Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
2 maanden 3 weken geleden - 2 maanden 3 weken geleden #53724 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 december 2018

Peilingen
In verband met Kerstreces geen nieuwe peilingen en andere onderzoeken

Klimaatreligie
Het "klimaatakkoord" dat werd gesloten nadat er maanden aan diverse tafels werd overlegd, is niet groen. Zelfs niet enigszins groen. Het is een schunnig akkoord waarbij de burgers op grote kosten worden gejaagd en de grote bedrijven weer worden ontzien ( Hans de Boer was daar apetrots op, kan je nagaan!). Met Rutte hebben we een bedrijvenvertegenwoordiging - lobbycratie - gekregen in plaats van een volksvertegenwoordiging.

Juichend leverde aanvoerder Nijpels met Diederik "investeer gewoon effe 10.000 euro in isolatie om 200 euro per jaar uit te sparen; koop een warmtepomp, sluit er een hypotheekje extra voor af" Samsom, het klimaatdictaat 2019-2030 bij Rutte in. Het rijksplanbureau kan gaan uitrekenen hoeveel energieheffingen, klimaatbelasting en extra brandstofaccijnzen voor onze binnenkort verboden auto's we moeten gaan heffen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.
Hoe duur het allemaal precies wordt, krijgt de kiezer uiteraard pas ná de Provinciele Statenverkiezingen van maart 2019 te horen want anders zouden de klimaatplannen de populisten wel eens in de kaart kunnen spelen.(!)

Ondertussen kijkt de burger aan tegen honderden euro's energieheffing per jaar, en zijn autootje met verbrandingsmotor zijn waarde verliest omdat die verboden gaat worden in 2030 en dat kleine beetje Co2 uit zijn centrale verwarming, het einde der tijden betekent voor onze blauwe planeet. Kortom, de mens maakt een puinhoop van de planeet. U gelooft toch niet echt dat de afgesproken klimaatdoelen verwezenlijkt gaan worden omdat Nijpels en Samsom die op papier hebben gezet? Of behoort u ook tot de kudde die net als Buma van het CDA denkt dat "het klimaat" zich aan grenzen houdt?
Maar goed burgers: om te beginnen mag u volgend jaar een dikke driehonderd euro extra aftikken aan energiebelasting...and more, much more to come. Waarmee het ambitieuze klimaatakkoord is verworden tot de zoveelste schaamlap waarmee burgers worden uitgekleed en de werkelijke vervuilers, de grote bedrijven, worden ontzien.

Milieugroepen als Greenpeace en Milieudefensie weigerden het akkoord te tekenen. Met dit akkoord zou het gestelde doel: de stijging van de temperatuur op Aarde beperken tot 1,5 graad Celcius tegen het einde van deze eeuw, niet gehaald worden. Weet u, ik sta dan altijd versteld dat zo'n Milieudefensie de bevolking durft voor te houden dat beperking van de temperatuursstijging met een goed akkoord wél bereikt kan worden. Kweeniehoor..Is dit nou nepnieuws? Valse voorlichting? Misleiding? Vraag het Kafka Ollengren.

Het instellen van die klimaattafels is naar mijn mening een smerige vorm van oplichting, opgezet om het volk het idee te geven dat de onderhandelaars zich bekommeren om het klimaat, terwijl zij alle mogelijke moeite doen om de meest vervuilende bedrijven uit de wind te houden en de uit dit akkoord voortkomende lucratieve handeltjes verdelen onder VVD'ers Precies zoals de "top" in Katowice, in het kolengestookte Polen, leidde tot een nietszeggend akkoord. Maar het was er "geweldig netwerken" !

Democratie
Dat brengt me bij de democratie in Nederland. O ja, we noemen ons land nog steeds een democratie, maar ondertussen zou iedereen toch moeten weten dat het belangrijkste criterium dat een democratie onderscheidt - een regering naar huis sturen en alternatief beleid mogelijk maken - inmiddels ten grave is gedragen. Je komt er tegenwoordig niet meer vanaf...van een kabinet. De reden is een volslagen dichtgetimmerd "regeerakkoord" dat door de opstellers heilig is verklaard, waarvoor alles en iedereen moet wijken om toch maar de greep op de macht te kunnen behouden. Politieke minachting voor de burgers. De rigoureuze inmenging in individuele vrijheden en dus schendingen van de meest fundamentele mensenrechten.

Wat burgers doen, schrijven en zeggen, wordt gemonitord en verdeeld in twee groepen: legaal en niet-legaal. Het gebruik door mensen van ongeautoriseerde (niet welgevallige) taal wordt negatief beoordeeld en/of gesanctioneerd;
- dezelfde burgers wier taal wordt gecontroleerd, zodat zij zich bijvoorbeeld niet schuldig maken aan "hate speech" betalen via hun belastingafdrachten niet alleen voor hun eigen monitoring, ze financieren ook dubieuze organisaties vol "vertrouwenspersonen" die hun brood verdienen met een "opvoedende taak", door toezicht te houden op en "voorlichting" te geven aan burgers;
- deze opvoeders rekenen het tot hun taak burgers te censureren als die een politiek-correcte code overtreden;
- burgers informeren over het "juiste" denken dat zij doen in hun visie;
- om hun "snuffelend en geestelijk opvoedend" gedrag te legitimeren, vertrouwen de relevante organisaties op een netwerk van waterdragers, die onder meer zijn geïnstalleerd in het onderwijs en die pseudo-wetenschappelijke legitimiteit geven aan het rondsnuffelen in andermans zaken.

NGO's
Het nieuwe fascisme, waarvan het, onder andere, de bedoeling is om de samenleving qua gedrag op één lijn te brengen, wil zijn snuffelaars bij zoveel mogelijk gebieden van de samenleving integreren, van waaruit ze hun manipulatie en beïnvloedingswerk kunnen uitvoeren, meestal vermomd als een stichting, vereniging of een NGO. Het zijn organisatievormen die bij uitstek geschikt zijn voor pr-doeleinden, omdat bijvoorbeeld de term "stichting" wordt geassocieerd met een affectieve band die appelleert aan altruïsme en een goed doel en (nog steeds) positieve emoties, zelfs voor stichtingen die zijn gestart om de sociale cohesie te vernietigen. Neem Artsen zonder Grenzen, dat zich vooral de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een organisatie die op grote schaal mensensmokkel faciliteert. Of de Open Society van George Soros.

Opleiding voor banen die niet bestaan
We zien vandaag de dag steeds meer midden- en lager begaafde afgestudeerden, die meestal direct in de WW terechtkomen als gevolg van het volgen van nutteloze cursussen zoals bijvoorbeeld genderstudies. Zij vinden onderdak bij steeds uitdijende organisaties, die zich ophopen in de spandoeken rond ministeries vanwaar ze hun diensten aanbieden in ruil voor geld van de belastingbetaler. De diensten bestaan uit activiteiten die in werkelijkheid geen productieve betekenis hebben. De diensten zijn verbaal of geschreven en creëren op geen enkele manier toegevoegde waarde, geen enkele prullenbak wordt geleegd na het leveren van deze diensten maar er zijn er wel veel gevuld. Er worden geen goederen geproduceerd, maar er worden wel veel goederen opgebruikt. Er wordt geen innovatie gecreëerd, maar veel innovaties worden onmogelijk gemaakt. Kortom, deze opgeblazen organisaties die leven van het bewaken van burgers, het opleiden van burgers tot snuffelaars, ze schaden de maatschappij en ze verkleinen de sociale rijkdom.

Betutteloverheid
En zo kon het gebeuren dat we worden opgezadeld met een overheid die zich na de dood van het individu organen toeeigent , de burger monitort... aanspreekt op zijn eetgewoonten en de opvoeding van het rookloze bestaan. Er wordt toegezien op een juiste manier van het besteden van het verdiende geld, er moet worden gecontroleerd en georganiseerd, zodat de juiste vorm van energie, de juiste pensioenverzekering, de juiste ziektekostenverzekering, de juiste inenting wordt gekozen en gegeven. Kortom, het leven van vrije burgers, zoals filosofen het ooit beschreven, is een administratief proces geworden dat vooraf is bepaald en waarin elke burgerlijke afwijking van de gegeven norm niet alleen wordt verstoord, maar ook nog eens niet wordt getolereerd.

DDR
Ik denk dan onwillekeurig aan de DDR. Weet u, ik heb me zo vaak afgevraagd wat er geworden is van alle officiële en inofficiële Stasi-snuffelaars. Wat er is gebeurd met de 10.000 kaders die in de DDR waren getraind om niet alleen de redding van het marxisme-leninisme te verkondigen, maar met alle middelen die het doel heiligden, van fraude tot bedreiging, van handicap tot privilege, van alles afdwongen, desnoods door vervanging of zelfs moord? Die mensen zijn verdwenen...maar waarheen?

Als je de Duitse media goed leest (vooral tussen de regels door), dan kom je die oude Stasi-soort weer tegen. In organisaties die nu de samenleving willen redden van racisme of andere -ismen waarvoor geld van de belastingbetaler beschikbaar is. Ze duiken op in politieke functies en in de mainstream media. Soms trekken ze (op de achtergrond) aan de touwtjes. Vaak zijn ze verbonden door internationale netwerken, ze proberen het oude project van de socialistische internationale nu in het geheim, in stichtingen, in organisaties met veel geld en met de juiste maatregelen af te dwingen.

Voorbeelden van dit soort mensen? Wat dacht u van Merkel of van de populistische Frans Timmermans? En wat organisaties betreft...wat dacht u van de Open Society Foundation van George Soros?

Europese Unie
De Europese Unie is verworden tot een bolwerk van het fascisme. De maatregelen om individuele vrijheid te elimineren volgen allemaal hetzelfde patroon. De niet-democratisch gekozen machthebbers van de EU wachten niet op problemen of bedreigingen...die worden door henzelf voor die paradijselijke Unie gecreëerd. Vervolgens worden er door hen maatregelen genomen om die zelf-veroorzaakte dreigingen weg te nemen. Uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde effect : het elimineren van individuele vrijheden van burgers.

Dus worden er wetten tegen de Vrijheid van Meningsuiting aangenomen, onder het mom van netwerkhandhaving, het bestrijden van nepnieuws, terrorismebestrijding....het zijn allemaal oplossingen van door henzelf geschapen problemen met het uiteindelijke doel: de vrijheid van meningsuiting elimineren.

Om de paradijselijke Aarde zoals wij die kennen te verdedigen tegen klimaatverandering (!) moeten mensen afzien van individuele vrijheden waarvoor ze lang hebben gevochten, individuele mobiliteit, individuele eigendom, individuele keuzevrijheid worden opgeofferd. Dat de zon een enorme invloed op het klimaat heeft wordt voor het gemak even terzijde geschoven. Met alle middelen (en miljarden euro's) moet het CO2 gehalte in de atmosfeer worden teruggebracht, terwijl er een houtkap plaatsvindt die zijn weerga niet kent. Zoals u weet nemen planten en bomen CO2 op en geven zuurstof af...hoezo het paard achter de wagen spannen?

En dan ook nog, ik had het er al eerder over, een - door kolenmijnen gesponsorde - klimaatconferentie organiseren waarbij tienduizenden deelnemers alleen al om er te komen zoveel CO2 uitstoten dat...enfin u begrijpt wat ik bedoel.

Om het paradijs van de samenleving te bereiken zonder racisme en alle andere -ismen die als "uitroeibaar" worden beschouwd in de infantiele samenleving, worden voor miljarden aan belastinggeld verspild, worden vrijheid van een eigen mening en die van iemands gedachten betwist en beperkt. We hebben overheden die hun burgers controleren, waarvan zij beweren dat hun meningen op prijs worden gesteld, terwijl verkiezingsuitslagen in de prullenbak verdwijnen en referenda worden afgeschaft.

Wetenschappelijke vrijheden worden geëlimineerd door een pseudo-intellectuele menigte die met het onderwijs wordt gecreëerd. Onderzoek dat niet voldoet aan politiek-correcte normen, werken van oude filosofen, waarin termen als neger voorkomen, alternatieve ideeën van professoren, doordenkende studenten en critici passen niet in de ideologische gedachtegangen, ze moeten onmogelijk worden gemaakt. Als stigma en veroordeling niet voldoende zijn als middel, wordt de gehersenspoelde menigte in gang gezet.

Alleen een fascistisch brouwsel als de EU kan bedenken dat men toezicht moet houden op de gedachten van burgers, hen moet opleiden tot de "juiste" houding en dat iemand klaar moet zijn om de Brusselse ideeën te implementeren. Daarvoor zijn coördinatie en financiële middelen nodig. Dat is er in de EU, waar geen enkele verantwoording over belastinggelden hoeft en wordt afgelegd, volop aanwezig - zeker met een corrupte Europese Centrale Bank en haar criminele topman. Ofwel: de weg van het fascisme wordt gestuurd, doelbewust.
De Europese Unie is aan het instorten. Macron was Merkels marionet en nu zien we haar nieuwe kloon Kramp-Karrenbauer in Duitsland ten tonele gevoerd, haar beste en dierbare bondgenoot. Het "probleem" Macron heeft zich opgelost toen 125.000 mensen de straat opgingen om te protesteren tegen hoge kosten van levensonderhoud en te protesteren tegen de arrogante Jupiter Macron en zijn neoliberale "beleid voor de rijken". In plaats van te handelen, hulde de president zich tien dagen lang in angstig stilzwijgen. Die zal zich niet langer kunnen presenteren als een "bolwerk tegen populisten"

…..Hoe heeft het zover kunnen komen dat de apen de baas zijn over de dierentuin en de staart met de hond zwaait..?
Tijd om wakker te worden..!

Doen we een drankje...een Night Cap? PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land die, zoals gezegd, gelijk is aan die van vorige week, de laatste peiling van dit jaar:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
3 maanden 6 dagen geleden - 3 maanden 6 dagen geleden #53686 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 december 2018

Peilingen
Volgens Maurice de Hond zijn er deze week geen verschuivingen in politiek voorkeur bij zijn kaartenbakklanten. Omdat het de laatste peiling is van dit jaar, zet De Hond de uitslag van deze week af tegen de eerste van 2018. Het resultaat was een tabel met daarin een overzicht van de winnaars en verliezers van 2018. Het zou kunnen dat u politiek niet bij uw Favorieten hebt staan, voor deze groep: de regeringspartijen VVD, D66 en CDA hebben samen 13 zetels verloren dit jaar. PVV, DENK en GroenLinks wonnen de meeste zetels dit jaar. Maurice de Hond heeft nog veel meer onderzocht hoor, onder andere over de Commissie Remkes en de staatkundige hervormingen. Als dat uw interesse heeft staat Peil.nl. geheel tot uw dienst.

Eurozone begroting
Rutte stemt in met eigen begroting voor de eurozone. En dat nadat hij onlangs al de grensbewaking en zeggenschap over de migratie weggaf aan de VN, geeft hij nu de Nederlandse zeggenschap over de Nederlandse begroting weg. Túúrlijk stemt Rutte in met eurozone-begroting. Rutte, - de immorele - heeft in Brussel ALTIJD al getekend bij het kruisje. De consequenties van zijn handelen interesseren hem niet. Wat hij de bevolking voor schade berokkent, interesseert hem niet. Het enige wat Rutte interesseert is RUTTE.
Ongekozen globalisten winnen dus opnieuw een grote slag, de samenleving verliest wéér. De wereldregering. Hij moet en zal er komen. Nu zijn er al problemen bij de vleet met het besturen van een landje als Nederland - een postzegeltje op de wereldkaart - laat staan een wereldregering. Maar al die wereldburgers worden in een digitale gevangenis gestopt en 24/24 gevolgd, bespioneerd en zeker weten...gecorrigeerd. Chips krijgen een andere betekenis dan een lekker knabbeltje bij een goeie Netflixer.

Maar goed, terug naar de eurozone-begroting. Een benauwende gedachte is het wel, vindt u niet? Een Frankrijk en Duitsland die gaan beslissen over grote delen van de Nederlandse begroting? Waarbij, laat ons niet naief zijn, het enige doel is om de Nederlandse welvaart weg te nivelleren naar grijpgrage bankies en schuldenrijke eurozone landen.

En dan dit... "Premier Mark Rutte is er na anderhalf jaar hevig tegenstribbelen mee akkoord gegaan dat de eurozone een eigen begroting krijgt." Je begrijpt niet dat iemand het geformuleerd krijgt. Een eigen begroting voor de eurozone, jongens en meisjes, die bedoeld is om 'economische verschillen te verkleinen', en een verdere stap in de richting van de transferunie is. Weet u nog wat er in het Regeerakkoord staat? Wacht, ik help u een handje...

"Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds."

En wat gebeurt er? Nou, gewoon, wat bij Rutte altijd gebeurt. Krachtig ontkennen, totdat "de tijd rijp is" en dan tekenen. Rutte zwichten? Hahaha, hoe krijgt u het verzonnen. Rutte is een perverse huichelaar, al wat deze man zegt is voor de Bühne en om burgers zand in de ogen te strooien. Wat besloten werd is allang bekokstoofd. Rutte zwicht niet. Hij doet dit bewust. In het liegen al een grootmeester. Brussel heeft hem alleen strategie en timing bijgebracht. Je kunt het ook duidelijk aan hem merken. Nederland interesseert hem geen zier. En de zombies in zijn kabinet vinden meer en meer macht naar Brussel "dolletjes". We zitten op de glijbaan richting transferunie. Fundamentele beslissing. De Tweede Kamer, het NEPPARLEMENT acht het geen debat waardig. Treurig.

Klimaat
De leugens over het klimaat zijn er in de loop der jaren zo hard in geramd dat als ze worden blootgelegd in de Tweede Kamer, de discussie niet over het klimaat gaat, maar men verontwaardigd reageert op taalgebruik. Zoals CO2 emissierechten bedoelt zijn om op wereldschaal te nivelleren, zo is de Europese Unie bedoeld om op Europese schaal te nivelleren. Heb u gewaarschuwd met het artikel "Waarom moest Europa aan de Euro". Griekenland zou de proeftuin voor de hele Europese Unie worden. Armoede, gebrek, niets meer te vertellen over je eigen land, begroting, munt. Het is een extreem links socialistisch project. Niet zo gek dus dat George Soros er zo enthousiast over is.En dat het veel geld kost voor de landen met een groter BNP/inwoner is evident. Dat het u straatarm maakt, dat een warm huis voor u een molensteen om de nek wordt omdat er een grote energiearmoede dreigt...jammer dan. 900.000 huishoudens lopen het risico de energierekening op termijn niet te kunnen betalen. Door het op hol geslagen klimaatbeleid stijgt de rekening vaoor gas en licht komend jaar al met 350 euro voor een gewoon huishouden door extra belastingen. In de jaren daarna zet de stijging gewoon door...maar dat begreep u al. Het gevolg van het doldrieste "beleid" van het kabinet. De samenleving moet bloeden voor de ambitie van de groene gekken om de CO2-uitstoot een fractie omlaag te brengen. Waar heel veel geld te roven valt voor heel veel "groene" bedrijfjes. Ach ja, als je haar maar goed zit...The Show must go on !!!!

En denkt u, na mij de zondvloed, dan hebt u helemaal gelijk want die komt er aan met de BTW verhoging op eten en drinken met 50%. Het pijnpunt van 2019. Tel daarbij op de rekening van het totaal onrealiseerbare klimaatverdrag 2.0 die ook geheel bij de burger komt te liggen...het toch maar niet afschaffen van de dividend belasting en dit voordeel volledig besteden aan de neoliberale agenda zodat het gepluk van de gewone man onvermoeibaar verder kan gaan...het is een schande!!!

Bij de buren
Ziet de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV een “potentieel uit het lood rakende politieke situatie in de Bondsrepubliek, die in delen van de bevolking inmiddels uitgroeit tot woede en haat jegens de politiek”. In Duitsland heerst volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, de Federale Dienst voor de Bescherming van de Constitutie) een “algemeen politiek klimaat waarin een geweldsdelict door migranten volstaat om een veelheid aan – ook op geweld gerichte – ondersteuners te mobiliseren”. Dat komt naar voren uit een als vertrouwelijk geclassificeerde analyse met de titel ‘Radicaliseringseffecten in samenhang met misdaden door migranten met de gebeurtenissen in Chemnitz als voorbeeld’, waaruit Focus Online citeert. In de analyse heet het verder dat veel burgers twijfelen “aan de effectiviteit van rechtsstatelijke processen en veiligheidsbeleidsmaatregelen”. Burgers zouden de indruk hebben dat de staat uitdagingen als criminaliteit en immigratie “evenmin meester kan worden als andere daarmee indirect verbonden problemen”.

