw Halsema kon ook straffeloos roepen "wij gaan niet controleren". En toen bleef het ook oorverdovend stil in Den Haag. Eveneens toen Sigrid Kaag in de media riep dat ze het niet eens was met de "avondklok" en die zo snel mogelijk van tafel wilde hebben.

Ik lees juichende berichten van mensen die het allemaal geweldig vinden. Ze mogen weer uit eten met hun QR-code, hun corona ausweis! Het Chinese elektronische hek waarachter iedereen moet worden opgesloten en waar veel landgenoten zo blij mee zijn. Zodra je iets doet of nalaat wat Vadertje Staat niet aanstaat veranderd je QR code in geel of rood en ben je op slag een paria geworden.

Nu nog een voor de blije landgenoten acceptabele oplossing om de dwarsliggers op te ruimen en het nieuwe normaal is compleet.

De geschiedenis herhaalt zich. Waarschuwingen en vergelijkingen over concentratiekampen, jodensterren en fascistische willekeur leiden tot (gespeelde) verontwaardiging en ridiculisering van personen.
Niets opgemerkt, niets begrepen, niets geleerd.

Vrijheid wordt definitief voorwaardelijk.


De huidige beleidsaanpak ten aanzien van Corona en niet-gevaccineerde mensen zou eigenlijk als volgt kunnen worden omschreven: "Ongeacht de individuele gezondheid (van de burger), kan slechts één methode worden gebruikt om het te beoordelen, namelijk de beoordeling ervan vanuit het oogpunt van vaccinatie." Hoewel geen enkele politicus dat op dit moment woordelijk heeft gezegd, laten de acties van de verantwoordelijken alleen de conclusie toe dat niets anders beslissend is dan de binnenkomst van de prik in de Green Pass. Het maakt niet uit of gevaccineerde mensen het virus doorgeven, evenals niet-gevaccineerde mensen. Ook het feit dat kinderen geen superspreaders zijn en dus nauwelijks bijdragen aan het infectieproces is van geen belang.

De enige focus ligt op de vraag of iemand is gevaccineerd en dus een van de goede jongens, of dat hij niet is gevaccineerd en daarom een gevaar vormt dat profylactisch moet worden geëlimineerd vanwege dit feit alleen al.

Lees Dr. Vladimir Zelenko – Het Vaccin Doodsrapport: “Wij zijn getuige van de grootste georganiseerde massamoord in de geschiedenis”

En de economie – met name het MKB – wordt opzettelijk verzwakt, en afhankelijk gemaakt van de almachtige overheid, met een meer centrale rol voor de mainstream media en een steeds strenger gereguleerd internet. Terwijl de wereld en politici steeds gekker worden van "Covid-19" ontwikkelen zich plannen om meer controlesystemen te creëren op basis van het denkbeeldige idee dat het beperken van de CO2-uitstoot de planeet kan redden.

De door de mens veroorzaakte hoax met betrekking tot klimaatverandering is een fundamenteel NWO/Agenda 2030-zwendel dat zal worden voortgezet in een poging om wereldwijde gedragsverandering te bereiken.


Vorige week werd ondertussen ook bekend dat creditcard-maatschappijen aan een systeem werken om de CO2-voetafdruk van al je aankopen centraal te registreren en ook te maximeren – zodat je geen uitgaven meer kunt doen als je je CO2-tax hebt bereikt. Zoals door het World Economic Forum voorgesteld en ondersteund door creditcard-bedrijf MasterVisa, een prominent WEF-lid.

En wist u dat men in de EU al volop aan het lobbyen is (NL bij betrokken) om van alles en nog wat aan de QR code te gaan koppelen, te beginnen met ieders medische historie? Dat heeft niets te maken met complot-denken, dat is wat momenteel gaande is .
Beseft u wat dat dan zou kunnen betekenen voor de privacy? Voor de hoogte van de (individuele) zorgpremie? Voor de premie van andere verzekeringen?
En dat is dan nog maar het begin, er zijn meer plannen aangaande verregaande toepassingen die mij ernstig zorgen baren. Die ons allen zorgen zouden moeten baren. En dat heeft niets met inenten te maken.

Het moet ook u opgevallen zijn dat veel maatregelen en ingrepen in de afgelopen decennia zo tijdelijk waren dat ze nooit meer afgeschaft zijn !!
En is het u ook opgevallen dat men, ondanks herhaald aandringen daarop in het parlement, géén datum of criterium wil geven waarop de maatregel zou moeten komen te vervallen?
Dientengevolge lijkt het mij op zijn minst vreemd dat men duizenden (!) extra boa’s gaat opleiden ter handhaving, tegen enorme kosten, als tezelfdertijd beweerd wordt dat de maatregel maar tijdelijk is?

En over 3 jaar janken hoe dit toch allemaal zomaar heeft kunnen gebeuren. Als vrijheid zó weinig waard is voor sommige mensen, dan verdienen ze misschien ook niet beter. Veel plezier met je QR-code, ik doe er niet aan mee en boycot de bedrijven die er wel aan mee doen. Voor wat het waard is.

Ik ga iets lekkers drinken en toost graag op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

Maar niet eerder dan nadat ik u de resultaten van de peilingen van Maurice de Hond van zondag 26 september 2021 heb gegeven:
VVD 35, D66 19(-1), PVV 17 (+1)PvdA 11, SP 9 (+1), GroenLinks 9(+1), PvdD 7, CU 7, BBB 7, Volt 6, FvD 6(+1), CDA 5(-2), JA21 4(-1), SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doorkatertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.336 seconden