Agenda 21 
Wat is Agenda 21? Kort door de bocht: de georganiseerde ontvolking van de wereld met als streefdatum het “jubeljaar” 2030. De meeste mensen weten niet dat een van de grootste bedreigingen voor hun vrijheid dit programma van de Verenigde Naties is, de volkerenorganisatie die van plan is 95% van de wereld te ontvolken.
De naam van dit plan is Agenda 21 en het werd ontwikkeld door het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, Afdeling voor Duurzame Ontwikkeling, als onderdeel van een Duurzame Ontwikkeling, als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid. Nu bekend onder SDG (Sustainable Development Goals).
Agenda 21 
Wat is Agenda 21? Kort door de bocht: de georganiseerde ontvolking van de wereld met als streefdatum het “jubeljaar” 2030. De meeste mensen weten niet dat een van de grootste bedreigingen voor hun vrijheid dit programma van de Verenigde Naties is, de volkerenorganisatie die van plan is 95% van de wereld te ontvolken.
De naam van dit plan is Agenda 21 en het werd ontwikkeld door het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, Afdeling voor Duurzame Ontwikkeling, als onderdeel van een Duurzame Ontwikkeling, als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid. Nu bekend onder SDG (Sustainable Development Goals).
Volgens de website van de Verenigde Naties is Agenda 21 een “alomvattend actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden uitgevoerd door organisaties van het systeem van de Verenigde Naties, regeringen en grote georganiseerde groepen, op elk gebied waar de mens invloed heeft op het milieu”.

In een notendop roept het plan de regeringen op de controle over alle vormen van landgebruik over te nemen en de besluitvorming niet in handen te laten van de particuliere eigenaars. Met andere woorden: een gigantische onteigeningsoperatie wordt een wetmatigheid, waar niet meer over kan worden geprocedeerd. Men gaat er klakkeloos van uit dat de mensen geen goede rentmeesters van hun land zijn en dat overheden beter werk zal leveren als zij de touwtjes volledig in handen heeft.

Individuele rechten in het algemeen moeten wijken voor de behoeften van gemeenschappen zoals die door het de facto ongekozen bestuursorgaan worden bepaald.
Bovendien moeten mensen van het land worden bijeengedreven en opeengepakt in menselijke nederzettingen, of eilanden van menselijke bewoning, dicht bij werkgelegenheidscentra en vervoer. Een ander programma, het Wildlands Project, beschrijft hoe het grootste deel van het land moet worden gereserveerd voor niet-mensen.


Het Agenda 21-beleid dateert uit de jaren 1970, maar de echte start vond plaats in 1992 op de Wereldmilieutop in Rio de Janeiro.

Agenda 21 is “zachte wetgeving” en hoefde niet ter stemming aan de Volksvertegenwoordigingen te worden voorgelegd. Een niet-gouvernementele organisatie, de International Council of Local Environmental Initiatives, ICLEI, is belast met de uitvoering van de doelstellingen van Agenda 21.

Vele steden in de wereld zijn lid, en dat aantal groeit nog steeds. De kosten van de operatie worden betaald door de belastingbetaler.

"Zachte wetgeving", we zien vandaag wat dat betekent. De “coronapandemie” is onderdeel van AGENDA 21. Met een virus heeft dat niets te maken, wel met het in stelling brengen van biowapenmateriaal als vervuilende nanotechnologie en vervuilend elektromagnetisme. De combinatie van beide door de bevolking ongewenste – want dodelijke – technieken is AGENDA 21.

Enkele zaken met betrekking tot dit plan springen in het oog. De ontwerpers laten de bevolking betalen voor de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt. Alles moet minder, nu de zakken zijn gevuld door steeds maar meer. Minder consumeren, onteigening van bezit, minder mensen, aanpraten van schuldcomplexen, het hoort er allemaal bij. Vooral de aandacht die er is voor de grote nadelen van “privé bezit” en de onteigening van bezittingen valt op als een oude communistische droom. Karl Marx en Friedrich Engels zouden hun vingers er bij aflikken. Het Communistisch Manifest heeft als blauwdruk gediend voor AGENDA 21. De terminologie is misleidend en terug te voeren op het aanpraten van een schuldcomplex. 

De terminologie is misleidend. Wat is duurzame ontwikkeling? 

Volgens de auteurs is het doel van duurzame ontwikkeling de integratie van economisch, sociaal en milieubeleid om te komen tot een verminderde consumptie, sociale gelijkheid en het behoud en herstel van de biodiversiteit. Duurzaamheidsadepten dringen erop aan dat elke maatschappelijke beslissing wordt gebaseerd op de gevolgen voor het milieu, waarbij de nadruk ligt op drie componenten: wereldwijd landgebruik, wereldwijd onderwijs, en wereldwijde bevolkingscontrole en -vermindering.