Chemnitz
In plaats van de burgers gerust te stellen en op hun angsten in te gaan, leveren de verantwoordelijken strijd met elkaar over de vraag of er Chemnitz drijfjachten op buitenlanders zijn geweest of niet, zo citeert Focus Online de functionarissen verder. De verhitte, deels vijandige debatten hebben er vervolgens toe geleid dat velen zich in hun afwijzende houding tegenover de gevestigde partijen bevestigd voelden. De gebeurtenissen in Chemnitz hebben volgens de opstellers van het rapport laten zien, dat de op sociale media gearticuleerde woeden zich ook “naar de straat” kan vertalen. Geweld door buitenlanders of terroristische aanslagen zouden overal en op ieder moment “vergelijkbare of zelfs intensievere reacties op kunnen roepen”, aldus de Verfassungsschutz.

Marrakesh
Intussen toog Merkel demonstratief naar Marrakesh.Als om te bewijzen dat er totaal niets zal veranderen nu ze geen partijleider meer is. Voor de VN-migratietop, waar het omstreden Migratiepact ondertekend werd. Haar deelname moest een “signaal” zijn, dat ze haar koers tegen alle weerstand van het volk in door zal zetten. Ik weet het...Duitsland is nog geen Frankrijk. Maar de tendensen zijn vergelijkbaar. Ook veel Duitsers zien in Berlijn de arrogantie van de macht aan het werk, die de belangen van de eigen burgers negeert. De woede neemt toe en de binnenlandse inlichtingendienst maakt zich al ernstige zorgen waartoe dat kan leiden.
Merkels demonstratieve reis naar de VN-top, haar koppige vasthouden aan het omstreden migratiepact, het verzwaart de hypotheek voor haar erfgenamen alleen maar. Het voorbeeld van de Gele Hesjes in Frankrijk laat zien dat uiteindelijk een maatregel als verhoging van de brandstofaccijns kan volstaan om de vlam in de pan te doen slaan. Daarna zijn de ontwikkelingen nauwelijks nog onder controle te brengen

Merkel
Nu we het toch over Merkel hebben.....Jarenlang gold ze als de machtigste vrouw ter wereld; ze zou hoog intelligent zijn en door niets of niemand van de wijs te brengen. Vele jaren heeft zij het Duitse volk geleid als bondskanselier, maar nu lijkt haar politieke leven ten einde te lopen. De opkomst en de val van een Duitse bondskanselier.

We hebben tevergeefs moeite gedaan om te begrijpen waarom Merkel, na het winnen van de Duitse verkiezingen in 2013 onder de traditionele slogan "Geen experimenten" van haar partij, halverwege 2015 ontelbare migranten naar Duitsland heeft uitgenodigd. Erger nog, toen dit niet vol te houden bleek, probeerde ze arrogant het aan de andere lidstaten van de Europese Unie op te leggen. Nu vecht Merkel voor haar politieke leven, en de gevolgen voor Europa zijn ronduit schokkend te noemen.

Merkel heeft ontegenzeggelijk Groot-Brittannië uit de Europese Unie verdreven. Vervolgens hebben haar migrantenquota Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije van de westerse lidstaten vervreemd en in ernstige conflicten met Brussel gebracht.
Merkel heeft via migratie haar opperste vorm van autocratie bereikt. Ze heeft alle burgers van de Europese Unie voorgelogen over Marrakesh, dat niet-bindend zou zijn. Het triomfantelisme op haar gezicht toen ze in de Bondsdag de AfD vertelde dat het Marrakesh Pact inderdaad bindend is voor alle bij de VN aangesloten landen.

Niemand manipuleert en handelt handiger dan deze DDR- ex-commissaris.

Merkel heeft zichzelf in een moeilijke positie gebracht, te wijten aan de overmoed door langdurig misbruik van macht. Men krijgt haar door. Men ziet haar trucs. Men kan haar wel schieten.Voor elk normaal persoon was het idioot om de toch al alarmerende tsunami van migranten in Europa aan te moedigen. Een DDR-politicus met een al lang bestaande voorliefde voor het gebruik van migratie en "internationalisme" om het Westen te ondermijnen. En dat ondermijnen van het Westen probeert ze zo lang mogelijk uit te oefenen.
Haar slotstuk is... Marrakesh ! Duitsland zal de toestroom van migranten - legaal en illegaal - niet kunnen verwerken.
Waarmee de doelstelling van de gewenste ondergang van Europa en van Duitsland in het bijzonder een gruwelijk feit zal zijn.

Merkel is een globalist, een Internationale Socialist
De mythe is ontkracht. Op het internationale toneel is ze verworden tot een in diskrediet geraakte politicus zie zich aan het meubilair vastklampt tot haar tijd verstreken is.
Vergeet echter niet dat ze in haar opdracht is geslaagd... ze heeft haar verwoestende werk gedaan. Götterdämmerung !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 16 december, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week.
VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 3 maanden 6 dagen geleden door katertje. Reden: bestuurlijke vernieuwing = staatkundige hervormingen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 maanden 1 week geleden - 3 maanden 1 week geleden #53650 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 december 2018

Peilingen
VVD en PVV verliezen ieder een zetel en die komt terecht bij het Forum voor Democratie. Niet onverwacht gezien de inspanningen van die partij afgelopen week bij de behandeling van het Marrakesh Pact. Baudet deed verwoede pogingen de Tweede Kamer ervan te overtuigen om in debat te gaan over het VN-migratiepact. Dat lukte. Die twee virtuele zetels voor het Forum voor Democratie lijken de beloning voor een uitstekend optreden van voorman Baudet. VVD is nog steeds de grootste partij maar haar voorsprong op de PVV is nog maar 4 zetels. Verder is het opmerkelijk dat de VVD nog steeds de grootste partij is, maar dat haar voorsprong op de PVV nog maar vier zetels bedraagt. Voor degenen die zich zorgen maken om de bestuur- en beheersbaarheid van het land is de gepeilde stand geen positieve, maar u zult het ermee moeten doen. Misschien dat de uitgebreide analyse van Maurice de Hond u weer wat positiever stemt maar voor mij geldt: Aprés moi la deluge...daarna: Ik worstel en kom boven.

#Gele Hesjes
"Deze beweging moet doorgaan omdat ze iets rechtvaardigs, iets echt radicaals in zich draagt. Wie de gele hesjes gewelddadig vindt, heeft nooit het geweld van ongelijkheid gekend", aldus Edouard Louis, één van de belangrijkste Franse schrijvers van dit moment.

De media noemden de gele hesjes ook racistisch en homofoob. Zal wel ..!

De burger is goed genoeg om zich uit te sloven voor de overheid die met steeds nieuwe belastingen en verhogingen van de oude afpersing en dieverijen van geen ophouden weet. Er een sadistisch genoegen in schept om de burgers uit te melken. Rutte bestond het om de gele hesjesdragers op voorhand al belachelijk te maken door in de Tweede Kamer een geel vestje aan te trekken. Hier etaleert de premier zijn arrogantie en diepe minachting voor het volk dat hij zou moeten dienen. Ik krijg meer en meer de indruk dat Rutte door zijn manier van reageren: aan de ene kant vrolijk, aimabel, vriendelijk, aan de andere kant koud, kil, afstandelijk, gladde praatjes, voortdurend giechelen waar ernst is geboden, onder constante invloed is van "verwarrende" middelen. Hij doet mij denken aan de bankiersjongens in de City van Londen die Joris Luyendijk in zijn boek "Het zijn net mensen" zo treffend beschrijft...psychopaten.

Maar goed, we hadden al enige ervaring opgedaan met hem (Rutte 1 en 2) en hebben dus allemaal de kans gehad om dit onbetrouwbare sujet de laan uit te sturen met de laatste verkiezingen. En wat doen we? We weten het weer beter. Laten reddingsboei en -boot Wilders, de man die zijn stinkende best deed om dit tuig van de richel naar huis te sturen, links liggen en maken de partij van "The Joker" de Vereniging Van Dieven, de grootste. "We" zijn zelfs zo ver gegaan dat "we" het cordon sanitair rondom Wilders oogluikend hebben goedgekeurd (sommigen juichend) en hebben toegelaten dat de corpocratie van de B.V.Nederland: VVD, CDA, D66 en CU, Wilders en zijn PVV een mes in de rug hebben gestoken.

En nu? Nu is het janken. Nu klaagt men steen en been. Nu worden we overlopen door groene gekkies en milieu activisten die u gaan vertellen hoe u hebt te leven en te eten, wat u hebt te doen en vooral wat u hebt te laten. Men heeft niet eens in de gaten hoe u wordt voorgelogen door de MSM met hun nepnieuws, door de NOS die geen objectief nieuws brengt, maar meningen verkondigt. Hoe dom kun je zijn? Ik ben er klaar mee maar de overgrote meerderheid niet .

Als men iets wil bestormen doe dat dan de hoofdkantoren van de MainStreamMedia, die de mensen bij voortduring voorliegen. Ook nu weer, want inmiddels krijgen de Russen alweer de schuld van de rellen in Frankrijk en de meeste van de geïndoctrineerde idioten in het Westen trappen er met open ogen in. Dat Zerohedge in een uitgebreid artikel spreekt over een poging tot regime-change van Washington en Londen, wordt niet geloofd...daar zitten immers The Good Guys. Maar als men zou beseffen wat voor een ellende, vernielingen, chaos en immens menselijk leed door die "good guys" wordt aangericht, dan verdwijnt uw vertrouwen in de Westerse "bondgenoten" (en wellicht uw vertrouwen in de mens als geheel) als sneeuw voor de zon.

Macron
Macron ziet zich zelf als de reïncarnatie van Napoleon, wil de oude tijden van het Franse hof laten herleven, reist de hele wereld af om de grandeur van Frankrijk onder de aandacht te brengen, overigens zonder resultaat en doet wat ook Merkel en Rutte doen, op momenten van crisis uitmunten door afwezigheid, de kapiteins die het stuurwiel overlaten aan hun stuurman zonder zelf op de brug te verschijnen. Zal de zich ontvouwende revolutie van de "Gilets Jaunes" de Macron-dictatuur ten val brengen? De protesten van de gele hesjes doen Frankrijk op zijn grondvesten schudden. Volgens peilingen ondersteunt 84% van de Fransen de eisen van de # gele hesjes.

Wat ging er aan vooraf
Op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten voor de overheid had Macron een aantal uiterst impopulaire maatregelen tegen auto's in het algemeen, en de dieselmotor in het bijzonder genomen, sinds het begin van het jaar. Als rechtvaardiging daarvoor werd de bescherming van het klimaat en de verkeersveiligheid genoemd. Een nieuwe, veel strengere RVD-wet, een geleidelijke ban van dieselauto's van 2019 in Parijs, het verbod op alle conventionele voertuigen in de regio Parijs in het jaar 2030, en de geleidelijke verhoging van de brandstofaccijns, die naar verwachting in 2022 met 23 cent per liter diesel zal zijn gestegen en worden aangepast aan de prijs van benzinemotorbrandstof.

In deze maatregelen zien de gele hesjes niet alleen defacto onteigening, maar ook het invoeren van de territoriale apartheid, omdat ze zonder dure elektrische auto in de provincie op de lange termijn gevangen zitten. Eerst moesten de automobilisten allemaal aan de diesel omdat diesel minder CO2 uitstoot, maar nu zijn diesels plotseling verantwoordelijk voor de klimaatcatastrofe en moeten er elektrische auto's gekocht worden. Ondertussen worden kerncentrales stilgelegd en heeft Frakrijk steeds minder elektriciteit: knettergek dus!

De excessen bij de rellen van de autonome en banlieu criminelen op de Champs-Elysées op 24 november worden door de regering in weerwil van visuele bewijzen van politie en inlichtingendiensten, gelegd bij "rechts" en Marine Le Pen. (het lijkt Merkel wel met niet-bestaande hetzejachten) Het doet aan de protesten geen afbreuk, integendeel, de reactie van de regering op de protesten van de gele hesjes was om méér commissies voor de "energie-revolutie" in te stellen...!! Het heeft de woede van de burgers enorm aangewakkerd. Het wil maar niet tot de elite doordringen dat het vooral gaat om werk, fatsoenlijk inkomen waar je je gezin van kunt onderhouden, belastingen, veiligheid op straat, dat soort zaken. Als je geen brood voor je kinderen kunt kopen, kan het CO2 gehalte je gestolen worden.

Wat eveneens een enorme rol speelt bij de massale onvrede: censuur, staatsrepressie, het uitknijpen van de lagere sociale klasse en die van het midden, opinie-dictatuur, uitsluiting, fysiek geweld tegen regeringscritici, politieke-correctheid, zelfverrijking door politici, afschaffen van de democratie, inperking van de vrijheid van meningsuiting, 24-uurs bewaking van de burgers...de lijst is te lang om op te noemen en één op één overzetbaar op de situatie in ons land.

De machthebbers hebben het voor elkaar. De demonstranten heten nu "relschoppers" en "oproerkraaiers". Deze relschoppers zien hun kans schoon, zo heet het. De hooligans van de regering hebben de klus geklaard. De zaak is weer bijna onder controle. Het lijdt geen twijfel dat deze oproerkraaiers met bivakmuts betaalde provocateurs van de politiestaat zijn. Het is de laatste poging van de regering om de opstand te bedwingen. In heel Frankrijk zijn tegen de 100.000 militairen gemobiliseerd, in en vooral nog rond Parijs bevindt zich een pantserdivisie. Rond 8.000 politiemensen, zwaarbewapend en goed geoutilleerd staan klaar om de “relschoppers” een lesje te leren. De president van Frankrijk heeft verregaande bevoegdheden sinds de noodtoestand, die na de terreuraanslagen van jaren geleden is afgekondigd. En Frankrijk is al een politiestaat als u weet wat een ongebreidelde macht de politiediensten hebben sinds die fatale aanslagen (false flags) bij Charlie Hebdo en de Bataclan....France shift to policestate

Eurogendfor
Als de regering deze opstand niet meer de baas kan, rest er geen andere mogelijkheid meer dan buitenlandse troepen (Eurogendfor) te activeren en die met scherp te laten schieten. Het liefst op de oproerpolitie. Vroeger kon je nog eens Georgische snipers bij Sjaakashvili inhuren, maar die moet even onder de radar blijven bij zijn Zeeuws Meisje. U weet nog hoe de Maidan opstand zich heeft afgespeeld? Georgische snipers schoten op de Oekraïense oproerpolitie en de tegenstanders van de neonazi's kregen de schuld.

Het bewijs dat men de zaak in Frankrijk niet meer de baas kan, een aantal opnames van een razzia in Nantes en schoolkinderen die door de oproerpolitie tegen de muur worden gezet. Er wordt gezegd dat dit gelekte foto’s van een “oefening” zijn, tja...!
Het is inmiddels bekend dat de Franse Rothschild-jezuïeten Emmanuel Macron aan de macht hebben gerommeld via “verkiezingen”. Er gaan geruchten dat deze tak van het bankenimperium onder druk staat van de eindbazen – waarom weten we niet. We hebben het idee, dat er met de aanstelling van Macron een fout is gemaakt en dat die recht moet worden gezet. Er is gegokt en verloren. Het kan zijn dat deze kloon van het kartel wordt opgeofferd voor een “redelijker” alternatief, die het puin moet ruimen.

Frankrijk is één van de vier bezettingsmachten in Duitsland sinds 1945. We mogen het belang en de invloed van Parijs op het Europese toneel niet onderschatten. Parijs dicteert Berlijn in naam van het Anglo-Amerikaanse militaire apparaat (ook wel: democratie genoemd). Met een lichtgewicht als Emmanuel (de Verlosser – what’s in a name….) Macron is het voor de burgers slecht kersen eten. Voor zijn eindbazen is hij echter de ideale pion, zolang hij niet van de agenda afwijkt. Maar als de belangen van de eindbazen niet meer worden gediend als gevolg van een krakend vastlopende economie, heeft zijn laatste uur geslagen.

Europese Unie
Als u het mij vraagt wijst alles naar een definitief faillissement van de Europese Unie. Want wie ook de leidende rol vervult in Europa, ze dringen wel gelijktijdig zichzelf op als zaligmakende waarheid. Straatsburg, waar de Fransen nogal achterbaks zijn aangekomen, kost de Europese burger nog steeds honderden miljoenen Euro's om de overdreven grootheidswaanzin van de Fransen te voeden. Nee, de Duitsers hebben bewezen geen leidende rol te kunnen spelen voor de Europeanen. Maar de Fransen kunnen dat absoluut niet béter. De Europese Unie is ten dode opgeschreven, maar zal jammer genoeg nog veel slachtoffers maken voor ze het loodje legt. Er staat ons nog een héél moeilijke tijd te wachten, één zoals de generatie van na de Tweede Wereldoorlog nog nooit heeft meegemaakt.

Ordo ab Chao
Overal waar je kijkt heerst chaos. En chaos is wat de globalisten juist willen, uit chaos ontstaan nieuwe wetten heeft David Rockefeller ooit eens gezegd. Ordo ab Chao. Evenals "het enige wat we nodig hebben is die ene allesomvattende crisis en de mensen schreeuwen om een sterke leider en om de new world order." In Duitsland zijn er bewijzen te over dat het de overheid is die betaalde relschoppers tussen de vreedzame demonstranten sluist om juist chaos te creeren. In Frankrijk zal het niet anders zijn. En als de pleuris uitbreekt wordt het elite beschermlegertje van de EU, Eurogendfor, ingeschakeld. Dit alles is zo gepland, gewild en voorbereid en wordt nu uitgevoerd, met dank aan de media... misschien wel de grootste vijand van de EU burger.
Macron de mislukte president van Frankrijk is een zetbaas van de internationale elite, de banken, het globalisme. Zij dachten te triomferen maar staan nu verbijsterd tegenover deze massa. Dit wordt het Waterloo van Macron."

Pact van Marrakesh
Het Pact van Marrakesh is de doodsteek voor de Europese bevolking. Hopelijk blijft het niet bij het #gele hesjes verzet tegen hoge brandstofprijzen, maar groeit dit uit tot nationale betogingen en opstanden in alle landen. De EU is een bolwerk van kortzichtig nieuw links die een utopische wereld willen scheppen. En daar mogen gerust doden bij vallen als dat moet, want de droom moet blijven. Brussel blijft doof en blind. In België heeft men er zelfs een regeringscrisis voor over om het Pact te gaan ondertekenen in Marokko. Een land dat het niet te nauw neemt met mensenrechten, maar geen politicus die daar om maalt.
Ook niet dat de VS opnieuw uithalen naar het VN-Migratiepact. Volgens de Verenigde Staten streeft het VN-Migratiepact ernaar ‘om het immigratiebeleid wereldwijd te sturen, ten koste van het soevereine recht van staten om dit zelf te beheren’. (vrijdag vrijgegeven verklaring)

In de tekst, die door de Amerikaanse diplomatieke missie aan de VN werd bezorgd, herinneren de Verenigde Staten eraan dat zij de onderhandelingen over het pact in 2017 hebben verlaten omdat de doelstellingen ervan ‘onverenigbaar zijn met de Amerikaanse wet, politiek en belangen van het Amerikaanse volk’. ‘Beslissingen over grensbeveiliging, over wie legaal mag verblijven of over staatsburgerschap, behoren tot de belangrijkste soevereine beslissingen die een land kan nemen’, aldus Washington. ‘Het lijdt dus geen twijfel dat zij het onderwerp zijn van onderhandelingen en een onderzoek in een internationaal kader’, klinkt het. ‘Hoewel we de bijdrage van veel immigranten aan de opbouw van ons land erkennen, kunnen we geen pact ondersteunen dat internationale richtlijnen, normen, verwachtingen of toezeggingen oplegt of kan opleggen tegen ons vermogen om beslissingen te nemen in het belang van onze natie en onze burgers’, zeggen de Verenigde Staten.
Wettelijke verplichtingen
Washington vreest ook dat met het pact uiteindelijk wordt geprobeerd een ‘internationaal gewoonterecht’ op het gebied van migratie op te leggen. De term ‘pact’ geeft aanleiding tot ‘wettelijke verplichtingen’, voegen de Verenigde Staten er in hun communiqué aan toe. Hoort u het ook eens van een ander !

Volgens diplomaten zijn de Verenigde Staten de afgelopen maanden bijzonder actief geweest om hun begrip van het pact te delen met verschillende ondertekenende landen, met name in Oost-Europa. Hoewel het document in juli bij de VN werd goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben wereldwijd een aantal landen sindsdien hun intrekking of bevriezing van hun beslissing aangekondigd.
Ondanks de ophef die is veroorzaakt door het pact, met onder meer een regeringscrisis in België, worden maandag en dinsdag meer dan honderd landen verwacht in Marrakech om het document formeel te bekrachtigen.

Op de Algemene Vergadering van de VN op 19 december in New York volgt een stemming over een bekrachtigingsresolutie....maar het is allemaal "niet bindend"..toch?

