Quis non fleret? Wie zou niet wenen over de aantasting van de Rechtsstaat in
Nederland na lezing van de 3 voorgaande rapporten? Het was nota bene Hirsch
Ballin himself die de onheilspelende woorden uitsprak “Onze rechtsstaat is in
gevaar”. Dit stelde onze minister van Justitie ter gelegenheid van de nachtelijke
beschieting met een raket van de rechtszaal waarin Holleeder de volgende ochtend
berecht zou worden. Heel merkwaardig werd de zitting niet in een ander gebouw
gehouden maar zelfs maanden uitgesteld. Want Holleeder moest van de schrik een
hartoperatie ondergaan en met spoed in het beste ziekenhuis van Nederland het
Leidsche Universitair Medisch Centrum (LUMC) opgenomen worden. Daartoe
werd zelfs een hele etage ter wille van de veiligheid ontruimd, ten koste van
zware hartpatiënten die moesten wachten en mogelijk daardoor overleden zijn.
Desondanks een vorstelijke behandeling voor een zware crimineel.
NB. Wie heeft de operatiekosten van Holleeder en de kostbare ontruiming en
reservering van een gehele ziekenhuis etage betaald? De belastingbetaler?
Vergelijk daarmee de onmenselijke behandeling van de fatsoenlijke rechercheurs
Laarman en De Wit, klokkenluiders, die door schuld van de overheid getroffen
werden door een hartinfarct net zoals vrijwel alle andere ambtelijke klokkenluiders
in Nederland! Zo zijn tegenwoordig onze manieren in Nederland. Overigens is
het teveel eer voor een zware crimineel de rechtsstaat in gevaar te kunnen brengen.
Deze eer valt de minister van Justitie te beurt. Immers, wie heeft onze Rechtsstaat
in gevaar gebracht en doet dit nog steeds door handhaving van Demmink als s-g?
En wie laat dit toe en maakt van deze s-g misbruik ter wille van het staatsbedrijf
Schiphol? Onze minister-president, de propagandist van Fatsoen moet je doen”!

Quis non fleret? Wie zou niet wenen? Deze woorden zijn uitgesproken ter
gelegenheid van het overlijden van de R.K.-staatsman Herman Schaepman. Deze
priester heeft het achtergestelde R.K.-volksdeel tot een krachtige politieke partij
omgesmeed. De marxist en mijn hoogleraar geschiedenis prof. Jan Romein heeft
aan hem in Erflaters van onze beschaving het artikel ’s Pausen Zwitser gewijd.
De lezing daarvan kan ik Hirsch Ballin van harte aanbevelen. Als ik mij niet
vergis, heeft Abraham Kuyper het “Quis non fleret” bij het overlijden van zijn
wapenbroeder Schaepman uitgesproken. Aan hem heeft Jan Romein het artikel De
klokkenist der Kleine Luyden gewijd. Kuyper is waarschijnlijk de eerste, in elk
geval de belangrijkste en succesvolste klokkenluider. Dat kon toen nog ongestraft.
Deze staatsman en predikant heeft eveneens de achtergestelde Calvinisten, kleine
luyden, bijeengebracht in de krachtige toonaangevende Anti Revolutionaire Partij.
Overigens heeft Kuyper oneindig veel meer tot stand gebracht. Gelijktijdig creëerde
hij een krant De Standaard, werd daarvan hoofdredacteur en schreef daarin de
hoofdartikelen. Daarnaast nog veel zeer levenswaardige boeken, zelfs standaard
werken zowel over politiek, de AR partij, als over theologie o.a. De gemene gratie.
Bovendien stichtte deze predikant de Vrije Universiteit, werd hoogleraar en niet
het minst belangrijk de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tenslotte werd
dit genie minister-president van zijn eerste en laatste regering, ten val gebracht
door de spoorwegstaking. Wat dat betreft hoeft Jan Peter van Abraham niets te
leren. Ongetwijfeld behoort Kuyper met Thorbecke tot de grote staatslieden in
het Koninkrijk der Nederlanden en zelfs meer dan dat. Niet voor niets werd hij
Abraham de Geweldige genoemd, bovendien als zodanig door zijn tegenstanders
beschimpt o.a. in karikaturen.

NB. Interessant met name voor Eurlings die een gezin wil gaan stichten en
daarvoor de politiek tijdelijk (voor hoeveel maanden, jaren?) vaarwel zegt, is
dat Kuyper een groot gezin gesticht heeft met 6 kinderen, als ik goed geteld
heb. Bos en Balkenende luister niet naar toneelspeler Eurlings maar meer naar
Abraham de Geweldige.


Balkenende heeft meer dan eens zijn bewondering voor zijn voorganger
uitgesproken. Sorry, ik ben nog vergeten het talent van de meeslepende redenaar
Kuyper te vermelden. Maar is Balkenende nu wel de man die onze rechtsstaat uit
het moeras kan trekken met zijn beroep op normen en waarden?
Is onze ministerpresident inderdaad de leider die in navolging van Reagan de ijzeren muur rondom
Justitie kan afbreken? Anders gezegd het ijzeren gordijn rondom s-g Demmink kan
opentrekken? Ten nadele van zijn staatsbedrijf Schiphol? Is dat teveel gevraagd?

