Disclaimer

Door de inhoud van deze website op de PC, smartphone of laptop of dergelijke electronische apparatuur op te roepen en/of te lezen, verklaart de lezer dat deze heeft kennis genomen van de inhoud van deze disclaimer en akkoord gaat met het daarin gestelde. De informatie op de website alsook het gebruik van deze website is volledig voor risico van de lezer. De webredactie verklaart dat de artikelen en reacties op www.tref.eu volledig te goeder trouw worden geplaatst, en dat zij niet kan instaan noch aansprakelijk gesteld kan worden voor de accuratesse van de daarop geplaatste gegevens. Evenmin is het ingenomen standpunt van een geplaatste reactie of ingezonden en geplaatst artikel het standpunt van www.tref.eu c.q. de webredactie.

De redactie behoudt zich het recht voor zowel artikelen als reacties zonder voorafgaande opgave van redenen aan te passen of te verwijderen. Zowel artikelen als reacties worden enkel op risico van de schrijver geplaatst en door het inzenden van desbetreffend artikel of reactie vrijwaart deze de domeineigenaar van www.Tref.eu permanent voor mogelijke schade van elke aard die desbetreffend artikel of reactie kan veroorzaken. Voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website kan niet onomstotelijk worden ingestaan. Aan de door ons verschafte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. www.tref.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Artikelen noch reacties op deze website mogen worden verspreid, bewerkt, verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm dan ook, schriftelijk danwel digitaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.tref.eu  en/of de auteurs van de gepubliceerde artikelen. www.tref.eu wijst alle aansprakelijkheid af betreffende schade ontstaan door het bezoeken van deze website en de via deze website verkregen informatie. www.tref.eu wijst alle aansprakelijkheid af betreffende bezoek aan zgn. "derden-sites" (websites waaraan door middel van een hyperlink en/of deeplink in onze artikelen of de reacties daarop, een bezoek wordt gebracht) en elke mogelijke schade die daaruit kan voortvloeien.

www.tref.eu doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet vermeld zijn kunnen zich wenden tot www.tref.eu . Waar gebruik is gemaakt van materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
---