Klimaat
Ik heb me er steeds over verwonderd dat milieuproblemen in Afrika niet worden aangepakt. Maar ik ben er uit...je kan uit Afrika wel grondstoffen roven, maar geen belastingcenten van burgers. Met een IQ van 70 is het moeilijk een werkende administratie op te zetten. Tenzij Afrika ge-herkoloniseerd wordt natuurlijk. Hier kan dat wel. Dus hebben we hier een "klimaatprobleem". En voor dat klimaatprobleem worden de meest absurde maatregelen uit de kast getrokken. Ze hebben allen één ding gemeen: ze kosten geld.
Landen in Europa stappen steeds meer over op gas, omdat dat een véél schonere brandstof is dan kolen (en omdat het verkrijgbaar is). Meer en meer gaspijpleidingen naar Europa komen gereed de komende jaren. Nordstream-1 is al een tijdje klaar en Nordstream-2 is bijna af. Southstream is onderweg en Turkishstream ook, beide gaan vanuit Rusland door de Zwarte Zee en het zal van de politieke ontwikkelingen afhangen welke het meest gebruikt zal gaan worden. Alle vier de leidingen zijn mede bedoeld om Oekraïne te omzeilen waar bijna alle Russische leidingen door liepen voor de VS-EU-NAVO daar begonnen te stoken, en die leidingen liggen er nog steeds. Dan komen daar binnenkort nog gaspijpleidingen uit het Midden-Oosten bij, vanuit het veld dat Israël en Cyprus delen en Turkije ook een deel van wil, en vanuit het grootste gasveld ter wereld dat gedeeld wordt door Iran en Qatar en dat mede aanleiding (naast een ordinaire regime-change) was voor de oorlog in Syrië.

Heel veel nieuw gas dus. En dat gaat gebruikt worden. Er zal dus overal in Europa gas-infrastructuur aangelegd gaan worden. (Spanje is fanatiek bezig) Tegelijkertijd wordt de beste gas-infrastructuur ter wereld, in Nederland, gesloopt. De doelstelling is dus niet kosten-efficiëntie, niet het zuinig omgaan met grondstoffen (onze infrastructuur heeft heel veel grondstoffen gekost), de doelstelling is ook niet kostenbeperking voor de burger, en met klimaat heeft het al helemaal niks te maken, behalve dat dat als excuus gehanteerd wordt.
Naast onze gas-infrastructuur moeten ook onze -net nieuwe- kolencentrales, de modernste en schoonste in de wereld, gesloten worden, en kernenergie is taboe sinds die twee demonstraties in de jaren 70 of 80. Wij worden geacht van de wind te leven zo meteen en van die 5 zonnige dagen die we in Nederland hebben.

Bij onze buren, Duitsland en Frankrijk (België is geen land), is het al net zo zot. Duitsland sluit een voor een zijn kerncentrales omdat Japan op een breuklijn ligt en Fukushima ook nog eens op zeeniveau en de ooit dappere Duitsers bevangen werden door een panische paniek toen aan de andere kant van de wereld een kerncentrale stuk ging. De situatie van Japan en Duitsland is compleet onvergelijkbaar maar de groene communisten zagen hun kans schoon om Duitsland onbetaalbaar smerig te maken, en daarom wordt er tegenwoordig weer oerbos gekapt om bruinkoolmijnen te ontginnen om te compenseren voor de sluiting van de kerncentrales....er is niks smeriger dan bruinkool.

Het gaat niet om klimaat, het gaat niet om milieu. Het doel is vernietiging van bestaande energie-infrastructuur en het maken van gigantische kosten die door de burger opgehoest zullen moeten worden, ten bate van de elite die hun dagen slijten met oeverloos geouwehoer aan talloze "klimaattafels" en die al dat bij elkaar gel*lde geld zo meteen in hun zak steken.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 9 december 2018

VVD 22(-1), PVV 18(-1), GroenLinks 17, FvD 16(+2), PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laatst bewerkt: 3 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: Chao
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
3 maanden 2 weken geleden - 3 maanden 2 weken geleden #53604 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 december 2018

Peilingen
Deze week zien we verschuivingen, die lijken samen te hangen met de discussies rondom het Migratie Pact van Marrakesh en de rol die Baudet daarbij speelde. Onder invloed daarvan zien we een duidelijke stijging bij Forum voor Democratie, die de laatste tijd wat aan het wegzakken was. Die winst gaat ook wat ten koste van de PVV. Daarnaast zien we een lagere score van 50Plus. Bij de andere partijen zien we het SP nu op 12 zetels staan (-1) en ChristenUnie nu op 7 (+1), de enige partij van de coalitie die op winst staat. *) bij de peiling van vorige week was de score van ChristenUnie 1 zetel te hoog weergegeven en D66 1 te laag.

Vandaag hebben we vragen gesteld over het Migratie Pact van Marrakesh, het boerkaverbod en de opstand der gele hesjes. Die hebben we mede verbonden aan de vraagstelling die we in september 2016 hadden geïntroduceerd. Dat waren twee vragen, die samen een grote samenhang vertoonde met de electorale keuzes en keuzes t.a.v. belangrijke maatschappelijke vraagstukken....enerzijds, anderzijds..het zal allemaal wel. U wilt het naadje van de kous weten? Dan naar Peil.nl

Identiteitspolitiek
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er wel klaar mee, met die identiteitspolitiek. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat voor een uitspraak van Johan Derksen zowat een heel kabinet gemobiliseerd wordt? Een vicepremier De Jonge ( u weet wel die nog nooit van het Marrakesh Pact had gehoord) die vindt dat de uitspraken van Derksen lomp waren en die andere grootheid van D66 - Van Engelshoven - die wil met Derksen hierover gaan discussiëren !
Ze noemde zijn uitspraken pijnlijk. Dit is struisvogelpolitiek van de bovenste plank. Om homo's te beschermen tegen pijnlijke uitspraken dient D66 zich te vervoegen bij moskeeën en aanverwante islamitische instellingen. Als je hoort wat daar voor kwetsends over homo's wordt uitgekraamd, kan ik me voorstellen dat je je diep in de kast verborgen houdt. En als het nodig is kun je bij Derksen - gegarandeerd - bescherming vinden.

Marrakesh Pact
Zoveel goed onderbouwde bezwaren, zoveel oppositie, veel getekende petitie, maar onze regering gaat het Marrakesh Pact ondertekenen. Een beter signaal dat de Nederlandse regering democratie heeft afgeschaft kon niet gegeven worden. We mogen niet meebeslissen over wie we in ons land toelaten, maar we mogen wel de kosten voor hun onderhoud betalen. No taxation without representation.. .afgeschaft. Eens te meer wordt duidelijk waarom Ollongren zoveel haast had om referenda af te schaffen. Zij was via Bilderberg al een poos op de hoogte dat Marrakesh er aan zat te komen.
De vette hoon die Rutte ten deel viel bij het wederom van stal gehaalde inlegvelletje, het mag niet baten!

Blok blijft schokken
Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, blijft fouten en misstappen stapelen. We kunnen er inmiddels onderhand pagina's mee vullen. U weet dat aan het licht kwam dat Nederland niet alleen goederen had geleverd aan islamitische terroristen in Syrië, maar dat deze goederen ook waren gebruikt voor de oorlogsvoering. Het toezeggen en nakomen, alsmede het hele optuigen van die leveranties komen op het conto van zijn voorganger Koenders (en Timmermans? ) van de PvdA. Maar het pertinent ontkennen en blijven beweren dat alleen hulpgoederen zijn geleverd moet wel op het conto van Blok worden bijgeschreven. Blok heeft dus opnieuw gelogen.

Maar het gaat nog verder. Blok had eerder nog beweerd dat de leveringen waren gestopt voor de aanval op het Koerdische Afrin begon. Dit gebied werd begin dit jaar door het Turkse leger, en verschillende groepen van islamitische terroristen ingenomen. Laat dat nou precies de groepen zijn die uit Nederland goederen hebben ontvangen, en in tegenstelling tot Blok's beweringen, liepen deze leveringen ook na de aanval op Afrin nog steeds door. Weer een leugen dus.

Maar de maat is nog steeds niet vol, want er is ook gebleken dat in de informatie, die het Ministerie van Buitenlandse Zaken over dit alles naar buiten heeft gebracht, staatsgeheimen stonden. Staatsgeheimen over Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen. Het lekken van deze geheime informatie is dus direct onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Het stinkende web van leugens en bedrog ontrafeld

En dan nog die Brabander, die uitgroeide tot een kopstuk van IS, die maandenlange training heeft gekregen in de bossen bij Utrecht. Het feit werd in de openbaarheid gebracht door een publicatie over de top van de terreurbeweging door de Frans journalist Matthieu Suc. Suc schrijft over Mohamed Amine Boutahar, zoon van de consul van Marokko in Den Bosch, die radicaliseerde en in 2013 naar Syrië vertrok . Daar klom hij op tot de hoogste regionen van het kalifaat. Hij had de leiding over de afdeling die Westerse gijzelaars en mogelijke spionnen ondervroeg. Volgens de journalist hebben de trainingen in de bossen zes maanden geduurd.
Als dit alles nog steeds geen reden voor ontslag is, kunnen we gerust stellen dat ook het laatste beetje integriteit en fatsoen uit de Nederlandse politiek is verdwenen. Kortom; Blok's positie is onhoudbaar geworden.

Maar dan hebben we het alleen nog maar over symptomen. Want het feit dat de Nederlandse regering gewoon samenwerkt met islamitische terroristen geeft aan hoe diep men intussen is gezonken.
Terwijl honderdduizenden mensen op gruwelijke wijze werden vermoord, sturen regeringen, waaronder de Nederlandse, gewoon goederen naar precies die terroristen. Het gaat zelfs nog verder, want een hele groep terroristen, bekend als "Witte Helmen" is intussen liefdevol in Europa opgenomen. Hier kunnen ze dan hun terroristische activiteiten rustig voortzetten, mogelijk met dezelfde goederen die eerder door Nederland en anderen zijn geleverd. Dan vraag je je af....zijn deze regeringen, deze politici zo achterlijk, of geven ze geen cent om de levens van de eigen burgers? Helaas moeten we steeds opnieuw vaststellen dat dit laatste het geval is. Levens tellen niet, alleen belangen tellen, en de elite heeft belang bij de islam. Welk belang? Ik ben er nog steeds niet achter.

Islamisering
Maar het zijn wel figuren als Blok, en vergeet Halsema niet, die de weg vrijmaken voor de islamisering. En als slippendragers fungeren. Groen liberale multiculti ideologen, die de hele wereld willen redden maar hun eigen mensen verraden zonder met de ogen te knipperen. Ze schamen zich zelfs niet eens meer voor hun verraad. Toch zal ze dit op een zeker moment duur komen te staan. We zien de eerste tekenen al in Frankrijk met de opstand van de “Gele Hesjes”. De westerse media blijft beweren dat deze opstand alleen maar om hoge benzineprijzen gaat. De stijging van de benzineprijzen is echter maar een van de factoren die tot deze actie heeft geleid. Ook de islamisering, een groot probleem in Frankrijk, en de algemene economische uitbuiting door het Macron regime, spelen cruciale rollen in de strijd. De elite denkt zich alles te kunnen permitteren, maar ze hebben het fout. Er zullen meer opstanden komen, want de mensen zijn het zat, meer dan zat. De rekening wordt nu stap voor stap opgemaakt.

Gele hesjes
Precies, die bedoel ik. Wat betreft de genoemde sociale onrust zien we momenteel vooral in Frankrijk (en België) zware protesten tegen het beleid van Macron. Zoals gezegd, het gaat hier niet alleen om de hoge brandstofprijzen..er speelt meer. In Frankrijk moet de door het establishment aan de macht geholpen en uiterst impopulaire Emmanuel (de verlosser..) Macron als overwinnaar uit de strijd komen. Daar zorgen de ingehuurde relschoppende provocateurs wel voor. In een artikel op Nu.nl roept een Franse minister dat ultra-rechts aan het mobiliseren is en barricades bouwden op de Champs Elysees. En hij wijst op Marine Le Pen. Dat gebeurt er dus als je niet kunt winnen. Dit is dus polarisering in de politiek waarbij wat al te gemakkelijk wordt gewezen op politieke tegenstanders, terwijl het echte probleem onbenoemd blijft. Een behoorlijk grote (onder)laag in de Franse bevolking is de laatste jaren erg ontevreden over het regeringsbeleid. Voornamelijk te wijten aan de politiek van Macron die groot aanhanger blijkt te zijn van globalisering en daarin de EU, via hem, een grote rol had toebedacht. Zijn (jongens) droom van een machtig Europees leger zegt volgens mij genoeg. Dit soort "leiders" denkt groot maar totaal niet aan de gevoelens die leven in de samenleving. Hun aandacht is enkel gericht op de talloze vergaderingen van de EU-ministerraad waar men graag een stem in het kapittel wil hebben. Het EU-beleid en de rol daarvan op het wereldtoneel. En ja, groot denken kost geld en de contributieverhoging die daarvoor nodig is wordt geïnd bij de leden die niet eens hun lidmaatschap kunnen opzeggen. De financiële gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs komen daar nog eens bovenop.... inmiddels wordt Parijs half afgebroken !

Spionnencentrum
Russische ambassade is spionagecentrum, zegt NRC. Kan best, alle ambassades zijn spionagecentra. Al ten tijde van de Franse Revolutie. Daar zijn ze voor in het leven geroepen. De Russische ambassade in Den Haag was actief betrokken bij de mislukte poging in april van dit jaar om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) af te luisteren. De tweede secretaris van de ambassade, Konstantin Bachtin, coördineerde de operatie die vier Russische spionnen uitvoerden in Den Haag. De krant noemt de ambassade "een zenuwcentrum voor spionage". De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD verstoorde de Russische operatie.

Ligt een beetje gevoelig omdat Nederland zojuist in haar hemd is gezet als fanatieke supporter van de strijdgroepen van Al-Qaeda en Al Nusra. Dat plaatst de ophef over die spionage van Rusland rond het OPCW, in gastland Nederland, in een ander daglicht, omdat ons land belang heeft, en op geen enkele manier kan claimen neutraal te zijn. Sinds ondubbelzinnig vaststaat dat ons land in Syrië terroristen steunt, terwijl men voor de Bühne doet alsof men ze bestrijdt, en we voorop liepen bij het bouwen van de "trollenfabriek" die, samen met onze betrouwbare Poolse vrinden, op Rusland gerichte propaganda moest verzorgen, is het lastig om je een goed beeld van de ontwikkelingen in de wereld te vormen.... vanuit ons land.

De Straat van Kertsj
Bij het lezen van het 'Breaking News' bericht over Oekraïense marineschepen die onaangekondigd de Russische territoriale wateren waren binnengevaren, op weg naar de gloednieuwe brug over de Straat van Kertsj, die de Krim met het Russische vasteland verbindt, kun je lastig achteroverleunend doorgaan met je nagels te vijlen. Oekraïne claimt dat die marineschepen geen kwaad in de zin hadden. Maar de uitgelekte voorbereidingen voor deze provocatie vertellen een ander verhaal. (kom ik later uitgebreid op terug)

Anderzijds is daarmee nog niet het eerste schot gelost waarmee de Derde Wereldoorlog een feit is. Het is de zoveelste provocatie, ter bevestiging van het streven van Oekraïne en haar NAVO-bondgenoten om te blijven mekkeren over de keuze van een enorme meerderheid van de bevolking van de voorheen semi-autonome Krim, met een eigen parlement, om zich af te splitsen van Kiev, nadat de NAVO daar een coup had gepleegd, waardoor de democratisch gekozen president was afgezet, en een door Victoria 'Fuck the EU' Nuland geselecteerde junta zijn plaats had ingenomen.

Waarom bemoeien wij ons met de controle over de Straat van Kertsj? Waarom sluiten wij ons aan bij ruziezoekende strategen van de Verenigde Staten die niet willen dat De Krim zich bij Rusland heeft aangesloten? Als Oekraïne het recht had om zich los te maken van de Rusland in 1991, waarom hebben De Krim, Donetsk en Luhansk dan niet het recht om zich los te maken van Oekraïne? Kunnen deze zaken ons ene f*ck schelen? Waarom laten we ons dan meeslepen in iedereens ruzie over van wie de eilandjes in de Zuid-Chinese Zee zijn, van wie de Senkaku zijn en de Zuidelijke Kourillen en of Transnistrië het recht had zich af te scheiden van Moldavië, en of Zuid-Ossetië en Abchazië het recht hadden zich af te scheiden van Georgië toen Georgië zich afscheidde van Rusland. Zijn wij werkelijk bereid een oorlog met Rusland of China te riskeren over wat van wie is?

Mij bekruipt steeds vaker het gevoel dat westerse regeringen niet zozeer incompetent en/of hypocriet zijn, maar dat ze willens en wetens onze samenleving naar de "Verdommenis" helpen. En dat ze oorlogen uitlokken die ze niet eens willen winnen. Of het eerder een onstilbare honger is naar "studentikoos rotzooi trappen", en een beetje dollen om niet van verveling in slaap te sukkelen bij discussies over de simpele noden van Tante Mien in een apathisch parlement, omdat wat belangrijk is toch elders wordt beslist, of dat men op de automatische piloot instructies van het NAVO-hoofdkwartier volgt, waar ze zich vermaken met Stratego, durf ik u niet te vertellen. Maar er klopt iets niet.

Ondertussen schenkt de EU een half miljard euro aan Oekraïne

Ik ben iets bescheidener...een heerlijk koel drankje is welkom

Krijgt u van mij de gehele peiling van zondag 2 december 2018:
VVD 23, PVV 19(-1), GroenLinks 17, PvdA 15, SP 12(-1), FvD 14(+2), CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7(+1) 50Plus 4(-1), SGP 3
Laatst bewerkt: 3 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
Meer
3 maanden 3 weken geleden - 3 maanden 3 weken geleden #53554 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 november 2018

Peilingen
Als we de opiniepeiling van Maurice de Hond moeten geloven worden Forum voor Democratie en GroenLinks de grote winnaars van de komende Provinciale Statenverkiezingen. De electorale positie van de drie grootste partijen van de coalitie is zwak. Na D66 en het CDA is ook de VVD steeds meer aan het wegzakken.

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in Groningen vormt een bevestiging van het beeld van de laatste peiling, schrijft De Hond. Niet alleen t.a.v. van GroenLinks en D66, maar ook m.b.t. VVD, CDA en PvdA.Hoewel er nog 4 maanden te gaan zijn, is een inschatting gemaakt hoe de samenstelling van de Eerste Kamer gaat worden op basis van de peiling van vandaag en het inschatten van de consequenties van een 30 a 35 procent lagere opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen.Dan komt de coalitie uit op 27 a 31 zetels. Het verlies van circa 5 zetels van D66 wordt niet gecompenseerd door het resultaat van de andere coalitiepartners, integendeel zelfs. Van de coalitiepartners staat alleen de ChristenUnie op winst.
GroenLinks en Forum voor Democratie staan op de grootste winst.

Marrakesh-Pact? Bepalend voor onze toekomst en die van onze kinderen/kleinkinderen. Maurice de Hond heeft er niet op ondervraagd. Is PvdA'er hè, brandt daar zijn vingers niet aan. Doorbetaling bij...en pensioenaanspraken enzo. Nee, gekozen voor de veilige weg: Rekening rijden!. 54 procent van de Nederlanders is voor de invoering van rekeningrijden, 31 procent is er tegen. Ook onder de VVD-kiezers zijn er meer voorstanders dan tegenstanders (48 procent tegen 36 procent).
En hij kon ook nog vragen stellen over het pensioenoverleg. Dat wil zeggen..over de schuldvraag van het mislukken van dat overleg. Hij constateerde grote verschillen in beoordeling van de schuld van het mislukken van het pensioenoverleg. De VVD- en D66- kiezers leggen de schuld vooral bij het FNV. Kiezers van PvdA, SP en PVV vooral bij de regering.
U weet het, u kunt alles nog eens op uw gemak lezen op Peil.nl.

Khashoggi
Er gebeurde van alles de afgelopen tijd. In een monotone dreun krijgen Rusland, China en Iran de schuld van alles wat er mis gaat in de westerse wereld.
Rusland...De moord op Jamal Khashoggi...Stel je voor dat Rusland het had gedaan: Nigel Farage benoemt terecht het zwakke respons van het Westen op de moord
Het gedempte antwoord van het Westen op de moord op Jamal Khashoggi zou een storm van verontwaardiging worden als de journalist in een Russisch consulaat was verdwenen, meent Farage.

Saoedi-Arabië is een “belangrijke markt”, zowel voor de VS als het VK, maar de onwil van het Westen om Riyadh verantwoordelijk te houden voor de moord op Khashoggi onthult een felle dubbele standaard, argumenteerde Farage in een interview met Fox News. Farage is niet de enige die de discrepantie opmerkt. Sinds Jamal Khashoggi’s moord in het Saoedische consulaat in Istanbul op 2 oktober, hebben journalisten en commentatoren moeite gehad om te begrijpen hoe Riyadh voor een groot deel ongedeerd uit de griezelige misdaad is voortgekomen.

