Welnu genoemde klokkenluidersbrief van 7 december 2009 aan mij persoonlijk was zo onthutsend dat ik besloten heb tot een diepgaand onderzoek. Daartoe heb ik een voormalig topambtenaar van Justitie, die rechtstreeks onder Demmink gewerkt en hem op buitenlandse reizen vergezeld heeft, om een rapport verzocht.
Dat rapport, deel I in dit boek, is 15 februari 2010 uitgebracht en onthullend.
Daaruit blijkt overduidelijk dat de werkelijke macht op Justitie bij s-g Demmink
berust, bovendien nog veel verder reikt door zijn uitgebreide en machtige netwerk
op andere ministeries. Voorts dat er sprake is van macht gebaseerd op terreur.
Daarvan getuigt het eind van het eerste deel van zijn rapport.
Daartoe citeer ik hier zijn advies in zijn geheel (blz. 9 en 10):
“JD wordt van zeer ernstige misdrijven beschuldigd. Misbruik van zijn (macht-)positie
wordt aangevoerd als argument, waarom hij er tot nu toe mee is weggekomen.
De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook,
laat staan vuur, zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd.

Als JD extreem vaak functioneel buiten de deur eet op rijkskosten hoeft hij niet
te vertellen met wie hij at en wat de functionele aanleiding was voor die ontmoeting.
In alle vergelijkingen is zijn gedrag op dit punt extreem. De arm van JD reikt tot de
top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van
Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD.


JD heeft 9 jaar op rijkskosten de wereld bereisd en in de afgelopen twee jaar heeft hij
op rijkskosten excessief intensief (functionele) gesprekken in (dure) restaurants gevoerd.
Dat roept de vraag op of de functionele positie niet (mede) wordt gebruikt voor belangen
die verband houden met zijn vermeende dubbelleven.

Mijn advies is om met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de
stukken op te vragen, die betrekking hebben op de dienstreizen buitenland van JD
sinds 1993
De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook,
laat staan vuur, zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd.
quote auteur
Daarnaast moet inzicht worden geëist in de namen van de tafelgenoten met aanduiding
van het aan justitie gerelateerde belang.
Nog een enkele opmerking van cruciaal belang. De terughoudendheid van alle
publieke media in de casus JD is opvallend. Oud-collega’s met wie ik sprak reageren
allen in dezelfde zin als Hilbrand Nawijn in de publicatie op internet. Het ademt
steeds een verzuchting als: ‘We weten toch dat er iets niet klopt, maar niemand kan het
hard maken, dus ik ga er mijn handen niet aan branden'.

Angst, echte angst voor repercussies is wat voortdurend een rol speelt.
De verwevenheid van (delen van) de pers met het topcircuit (inclusief het Koninklijk Huis)
in Den Haag en daarbuiten is een feit.”


Dat deze angst zo niet terreur een cruciale rol speelt bij de handhaving van
Demmink als s-g, staat buiten kijf en is geen theorie of verzinsel. Een blijk daarvan
is het harde feit, dat deze voormalige Justitie-ambtenaar op het laatste moment
geweigerd heeft de toegezegde nadere uitwerking van bepaalde onderdelen van zijn
rapport aan Chipshol te verstrekken, uit vrees voor repercussies voor zijn gezin.
Met als verklaring dat na besprekingen met voormalige collega’s 4 banden van zijn
auto lek geprikt zijn. Overigens is daarover een proces-verbaal opgesteld.
N.B. Wordt deze terreur ook uitgeoefend op Hirsch Ballin en is dat een
verklaring voor zijn handhaving van Demmink als s-g? Het is maar een vraag.
Voorts een verklaring voor de benoeming van Demmink tot s-g door de
toenmalige minister Donner? Voorts een verklaring dat Balkenende de premier
van “fatsoen moet je doen” passief blijft? Tenslotte dat Demmink, immers zelf
ook uitermate chantabel, een willig werktuig van de regering is ten gunste
van het staatsbedrijf Schiphol met name bij de vervanging van alle 3 rechters
Monster c.s. in onze schadeprocedure tegen de luchthaven? Niet te vergeten
de benoeming van Schiphol advocaat Koeman tot lid van de Raad van State?
Het zijn maar vragen. Maar zij mogen langzamerhand wel eens beantwoord
worden. Nederland als democratie , zij het niet meer Rechtsstaat, heeft immers
niet voor niets een parlement: een zgn. volksvertegenwoordiging!!
Het laatste onderdeel van het onthullende rapport van deze voormalige
topambtenaar is niet in dit 5e boek De Demmink Doofpot opgenomen. Het
bleek nl. grotendeels te bestaan uit artikelen ontleend aan Micha Kat als bron.
Vandaar dat ik deze journalist verzocht heb om eveneens een rapport over de s-g
van Justitie op te stellen. Dat is in dit boek als deel II opgenomen. De daarbij
gaande documenten als bewijsmateriaal zijn zo opmerkelijk en divers, dat deze
apart achterin het boek als bijlagen (56) zijn opgenomen.

N.B. Het is mij bekend dat Micha Kat verguisd wordt en niet geliefd bij de
pers is. Zeker niet bij NRC Handelsblad, waar hij redacteur geweest is en bij
de Telegraaf waar hij benoemd was als correspondent voor Z.O.-Azië, echter
op het laatste moment niet gehonoreerd.Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)


red.: Wie is Joris Demmink? (link)

wordt vervolgd{jpageviews 00 right}