Hoe dan ook tot nu toe heeft Balkenende de manipulaties van Schiphol en
rechtsverkrachting door Justitie niet alleen toegestaan, maar zelfs bevorderd en is dus
met Hirsch Ballin verantwoordelijk voor de aantasting van onze Rechtsstaat.
Zijn eminente voorganger en voorbeeld Abraham Kuiper is terecht de man van normen
en daden. Jan Peter Balkenende is het toonbeeld van woorden zonder daden, van
negeren niet van regeren. In het geval van Schiphol steunt hij zelfs uitgesproken
slechte daden. Als er iemand de mogelijkheid en macht bezat verkeerd beleid ten
goede te keren, dan was het onze minister-president. Hem heb ik immers vanaf
het allereerste begin, vanaf Balkenende I t/m IV met talloze brieven, advertenties,
tenslotte boeken gewaarschuwd en gewezen op het grote belang van Schiphol als
motor voor de werkgelegenheid, vervolgens op het wanbeleid en de manipulaties
van de luchthaven en niet te vergeten de rechtsverkrachting door rechters zoals
Westenberg en Ruitinga en de top van de rechtbanken van Haarlem en Den Haag
plus de landsadvocaat!
Met Hirsch Ballin en toneelspeler Eurlings is het CDA ernstig tekort geschoten,
zowel wat normen als daden betreft. Tot mijn diepe teleurstelling vind ik de C
een aanfluiting, zet ik achter de D een vraagteken en vind ik de A een lachertje.
Balkenende IV is begonnen met een appèl op de bevolking. De ministers zijn
100 dagen het land ingestuurd zogenaamd om te weten te komen wat onder
de burgers leeft. Men zou dan verwachten dat deze het initiatief hadden mogen
en moeten nemen om hun hart te luchten. In werkelijkheid zijn de burgers
en belangengroepen door Jack de Vries streng geselecteerd, dus uitverkoren.
Na deze 100 dagen heeft Balkenende IV haar bevindingen bij Andries Knevel
gepresenteerd: een toneelstukje op de TV. Ongehoord, in plaats van zoals het
hoort verantwoording af te leggen in het parlement.
Van de huidige CDA bewindslieden is dus niets te verwachten met name wat het
herstel van de Rechtsstaat betreft. Van wie dan wel? Van de volksvertegenwoordiging?
Het parlement heeft helaas niets tegen rechtsverkrachting door de 4 kabinetten
Balkenende ondernomen. Na de veroordeling door het Hof Amsterdam d.d.
23 juni 2009 van het liegen onder ede van rechter Westenberg zou men mogen
verwachten dat de Staat tot strafvervolging overgegaan zou zijn. Omdat men dit
naliet heb ik in arrenmoede toen als enige, als hoogbejaarde (bijna 86) moeten
besluiten tot indiening van een strafklacht d.d. 19 oktober 2009 wegens meineed
en valsheid in geschrifte. Pas vier maanden later kreeg ik op 22 maart jl. 2 overigens
heel geschikte rechercheurs van de Rijksrecherche op bezoek.

NB. Inmiddels bleek het Rijksrecherche-onderzoek door de Officier van
Justitie, dus niet door mij, uitgebreid met strafbare belangenverstrengeling.
Naar ik vernomen heb, recent zelfs opgevoerd met corruptie.