Syrië
Daar was Syrië weer. De complottheorie over westerse hulp aan terreurorganisaties in Syrië bleek een "understatement", en de consequente leugens van onze regering over dat soort pogingen om het lont in het kruitvat te steken in het Midden-Oosten worden niet herkend als leugens, maar als een vergissing, wanneer de waarheid als een boemerang ze recht in hun tronies ontploft. Iets met staatsveiligheid ! Ja hoor...duhhh !
Nu komt het mij voor dat het militair en operationeel steunen van terroristen de échte veiligheid van de staat bepaald niet ten goede komt, maar daar denken ze op het door de PvdA-gedomineerde ministerie van Buitenlandse Zaken héél anders over. Trouwens, ook op regeringsniveau hoor, want met inbegrip met diezelfde PvdA en GroenLinks hebben de Vrienden-van-Terreur een ruime meerderheid in onze volksvertegenwoordiging.

GroenLinks
Ik schrijf eigenlijk maar weinig over GroenLinks. De partij staat me gruwelijk tegen, Rara hoe kan dat? Terwijl GroenLinks toch dé politieke partij in Nederland is die strijdt voor het milieu. Wat is daar op tegen? Nou niets! Mijn weerzin komt voort uit de onnavolgbare hypocrisie die kopstukken in dat politieke milieu hierbij aan de dag leggen en de behoefte om dat te realiseren door anderen offers te laten brengen Recent stapte de topman van de Verenigde Naties op dit terrein op, omdat hij in korte tijd voor $500.000 had opgemaakt aan vliegtickets en dure hotels. Al Gore vliegt naar elke conferentie met zijn privé vliegtuig, om ons aan het verstand te peuteren in actie te komen voor zijn agenda, omdat het anders verschrikkelijk mis gaat met de wereld. En dat het overgrote deel van die bevlogen mensen in één moeite door ook op de kar springen als er elders een minderheidsstandpunt verdedigd dient te worden. De lijst met dingen en mensen die we moeten "redden" is onuitputtelijk. Er is groot onrecht. Nu ben ik echt de laatste om te beweren dat er geen onrecht bestaat in deze wereld, maar op miraculeuze wijze is het in die groene kringen nagenoeg altijd zo dat achter hun ambities de één of andere puissant rijke mecenas schuil gaat, die hen ophitst tegen arme sloebers met argumenten die een zinnig mens normaal gesproken zonder omhaal van tafel zou vegen. Maar zij niet, dus.

Marrakesh Pact
We betalen voor de Nederlandse Publieke Omroep. En veel ook. Maar hebben wij deze week iets over het verdrag van Marrakesh gehoord, vraagt Prof. Ellian in Elsevier? Neen! The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is een internationaal verdrag, opgesteld volgens de ideologie van diversiteit en inclusiviteit, door VN'ers wijlen Peter Sutherland en Kofi Annan. Zij matigden zich aan het recht te hebben over het lot van gewone mensen, landen en volkeren te kunnen beslissen. Het maakt restrictief migratiebeleid onmogelijk. Sommige politici beweren dat het bij het verdrag van Marrakesh alleen maar om intenties gaat en dat het niet bindend is. Dat is simpelweg niet waar! Het Migratiepact bevat een catalogus aan nieuwe verplichtingen voor de staten en dus rechten voor de migranten. Zo wordt het onderscheid tussen legale en illegale migratie zo goed als verwaarloosd.

Volgens artikel 90 van Grondwet moet de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevorderen. Alleen al deze bepaling kan de rechter ruimte bieden om bij de interpretatie van een bepaling omtrent de immigratie, een internationaal verdrag als uitgangspunt te nemen voor het interpreteren van een Nederlandse bepaling uit het vreemdelingrecht. Dus de handtekeningen die de Nederlandse overheid zet onder de internationale verdragen, akkoorden of intenties zijn niet betekenisloos in het nationaal recht.

Continu wordt beroep gedaan op internationaal recht bij het interpreteren van kinderrechten, migratierecht, arbeidsrecht enzovoorts. En het gaat om mensen wier leven fundamenteel zal veranderen door de open grenzen van inclusiviteit en diversiteit. Het leven van mensen in de westerse wereld. In de landen waar de meeste migranten vandaan komen zal dit verdrag geen effect hebben op hun samenleving. Er is geen (sharia) rechter in Iran, die de internationale verdragen boven de wil van Allah laat prevaleren: geen diversiteit en geen inclusiviteit.

Best belangrijk dus dat Marrakesh Pact, maar de Publieke Omroep gaf niet thuis. Syp Wynia van Elseviers Weekblad, een van de beste journalisten van Nederland, schreef vorige week een goed doorwrochte analyse over Marrakesh. Toch hebt u Wynia niet gehoord in Buitenhof, Nieuwsuur of andere programma's van de NPO, die met ons belastinggeld wordt gefinancierd.

Buitenhof
Wie er wel was bij Buitenhof vanmiddag? Bram van Ojik van GroenLinks ! En Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Van Ojik is voorstander van het ondertekenen van het Marrakesh Pact. Bram vindt het geweldig en wil dat Nederland het Pact gewoon gaat tekenen op 10 december. Wiseguy Baudet wijst er op dat de regering voornemens was te gaan tekenen, maar dat de verantwoordelijke Staatssecretaris zegt over te weinig informatie te beschikken om de 100 vragen die Baudet en zijn partij aan de Staats hebben gesteld te kunnen beantwoorden.
Vragen niet kunnen beantwoorden wegens te geringe informatie, maar het Pact wel gaan tekenen! Het is toch om de haren uit je hoofd te trekken!? De methode waarop ook Marrakesh (mogelijk) er wordt doorgeramd is een blauwdruk van hoe in verleden en heden allerlei verdragen, waaronder het zeer uitgebreide verdrag m.b.t. mensenrechten werden/worden geaccepteerd: een kleine linkse club onderhandelt en vervolgens zet de Tweede Kamer een handtekening bij het kruisje, zonder iets te snappen.
Van Ojik onderwijst Thierry Baudet in de mores: het zijn serieuze zaken hoor..verdragen, wetten, afspraken, spelregels..daar houd je je aan.

Bel je zo Femke dan even Bram? #buitenhof #boerkaverbod

Brexit
Ook niet weg te slaan uit het nieuws is de Brexit. Die soap sleept zich voort van danspasjes naar danspasjes, waarbij de Britten leven tussen hoop en vrees, en de politieke loopbaan van de frivole Theresa May voortdurend aan een zijden draadje hangt, terwijl ze over het wereldpodium stuitert.

Blauw van het lachen donderde ik uit m'n stoel toen Theresa May het Tory-congres op de klanken van Dancine Queen van ABBA kwam binnenwaggelen. Hilarisch ! NRC sprak over een jaloersmakende onverstoorbaarheid van May. Lief hè van NRC. Maar haar Tories rollen vechtend en kijvend over straat en staan in de coulissen klaar om haar een dolkstoot in de rug te geven. Volgens The Guardian zijn er al 23 conservatieve parlementsleden die een motie van wantrouwen binnen de Tory-parlementsfractie tegen May zullen stemmen. Maar May danst. Dancing Queen. Vernietigend UN-rapport over extreme armoede en mensenrechten. UN-rapporteur extreme armoede en mensenrechten Philip Alston, startte een onderzoek naar bezuinigingen en toenemende armoede in Groot-Brittannië. Maar May danst...
Maar goed...ze mag gaan van Brussel. De scheidingsakte werd vanochtend in Brussel getekend tijdens het "Happy Hour" van Internationale Frühshoppen. Er waren aanvankelijk nog een paar apen waarover beslist moest worden, maar uiteindelijk kwam nog net op tijd het verlossende woord vanuit Spanje. Na "koortsachtig" overleg zei Tusk. Praatjesmaker!

Herdenken
Begin deze maand kwamen wereldleiders bij elkaar om de doden van Wereld Oorlog I te herdenken. Een weerzinwekkende vertoning waarbij leiders zoals Trump, Netanyahu, Theresa May, Macron, die de afgelopen jaren samen met hun bondgenoten van de NATO vele verschillende landen binnen vielen en daar miljoenen doden hebben veroorzaakt. De enige uitzondering hierop was Putin die vanaf zijn aantreden een de-escalerend pad heeft ingeslagen maar die simpelweg genegeerd wordt door de zichzelf als halfgoden ziende bondgenoten.

Hoe durven deze lui met zoveel recente doden op hun geweten, Yemen waar momenteel vele miljoenen mensen op het punt staan om te sterven dankzij sancties van Westerse landen en leveringen van bommen, vliegtuigen, tanks, etc. om die vreselijke oorlog tegen Yemen te voeren, schaamteloos en publiekelijk welke dode dan ook te herdenken?!
Terwijl de leiders praten over vrede en schijnheilige ceremonies volgen laten diezelfde leiders op datzelfde moment bommen vallen op weerloze mensen en kinderen in verschillende landen. Mensen die bijna allemaal onderworpen worden aan grof geweld vanwege die door diezelfde leiders gefinancierde huurlingen als Al Qaeda, Al Nusra, e.a. of sterven de hongerdood omdat de "leiders" sancties hebben ingesteld.
Een paar dagen na de plechtigheden valt er weer een bom, ....Europa moet een eigen leger krijgen.

Hebben we dan niets, helemaal niets geleerd van de geschiedenis?


Pensioenakkoord
Het pensioenoverleg is mislukt. Ik weet het niet, maar ook met betrekking tot het pensioenstelsel geeft iets me een unheimisch gevoel. Rutte had opeens haast met het moderniseren van het pensioenstelsel, want tegen de achtergrond van rentestijgingen en oplopende inflatie dreigen die pensioenen weer betaalbaar te worden, en zou het zomaar kunnen dat er weer geïndexeerd moet worden, vóórdat de Staat haar greep in de kas heeft kunnen voltooien.

Breekpunt is dat de vakvereniging zich hard maakt voor de reeds door Rutte en "labbekak" De Boer van VNO/NCW "gemoderniseerde" werknemer, die alle zekerheid kwijt is, en als ZZP-er of met een nul-uren-contract straks het nakijken heeft. De werkgevers en de regering beweren bij hoog en bij laag dat die Nederlanders helemaal geen pensioen, geen zekerheid, en geen zorg willen. Dat is de moderne werknemer, die alleen maar geld wil verdienen in het hier-en-nu, en pas problemen veroorzaakt als hij of zij geen "Latte" meer kan kopen, om met de nieuwste I-Phone eenzaam op een terras "Likes" te scoren op de Sociale Media....Lekker l*llen is ook weer thuis !

Kom, we nemen een borrel, om de ergernis weg te spoelen. PROOST !

Geef ik u nog even de gehele peiling van zondag 25 november 2018:
VVD 23(-1), PVV 20(+1), GroenLinks 17(+1), PvdA 15, SP 13(-1), FvD 12(-1), CDA 11, D66 9(-1), PvdD 8, DENK 7, CU 7(+2),50 plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 3 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
4 maanden 4 dagen geleden - 4 maanden 4 dagen geleden #53501 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 november 2018

Peilingen
Deze week geen verschuivingen in politieke voorkeur. Woensdag a.s. worden er in 12 gemeenten verkiezingen gehouden, die nodig zijn geworden door herindelingen. Dat omvat ongeveer 4% van het electoraat, waaronder de gemeenten Groningen, Haarlemmermeer en Noordwijk. De ervaring is dat bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen de opkomst 10 a 15% lager is dan als die verkiezingen gehouden worden in -vrijwel- heel Nederland, zoals op 21 maart 2018. Door de lage opkomst en omdat niet alle landelijke partijen in die gemeenten meedoen plus de deelname van de lokale partijen zal er naar verwachting woensdag geen relevante totaaluitslag komen.

Gezien de uitslagen van de landelijke peilingen vergeleken met 8 maanden geleden toen de landelijke gemeenteraadsverkiezingen waren, mag wel verwacht worden dat het beeld woensdag zal lijken op dat van 21 maart 2018. Zo zal in Groningen bij voorbeeld GroenLinks winnen t.o.v. 2014 en D66 verliezen. Als referentie voor de uitslagen van woensdag heeft Maurice de Hond ook de landelijke peilingen aangegeven op het moment van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018.

In 2011 nadat in Dordrecht voor het eerst actie werd gevoerd met als slogan "Zwarte Piet is racisme" werd via Peil.nl gemeten wat de Nederlanders over dat onderwerp vonden. 7% van de Nederlanders waren toen ontvankelijk voor aanpassingen van Zwarte Piet. Zeven jaar later is dat percentage gestegen naar 38%, zoals de onderstaande tabel laat zien.
Een meerderheid van de Nederlanders is voor het behoud van Zwarte Piets zoals deze nu is. Dat blijkt uit de opiniepeiling van Maurice de Hond van vandaag. Zo’n 38 procent van de Nederlanders ziet liever een aanpassing van die Pieten. De Hond constateert overigens wel een forse stijging van de tegenstanders van een volledig zwarte Piet.

Er is, zo blijkt uit de peiling, een groot verschil tussen kiezers van de PVV en GroenLinks. Bij die eerste is slechts 2 procent bereid tot veranderingen, bij de laatste een grote meerderheid van 85 procent. Jongeren zijn ook welwillender in het accepteren van een nieuwe Piet dan ouderen. (54 tegen 27 procent). Misschien zijn ze oppervlakkiger en onverschilliger? Wilt u alles weten van dit onderzoekje, dan kunt u als vanouds terecht op Peil.nl

Sinterklaasfeest
De feestelijke intocht van Sint en Piet is verworden tot een beschamende wanvertoning, mogelijk gemaakt door incapabele burgemeesters. Of... misschien waren zij er gewoon op uit om Nederland in de internationale pers een modderfiguur te laten slaan? Niet zo'n idiote gedachte, gezien de dubbele agenda die de westelijke wereld onder leiding van de Verenigde Naties voert. Onderdeel van de bevoegdheden van een burgemeester is om bij sommige gelegenheden geen demonstraties toe te staan als men verwacht dat zij een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde. Maar daar komt een kinderfeest als de Sinterklaasintocht niet voor in aanmerking. Ondanks de openlijke dreigementen van de Kick-Out-Zwarte-Pieten-brigade. Daar mag gedemonstreerd en geprotesteerd worden. De heren burgemeesters wisten donders goed dat de bonte stoet aan raddraaiers zich niet zou houden aan aangewezen lokaties. Daarom hadden er geen vergunningen voor demonstraties afgegeven mogen worden voor deze cruciale dagen.

Kinderfeest
Deze dagen zijn voor de kinderen en niet voor naar subsidie zoekende rotzakken, die gedijen bij conflicten en onlusten. Dat doet die KOZP-bende nu al een jaar of zes en ze willen er niet mee stoppen. Ze kicken er op! En de politie is er als de kippen bij om de demonstranten te beschermen. Wat ik me afvraag is of de Sinterklaasvierders -vooral kinderen en hun zeer sterk betrokken ouders, die bij voortduring worden uitgejouwd voor racisten- niet de bescherming moeten krijgen die nu naar die raddraaiers gaat. Dat uitjouwen, doet geen pijn? Zij hebben niet het recht zich gekwetst te voelen? Daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden? Die moeten maar inschikken? Wat is er eigenlijk mis mee om van je vaderland en het culturele erfgoed ervan te houden? Het door blijven zeuren over white supremacy en blanken/witten elke keer weer duidelijk maken dat hun mening en cultuur er niet toe doet omdat ze blank zijn. Verwerpelijk blank. Het enige wat die blanken merken van de white supremacy is dat ze voor rotte vis mogen worden uitgemaakt en dat alles sowieso hun schuld is. Het gaat helemaal niet meer om Zwarte Piet, het gaat om openlijk racisme tegen blanken. Zwarte Piet is niet racistisch...het wordt door racisten gebruikt om zich in een lucratieve slachtofferrol te manoeuvreren

Critici van Zwarte Piet hadden er jaren geleden al voor kunnen kiezen om het in hun kring van vierders anders aan te pakken in plaats van er een ideologische kwestie van te maken die op landelijk niveau tot beslissingen moet leiden. Maar daar gaat het hun nou juist om...het moet verboden worden! Wij moeten mee bewegen, niet zij!

Gezocht racisme
Ik vraag me in alle oprechtheid af of de beweringen over racisme wel deugen. Of het om argumenten gaat of om (aangeprate) associaties waarin iemand gevangen zit of om hen moverende redenen in mee loopt. In onze samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met allerlei opvattingen en gedragingen die als grievend kunnen worden ervaren.
Ik noem religies. Feiten doen er weinig toe. Het gaat om emotie. Alles draait tegenwoordig om het beschermen van gevoelens en dat krijgt momenteel zeker zoveel aandacht als daadwerkelijk geweld tegen bepaalde groepen, zelfs tot aan rechtszaken en veroordelingen aan toe. Geen objectieve meetinstrumenten meer in de rechtsspraak. Slechts subjectieve gevoelens en mensenrechten. Vooral mensenrechten! Hoe meer rechten aan de ene mens worden toebedeeld, hoe meer de andere mens ze moet inleveren. En dan vooral aan de grootste schreeuwers, die zich altijd wel op een of andere manier tekort gedaan voelen, of aangepraat wordt omdat het een lucratief verdienmodel is geworden.
En juist omdat het nooit genoeg is, is nog maar weer eens een keer opschikken voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders geen optie. Want dat opschikken moet altijd van één kant komen.

"Sturende" Grapperhaus
De opmerkingen gisteren van burgemeester Jorritsma van Eindhoven zullen vast goed ontvangen worden door de groep KOZP-demonstranten. Minister Grapperhaus heeft het OM al opgedragen deze 'PSV supporters' te gaan vervolgen. Vanwege "dreigend Sinterklaas liedjes zingen". Terwijl die Anti-Piet demo helemaal niet tussen de kindjes had mogen staan!
Maar dit is dus wel weer de tweede keer dat een minister van Justitie "sturend" bezig is en het Openbaar Ministerie opdracht geeft om te vervolgen, precies zoals zijn voorganger Opstelten opdracht gaf om Geert Wilders te vervolgen. Het Openbaar Ministerie blijkt derhalve allesbehalve neutraal en onafhankelijk te zijn. Maar dat hadden we al ervaren.

Wat wel duidelijk is geworden, is dat een groep als Pegida in Eindhoven nu niet meer weggejaagd kan worden bij een moskee, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en andere plaatsen.Want demonstratierecht is nu door burgemeesters bewezen -voor eenieder hetzelfde. Dus nemen we onmiddellijk aan dat Jorritsma een komende demonstratie van Pegida met evenveel elan zal verdedigen als in de vele discussies bij KOZP.
Natúúrlijk gaat het niet om het demonstratierecht. Het gaat om het "ontwortelen" om de "ontheemding" van de autochtone bevolking. Onrecht in stand houden en tot de draad toe uitbuiten, de Nederlandse regering grossiert erin.

Zeer utopisch, maar misschien is er een compromis mogelijk: geen halal slachtingen in verband met afschuwelijk dierenleed ...en meer roetveegpieten. Kunnen beide vooruit in de tijd. Want het betreft in alle gevallen teruggrijpen op sprookjesrituelen uit tijden van weleer

O, en dan dit nog...Slinks heeft nog geen 18% van de stemmen in NL, maar de propagandazenders doen alsof de PvdA nog 44 zetels heeft

"Een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee keer aan dezelfde steen"
De truc met het inlegvel
Het VN-migratiepact, beter bekend onder de naam het Verdrag van Marrakesh, krijgt in politiek Den Haag steeds meer kritiek. Het Nederlands kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een ‘Europees inlegvel’ dat kan worden opgenomen in het Verdrag van Marrakesh. Rutte denkt dat hij er - net als met het Oekraïne-referendum - wel mee weg zal komen.

Pechtold wil burgemeesterschap Rotterdam
We hoeven dat hallucinante interview met Mevrouw Lok in de Stentor echt niet door te zagen, want heel Nederland weet nu wel dat wijlen Alexander Pechtold een onhebbelijk Kereltje is.Wel de moeite van het vermelden waard: Pechtold droomt van Rotterdam. "Alexander wil burgemeester van Rotterdam worden. Dat was of is misschien nog wel steeds het plan. De termijn van Aboutaleb loopt tot 2021. Alexander heeft zich intensief bemoeid met de formatie in Rotterdam. Met veel zorg is Leefbaar Rotterdam buiten de coalitie gehouden."
"Te lang heb ik te dicht naast Alexander geleefd om te zien dat zijn werk gericht was op het veiligstellen van zijn eigen politieke posities of het verhinderen daarvan voor anderen."
“Waar ik heel veel moeite mee heb, is dat binnen de politiek een kleine groep mensen alles bepaalt. Zij schuiven elkaar onderling de mooie baantjes toe, houden elkaar de hand boven het hoofd. En de rest heeft het nakijken, trekt aan het kortste eind. Dat maakt me woest, zei de voormalige geliefde van Pechtold.
Arm, arm Rotterdam. Arme stad. Eerst kapotgebombardeerd en als je net redelijk hersteld bent Pechtold als burgemeester.. Waar heeft Rotjeknor dat aan verdiend?

