Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
In In mijn advertentie Open brief aan minister Hirsch Ballin in NRC Handelsblad van 23 april 2010 heb ik deze minister van Justitie een rapport toegezegd over zijn hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Demmink, al vele jaren in opspraak. In Doodzonde tegen de Rechtsstaat ben ik al kort op hem ingegaan. Allereerst op zijn uitgavenpatroon naar aanleiding van 2 artikelen in NRC Handelsblad getiteld Topman Justitie dineerde voor 13 mille, voorts Declaraties hoger dan van andere sg’s d.d. 12 september 2009, tenslotte gevolgd door een hoofdredactioneel commentaar Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties slecht voorbeeld d.d. 15 september (pag. 219 en 220). Bovendien verwijs ik naar mijn Nawoord blz. 255: “Is Hirsch Ballin wel de baas van Justitie? Of is dit de secretaris-generaal die kennelijk zijn gangetje mag gaan, € 18.000 aan eten en vooral drinken mag uitgeven. Hirsch Ballin heeft dit nota bene vergoelijkt en slechts opgemerkt ‘De gemaakte kosten zijn soms aan de hoge kant maar van onrechtmatigheden is geen sprake.’ Hoe weet deze minister dat zo zeker? Immers zijn s-g is niet alleen de s-g met veruit het hoogste bedrag voor etentjes maar is tevens de enige s-g die geen formulieren invult. Bovendien is zijn s-g de enige die wat de uitgaven van € 13.000 betreft bonnetjes bewerkt met andere woorden geknoeid heeft. Tenslotte zijn er over € 5.000 uitgaven helemaal geen bonnetjes. Met wie heeft de s-g dan gegeten en gedronken?”
Deze Joris Demmink wordt al jaren publiekelijk beschuldigd van pedofilie, het tweede onderwerp, zo men wil beschuldiging, waarop ik eveneens ingegaan ben o.a. op pag. 255 “Fatsoen moet je doen, stelt onze minister-president. Waarom tolereren Balkenende en Hirsch Ballin dan dit wangedrag van deze s-g en negerenzij de beschuldigingen over zijn vermeende pedofilie? Niet alleen Demmink is door deze passiviteit chantabel maar ook Hirsch Ballin en zelfs Balkenende dus de regering

Immers pedofilie wordt in de beschaafde wereld als misdadig beschouwd en berecht. Opvallend is nu dat tegen de oppermachtige s-g niets ondernomen wordt, en dat deze rustig zijn gangetje mag gaan. Waarom onderneemt Hirsch Ballin niets tegen zijn s-g?


Wat heeft deze minister te verbergen? Hirsch Ballin zal toch niet gechanteerd worden door zijn eigen s-g? Daarbij wil ik benadrukken dat juist de s-g van Justitie een voorbeeld moet zijn voor zijn collegae en voor alle ambtenaren.
Waarom worden bedoelde artikelen in NRC Handelsblad genegeerd door Hirsch Ballin evenals mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat reeds van een half jaar geleden?
Ten overvloede herhaal ik de 2 vragen in mijn open brief van 23 april 2010 aan deze minister van Justitie, opgenomen in NRC Handelsblad van 26 april 2010.

1. Hoe is het mogelijk dat zijn voorganger Donner deze s-g in 2002 benoemd heeft, terwijl Demmink toen al jaren in opspraak was?
2. Hoe is het mogelijk dat Hirsch Ballin Demmink tot op heden gehandhaafd heeft ondanks diverse aangiften en een stroom van negatieve publiciteit in het NOS Journaal, Een Vandaag, Netwerk en andere media?

Dit stilzwijgen, dit negeren in plaats van regeren doet het ergste vermoeden. Is Hirsch Ballin niet bij machte maatregelen te nemen?  Een fatsoenlijk mens kan beschuldigingen over pedofilie immers niet onbesproken laten.
En al helemaal niet een minister van Justitie aanhoudende beschuldigingen en aangiftes tegen zijn hoogste ambtenaar en voornaamste raadgever.

N.B. Als de s-g geen pedofiel is, waarom neemt Demmink daartegen niet publiekelijk stelling en zwijgt hij daarover al jarenlang?
Afgezien daarvan is dit niet in het belang van de overgrote meerderheid van fatsoenlijke en goede rechters en ambtenaren bij Justitie. Hirsch Ballin brengt daarmee de rechtsstaat in gevaar. De vele reacties van lezers op Doodzonde tegen de Rechtsstaat liegen er overigens niet om. Duidelijk blijkt een snel afnemend vertrouwen in de Rechtsstaat en de rechterlijke macht, alsmede de politiek.
Vandaar dat ik onlangs daarover een 4e boek gepubliceerd heb Schipholgate met als ondertitel Geachte heer Poot, ga door hou vol.
De belangrijkste reactie in een persoonlijke brief aan mij van 7 december 2009 heb ik daarin echter niet vermeld. Deze was afkomstig van een klokkenluider uit de recherchewereld en hoogst verontrustend. Ik citeer:

“Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici.” (vet JP)

“Hij vertelde me toen over het pedofielen netwerk en de kwalijke rol die Joris Demmink daarbij speelde. Waar het om ging is dat er geen enkele twijfel was over de juistheid van de informatie.”

“Ik sprak in die tijd echter nog met een 2e bron te weten een interim bedrijfsarts die werkzaam was bij zowel het ministerie van Justitie als bij VROM. Die bevestigde
nog eens het verhaal van Demmink en de gebeurtenissen rondom het misbruik van de jongens en de gevolgen die dat had voor o.a. een chauffeur.”
Inmiddels heb ik c.q. heeft Chipshol een aantal diepgaande besprekingen met deze klokkenluider gevoerd. Bovendien met de Stichting Expertgroep Klokkenluiders in oprichting. Daarvan worden de oprichters Gerrit de Wit (voormalig recherchechef ) voorzitter en Henk Laarman (voormalig rechercheur criminele inlichtingen) secretaris. Andere belangrijke leden zijn de klokkenluiders Harry Timmermans
(Schiedamse parkmoord), Paul Schaap (Reactor Petten, tevens oprichter). Voorts Prof. Mr. Cees Schaap (geen familie) als forensisch expert. Tenslotte Paul van Buitenen, die in 2003 als Europees ambtenaar de EU-commissie onder voorzitterschap van Jacques Santer wegens corruptie tot terugtreden gedwongen heeft. Tezamen met De Wit heeft Van Buitenen Europa Transparant opgericht, welke partij in 2004 twee zetels in het Europarlement wist te verwerven, met Van Buitenen als fractievoorzitter.
Uit het persbericht van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders citeer ik “Het Stichtingsbestuur beoogt dat er erkende klokkenluiders professioneel actief worden in advisering en voorlichting en dat zij tevens daadwerkelijk begeleiding en ondersteuning geven aan melders van misstanden. In zowel de publieke als in de marktsector. Daarnaast informeerden en adviseerden zij leden van de Tweede Kamer, waarbij voortdurend werd gepleit voor de invoering van een daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders. Een feit is dat voor het initiatief brede steun bestaat in de Tweede Kamer!!” Ergens anders heb ik gelezen dat dit met name de VVD, SP en PVV betreft.

Crans, 13 augustus 2010

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)red.: Wie is Joris Demmink?
wordt vervolgd