Als calvinist vind ik dat de Paus en de R.K.-kerk zich kenmerken door werken van
barmhartigheid en naastenliefde. Voor zover mij bekend, kan s-g Demmink zich daarop
niet beroemen. Wel vind ik dat de Paus met name wat
misstanden betreft niet passief mag blijven, noch zich in zwijgen mag hullen. Dat
geldt uiteraard ook voor de Koningin hoe veel achting ik ook voor Hare Majesteit
heb. Integendeel juist daarom is ingrijpen snel geboden, mede omdat in haar naam
Recht gesproken wordt. Niemand kan meer zeggen “Ich habe es nicht gewusst”.
Tenslotte om elk misverstand te vermijden teken ik aan dat ik weliswaar 3
rapporteurs heb ingeschakeld voor nader onderzoek naar Demmink, maar
niet verantwoordelijk ben voor de inhoud van hun rapporten. Hoewel een
klokkenluider mij als eerste gerapporteerd heeft, komt de Stichting Expertgroep
Klokkenluiders in mijn boek als laatste aan het woord. Klokkenluiders hebben dus
zowel het eerste als het laatste woord, in deel III van dit boek. Laarman en De Wit
hebben daarop het volste recht. Zij zijn en worden nl. zo slecht door de overheid
behandeld, dat aan hun lange voorbeeldige carrières een einde kwam en bijna aan
hun leven. Beiden kregen door alle ellende nl. een hartinfarct. Nochtans zijn zij
niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel zij zijn de oprichters geworden van
de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.
Niemand kan meer zeggen “Ich habe es nicht gewusst”.
quote auteur
Uit hun Expert opinion d.d. 5 mei 2010 inzake Misstanden Ministerie van Justitie
citeer ik hun conclusies:
“Voormalig minister Donner heeft in 2003 m.b.t. zijn secretaris-generaal verklaard dat;
“geen sprake is van rook laat staan van vuur”. De facto neemt minister Hirsch Ballin
sindsdien hetzelfde standpunt in. Dat standpunt is onhoudbaar en aan herziening toe.
Op grond van de beoordeling van eerdergenoemde rapportages, en op grond van eigen
vaststelling, waarbij met betrouwbare, relevante bronnen, onder meer bij Justitie is
gesproken, stellen wij het volgende vast:


• Er zijn sedert 2002 meerdere aangiften tegen de secretaris-generaal van het Ministerie
van Justitie gedaan terzake pedofilie, waarvan in ieder geval in een van die aangiften
onduidelijk is gebleven wat de status van behandeling, danwel de afdoening betreft.
• Er is sprake van aanhoudende geruchten en negatieve publiciteit over de secretarisgeneraal.
Sedert 1998 is gepubliceerd in zowel de schrijvende media als op de TV
(o.a. NOS, NOVA en Netwerk) over pedofielennetwerken en de mogelijke rol daarin,
of daarbij, van justitiële ambtenaren en de betreffende secretaris-generaal.
• Diverse bronnen bevestigen de benoeming van de secretaris-generaal in 2002 onder
belastende omstandigheden. Opmerkelijk en zomogelijk verontrustend is dat minister
Donner in 2002 de secretaris-generaal ondanks deze omstandigheden, publiciteit en
beschuldigingen, heeft benoemd tot zijn hoogste ambtenaar bij Justitie.
• De beschuldigingen van de veroordeelde Koerdische zakenman H.Baybasin, bij
monde van zijn gemachtigde, advocaat Mr. A. van der Plas, aan het adres van
de (rechts)Staat, haar gezagsdragers en ambtelijke vertegenwoordigers, zijn extreem
en uitzonderlijk te noemen. Daarbij wordt gesteld dat sprake is van chantage van
de secretaris-generaal i.v.m. pedofilie, welke chantage van een doorslaggevende rol
en betekenis zou zijn geweest bij de veroordeling van Baybasin tot een levenslange
gevangenisstraf. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de secretaris-generaal dankzij zijn
machtspositie en netwerk binnen Openbaar Ministerie en Justitie, zelf invloed heeft
uitgeoefend op de rechtsgang.
• In de zogenoemde “Wabekepapers” (gespreksverslag d.d. 28 augustus 2003 met
voormalig hoofdofficier van justitie Wabeke) wordt de pedofilie van de secretarisgeneraal
bevestigd.
Dat geldt uiteraard ook voor de Koningin hoe veel achting ik ook voor Hare Majesteit heb. Integendeel juist daarom is ingrijpen snel geboden, mede omdat in haar naam Recht gesproken wordt.
quote auteur
Lees hierna de 3 rapporten van 3 totaal verschillende auteurs,
een voormalig topambtenaar van Justitie,
een journalist
en 2 klokkenluiders,
en beantwoord dan de vraag of u Demmink met zo’n “cv” zou benoemen tot topman van welke
organisatie dan ook. Vanaf de Koninklijke Shell tot het kleinste bedrijf. Is het
denkbaar dat bijvoorbeeld Jeroen van der Veer of Hans Wijers ooit tot CEO waren
benoemd na zo lang en zo fel belaagd en beschuldigd te zijn van pedofilie?
En stelt u zich vervolgens de vraag hoe het mogelijk is dat Demmink desondanks in
2002 door minister Donner tot s-g van Justitie benoemd is en tot op heden door
minister Hirsch Ballin gehandhaafd blijft.
Niet te vergeten dat minister-president Balkenende, “Fatsoen moet je doen”, nooit ingegrepen heeft.

Wat is daarvoor de verklaring?
En wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse Rechtsstaat:


a)
als Demmink inderdaad pedofiel blijkt te zijn?
b)
geen pedofiel is maar wel lasterlijke verhalen de ronde blijven doen en tegen de
verspreiders daarvan niet wordt opgetreden?

Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)red.: Wie is Joris Demmink?

wordt vervolgd


{jpageviews 00 right}