U wordt hier niet vrolijk van...ik ook niet, daarom - met uw goedkeuring - zou ik het hier bij willen houden voor deze week

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 18 november 2018, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week:

VVD 24, PVV 19, GroenLinks 16, PvdA 15, SP 14, FvD 13, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5, 50Plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 4 maanden 4 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #53447 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 november 2018

Peilingen
Deze week zien we geen veranderingen in de peiling. Daarom heeft Maurice de Hond een vergelijking gemaakt met de scores van precies een jaar geleden (kort na het aantreden van het kabinet). Dan is goed te zien dat D66, CDA en VVD gemiddeld 5 zetels per partij hebben verloren. Die zetels zijn over vrijwel andere partijen verdeeld. Gemiddeld bijna 2 per partij. Bovendien heeft Maurice de Hond heeft vragen gesteld over drie actuele onderwerpen: kernenergiecentrales, kinderpardon en het oordeel over de straffen die de #blokkeerfriezen werden opgelegd omdat zij het lef hadden om oproerkraaiers uit de Randstad te verhinderen een kinderfeestje te verpesten

De achterban van met name GroenLinks en de PvdA vindt de straffen voor de ‘Blokkeerfriezen’ terecht of zelfs te licht....!!! Kiezers van het Forum voor Democratie en de PVV zijn het het meest oneens met de beslissing van de rechters in deze zaak. De uitslag van de peiling laat goed zien welke ‘forse scheidslijnen’ er binnen de samenleving zijn, zo stelt De Hond. Alles over deze geconstateerde scheidslijnen kunt u nalezen op Peil.nl

"Zwartboek" partijdig NOS-journaal"
Wilde een heel verhaal gaan afsteken over m'n ergernis over de gekleurde en onjuiste berichtgeving op het NOS-journaal. En over hoe de overheid het NOS journaal heeft misbruikt om propaganda te maken voor jeugd-orgaandonatie. Werkelijk tenenkrommend en ik vraag me af of het NOS-journaal en haar hoofdredacteur Marcel Gelauf strijden om de titel "propaganda-roeptoeter-van-het-jaar, danwel Holland got Talent in Fake Nieuws Verspreiden. Ja, mopperen deden we elke keer als we weer zo'n gemanipuleerd NOS-bericht tegenkwamen.
Maar weet u wie er werkelijk iets aan gedaan heeft? Arnold Karskens..! Die is aan het inventariseren en verzamelen gegaan en dat heeft geresulteerd in een boek. Een "Zwart Boek partijdig NOS-journaal". Hij presenteerde het deze week aan de Tweede Kamer.
Jahaa...da's durven hè, de naakte waarheid verkondigen in deze politiek über correcte slangenkuil.. Wat Karskens drijft? Misschien wel dezelfde verontwaardiging die wij ervaren over zóveel verspreide desinformatie van een staatsmedium, dat als opdracht heeft het Nederlandse volk van feitelijk, onafhankelijk en onpartijdig nieuws te voorzien. Maar precies het tegenovergestelde blijkt - getuige dit Zwartboek- "duurzaam" te gebeuren. Koop dat boek. Lees dat boek. Steun onafhankelijke journalistiek. Is onderhand een relikwie!

Hulpverleners
Gaaf landje, dat Nederland. Zeldzaam gaaf. Met een top-ministerie van Justitie en Veiligheid en een Openbaar Ministerie dat niet zou misstaan in landen die wij vol misplaatst superioriteitsgevoel dictaturen noemen. Waar het ambulance personeel in Zuid-Limburg moeten worden uitgerust met steek- en kogelwerende vesten. De politie is het ambulance personeel voorgegaan. Om die te dragen bij grote evenementen zoals... carnaval. Natuurlijk bedoelen ze afrekeningen in het drugs milieu. Onlangs een enorme drugsvondst op het terrein van een moskee. Geen vervolging. Gebrek aan bewijs! Maar het heeft niks met de islam te maken hoor...ik bedoel dus dat dat NIET de reden is dat OM niet vervolgt.

Maar verder gaat het fantástisch met ons "veilig" Nederland; "daalt de misdaad" en "staan de cellen leeg". Staan de cellen leeg. Grijze cellen? Bij het OM? Bij de rechterlijke macht? Kan ik me wel iets bij voorstellen, ja, gezien hun uitspraken. Zoiets als schedel gelicht, niets aangetroffen...! (Sorry!)

Zéér bekwaam
We barsten in Nederland van de Amerika deskundigen. En zodra er verkiezingen plaatsvinden in Nederland reizen er zoveel Nederlandse mediavertegenwoordigers naar de overkant van de grote plas dat de migrantenstroom vanuit Mexico er bleekjes bij afsteekt. En ze zijn allemaal, ja echt allemaal voor de Democraten. Op dit moment zijn ze in een paar staten weer stemmen aan het hertellen. Té hard gelag voor de Democraten dat Trump de Senaat gewonnen heeft. Zal wel weer Russische inmenging zijn geweest, denkt u ook niet?
Maar alle gekheid op een stokkie...weet u wat me opgevallen is? Acht jaar lang is Obama aan het bewind geweest en in al die acht jaar is het hem niet gelukt wat Trump wel gelukt is: meer vrouwen in het Congres. Zonder Trump waren deze dames er niet gekomen. Voor het eerst kwamen er ook twee vrouwelijke Indianen of native Amerikanen in het Congres. Voor het eerst! Je zou zeggen: die Natives zitten daar best al wel een tijdje..toch? Daar had Obama toch wel iets aan kunnen doen? Bovendien kwamen er ook nog twee moslimvrouwen uit de stembus. Gelooft u mij, die zouden onder Obama als heldinnen van de Amerikaanse droom zijn gepresenteerd. Dat de jonge vrouwelijke garde nu pas, en niet twee jaar eerder voor Hillary Clinton, op de barricades klimt moet extreem pijnlijk voor de gevallen Democratische heks zijn

Pact van Marrakesh
Onbeperkte migratie – altijd en overal! Daartoe willen meer dan 190 VN-staten zich op 10 en 11 december aanstaande verplichten. In Marrakech wordt dan het VN Global Pact For Migration ondertekend. Dit pact is bedoeld om eindelijk wereldwijde migratie te legaliseren, de facto bijna zonder afwijzing door de “doelstaten” (in casu: vooral Duitsland, Nederland en Zweden).
Hierover heeft Mark Rutte u niets verteld? Kan gebeuren – hij is ook zo druk met het bezoeken van muziekoptredens! Bovendien stelt het volgens hem allemaal niks voor. Ja maar, waarom dan een handtekening zetten? Een handtekening onder niks is toch absurd? Of, meneer Rutte, zit er zoals gewoonlijk een dubbele bodem onder dat Pact, een uiterst giftige adder onder het gras?

De premier geeft aan dat het Pact niet bindend is en dat het slechts intenties zijn. Dan nog, als het je intentie is om migratie naar Europa makkelijker te maken, waarom dan niet over je verregaande intenties verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer? Waarom weigert het kabinet dan zo persistent hierover een debat aan te gaan met de volksvertegenwoordiging ? (Waarom zijn referenda zó snel afgeschaft?) Over de inhoud van het pact heeft bijvoorbeeld Rutte een ander beeld dan Baudet/Wilders. Nou, en als een debat kan helpen om dat misverstand te verhelpen en iedereen te voorzien van juiste informatie, dan is een debat daar toch een uitgelezen mogelijkheid toe?

Het probleem is dat Rutte voortdurend alleen maar heeft gelogen over belangrijke zaken (Associatieverdrag Oekraïne, Geld Griekenland, etc)en daarom absoluut niet meer geloofwaardig is. Dus aangaande pact van Marrakesh, waar duidelijk is dat er verschillende meningen over de gevolgen zijn, heeft deze MP geen enkel krediet meer.
Hij, afgestudeerd in geschiedenis kent niet de betekenis van Pact. Ammehoela! Hij houdt zich van de domme, want Pact betekent officiële overeenkomst tussen meerdere landen.

Precies zoals hij zich van de domme houdt over de inhoud van het Marrakesh Pact. Maar hij weet donders goed wat dit “mondiale pact voor migratie” toe zal leiden.
Het gaat om niets minder dan het wereldwijde, formele afstaan van de nationale soevereiniteit van de individuele staten aan de toekomstige superstaat van de VN, de ontbinding van democratische sociale structuren en het doorvoeren van een gezamenlijke strategie voor het onderdrukken, vervolgen en bestrijden van personen en instellingen die zich hier kritisch tegen uitspreken!

U leest het goed: dit pact kan zonder overdrijven worden beschouwd als een van de belangrijkste fases op weg naar tirannie: de nationale grenzen van de staten zullen in de toekomst voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur en aantal. En ongeacht de daaruit voortvloeiende consequenties voor de lokale bevolking, blijven hun landsgrenzen open! Tegelijkertijd krijgen deze mensen onbeperkt toegang tot de respectieve sociale stelsels in naam van de gelijkheid van de mensenrechten!
Het wordt langzaamaan eens tijd om duidelijk te maken wat dit betekent voor onze samenleving! Tientallen, zelfs honderden miljoenen migranten in Afrika alleen al op weg naar het Beloofde Europa of om wat specifieker te zijn: op weg naar ons, de komende jaren. En nee, dit is geen bericht om u schrik aan te jagen maar de bittere realiteit!

Open grenzen zonder risico van afwijzing en reguliere contante voordelen van de sociale fondsen, opgebracht door de werkende bevolking. Bekende Amerikaanse marktonderzoeker Gallup rapporteert dat vandaag de dag al meer dan 30% van de Afrikaanse bevolking, in sommige landen meer dan 50% (!), naar Europa wil migreren (“desire for migration”).

Haatmisdrijven
Wat hier en nu gebeurt, kan niet vaak of luid genoeg herhaald worden! Want zodra dit “niet-bindende” pact begint te lopen en alle staten beginnen met het implementeren van de daarin genoemde “aanbevelingen”, worden kritische geluiden -tegenwoordig als “discriminatie tegen migranten” genoemd- geplaatst in categoriën als intolerantie, xenofobie en racisme. En worden die al snel vervolgd als strafbare “haat-delicten”.
Om dergelijke “haatmisdrijven” te voorkomen, ofwel om te voorkomen dat er kritiek komt op de omstandigheden, worden maatregelen “voorgesteld” zoals we ze alleen kennen van vroegere dictaturen. Was het vroeger de “partij” die bespiedde, vervolgde, onderdrukte en gevangenen en heropvoedingskampen in handen van dissidenten plaatste, vandaag de dag is het de wereldwijde gemeenschappelijke strijd voor mensenrechten, democratie, menselijkheid, gelijkheid en verdraagzaamheid, waar feitelijke kritiek en tegenspraak snel gecriminaliseerd en vervolgd worden. Dezelfde ideologie met hetzelfde systeem van onderdrukking en tirannie, maar met een verschillende terminologie.
Als de laatste acte in een politiek stuk van honderden jaren zal dit VN-migratiepact ontegenzeggelijk leiden tot de uiteindelijke vernietiging van onze westerse samenleving en cultuur.

Toevalligheden
De laatste 100 jaar lijken te wemelen van “toevalligheden” die, elk geval op zich genomen, onmisbare puzzelstukjes zijn in de ontwikkeling van de huidige asielchaos. Deze omvatten niet alleen de ontelbare gewelddadige oorlogen van agressie in het Nabije en Midden-Oosten, maar ook in Afrika, en de opzettelijke vernietiging van homogene, soms zelfs bloeiende en goed functionerende staten in naam van democratie en mensenrechten....het bedrog, de misleiding. Het is zo triest.
De Amerikaanse president Trump heeft dat Pact waarschijnlij beter gelezen dan Rutte hier - en in december 2017 besloten dat de VS uit dit Pact zou stappen.
Hier staat het Europese huis in lichterlaaie ...wordt het niet eens tijd de brandweer te bellen?

Eerste Wereldoorlog
Vanmiddag naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gekeken. Naar speeches van Macron en Merkel geluisterd. Holle woorden, die in flagrante tegenspraak zijn met hun daden. De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog moeten blijkbaar het omstreden handelen van de Duitse bondskanselier en de EU-mandarijnen legitimeren. In 1940-1945 werden de gruwelen nog eens dunnetjes overgedaan met WO-II, en onze boven-ons-gestelde wereldleiders staan ons nu met een uitgestreken smoelwerk WO-III in te rommelen met het MigratiePact. Ze leren het nou eenmaal nooit. De gewapende conflicten uit de geschiedenis van Europa moeten het bestaan en handel en wandel van de huidige EU rechtvaardigen. De burger wordt wijsgemaakt dat slechts de EU garantie kan geven op eeuwige vrede en rust in de gelederen. Waarbij gemakshalve vergeten wordt dat een dergelijke garantie nooit te geven is; zelfs garantie op stofzuigers is gelimiteerd.

Europese Unie
We zouden wat meer historisch besef moeten hebben en ons realiseren, virtueel lopend op de Vlaamse slagvelden, dat de huidige top van de Europese Unie in feite net zo handelt als de Europese elite van weleer. Die oude elite die de oorlogen op ons continent veroorzaakte door haar machtswellust, hebzucht, arrogantie en expansiedrift. Precies de zaken waar de Brusselse kliek zich nu aan bezondigt. Men hanteert daarbij het demagogische dreigement dat het zonder EU opnieuw fout zal gaan in Europa. Zo worden we getrakteerd op een bedenkelijke politieke cocktail. Waarbij de EU-elite de historie voor eigen doeleinden misbruikt. De gevallenen van Ieper verdienen iets beters dan dat.

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag...

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 11 november 2019:
VVD 24, PVV 19(+1), GroenLinks 16(-2), PvdA 15(+1), SP 14(+1), FvD 13(-1), CDA 11, D66 10(+1), PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5(-1), 50Plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door katertje.
Meer
4 maanden 2 weken geleden - 4 maanden 2 weken geleden #53395 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 november 2018

Peilingen
Na in september van 16 naar 18 gestegen te zijn, daalt GroenLinks weer terug naar 16. De partij staat nog wel op winst, maar nu nog maar 2 zetels. De PVV is sinds eind augustus geleidelijk aan het stijgen, en staat nu op 19 zetels, ruim voor op de volgende partijen. En de hoogste score sinds september vorig jaar. De PvdA stijgt ook en scoort met 15 zetels de hoogste score van dit jaar. D66 stijgt 1 zetel en FvD en ChristenUnie dalen er 1.
Aan de respondenten zijn vragen gesteld over het stemgedrag in het verleden en het verwachte stemgedrag in de toekomst. Het antwoord daarop en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Consistent Beleid
De ene minister zegt dat er minder auto's op de weg moeten om de files te bestrijden en de andere minister laat streekziekenhuizen sluiten en zegt feitelijk:
Pak de auto maar en rij maar 45 kilometer en meer naar een ander ziekenhuis voor je behandeling of om op ziekenbezoek te gaan. Wat een samenwerking hè? Wat een coördinatie!Wat een beleid !.

Overbevolking
Over de overbevolking van hetzelfde laken een pak...
Op school werd ons al ingepeperd dat we met veel te veel mensen op dit stukje aarde zijn. Club van Rome. Overbevolking. Een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. We waren maar een piepklein landje en met 10 miljoen inwoners in 1950 vond onze toenmalige koningin Juliana ons land al "vol, deels overvol". Veel van onze kinderrijke boerengezinnen vertrokken naar Nieuw-Zeeland, Australië en Canada en voor degenen die bleven kwam er naderhand de anti-conceptiepil. Nederland en West-Europa massaal aan de geboortebeperking. Inmiddels zijn we 70 jaar later en met 17 miljoen mensen. En wat krijgen we nu als dank? Dat we worden overspoeld door Afrikanen die zich op hun continent, dankzij de met onze ontwikkelingshulp geëxporteerde gezondheidszorg, explosief vermeerderden en die van onze opeenvolgende regeringen, u weet wel, die met hun "voortreffelijke" lange termijn visie en -planningen alles wat generaties hier hebben opgebouwd in beslag mogen nemen. Want we vergrijzen! We krijgen veel te weinig kinderen! Oud wordt niet meer voldoende vervangen door jong! Regering...? Dwangbuis. Platspuiten en afvoeren.

Europa en IS
Ook Europa bevindt zich in het vizier van IS. Als invalspoort kan de terreurmilitie naast de gebruikelijke immigratieroutes vooral Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo gebruiken. Die zijn daar tijdens de Joegoslavië oorlog in de jaren negentig al door de NAVO voor gereed gemaakt.(Camp Bondsdeel in Kosovo, grootste NAVO basis in EU) Onder de islamitische bevolking in deze staten zijn sommigen zeer ontvankelijk voor de jihadpropaganda. (Intussen maken de EU en de NAVO zich druk over Russische invloed op de Balkan)

Blok bewaakt de grenzen...in Afrika
Paar dagen geleden schreven we dat Stef Blok 4 miljoen in de Sahara gekieperd had. Uw geld. Gewoon, omdat het kan. Afgelopen week frequenteerde hij de duurste restaurants van Tunis, Agadez en andere islamitische roversnesten. Eveneens van uw geld en om er op toe te zien dat uw euro'tjes lekker door de woestijn wapperen. Tunesië wordt omschreven als een soort van beschaafd land, maar dat is het natuurlijk niet. Het land heeft eeuwenlang jihad gevoerd tegen Europa. Uit Tunesië kwamen de meeste IS-jihadisten. Blok denkt dat er met Tunesië over immigratie te praten valt. Maar is immigratie-jihad niet een koranische plicht? Oemma?
Absurd wordt het artikeltje in deTelegraaf als het over Niger gaat:
Niger heeft onder druk van de EU mensensmokkel verboden. Met Europees geld controleren grenswachten papieren van reizigers. Mede met 4 miljoen van Nederland zijn er 250 mobiele grenswachters opgeleid en materieel uitgerust. Gezien de grenzen van Niger, bij elkaar meer dan vijfduizend kilometer, is de overheidsdienst bepaald niet overbezet.
Voorlopig lijkt de Europese aanpak in Niger effect te hebben. In Italië, springplank verder Europa in, kwamen dit jaar via de route Niger-Libië-Middellandse Zee 20.000 migranten aan. Het jaar ervoor waren dat er nog bijna 100.000. Ik weet niet welke stagiaire voor dit artikeltje verantwoordelijk is, maar het is natuurlijk flagrante onzin.
Dat er in Italië nog maar 20.000 invasiejihadisten aankwamen dit jaar heeft maar één oorzaak, en die oorzaak heet SALVINI. Zoals de migratiestroom door de Balkan opdroogde doordat Orban ingreep, die de buitengrens van de EU ging bewaken, wat feitelijk een EU taak is, maar waar diezelfde EU laaiend om werd toen iemand die taak werkelijk uit ging voeren, zo is het hier niet de verdienste van Blok, maar van Salvini. Die 4 miljoen zijn weggegooid, want Niger haat ons. Omdat we blank en "ongelovig" niet islamitisch zijn. Dat geld gaat linea recta naar een Zwitserse bankrekening, coke en hoeren. De Nederlandse grens meneer Stijf Blok verdedig je in Nederland en niet 7000 kilometer verderop !

Italië
Nu we het toch over Italië hebben...Het wordt nog spannend hoor, met Italië en de Europese Commissie. Jaap van Duijn zegt in de Telegraaf dat Italië het hard kan spelen.
Als een van de zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU, moest en zou Italië lid zou worden van de eurozone, ook al had het land in 2000 een staatsschuld van 105% van het bbp, waar die volgens de eigen EU-regels maar 60% mocht zijn. Minister Zalm was tegen, maar Italië ging gewoon de euro voeren.
Toen de euro eenmaal was ingevoerd, dachten beleggers dat Italië in veilige haven was. De impliciete veronderstelling was dat Italië altijd wel gered zou worden, mocht het helemaal fout gaan. Omdat Italië, ondanks zijn torenhoge schuld na de invoering van de euro geen risicopremie meer hoefde te betalen, ontbrak ook iedere prikkel om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De ECB versterkte dit nog eens door tot nu toe voor bijna 400 miljard euro aan Italiaanse leningen op te kopen. De Italiaanse regering kan het nu hard spelen.Een afgekeurde begroting omdat het tekort te groot is?
Europese Commissie....kom maar op! U heeft zich nog nooit aan uw eigen regels gehouden. Toen Duitsland en Frankrijk die overtraden, gebeurde er helemaal niets. Ook Griekenland heeft nog nooit een boete gekregen.
"Ongetwijfeld is er heel veel niet in orde in Italië: een logge bureaucratie, corruptie, foute politici, nauwelijks productiviteitsgroei....maar het land zou zonder de euro zonder twijfel veel weerbaarder zijn geweest" En dat geldt niet alleen voor Italië.