Sociale gelijkheid  (Sociale onrechtvaardigheid) 
Sociale rechtvaardigheid wordt omschreven als het recht en de mogelijkheid van alle mensen “om gelijkelijk te profiteren van de middelen die ons door de maatschappij en het milieu worden geboden”. Herverdeling van rijkdom. Privébezit is een sociale onrechtvaardigheid omdat niet iedereen er rijkdom uit kan halen. Nationale soevereiniteit is een sociale onrechtvaardigheid. Gebrek aan universele gezondheidszorg is een sociale onrechtvaardigheid. Allemaal onderdeel van Agenda 21 beleid.

Economische welvaart 
Publiek Private Partnerschappen (PPP). Speciale transacties tussen de overheid en bepaalde, gekozen bedrijven, die belastingvoordelen krijgen, subsidies en de macht van de overheid van Eminent Domain om duurzaam beleid uit te voeren. Door de overheid gesanctioneerde monopolies reguleren de economische activiteiten. De fusie van grote monopolistische ondernemingen en overheden wordt ook wel fascisme genoemd.

Lokaal beleid voor duurzame ontwikkeling 
Slimme Groei, Wildlands Project, Veerkrachtige Steden, Regionale Visie Projecten, STAR Duurzame Gemeenschappen, Groene Banen, Groene Bouwcodes, “Going Green”, Alternatieve Energie, Lokale Visie, facilitators, regionale planning, historisch behoud, conserverende erfdienstbaarheden, ontwikkelingsrechten, duurzame landbouw, alomvattende planning, groeimanagement, consensus.

Wie zit erachter? 
ICLEI – Lokale Overheden voor Duurzaamheid (formeel: International Counsel for Local Environmental Initiatives). Gemeenschappen betalen ICLEI-contributie om “lokale” gemeenschapsplannen, software, opleiding, enz. te leveren. Nog veel meer particuliere organisaties en officiële regeringsinstanties zijn hierbij betrokken. Subsidies van stichtingen en regeringen zijn de drijvende kracht achter het proces.

Waar komt het vandaan?
De term Duurzame Ontwikkeling werd voor het eerst in de wereld geïntroduceerd op de pagina’s van een rapport uit 1987 (Our Common Future) dat was opgesteld door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, en dat was geschreven door de Noorse voormalige premier Gro Harlem Brundtland, vice-premier van de Socialistische Wereldpartij. De term werd voor het eerst aangeboden als officieel VN-beleid in 1992, in een document genaamd VN Duurzame Ontwikkeling Agenda 21, uitgegeven op de VN-topconferentie over de Aarde, vandaag eenvoudigweg Agenda 21 genoemd.

Wat geeft Agenda 21 het gezag?
Meer dan 178 landen keurden Agenda 21 goed als officieel beleid tijdens een ondertekeningsceremonie op de Earth Summit. Bij de ondertekening beloofde elk land de doelstellingen van Agenda 21 over te nemen. In een gezamenlijke poging de regering “opnieuw uit te vinden” aan de hand van de richtlijnen die in Agenda 21 zijn uiteengezet, worden allerlei initiatieven gesubsidieerd om dat te bereiken. Als gevolg daarvan, en met de hulp van pressiegroepen als ICLEI, is duurzame ontwikkeling als overheidsbeleid in ieder land en grotere steden niet meer weg te denken.

ALLES om de “planeet te redden”.
Onthullende citaten van de plannenmakers


“Agenda 21 stelt een reeks acties voor die door IEDEREEN op aarde moeten worden uitgevoerd…het roept op tot specifieke veranderingen in de activiteiten van ALLE mensen… Effectieve uitvoering van Agenda 21 zal een diepgaande heroriëntatie van ALLE mensen VERGEN, anders dan wat de wereld ooit heeft meegemaakt…” Agenda 21: De strategie van de Earth Summit om onze planeet te redden (Earthpress, 1993). 

Dwingende eis om te implementeren – maar we weten nog even niet hoe we dat gaan doen! 
“De realiteit van het leven op onze planeet dicteert dat een voortdurende economische ontwikkeling door groeimodellen zoals wij die kennen niet langer kan worden volgehouden…Duurzame ontwikkeling is daarom een actieprogramma voor lokale en wereldwijde economische hervorming – een programma dat nog volledig moet worden gedefinieerd.”
De Lokale Agenda 21 Planningsgids, gepubliceerd door ICLEI, 1996.

“Niemand begrijpt volledig hoe of zelfs of duurzame ontwikkeling kan worden bereikt; er is echter een groeiende consensus dat het op lokaal niveau moet worden bereikt als het ooit op mondiale basis zal worden bereikt.” De Lokale Agenda 21 Planningsgids, gepubliceerd door ICLEI, 1996.

Agenda 21 en privé-eigendom 
“Land kan niet worden behandeld als een gewoon goed dat wordt gecontroleerd door individuen en dat onderworpen is aan de druk en de inefficiëntie van de markt. Particulier grondbezit is tevens een belangrijk instrument voor de accumulatie en concentratie van rijkdom en draagt derhalve bij tot sociale onrechtvaardigheid.” Uit het verslag van de Habitat I Conferentie van de VN in 1976.