Hun eerste vraag was welk belang ik bij deze aangifte had. Ik was stom verbaasd.
Immers aangezien de Staat in gebreke geweest was Westenberg te vervolgen, restte
mij niets anders dan zelf aangifte te doen. Weliswaar zijn slechts ambtenaren
wettelijk verplicht aangifte van misstanden en misdrijven te doen maar een burger
is daartoe moreel verplicht, overigens niet zonder risico zoals bij de klokkenluiders
een en andermaal gebleken is.
Ook de pers is bevreesd. Van een vertegenwoordiger vernam ik dat zijn blad afgezien
had van een artikel over Demmink, omdat er gedreigd was met procedures door
een leger van advocaten. Het blad moest daarvan wel afzien omdat het noch de tijd
noch het geld had voor dure, tijdrovende procedures. Deze bedreiging betekent
dus een aanslag op het recht van meningsuiting.
Het is niet de eerste de beste die deze dreigementen toepast, zoals anderen reeds
ervaren hebben blijkens de bijlagen. Berucht is daarvoor de advocaat van de s-g,
mr. Harro Knijff, vooraanstaand vennoot van het machtigste advocatenkantoor
De Brauw, waarvan HM de Koningin eind vorig jaar afscheid genomen heeft.
Veelzeggend is dat deze advocaat een eigen BV bezit met de pikante naam
Pinokkio. Is deze naam ontleend aan de beruchte pedofielenbar in Praag?
Opvallend is daarbij dat de s-g ontkent deze bar in de jaren 90 bezocht te hebben
tezamen met de Nederlandse ambassadeur in Tsjechie. Deze Pinokkio-advocaat
bedreigt eveneens diegenen die zouden durven beweren dat de s-g in de jaren 90
Turkije bezocht heeft. Enfin, men moet van goede huize komen als men Knijff
c.q. zijn invloedrijkste cliënt Demmink gaat aanklagen. Advocaat Knijff heeft het
zelfs voor elkaar gebracht een aangifte tegen Demmink om te laten draaien tot
een valse strafwaardige aangifte. Maar zo moeilijk is dit nu ook weer niet met de
oppermachtige s-g van Justitie als voornaamste cliënt.
Tenslotte de vraag waarom dit boek over Demmink, de s-g die nog steeds de scepter
zwaait ondanks alle kritiek. Ik ben hiertoe eerst gekomen na het schrijven van
mijn 3e boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat, eind 2009. Na het doodvonnis
Westenberg in 1996 heeft Chipshol zich moeten concentreren op procedures tegen
voormalig financieel directeur Van Andel en grondspeculant Wyler. Eerst 4 jaar later
is deze club na 2 arresten definitief verslagen. Daarna kreeg Chipshol rechtstreeks
met Schiphol te maken na oplegging van haar bouwverbod op het Groenenbergterrein.
Toen in 2005 ook de luchthaven verslagen was, werden in 2006-2007 de
3 rechters Monster c.s. plotseling en zonder waarschuwing aan Chipshol
vervangen. Eerst toen kwamen de manipulaties van de rechtbanken Haarlem en
Den Haag aan het licht. Nog nooit vertoond in Nederland. Wie zat daarachter?
Wie was de machtige man als Urheber van de rechtsverkrachting? Eerst bij het
schrijven van Doodzonde tegen de Rechtsstaat ruim een half jaar geleden ben
ik daarachter gekomen. Dat was Demmink de oppermachtige s-g van Justitie.
Lezersreacties hebben mijn zekerheid verstevigd maar zelfs mijn recente 4e boek
Schipholgate bleek niet voldoende om Balkenende c.s. in beweging te krijgen,
noch het parlement zelfs niet de pers.

NB. Zojuist las ik in Vrij Nederland van 1 mei 2010 Rechterlijk machtsmisbruik
over pedofiele Haagse rechters, o.a. Stolk en Rueb. Schrijfster Yvonne Keuls
schreef daarover al in 1985 een boek. Ik citeer haar: “Dat boek werd me niet
in dank afgenomen; ik werd zelfs op straat in mijn gezicht gespuugd. Uit de
research was mij gebleken dat de pedofiele praktijken van Rueb algemeen bekend
waren bij de Haagse rechtbank, maar ze lieten hem veertien jaar lang gewoon
zijn gang gaan. Het was één groot complot.” VN eindigt: “Toen de schrijfster
in 1995 werd uitgenodigd voor een gesprek met toenmalig minister van Justitie
Winnie Sorgdrager, kwam vanaf het hoogste niveau eindelijk de bevestiging dat
de aangeklaagde kinderrechters ten onrechte de bescherming van hun superieuren
hadden genoten. Sorgdrager zei dat het haar speet dat in deze zaken niet veel
alerter was opgetreden.”


Minister van Justitie Hirsch Ballin neem de Paus als voorbeeld, die intussen wel
krachtige maatregelen tegen pedofielen getroffen heeft, ontsla uw s-g Demmink
per omgaande, uiteraard oneervol en liquideer zijn netwerk.
Minister-President Balkenende ga nu eindelijk fatsoenlijk regeren, al is het maar
kort, nu uw voornaamste raadgever en boze genius Jack de Vries uit Balkenende
IV verwijderd is.
Koningin Beatrix benoem straks een regering, die waarborgt dat onze Rechtsstaat
hersteld wordt, Schiphol niet meer manipuleert (en stopt) als onroerendgoedbedrijf,
maar als luchthaven economische motor wordt: regeringsopdracht vanaf eind
1980! Ter wille van onze broodnodige werkgelegenheid.
De enigen die tot op heden de door mij beschreven misstanden veroordeeld
hebben, bent u lezers. Daarom roep ik als lid van de voormalige ARP u op tot een
vreedzame glorious revolution, ter wille van de Rechtsstaat en werkgelegenheid op
Schiphol. Doe daartoe een oproep aan de partij waarop u stemt. Zodat de in dit
boek beschreven misstanden voor eens en altijd onderzocht en beëindigd worden.
Het nog langer weigeren van een dergelijk onderzoek is onacceptabel en zal tot een
onherstelbare beschadiging van onze Rechtsstaat leiden.

Crans, Bevrijdingsdag, 5 mei 2010
Drs. J. Poot (13 augustus 1924)


{jpageviews 00 right}