Nieuwe Mauro
De dag die je wist dat zou komen....
Programmamaker Tim Hofman heeft een jong asielkind gebruikt om de publieke opinie rondom het kinderpardon te beïnvloeden. Die meneer Hofman, die via internetprogramma #BOOS veel kijkers blijkt te trekken, wil proberen te voorkomen dat het opgevoerde asielkind Nmer en ongeveer vierhonderd andere kinderen van asielzoekers het land uit moeten. Zij zijn weliswaar uitgeprocedeerd, maar intussen te zeer in Nederland geworteld om uit te kunnen zetten, zegt Hofman. En daar blijkt hij niet alleen in. De petitie die Hofman online heeft gezet om te pleiten voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’ was vrijdagavond al door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Veel meer dan de 40.000 die minimaal zijn vereist om de Tweede Kamer te mogen toespreken.Van dat soort acties word ik altijd wat kregelig. Achterdochtig ook. Kinderen misbruiken om er zelf munt uit te slaan...voor kijkcijfers. Ik vind het minderwaardig. Begin er ook steeds minder van te begrijpen, van de acties en van de actievoerders. We hebben in dit land op democratische wijze wetten en regels opgesteld; een overheid en een leger aan ambtenaren is ingehuurd om die wetten en regels procedureel correct te doen verlopen en in goede banen te leiden. Wat we voortdurend zien is een constante tegenwerking van de democratisch gemaakte afspraken. Niet in de laatste plaats door asieladvocaten voor wie het vaak de enige bron van inkomsten is en daarom procedure op procedure stapelen om hun kamerhuur te kunnen betalen. Het opzoeken van de grenzen en die dan overschrijden. Het negeren van afspraken. Het dwars tegen alle wetten en regels ingaan. Elke vorm van tegenstand wordt uitgeprobeerd. Emotie tv. Je wordt er misselijk van. Velen zwemmen in deze fuik van irrationaliteit en protesteren tegen de rechtsstaat. Om, als ze die zelf nodig hebben, tot de ontdekking te komen dat ze die eigenhandig om zeep hebben geholpen. Dan is het janken!
Succes ermee !


Het wonder van Denemarken ?
It's always darkest just before the day dawns. In Denemarken heeft zich een politieke sensatie voorgedaan, las ik op Fenixx. De Deense premier Lars Rasmussen heeft de Gordiaanse knoop van het asielbeleid ontward. In de toekomst zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen !Denemarken is daarmee het eerste land in Europa dat een einde maakt aan het asielrecht als middel tot massale immigratie en aan het concept van integratie. De beslissing om het asielrecht te herdefiniëren werd genomen tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe begroting in Kopenhagen. Vluchtelingen moeten werken en zichzelf opleiden maar daarna weer vertrekken. Innovatieve aanpak. In plaats van via het asielsysteem de herkomstlanden permanent van werknemers en burgers te beroven, moet dit in de toekomst stoppen. De vluchtelingen krijgen een werkvergunning en verdere opleiding in beroepen/vakken die belangrijk zijn in hun land van herkomst, na het einde van het conflict/oorlog in hun thuisland zullen de vluchtelingen naar huis moeten terugkeren. Dit helpt niet alleen de landen van herkomst bij de wederopbouw, maar maakt ook een einde aan het uiteenvallen van de Deense cultuur door de massale immigratie van vreemdelingen. Het grote aantal permanent blijvende vluchtelingen was aanleiding voor deze verandering van instelling.

Dreigend conflict met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Wat Denemarken wil bereiken is een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie.
Bestaat er een dreigend conflict met het het EHRM? Met het oog op deze afwijzing van het integratiebeleid wordt Denemarken geconfronteerd met een conflict met het Europees Hof voor de Rechten van de Men . Maar in plaats van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te wijzigen, wil de Deense regering een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie voor de ondertekenaars bereiken. Hiermee is Denemarken een model geworden voor alle Europese staten die hun volk willen verdedigen tegen massale immigratie en islamisering. De oorspronkelijke opzet was nooit bedoeld om de halve wereldbevolking ergens anders op te vangen, maar om tijdelijk onderdak te bieden.

Amerika en de Midterms
Aan de andere kant van de oceaan trekken colonnes naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. Dat zijn geen vluchtelingen maar met geld en valse beloften opgezette mensenmassa's met als enig doel om ophef te veroorzaken en om Trump net voor de Midterm verkiezingen een hak te zetten.

Over Midterm verkiezingen gesproken...Pas op voor Russische inmenging. Wees bang. Wees alert. Het rode gevaar schuilt overal. Er wordt in de media zo vaak gesproken over Russische inmenging dat sommige Amerikanen zijn gaan denken dat het de naam is van een kandidaat. We weten pas achteraf hoe groot de invloed van de Russen op de verkiezingen is geweest.
Als de Democraten winnen, weten we dat Rusland zich niet heeft gemengd in de verkiezingen. Maar als de Republikeinen er goed voor staan, dan staat onomstotelijk vast dat de Russen de verkiezingen hebben beïnvloed. Dus blijf alert hou vooral de MSM in de gaten.

#Gasverbod
Doordenkertje. Het Kamerlid Dik-Faber (Chr.Unie)denkt - ze heeft zelf het #gasverbod voor woningen mee ondertekend - dat dit verbod alleen Gronings gas betreft. Ze vindt heropening van de gascentrale in Maasbracht zelfs OK, maar dan weer omdat daar geen Gronings gas wordt verstookt....! Geestig hè?

Schenk maar alvast in jongens...ik kom d'r an!

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van zondag 4 november 2018:
VVD 24, PVV 19(+1), GroenLinks 16(-2), PvdA 15(+1), SP 14(+1), FvD 13(-1), CDA 11, D66 10(+1), PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5(-1), 50Plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 4 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
4 maanden 3 weken geleden - 4 maanden 3 weken geleden #53340 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 oktober 2018

Peilingen
In verband met herfst-reces van de Tweede Kamer deze week geen peilingen. Wel een analyse van Maurice de Hond naar de politieke stand van ons land waarin hij stelt dat de politiek verkruimelt en Nederland onbestuurbaar wordt. De electorale ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen 40 jaar, laten zien in welke periode de grootste electorale veranderingen zijn opgetreden, en dat was tussen 1990 en 1994! Dat is de periode waarin het CDA met Lubbers en de PvdA met Kok samen het land bestuurden. Nee, Pim Fortuyn heeft niet eigenhandig de onvrede onder de kiezers ten opzichte van de zittende macht opgewekt waardoor vanaf dat moment pas alles in Nederland electoraal anders is geworden....volgens de statistiekjes en schemaatjes van De Hond dan toch. U hebt sterk de indruk dat het toch iets anders ligt? U moet uw onderbuik eens tot zwijgen brengen ! Lees Peil.nl.

PvdA
Toen ik bovengenoemde analyse van De Hond las dacht ik meteen..o oh, die heeft de boodschap van oud-Kamerlid en voormalig directeur van het wetenschappelijk bureau Joop van den Berg gelezen. Die is namelijk van mening dat het beter zou zijn als de partij van Wim Kok de overleden oud-premier achternagaat het graf in. Omdat de partij "Geen bestaansreden meer heeft!" Omdat het nooit meer iets wordt met de PvdA. De partij putte altijd kracht uit het "verbinden" van arbeiders en de "intellectuele middenklasse", maar beide groepen zijn, zwaar teleurgesteld, inmiddels weggetrokken naar electorale alternatieven. 9 zetels restte de partij nog bij Tweede Kamerverkiezingen, 29 zetels verlies! Wat overblijft is een groepje beroepsbestuurders, ambtenaren en 75+-jarigen. Tijd om de boel op te doeken.

Vingerafdrukken is niet nodig hoor Dela, geen kiezer meer die zich bij de PvdA afvraagt: "Waarheen", alleen nog maar "Waarvoor"
De sociaaldemocratie is overleden. Gewoon hartstikke morsdood. Ondanks de 150e poging tot reanimatie. Idealen ingeruild voor poen en baantjes. In Rutte-II rigoreus afscheid van genomen. Verkiezingen 2010. Motto: "Stop Rutte's Rechtse Rotbeleid". Dat leverde de PvdA een enorme verkiezingswinst op. Om vervolgens Rutte's Rechtse Rotbeleid met ongekende kracht door te zetten, wat resulteerde in de versnelde afbraak van de verzorgingsstaat. Genant voor Asscher was het verhaal van Joop van den Berg wel. Maar hij heeft het er naar gemaakt als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Man man, wat een aanfluiting. Wat een miskenning van en verraad aan de "kleine man". Doorspoelen maar.

Code Oranje
Maar kijk nou jôh ! Alweer een nieuwe politieke beweging. Code Oranje! Neenee, de Oranje's gaan niet politiek, nee die zullen me daar gek zijn!. Die blijven in de luwte. Trekken achter de rookgordijnen van de Bilderberg aan de touwtjes. Nee, waar het hier om gaat is oude wijn in nieuwe, diepe zakken. U weet wel, zo'n clubje van uitgerangeerde activistische bestuurders (uit de PvdA) die het beter weten, en waar niemand in hun eigen middenpartijtje nog naar luistert. Ze gaan het populisme de wind uit de zeilen nemen en de burger centraal te stellen! Hahaha…!!
Burgers moeten heel veel invloed krijgen, op de begroting, maar ook op de agenda van de politiek. Verder moet de kabinetsformatie helemaal openbaar worden, zodat mensen kunnen zien hoe daar de verschillen tussen partijen worden overbrugd. Meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Echt waar hoor ! Statenverkiezingen in Noord- en Zuid Holland, en in Gelderland. Doel? Stoeltje in de Eerste Kamer. In alle drie de provincies genoeg stemmen zien te krijgen en je zit gebakken.In april heffen die lutsers zichzelf dan weer op.
Nieuwsuur sloeg hevig aan op anti-populistisch! De NOS ook. Die vinden het "toppie". Juichen opzichtig bij elke poging om de PVV en het FvD kapot te maken. Dus verlenen ze actieve publiciteitshulp voor een splintergroepje, om populisme de wind uit de zeilen te nemen.Hoe doorzichtig wil je het hebben? Moeder laat vragen of het zo goed is...

Verdrag van Marrakesh
Ondanks dat Hongarije de EU-plannen voor immigratie een horrorverhaal noemt en Orbán ons waarschuwt dat de EU onze sleutels van de poort (van ons land) wil afpakken, gaat de ondertekening door Nederland gewoon door. Orbán waarschuwde er ook voor dat de EU onbeperkte massa immigratie er heel snel doorheen wil drukken, omdat Brussel bang is dat anti-immigratiepartijen na de Europarlementsverkiezingen in 2019 veel groter zullen zijn geworden en dus een stokje zullen kunnen steken voor die nefaste EU-plannetjes. Italië sloot zijn zeegrenzen en laat geen nieuwe NGO smokkelschepen toe. Het aantal illegale binnenkomers is dan ook drastisch gedaald. Het land is ook bezig steeds meer radicale moslims het land uit te zetten. Zij wél.
Maar in Nederland, óns land, worden we door Rutte en zijn trawanten eens te meer belazerd: Iets dat afgelopen week werd bewezen toen de Tweede Kamer met uitzondering van de PVV, het FvD en de SGP niet eens wilde debatteren over het verwoestende pact van Marrakesh.
Daaruit leerden we ook dat partijen als de VVD en het CDA, die bij vorige verkiezingen beloofden een strenger immigratiebeleid te gaan voeren, hun kiezers opnieuw straal voor de gek hebben gehouden, en nu op hun welbekende, fascistische, wijze (machtsmisbruik door de ‘élite’) gewoon het tegendeel doen van wat men beloofde. We worden eens te meer verkocht. Maar het volk moet zijn bek houden.

Het gaat werkelijk fantááástisch met Nederland!
Ziekenhuizen gaan failliet. Maar banken worden met miljarden euro's belastinggeld gered. Scholen zitten met een dusdanig tekort aan leerkrachten, dat ze kinderen naar huis sturen. De prijzen van woningen gaan door het dak, omdat buitenlandse ‘investeerders’, die zwemmen in vers gedrukte Euro's en Dollars, verdiend door de export van goederen náár ons land en andere westerse landen, het een koopje vinden.

We kopen steeds meer van die spullen bij buitenlandse ‘webwinkels’, terwijl de échte winkels, die met personeel, in hoog tempo hun deuren moeten sluiten. De gaten in het straatbeeld worden gevuld met steeds meer gezellige restaurantjes en koffiehuizen, waar we het geld uitgeven dat we voorheen in ons pensioenfonds stopten voor een verzorgde oude dag. Daarnaast verdienen we leuk aan de productie van, en handel in verdovende middelen, wat gepaard gaat met over straat rollende handgranaten, een golf van liquidaties, en vrachtauto’s vol gif die op weinig groene wijze worden gedumpt.(die in Eindoven was pal voor mijn voormalige huis).

Het gas is op, en de regering maakt ruzie met de Russische leverancier van het enige serieuze alternatief, omdat zijn smoel ons niet aanstaat. Door sancties, handelsrestricties en Brexit-initiatieven van zelfzuchtige "vrienden" dreigt de wereldhandel op te drogen, waardoor Rotterdam zich op zou moeten maken voor een nieuwe recessie, maar in plaats daarvan verrijst er een nieuwe megalomane torenflat. Zelfs voor twee miljard aan bonus uit de belastingruif komt Unilever niet naar Nederland, dus geven we het maar weg aan andere ondernemers, die als business plan het innovatief opstrijken van subsidies hebben.

Militairen moeten hun toevlucht zoeken tot een hotel, omdat hun barakken niet genoeg comfort bieden voor de mannen en vrouwen die geacht worden om in het open veld, onder een barrage van vijandelijk vuur te kunnen overleven. Om niet dood te vriezen tijdens simpele oefeningen kopen ze hun eigen uitrusting.

De regering strooit ondertussen met geld. Oekraïne, Syrië, uiteenlopende projecten van "Sterren" (100 miljoen voor Rihanna) en megalomane oligarchen die toegang kochten tot het centrum van de macht zijn de begunstigden. Ook, of zelfs vooral, als het verse stromen Nieuwe Nederlanders oplevert, die zorgen voor "werkgelegenheid" en nóg grotere druk op de overspannen woningmarkt, wat cijfermatig zorgt voor een flinke stijging van het Bruto Binnenlands Product, waardoor de overheid nóg meer kan lenen. Ook het ruzie zoeken met andere landen is om die reden populair, want goed voor de wapenhandel en andere hoogwaardige activiteit.

Anders dan het gros van de ingekapselde commentatoren in de media-fabrieken, ben ik van mening dat deze inrichting van een land niet toekomstbestendig is. Of ben ik te somber? We zullen zien………

Ondertussen trekt Obama feller dan ooit van leer tegen Trump, en bewierookt hij zichzelf als degene die zorg heeft gedragen voor de opleving van de economie in de eerste twee jaar van Trump’s presidentschap. Terwijl beiden opzichtig falen, omdat ze die groei kochten door geld bij te drukken, en zich suf te lenen van toekomstige generaties.

U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik zie alleen maar snel toenemende chaos, en een niet te verzadigen neiging om politieke conflicten op te lossen op onorthodoxe wijze. Het gebruik van geweld kennen we vanuit tal van revoluties. Maar het grootschalig spelen middels Valse Vlag-initiatieven, Scare Tactics en andere extreem complexe strategieën in de sfeer van beïnvloeding, ondermijning, grootschalige spionage, en Regime Change-opties, zijn betrekkelijk nieuw, en maken dat je niemand meer kunt vertrouwen. De meest giftige en bizarre complotten die in Hollywood zijn ontsproten aan het doorgesnoven brein van scenario-schrijvers steken nog bleek af bij wat zich in de realiteit voltrekt.

Een extreem cynische variant van dat valse vlag-patroon, is het moedwillig complete landen in het verderf storten, om daarna heel "nobel" aan te bieden dat je wel wilt helpen om de rotzooi op te ruimen. Een van de loten aan die boom is Yemen, waar de helft van de bevolking dreigt te sterven van honger, ziekte en gebrek, na onze regime change-interventie, waarbij we onze bondgenoot Saoedi Arabië steunden met wapens, intel, logistiek, gespecialiseerde huurlingen, en een diplomatiek pantser tegen kritiek. Nu de Saoedi’s zich volkomen onmogelijk hebben gemaakt door die gruwelmoord op één van hun eigen mensen op buitenlands grondgebied, ontdekt de westerse pers ineens Yemen.

Je kunt niet zeggen: Beter laat, dan nooit, want het is simpelweg meer van hetzelfde. Een doortrapt opzetje om te voorkomen dat het moorden stopt, en de bron van onze angst opdroogt. Niet anders dan onze eerdere innige samenwerking met landen als Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Egypte, die we daarna een mes in hun rug staken, maar die morgen weer onze bondgenoten kunnen zijn, als ze maar begrijpen dat het niet de bedoeling is dat ze vrede en voorspoed brengen, want dan legt onze wapenproductie het loodje, en is er geen vraag meer naar internationaal opererende politieagenten.

Explosieve Post
De 'verijdelde' aanslagen met "pijpbommen" gericht tegen vips van de Democratische Partij in de VS, heeft daar het nieuws minstens 48 uur behoorlijk hysterisch bepaald. Dat de VS elders de ene echte bom na de andere afwerpt daar is geen aandacht voor. Caitlin Johnstone heeft volkomen terecht op deze enorme hypocrisie gewezen, waarbij ze de vergelijking maakt met de oorlogsmisdaden begaan door de Democraten onder Obama en dan in het bijzonder over het enorme aantal bommen, die onder zijn regering werden afgeworpen op landen die gehoorzaamheid weigerden aan de VS. De door Obama opgedragen duizenden drone-executies. Maar wat zie je gebeuren? De volslagen verziekte media doen alsof de Democraten allen vredesduiven zijn. Maar dacht u dat het voor de mensen in de gebombardeerde landen uitmaakt door wie ze worden gebombardeerd? Of het nu gaat om een 'Democratische dan wel Republikeinse bom', hun dood ziet er precies even gruwelijk uit.

Van politici die waarschuwen dat 'we niet naïef' moeten zijn over Poetin en de Russen krijg ik acuut ernstige uitslag, dus ook van Sven Koopmans van NRC. Als Rusland niet bestond had de transatlantische boevenbende het land wel uit gevonden als zondebok voor het opzichtig falen van onze eigen politieke kaste en instituties.

Kom jongens, we gaan een lekker koel biertje drinken. Verdiend. Ja toch?

Geef ik u nog even de politieke stand van het land, die zonder peilingen van Maurice de Hond wegens reces Tweede Kamer, gelijk is aan die van vorige week.
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laatst bewerkt: 4 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 1 dag geleden - 5 maanden 1 dag geleden #53297 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 oktober 2018

Peilingen
Ook deze week geen verschuivingen in de peiling. Slechts 19 procent van de Nederlanders vindt het een goede keuze dat alle 1.9 miljard euro van het vrijgekomen geld inzake de dividendbelasting, besteed wordt aan het vestigingsklimaat. Bij VVD-kiezers is dat 47 procent. Bij die van CDA 16 procent en D66 26 procent. Bij alle drie dus een minderheid! CDA-kiezers laten hun onvrede nog beter zien bij de vraag over of zij de motie van wantrouwen tegen het kabinet zouden steunen als zij in de Tweede Kamer zouden zitten. Maar liefst 43% zegt dit te steunen, tegenover 53% van álle kiezers! Hoe kijkt men aan tegen de Provinciale Statenverkiezingen? De Hond peilde een fors verlies van het CDA en D66, en behoorlijke winst voor GroenLinks en Forum voor Democratie. Het gaat hier om verschuivingen van 6% of meer.De VVD lijdt het meeste verlies door de PVV en FVD. Het CDA wordt leeggevreten door FVD. D66 moet flink plaatsmaken voor GroenLinks, de PvdA en Partij voor de Dieren. Er gaat ook wat van de PVV, SP en 50Plus naar FVD. Dus, kort samengevat: D66 en het CDA lijden dik verlies, VVD brokkelt ook langzaam af en de PVV, Forum voor Democratie en GroenLinks lijken het stokje over te nemen van de verliezers.
GroenLinks stemmers...velen zijn slecht geïnformeerd en stemmen om er bij te horen. Hoe halen we die weg bij de rand van de afgrond die identiteitspolitiek en activisme heet?
Als vanouds vindt u alles op Peil.nl ter nalezing.