“Privé belangen en beslissingen over landgebruik worden vaak gedreven door sterke economische stimulansen die resulteren in verschillende ecologische en esthetische gevolgen…De sleutel om dit te overwinnen is door middel van overheidsbeleid…
” Rapport van de President’s Council on Sustainable Development, blz. 112.

“De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesconsumptie, gebruik van fossiele brandstoffen, apparaten, airconditioning thuis en op het werk, en voorstedelijke huisvesting – zijn niet duurzaam.”
Maurice Strong, secretaris-generaal van de VN-topconferentie over de Aarde, 1992.

Heruitvinding van de overheid
“Wij hebben een nieuw besluitvormingsproces in samenwerkingsverband nodig dat leidt tot betere besluiten, snellere veranderingen en een verstandiger gebruik van menselijke, natuurlijke en financiële hulpbronnen bij het bereiken van onze doelstellingen”.
Rapport van de President’s Council on Sustainable Development

“Individuele rechten zullen op de achtergrond moeten raken ten opzichte van het collectief.”
Harvey Ruvin, vice-voorzitter, ICLEI. Het Wildlands Project

“We moeten van deze plek een onveilige en ongastvrije plek maken voor kapitalisten en hun projecten – we moeten de wegen en omgeploegde grond terugwinnen, de bouw van stuwdammen stoppen, bestaande dammen afbreken, geketende rivieren bevrijden en miljoenen tientallen miljoenen acres of momenteel bewoond land teruggeven aan de wildernis.”
Dave Foreman, Earth First.

Wat is niet duurzaam? 
Skipistes, grazen van vee, ploegen van grond, bouwen van hekken, industrie, eengezinswoningen, verharde en geasfalteerde wegen, houtkapactiviteiten, dammen en stuwmeren, aanleg van elektriciteitsleidingen, en economische systemen die het milieu niet op de juiste waarde schatten”.
VN-Biodiversiteitsevaluatierapport.

Verberg Agenda 21’s VN wortels voor de mensen 
“Deelname aan een door de VN gesteund planningsproces zou zeer waarschijnlijk veel van de door samenzweringen gefixeerde groepen en individuen in onze samenleving naar voren brengen… Dit deel van onze samenleving dat bang is voor een ‘één-wereld-regering’ en een invasie van de VN in de VS (en andere landen) waardoor onze individuele vrijheid zou worden weggevaagd, zou actief werken aan het verslaan van elke gekozen functionaris die zich aansloot bij ‘de samenzwering’ door LA21 te ondernemen. Dus noemen we ons proces iets anders, zoals alomvattende planning, groeimanagement of slimme groei.”
J. Gary Lawrence, adviseur van President Clinton’s Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 


Deze laatste ontboezeming maakt veel zo niet alles duidelijk. Alles moet eigenlijk geheim blijven om “complottheoretici” de wind uit de zeilen te nemen. Vandaat de terminologie. Duurzaamheid en “smart cities”. Er is vanaf 1992 gewerkt aan het impregneren van dit soort gedachten in het menselijke brein. 

In 1992 hebben de minister-president Lubbers en minister van BUZA Van den Broek (beiden Jezuïeten) deze “zachte wetgeving” getekend en zich namens de bevolking contractueel verbonden aan een zelfvernietigingsoperatie. Die handtekeningen hebben volstrekt GEEN rechtsgeldigheid en zijn derhalve van NUL en GENERLEI waarde. Daarmee is het contract NIETIG. Waarom dit zo is mag duidelijk worden als u de vervolgstukken leest op dit artikel.

Tien jaar geleden noemden wij Nederland een NEPSTAAT. De achterliggende gedachte van die betiteling was, dat als “WIJ het VOLK” de besluiten van “leiders” niet kunnen accorderen, ze onwettig zijn en alle rechtsgeldigheid verliezen. Nu, 30 jaar na die topconferentie in Rio de Janeiro weten we nog niet precies wat het echte plan is waar WIJ nooit in zijn gekend.

Er is over ONZE hoofden heen besloten de wereldbevolking te elimineren in het kader van de verzuchting van een verzameling zelfverklaarde Übermenschen: “We hebben genoeg verdiend, tijd om uit te rusten en van de natuur te genieten die we eerst hebben verwoest”. Dan is het uiteraard niet de bedoeling dat het slavenkader gaat meegenieten. Vandaar dat de “leiders” in 1992 een contract hebben uitgevaardigd om de overbodige ballast te elimineren.

Hoogste tijd om de boel op te blazen. Tot die zelfverklaarde Übermenschen die overtollig slavenvolk wil verwijderen uit de natuur en ze tijdelijk in pakhuizen wil opstapelen en uithongeren, zouden we willen zeggen: verbeter de wereld en begin bij jezelf. NU!

Door de insider-collaborateurs alles verborgen gehouden voor de wereldbevolking. Het grote publiek gelooft gewoon niet wat Agenda 21 inhoudt en waartoe het leidt.

We zijn nu nog maar aan het begin…