Wim Kok
Wim Kok is niet meer. Over doden niets dan goeds. De Publieke Omroep onder aanvoering van de VARA is alweer bezig de geschiedenis geweld aan te doen. Laat ons niet vergeten: na het afschudden van de ideologische veren en het inslaan van de neoliberale Derde Weg, liet Wim #Kok een zielloze PvdA achter die niet meer weet waartoe zij op aarde is en daar ook niet meer achter zal komen. Wim Kok hing de socialist uit maar was een zelfde smeerpijp als Rutte, eigenlijk nog erger. Wim Kok loodste ons de EU in. Wim Kok stal een kwartje per liter brandstof. Wim Kok stal 10% van ons vermogen bij invoering van de euro. Wim Kok was er wel voor zichzelf met graai commissariaten bij Shell, KLM en ING. Het ergste van al: Wim Kok was er niet voor Pim Fortuyn. En dat is onvergeeflijk!

Titel mbo'ers
Afgestudeerde mbo'ers ook een titel geven vindt minister Van Engelshoven een sympathiek plan. Van Engelshoven is van onderwijs, en onderwijs is nu van D66. Het oorspronkelijke plan is van GroenLinks die daarmee meer erkenning wil geven aan mbo'ers die zich dan straks "skilled", craftsman" of "expert" mogen noemen. Onze vakstudenten zijn de beste van de wereld en zonder hen draait de samenleving niet. Toch is er geen symbool van erkenning voor hun vakmanschap (...) Een titel is symbolisch, maar symbolen zijn ook belangrijk". Dat ze in het Engels zijn, heeft te maken met de internationalisering in het mbo, zegt het GroenLinks Kamerlid.Hij wil het plan inbrengen in het debat over de onderwijsbegroting na het herfstreces.Het invoeren van titels zou een verdere opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs betekenen. Eerder dit jaar bepaalde de minister dat mbo-leerlingen zich met ingang van het schooljaar 2020-2021 officieel student mogen noemen. Nu heten ze nog 'deelnemer' Ook idioot. Wat is er mis met "leerlingen"? Prima toch? Reserveer "studenten" in het hypergeïnflateerde fophogeronderwijs maar gewoon voor idioten die denken dat modelletjes vouwen in krukkig Engels het alfa en omega van maatschappelijk nut is.

Afschaffing Dividendbelasting
Gaat niet door. Eén msm'je van Unilever's Paul Polman was voldoende om Rutte plat op de rug te krijgen met de pootjes omhoog. Zelden een gênantere vertoning gezien. Wat gebeurt er nu met de “besparing ” veroorzaakt door het niet doorgaan van de aftrek dividendbelasting ? Teruggeven aan de burgers die door Rutte in zijn vorige kabinetten voor 50 miljard zijn bestolen? Nee hoor. Die 2 miljard geven Rutte en zijn kabinet nu gewoon uit aan andere belastingverlagingen... voor het bedrijfsleven.

Boevenbusjes
Hahaha..! Toen ik de twee geblindeerde wagens zag die de commissarissaen van de multinationals afgelopen donderdag naar het Catshuis brachten, dacht ik onmiddelleijk aan boevenbusjes. Ik wist niet wat ik zag! Hebt u ze ook zien schuiven, die supergewichtigtige bobo's op weg naar het Torentje? Ze verdwenen via de achteruitgang. A propos achteruitgang. Bent u nou ook zo benieuwd waar de multinationale commies in die busjes over gesproken hebben? Zouden ze het nog gehad hebben over hun studententijd in Leije? Ik zat het aan te zien en het Telegraaf-artikel over hun ontgroeningsrituelen bij Minerva flitste door me heen...onbedaarlijke lachstuip tot gevolg. Ik zag het voor me hoe zij in al hun bekakte deftigheid naakt door met poep, pies en kots vervuilde toiletblokken moesten kruipen. En over hoe zij jenever zopen uit elkaars bilnaad. Hoopjes plezier belevend aan iemands "achteruitgang". Het is even een jaartje afzien, maar dan heb je een netwerk waar je de rest van je leven iets aan hebt. En dan valt het later anaal uitgewoond worden door Joris Demmink eigenlijk nog best mee, niet dan?

Nepnieuws en beïnvloeding
Ineens zijn er van allerlei politici en broodschrijvers die zich zorgen maken over nepnieuws. Hoe krijg je het verzonnen? Immers, wie zijn de grootste verspreiders van nepnieuws? Wâh daggu? Politici, met stip op 1! Ik herinner aan Minister van Buitenlandse Zaken die moest aftreden omdat hij glashard stond te liegen over een ontmoeting met Poetin, waar de Russische president plannen zou hebben ontvouwd voor de uitbreiding van de macht van Rusland door buurlanden in te lijven. Compleet gelogen! Van A-tot-Z verzonnen. Nepnieuws dus. Maar reken maar dat het kiezers van de VVD heeft beïnvloed in de aanloop naar de vorige verkiezingen! Dan hebben we ook nog een minister van Binnenlandse Zaken die ambtsgenoot van Buitenlandse Zaken naar de kroon steekt. Freule van Arrogantie tot Censuur Ollongren. Zij maakt zich zorgen over nepnieuws en de beïnvloeding daarvan op burgers.
Look who's talking!
Wat doet die minister? . Een kritisch rapport in haar la laten liggen omdat de inhoud daarvan u er weleens toe zou kunnen verleiden "tegen uw eigen belang" te stemmen. Nepnieuws verspreiden. Insider Information van de AIVD of MIVD in ruil voor vijandige stukjes over Poetin. Dat soort dingen. Ollongren denkt aan een “bewustwordingscampagne” in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en Europese verkiezingen volgend jaar. “We moeten niet naïef zijn”, aldus Ollongren, wijzend op mogelijk misleidende beïnvloeding van burgers op bijvoorbeeld het internet en sociale media. Ze wil voor het einde van het jaar met een voorstel komen.

De lijst met leugens van politici en verdraaiingen van journalisten, die beter zouden moeten weten dan hun loyaliteit verkopen aan de hoogste bieder, is eindeloos. Dit kabinet is de grootste farce in tijden. Natuurlijk zijn er buitenlandse mogendheden die maar wat graag willen dat u hun misdaden buiten beschouwing laat, terwijl u die van de ‘vijand’ extra zwaar dient aan te zetten, zelfs als ieder juridisch bewijs voor een misdrijf ontbreekt.

Khashoggi
Vergelijk onze extreem tamme, om niet te zeggen dociele reactie op de beschuldigingen van een slachtpartij in het Saoedische consulaat in Istanboel, met de wilde uithalen en maatregelen rond de Skripal-zaak. Of het complete Omerta toen naar buiten kwam dat Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama vroeg waarom Assange niet met een ‘drone’ om het leven gebracht kon worden. En Trump bekendmaakte dat hij Snowden niet zag als een ‘klokkenluider’ die ernstige misstanden in de Verenigde Staten aan het licht had gebracht, maar als een verrader. Als Poetin dat zegt over Skripal, wordt het op onnavolgbare wijze ‘bewijs’ dat hij de man uit de weg heeft laten ruimen? Hillary zei dat het een ‘grapje’ was, maar ik vergeet nooit dat satanisch lachje toen haar Jihadistische vrienden in Libië Gaddafi een mes in zijn anus wrongen, en het land definitief veranderde van het meest welvarende land in Afrika, tot een shithole, een failed state, een hellegat. Daarnaast zit de mysterieuze dood van Seth Rich, de ontevreden medewerker van de Democratische Partij die de bron is van de ‘gelekte’ mails die Wikileaks publiceerde, mij nog altijd dwars.

Skripal
Kijk hoe het Westen omgaat met de Skripal-affaire en vergelijk die met hoe hetzelfde Westen de moord op Khashoggi op tenenkrommende wijze proberen te "managen". Wopke Hoekstra thuishouden van een Kussen-en-Likken-bijeenkomst in Saoedi Arabië voorstellen als een ‘serieus signaal’ is een klap in het gezicht van iedereen met een geweten. Maar wat erger is, is dat het Westen zich volledig op sleeptouw heeft laten nemen in die Skripal-zaak door de Council on Foreign Relations-roeptoeter Bellingcat, waar het hele officiële verhaal rond die gebeurtenissen wemelt van de losse eindjes. Daardoor houd ik mijn twijfels, omdat ik niet ‘beïnvloed’ wil worden door zulke obscure sujetten als Bellingcat, de werkloze High School Drop-out die een goudader aanboorde toen hij uit verveling het vuile werk van westerse geheime diensten begon af te dekken, en die grossierde in missers en dubieuze claims, volgens anderen die serieus naar de feiten kijken.

Verheugend dat een Amerikaanse rechter niet eenvoudigweg meezwemt op de golven van hysterie, waardoor nu opnieuw geprobeerd wordt een verhaal de wereld in te slingeren over 'Russische Beïnvloeding', maar ijskoud vraagt om het bewijs. En dat is er niet. Niet het wettig en overtuigend bewijs van handelingen die strijdig zijn met de wet. En dat weet eigenlijk iedereen al, inclusief de "Speciale Aanklager", maar tot nu toe ging iedereen die niet voor "Poetinversteher" uitgemaakt wilde worden mee met het verhaal. Er werd zéker op criminele wijze beïnvloed, maar dan door de Britten.(Cambridge Analytica) Het verhaal over Russische Inmenging is een riskante manier om de échte "Inmenging" uit beeld te drukken. Waar het Skripal-verhaal daar in past weet ik ook niet. Maar dat er geen licht zit tussen die kwestie, en meest prominente spelers aan Britse zijde, is evident en bewijsbaar, naar het zich laat aanzien.

Een rechtstreeks verband met het hele 'Khashoggi-verhaal' is er niet, maar houdt uw oog op degenen die u wijs willen maken dat ze daar in Saoedi Arabië netjes mee omgaan, en dat "de Russen" daar een voorbeeld aan mogen nemen, waar die de verantwoordelijkheid voor MH-17 en Skripal niet willen nemen. Want langs die lijn zal men in Washington en elders in het westen proberen er een slaatje uit te slaan, terwijl men met de moed der wanhoop het bondgenootschap met die slagers uit het Midden-Oosten zal proberen te redden, vanwege de wapenverkopen, en de geostrategische agenda. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat dat gaat lukken, maar ze hebben in Washington voor heter vuren gestaan. Want 'Beïnvloeding' schrijven ze daar met een hoofdletter. Durf naar de "andere kant" te luisteren en de vraag te stellen "Cui Bono"? Wie heeft hier baat bij? En als we denken te weten hoe de hazen liepen, gelijke monniken, gelijke kappen. Hopelijk dat het ons wegvoert uit deze ...

Destructieve, chaotische fase
Stijgende rente, handelsbarrières, sancties die het omgekeerde bereiken van wat werd bedoeld, exploderende schulden, imploderende productie, stagnerende pensioenen, meer drugsdoden, pantsereenheden op publieke pleinen om bestuurders te beschermen tegen bedreigingen uit onbekende hoek, kapitalen die wegvloeien richting oorlogsindustrie, journalisten die in mootjes worden gehakt, en grootschalige censuur, hoogleraren die ‘studiepunten’ verlenen aan studenten die naar politieke bijeenkomsten gaan, multinationals die sociale media censureren, maar... iedereen is tevreden.
Niemand weet wanneer de rekening op de mat ploft, maar dit is niet vol te houden. De hele politieke mores is in zichzelf omgekeerd. De golf van expliciete en impliciete oproepen om de censuur die private bedrijven, en individuele journalisten inmiddels hebben doorgevoerd over te nemen, en een officiële status te verlenen om onze "democratie" te beschermen, of "kwetsbare" groepen uit de wind te houden, neemt bedenkelijke vormen aan. Men ziet zichzelf daar als nobele voorvechter van de centrale idealen van de Verlichting, maar bij hen is het inmiddels aardedonker.

Beïnvloeding of misleiding
Tegen alle wetenschappelijke bewijzen in, denken we van onszelf dat we schrander genoeg zijn om het door te hebben als iemand ons op het verkeerde been probeert te zetten.
Het ene moment ben je onverzettelijk in je standpunt dat de Vrijheid van Meningsuiting een onvervreemdbaar recht is van iedere mens, maar na de beïnvloeding lukt het je zonder enige moeite om lieden aan te wijzen die de mond gesnoerd dient te worden. Maar dan zijn we niet beïnvloed, maar misleid...of zoiets?

Het is een bittere teleurstelling om te moeten constateren dat 'progressief' inmiddels betekent dat je problemen hebt met de vrijheid van meningsuiting, je patent hebt op intolerantie, en geen kans voorbij laat gaan om positief te discrimineren. Terwijl conservatief betekent dat men slechts verwacht dat men elkaar met respect bejegent, de vuile trucs in de politiek achterwege laat, en aanstuurt op realistische compromissen om (gewapende) conflicten op te lossen, en erkenning van de volkswil, waar men daar in een referendum naar vraagt. Met links of rechts heeft het allang niks meer uitstaande. Dat zijn inmiddels niet meer dan plakplaatjes in een tribale samenleving die niet kan leven zonder overspannen beeldvorming.

Weet u wat? Laten we gezellig een borrel gaan drinken om die nare smaak weg te spoelen en daarna een paar voor de gezelligheid Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

Geef ik u de gehele peiling van zondag 21 oktober 2018, (die gelijk is aan die van vorige week)
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laatst bewerkt: 5 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #53258 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 oktober 2018

Peilingen
Maurice de Hond heeft deze week niet de temperatuur van de politieke partijen gemeten maar komt met een analyse naar het lot van de politieke leiders van partijen die in een coalitie stappen met de partij van de premier. Sinds 1994 verliezen die partijen gemiddeld bij de volgende verkiezingen meer dan 40% van hun zetels. En van de 19 politieke leiders uit die periode, zijn 17 stuks na die verkiezingen verdwenen! Een totaal ander lot dan die van oppositiepartijen en politieke leiders van die oppositiepartijen.

Rob(ot) Jetten
Niemand heeft nog een mening over de nieuwe voorman van D66, maar Maurice de Hond is van mening dat Rob(ot) Jetten voor een veel grotere uitdaging staat dan als hij dat geworden was, terwijl D66 in de oppositie zit. Hij zou zijn eigen politieke toekomst veel makkelijker veilig kunnen stellen als hij, op niet te lange termijn, het kabinet zou laten vallen.
Jetten zelf is zich al aan het voorbereiden en heeft de nieuwste software voor uitbreiding van zijn vocabulair aangeschaft en oefent op: "Going down, Going down".
Als u geïnteresseerd bent moet u er zeker Peil.nl op naslaan.

Timmermans
Dat Frans Timmermans zich voor de PvdA kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker plus dat hij wil gaan voor het voorzitterschap van de Europese Commissie wordt positief door de kiezers beoordeeld. 58 procent hoopt dat hij het wordt. Alleen kiezers van PVV en FvD hopen dat in meerderheid niet.Het voornemen om PvdA te stemmen bij de EP verkiezingen is, door deze kandidatuur, ruim 1,5 keer zo hoog, dan bij de Tweede Kamerverkiezingen, peilde Maurice de Hond

Zouden die stumpers nu dan nog niet doorhebben dat een van de redenen om deze volgevreten opportunist in zo'n positie te plaatsen is om Nederland ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken als de pinautomaat van Europa en het faliekant mislukte sociaaldemocratische experiment - in Nederland mislukt (29 zetels verlies) gewoon via Brussel voort te kunnen blijven zetten?

De Hond blijft het maar proberen, door aan een beperkte steekproef een betrouwbare voorspelling van de meerderheidsopvatting te koppelen. Waarschijnlijk heeft hij zijn glazenbol op Multimedia Centre van het Europees Parlement gericht dat - hoe toevallig nou weer -- de Eurobarometer 2018 heeft uitgebracht welke laat zien dat er een "Record support for EU" is.
multimedia.europarl.europa.eu/en/eurobar...1-PUB-180523-BARO_ev

"Support for Europe is at its highest in 35 years as 67% of citizens believe their country benefits from EU membership, and for the first time in the last 10 years, the majority of them think their voice counts in Europe." De populistische EU-kritische partijen groeien internationaal als kool, maar volgens de eurobarometer 2018 is er een record aan steun voor de Europese Unie.
Barometer...bestaat het ijkwezen nog?

"The Eyes of Jenny" en de # blokkeerfriezen
Vrijdag stond Jenny Douwes voor het hekje in Ljouwerd. Jenny, de Jenny D’Arc van Friesland, stond terecht voor opruiing wat uitliep op een blokkade van de A7 bij Oudehaske waardoor Zwarte Piet activisten geen kans kregen de intocht van Sinterklaas in Dokkum te verzieken. Activisten, zwart rappaile die van de Friese helden die de blokkade bij Oudehaske uitvoerden ruim 7000 euro schadevergoeding eisen en hun te dwingen een dag cursus diversiteit te volgen met een dwangsom van 200 euro als ze dit zouden verrekken waarin ik ze geen ongelijk zal geven.
Hoe verzin je het? Hoe halen ze dit in hun zieke doordramkop.

Foute PvdA burgemeester Waanders
Degene die voor opruiing zou moeten worden vervolgd is Marga Waanders PvdA burgemeester van Dokkum die naar Amsterdam is gereisd om de anti Zwarte Piet terroristen te bewegen om naar Dokkum te komen. Die hadden hier eerst geen zin in omdat Dokkum te ver weg was maar besloten om alsnog te komen. Tevens heeft deze helleveeg Constant Custers van de neo nazi’s gevraagd om ook naar Dokkum te komen maar die weigerde dit.
Waanders had hiermee van Dokkum een kruitvat willen maken dat zou ontploffen als beide groepen elkaar zouden treffen, iets wat er gelukkig niet van gekomen is. Doel hiervan was om aan te tonen dat ons land racistisch is. Je moet toch wel volkomen krankzinnig zijn om zoiets te doen. Om onschuldige kinderen in gevaar te brengen om je eigen drammerige opvattingen door te drukken, moet je echt heel erg gestoord zijn. En dat mens is gestoord! Zwaar gestoord. Dat mens is zóóó FOUT ! Die moet uit het openbaar bestuur verwijderd worden. Voorgoed. Van het "Tableau" geschrapt. In plaats daarvan krijgt ze weer een nieuwe burgemeesters post in Friesland aangeboden. Kijk, da's nou de PvdA !! Dat is de baantjes caroussel van het kartel. Daardoor gaat ons land naar de bliksem. Hoe zat dat nou ook weer met Bonifacius en Dokkum?

Gelijk voor de wet
Officieel zijn we allemaal gelijk voor de wet. Officieel hebben we allemaal dezelfde rechten en dezelfde plichten, maar in de praktijk gelden andere wetten. In Nederland bestaan goede en foute meningen. Dat mogen we niet hardop zeggen, maar iedereen weet het. Goed is: in Zwarte Piet racisme zien; je wereldburger voelen/wanen; je zorgen maken om klimaatverandering; voor de EU zijn; asielzoekers toppie vinden en ruimhartig welkom heten; vertrouwen hebben in de NOS en de "nette" kranten; op de juiste politieke partijen stemmen zoals GroenLinks en D66.
Fout is: vinden dat Zwarte Piet niet racistisch is; zeggen dat er hysterisch gedaan wordt over het klimaat; de EU bedenkelijk vinden; zeggen dat niet alle asielzoekers echte vluchtelingen zijn; de NOS en veel kranten wantrouwen; en vooral, op de verkeerde partijen stemmen, zoals de PVV en FVD.

Tweedeling
En die tweedeling gaat ver hoor! Als je aan de "goede" kant staat, dan ben je een weldenkende burger. Maar als je aan de "verkeerde" kant staat, dan moet je verantwoording afleggen voor je gedachtegoed, want dan zet je de deur open voor nazipraktijken. Sla de "nette" kranten er maar op na. In de Volkskrant werd Jenny Douwes - voorvrouw van de #blokkeerfriezen - geïnterviewd en de journalist suggereerde meermaals dat het extreemrechts is om voor Zwarte Piet te zijn. Extreemrechts...figuurtjes uit een sprookje. Nou vraag ik u..! En het al even "keurige" NRC deed uitgebreid verslag van de problemen rond de intocht van 2017 en bleek bepaald niet neutraal: degenen die tegen Zwarte Piet waren hadden beter beschermd moeten worden, degenen die vóór Zwarte Piet waren hadden harder aangepakt moeten worden. Te vrezen valt dat onze overheid zich niet ter verantwoording zal laten roepen. Onze rechtspraak is al vaker partijdig gebleken. Herinnert u zich rechter Sebastiaan Hermans nog ? Vertelde zonder blikken of blozen dat een PVV'er volgens hem geen rechter kon worden? Kijk, dit is nu ECHTE discriminatie, want dit is uitsluiting op grond van politieke gezindheid . Maar deze man zit wel mooi in de ballotagecommissie ! En wat te denken van.een rechter die een asielzoeker een lagere straf oplegt, omdat de magistraat zijn verblijfsvergunning niet in gevaar wilde brengen. Hoe valt dat uit te leggen als gelijkheid voor de wet ???

UWV-debacle
Jarenlang wegkijken en grootschalige fraude laten voortbestaan en vervolgens gepromoveerd worden tot minister. Schering en inslag bij de baantjes caroussel van het kartel. Koolmees heeft er part noch deel aan, maar krijgt wel alle kritiek over zich heen en mag de rotzooi opruimen. In deze zaak zitten vele partijen in hun maag met prominente partijgenoten die in een andere rol medeverantwoordelijkheid dragen: @PvdA met oud-minister @LodewijkAsscher, @VVD met ex-UWV-directeur Bruno Bruins en @groenlinks met huidig directeur @TofThissen #UWV

Koolmees gelast 'cultuuronderzoek' bij UWV om Polenfraude
Er komt een onderzoek naar de cultuur binnen uitkeringsinstantie UWV. Ook worden de systemen doorgelicht door 'vreemde ogen' om te zien of er 'misbruikrisico's' in zitten. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer elk jaar een vertrouwelijk verslag over fraude met uitkeringen. Met die toezeggingen hoopt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de fraude-aanpak bij het UWV te verbeteren en de informatievoorziening naar het parlement te verbeteren.

Kroes en haar Dangerous Liasons
Neelie Kroes heeft zich teruggetrokken als lid van de adviesraad van een enorm prestigeproject van de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman. Bin Salman wordt verantwoordelijk gehouden voor de verdwijning van Washington Post-journalist Jamal Khashoggi.
Donderdag maakte EenVandaag bekend dat Kroes commissaris was bij het megaproject van de Saoedische prins.
Luister, iedereen weet hoe dit rijkje geregeerd wordt en dat is al heel lang aan de gang. Dat Kroes nu uit dat project stapt is gedaan om het eigen imago (=geld) niet te beschadigen. Als zij ook maar een greintje fatsoen had gehad, dan was zij nooit lid geworden van een gezelschap dat in dienst staat van een overheid die - als weinig anderen - immense wreedheden begaat en met rechten van de mens zijn achterwerk afveegt. Waar een reli-fascistisch regime heerst en waar vrij frequente openbare executies worden bezocht als ware het de Efteling. Maar van een liberaal is dat waarschijnlijk te veel gevraagd, maar toch: als je fatsoen propageert moet je het ook af en toe betrachten.

Kroes heeft altijd al een zwak gehad voor snelle types die zeer vermogend zijn. Eerst die twee broers die in Rotterdam en Amsterdam in de milieuhandel zaten die fors fraudeerden met door haar verstrekte overheidssubsidies. Daarna kantoorruimte betrokken in het chateau van meneer Paarlberg die later veroordeeld werd voor witwassen en hulp aan Willem Holleeder. Nu deze Saoedische prins weer. Het zit Neelie niet mee...

Khashoggi
Er is terecht enorm veel aandacht in de media voor de moord op journalist Khashoggi. In schril contrast daarmee wordt de genocide van de Saoedisch op de sjiïtische Jemenieten doodgezwegen door dezelfde media. Ongelofelijk en onbegrijpelijk. Er is amper of geen aandacht voor de genocide die Saoedi-Arabië uitvoert - met hulp van o.a. de VS en Groot-Brittannië, op de sjiïtische bevolking van Jemen. Door het land - zoals te doen gebruikelijk - in puin te bombarderen, sancties op te leggen en havens te blokkeren zodat hulpgoederen de bevolking niet kan bereiken en kinderen de hongerdood sterven. De Westerse Holomodor. Flinke jongens hoor!

Negatief
Maar ja, weet u wat het is...overal gebeurt wel eens wat hè? En Saoedi-Arabië moet je niet te negatief neerzetten, je kan er tenslotte enorme winsten halen met nieuwbouw en dienstverlening en helemaal toppie is de verkoop van oorlogstuig door ons hier in de westerse landen. En last but not least...dun ullie ! De belangen van de oliemaffia in Saoedi-Arabië. Virgin baas Branson deed twee toeristische projecten voor de Saoedische dictatuur. Deze week besloot hij daar, vanwege de waarschijnlijke moord op Khashoggi, een punt achter te zetten, terwijl de al meer dan drie jaar gaande zijnde genocide hem daar niet toe deed besluiten.Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting is niet aan de orde in SaoediArabië.
Daarover gesproken...plotsklaps is men de persbreidel in Turkije ook helemaal vergeten, terwijl in Turkije een groot aantal journalisten wegrot in de gevangenissen van dictator Erdogan.
Maar daar praten we niet over. Brussel heeft Turkije zo graag in de EU en dan moet je een beetje op je woorden passen, nietwaar.

Wat betreft kritiek van politici moet wel opgemerkt worden dat degenen die de banden met terreurstaat Saoedi-Arabië willen sparen, zich nu doodstil houden of stellen, zoals de Trump administratie, dat er gesproken moet worden met de Saoedische autoriteiten en er samen met de Saoediërs moet worden onderzocht wat er is gebeurd...het recept voor de onschuldig verklaring van Saoedi-Arabië !
Wat een hypocriet zootje, gadver!!

Achterlijke Russen
Geslaagde Russische reddingsoperatie van de beide kosmonauten. Met het drama van de 'Challenger'-lancering voor de ogen van het Amerikaanse publiek waarbij alle inzittenden omkwamen is dit opnieuw een verbluffend staaltje van de superieure Sovjet-ruimtevaarttechnologie waar de VS altijd achter aan hebben gelopen. Van de hondjes Sreljka en Bjelka; eerste mens in de ruimte, Joeri Gagarin, tot het vanuit de Sovjet Unie bestuurde maanwagentje Loenochod dat de wereld verbaasde door over de maan rond te karren. Het Amerikaanse Nasa-raketprogramma is gestopt wegens gebrek aan budget! Ze gebruiken in Washington sinds de ineenstorting van het reëel bestaande socialisme in 1991 louter Sovjet-raketten om 'outerspace' te komen! Dat een Amerikaanse kosmonaut deze keer ongeschonden terugkeerde is een opsteker voor Trump die na 7 november rekening moet houden met een afzettingsprocedure. Niet alles Russisch is dus slecht.
Ha! En tegelijkertijd is het een linkse directe tegen de oorlogshitsers die denken met hun "superieure technologie" (denk aan de 'Joint Strike Fighter') de "in staat van verval verkerende" Russische Federatie op de knieën te dwingen. Het tijdperk van de "Pax Americana" is voorbij. Spasiba Rossiya..!

Kom, we gaan wat drinken ..PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 14 oktober 2018
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laatst bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: opmaak
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 2 weken geleden #53206 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 oktober 2018

Peilingen
Mauride de Hond laat ons weten dat deze peiling is uitgevoerd nadat bekend geworden was dat de regering "overweegt de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen" en dat Pechtold dinsdag zal aftreden. Nee, de afgelopen week was geen goede week voor Rutte en de VVD. Nadat Unilever bekendmaakte het besluit om een kantoor in Rotterdam te openen te annuleren was hoongelach Rutte's deel. Pijnlijkl! Het lijkt er nu op dat de discussie over de dividenbelasting gaat knagen aan de grootste regeringspartij.

Het grote nieuws bij Maurice de Hond is dan ook niet dat de PvdA en FvD ieder een zetel winnen, maar dat de VVD er twee verliest. Dat een meerderheid van de VVD'ers voor het behouden van de huidige regelingen rondom de dividendbelasting is, zal nauwelijks verbazing wekken. 69 procent vindt dat de huidige regel in stand moet worden gehouden, slechts 21 procent is voorstander van het afschaffen of verlagen van de dividendbelasting. Het is deze discussie die de VVD geen goed doet.
De rangorde van de besteding van het vrijgekomen geld uitgaande van de voorgelegde 19 mogelijkheden is:
1. Niet door laten gaan van de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent.
2. Verhoging van salarissen in de zorg
3. Verlaging van de inkomstenbelasting.
Bij de kiezers van de meeste partijen scoren deze 3 maatregelen hoog.

Positie Rutte
De positie van Rutte is door de ontwikkelingen rondom de dividendbelasting verder verzwakt. 32 procent vindt dat hij nu zou moeten aftreden en 27 procent vindt dat hij zijn aftreden aan het eind van deze regeringsperiode zou moeten aankondigen.Bij VVD-kiezers vindt 24 procent dat Rutte (op termijn) zou moeten aftreden. Bij kiezers van CDA en D66 is dat rond de 50%.

Pechtold
Dan nu nog even over Pechtold: Dat deze man niet meer gepruimd werd aan het eind van zijn "houdbaarheidsdatum"is gekomen blijkt uit de reacties van de kiezers van D66. Slechts 42 procent vindt het jammer dat hij verdwijnt. Bij GroenLinks is de treurnis duidelijk hoger.
Aan de andere kant: jammer dat Arrogander opstapt, hij was net zo goed op dreef om D66 naar de ondergang te leiden.
De voorkeur van de kiezers van De Hond gaat uit naar Pia Dijkstra als nieuwe fractievoorzitter en naar Boris van der Ham als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen.
Dit in het kort. U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl.

The Spy who came in from the Cold
Wat een poppenkast deze week in Den Haag hè? Hebt u het gezien? Amateurtoneelgroep "Ons Genoegen" in actie. Met bewegende beelden. Spectaculaire beelden! Van de arrestaties van een stel "GRU-agenten" op een parkeerplaats in Den Haag. Voorjaar 2018. In de slagschaduw van het OPCW-gebouw. Om uit te vissen waar vader en dochter Skripal mee in coma waren gebracht? En of de OPCW-speurneuzen hun bevindingen over de vuiligheid van de Witte Helmen in Syrië publiekelijk konden maken of dat het hoofd van de OPCW de resultaten van onderzoek onder bedreiging moet "bijstellen"? Zoals dat eerder gebeurde toen de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton (inderdaad, de "uitvinder" van de WMD-weapons in Irak) de directeur van het OPCW toevoegde dat hij rekende op een "juiste uitkomst" want wist waar zijn kinderen woonden.

Mr. Bean
Mensen met gezond verstand weten dat dit soort Mr. Bean-achtige klunzigheden niet door een organisatie als de GRU worden gemaakt. Als er één land is wat deze tak van sport uiterst professioneel beheerst, dan is het Rusland wel. Dus? Hele-dikke-duim-werk! Maar wat is dan de bedoeling? Het ultieme doel dat alle middelen heiligt is oorlog met Rusland! Rusland barst van waardevolle bodemschatten. Rusland met Siberië is letterlijk een goudmijn. Maar is in "verkeerde handen" vindt Amerika. Doelstelling: ontmantelen van Rusland en verdelen van de buit. Daartoe wordt alles uit de kast gehaald wat u en ik ondenkbaar en botweg hufterig vinden. De gecontroleerde geheime diensten zijn bij uitstek geschikt en de aangewezen partij om het vuurtje aan te steken en verder op te stoken. Hoe kan dat het best, als de tegenpartij te slim is om domme dingen te doen, die het Westen graag wil? Een populair dom ding is de zogenaamde "cyber attack". En laat dat die oerstomme Russen nou ook met grote regelmaat doen...wil men ons doen geloven.

AIVD en MIVD
Aan de Nederlandse filialen van MI-6, de AIVD en MIVD om deze Russische aanvallen op het Westen te ontdekken. Want wij hebben daar sort of expertise voor in huis, zeg maar! Maar als AIVD en MIVD werkelijk zo bekwaam en waardevol zouden zijn waarom worden ze dan bewust onderbemand en kwalitatief ondermaats gehouden...precies goed genoeg om schaamteloze pulp in het nieuws te brengen, categorie: "Assad vergast zijn eigen mensen om zichzelf daarvan de schuld te kunnen geven". Of : "Poetin heeft opdracht gegeven Skripal te vergiftigen met een niet bestaand gifmengseltje op zeer korte afstand van een biowapen laboratorium van de Britten, gewoon...omdat het kan ". Of deze: "Met beveiligingscamera's heb ik via een open deur het scherm van een Rus bespioneerd" En gevolgd tot op het toilet. U moet dan ook niet meer spreken over Russische trollen maar Russische drollen. Wel waar man, is toch zeker pas nog op TV geweest. Nou dan!

Geweldig
Veren in anussen. Geen spoortje van twijfel. Geen kritische opmerking. Niet doorvragen. Wat zijn we toch geweldig en alert. We staan ons mannetje..! Wát? Staan er foto's en privé informatie van die leden van de uiterst geheime dienst gewoon op het internet? Nou, zie je nou wel? Kan je toch zien hoe stom die Russen zijn. Doen niet eens de moeite om hun acties buiten het oog van de bewakingscamera's te houden...Pfff !

Uitlevering
Vraagt Amerika nu om de uitlevering van de Haagse Vier? G-sus, moeten ze nu mee komen! Neuhh, we hebben ze niet aangehouden. We hebben ze het "land uit geleid".
Pssttt, enne..materiaal? Wat voor materiaal is er op plaats delict aangetroffen? Spionage kaliber? Euhmmm, nou ja, gewoon..beetje standaard ict-spul. Maarrr, ze hadden wel vervalste diplomatieke paspoorten...en nou jij weer! Ja maar, waarom zijn ze dan niet aangehouden en voorgeleid? Hoezo de Britse MI6 heeft valse paspoorten zo op de plank liggen? Waren het dan Russische spionnen uit de voorraadschuur van MI-6? Omdat Skripal-gate leegloopt en als een kaartenhuis in mekaar stuitert? En had die MI-6 dan ook het taxibonnetje vervalst? Of was dat dan weer Bellincat-gemauw? Wordt allemaal wel ingewikkeld hoor! En wat deed die Engelse meneer bij de persco? Wat heeft die ermee te maken?
MinDef Bijleveld is een schat van een mens hoor, daar niet van, maar ze had bij haar potten en pannen moeten blijven, of lekker naar de Efteling met haar kleinkinderen. Daarover nadenkend...zou dat de reden zijn waarom zowat heel de Europese Unie vrouwelijke MinDefs heeft? Want je kunt vrouwen van veel dingen betichten, maar niet dat ze verstand hebben van militaire zaken, krijgs- en wapenkunde.

NAVO
Maar door al dat gedoe ga ik nu ook twijfelen. Waarom oh waarom komen ze nu pas met dat verhaal aan? Bijna zeven maanden later? Hoe kan het dat zowel de Amerikanen als de Britten gelijktijdig hun reacties gereed hebben. Da's toch verdacht? Zaten ze verlegen om een rotsmoes, net als die Amerikaanse ambassadeur bij de NATO, met haar "pre-emtive strike" omdat de Russische wapentechnologie momenteel die van de Yanks veruit in de schaduw stelt en de NATO zeven kleuren shit spuit in de paarse broeken.
En wat krijg je dan? Een interview met NAVO baas Stoltenberg die verontwaardigd en boos zijn Russenhaat kan ventileren. Want NAVO heeft geen missie meer. Landen werven voor de NAVO lukt niet meer zo gemakkelijk, dus hoogste tijd om een bedreiging uit de hoge hoed te toveren. En die bedreigingen creëren ze zelf. Doen ze al járen. Hetzij via terroristen, valse vlag aanslagen, etc.

Bovendien vaardigde Hutchison - zo heet die Amerikaanse ambassadeur dus waarom zou je ze anders noemen nietwaar - zelfs een soort ultimatum uit aan het Kremlin. Dat Kremlin moet volgens de Amerikanen stoppen met de veronderstelde ontwikkeling van wapens die in strijd zouden zijn met het verdrag voor middellange nucleaire afstandsraketten (INF). Als die raketten toch worden opgesteld

dan moeten we kijken naar de mogelijkheid om een (Russische) raket die al onze landen kan raken uit te schakelen. Tegenmaatregelen zouden het elimineren van deze raketten zijn, die in strijd met het verdrag door Rusland worden ontwikkeld. Ze weten het nu."


Kortom: een directe waarschuwing voor een preventieve militaire aanval, nota bene op militaire bases in Rusland zelf. En dat vanwege een wilde beschuldiging waar geen enkel bewijs voor is, want van de verboden middellange kruisraketten (met een bereik van 500 tot 5500 km.) die Rusland zou hebben is nog nooit ook maar één foto gemaakt. Het testen van dit soort wapens kan echter onmogelijk ongezien verricht worden, en zeker niet voor satellieten worden verborgen. Rusland stelt dan ook dat de bedoelde kruisraket, de 9M729, aan alle verdragsbepalingen voldoet. De VS heeft geen flintertje hard bewijs dat het tegendeel het geval is.

Amerikaans raketsysteem
Amerikaans raketsysteem Polen en Roemenië is wél in strijd met verdrag. Daarentegen is het een niet te ontkennen vastgesteld feit dat Amerika in Polen en Roemenië het Aegis Ashore afweersysteem heeft opgesteld en aan het uitbouwen is. Dit raketafweersysteem gebruikte dezelfde Mk-41 lanceerinstallatie dat in staat is om Tomahawk kruisraketten voor de middellange afstand af te schieten, wat een flagrante schending van het INF verdrag is. Het Kremlin ziet dit systeem dan ook als een grote bedreiging voor de eigen veiligheid, omdat er een preventieve aanval op Rusland mee kan worden uitgevoerd – precies waar NAVO ambassadeur Hutchison nu openlijk mee dreigt.

Bullebak VS
Op 28 september suggereerde de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke, dat de marine een blokkade kan opwerpen om Russische olie- en gastransporten te blokkeren. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde nieuwe sancties goed waarmee Iraanse, Syrische, Chinese en Russische havens zonder toestemming van het onderhavige land door de Amerikaanse marine mogen worden geïnspecteerd, waaronder de Russische havens Vladivostok, Vanino en Nakhodka. Een openlijk vijandige daad en schending van internationale wetten en verdragen. Oorlogsdaad bovendien!

Mocht de wet ook de Senaat passeren dan...vul maar in, maar haal een paar tientjes extra uit de flappentap en een extra blikje erwtjes en een pak rijst.

Dit zoveelste incident waarbij Rusland in een kwaad daglicht wordt gesteld valt zo op het oog in dezelfde categorie als het nepnieuws rond MH-17 en de in Groot Brittannië vergiftigde ex-spion Skripal. Het lijkt allemaal bedoeld om de geplande NAVO oorlog tegen Rusland, waar –we herhalen het maar weer eens- nu openlijk mee wordt gedreigd, ‘aannemelijk’ te maken voor het nog altijd grotendeels onbenullige Westerse publiek.

Kremlin
Het Kremlin kan zich alleen nog maar voorbereiden op oorlog. Het enige wat Rusland nu nog rest is de pogingen om normale betrekkingen met Amerika en Europa te onderhouden op te geven, en zich voor te bereiden op de door Amerika en de NAVO gewenste oorlog. ‘Dit is de nieuwe realiteit, dus wen er maar aan,’ schrijft analist Peter Korzun voor The Strategic Culture Foundation. ‘(De Russen) moeten maar gewoon proberen zonder de VS verder te gaan, maar wel waakzaam blijven en klaar staan om een zeer waarschijnlijke aanval af te slaan.’ Rusland zal na in een hoek te zijn gedreven keihard uithalen
Het Kremlin wil echter een herhaling van het drama in de Tweede Wereldoorlog, toen Nazi Duitsland eenzijdig een verdrag brak en een grootscheepse invasie van Rusland lanceerde, wat aan 26 miljoen Russen het leven koste, voorkomen. President Vladimir Putin zei jaren geleden dat hij in zijn jeugd op straat geleerd heeft dat als je er eenmaal van overtuigd bent dat je vijand geweld tegen jou gaat gebruiken, je het beste als eerste keihard kunt toeslaan.
Misschien dat u dan nog net de tijd heeft te realiseren hoe ongelooflijk dom we zijn geweest om ons lot in handen te leggen van politici en ‘bondgenoten’, die schijnbaar geen flauw benul hebben wat voor risico’s ze nu nemen, of erger nog, die dit wel degelijk beseffen, maar het simpelweg niets kan schelen, of er zelfs op uit zijn.

In 40 tot 45 hadden de joden het gedaan, daarna het communisme en nu de Russen weer tegenspartelen zijn ze wéér aan de beurt...en wij? Nou...niks. Voetbal. #metoo.
Heb er dorst van gekregen, dus...PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 7 oktober 2018

VVD 24(-2), PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14(+1), PvdA 14(+1), SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 6, 50Plus 5, SGP 3
Laatst bewerkt: 5 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Tijd voor maken pagina: 0.600 seconden